Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Humanisterna och stölden av humanismen

publicerad 25 januari 2012
- Börje Peratt

Humanisterna och rasbiologi

Förbundet Humanisterna och släktskapet med ”Naturalistiska och Arvshygieniska Sällskapet”

Begreppet humanism har kapats och förvrängts. Två föreningar i samverkan har som mål ett ateistiskt, kontrollerat och undertryckt samhälle. Två föreningar i samverkan har som mål ett ateistiskt, kontrollerat och undertryckt samhälle. Man må betrakta fenomenet som snurrigt och oseriöst om det inte vore för att de lyckats påverka samhället, institutioner och media på ett bedrägligt sätt.

Text: Börje Peratt | Läs även artikeln: Antihumanisterna stal manifestet

Diskutera denna artikel på Sourze!

Antihumanisterna stal manifestetHumanismen har en historik som kan spåras till de antika grekerna och till romartiden. “Humanitas” förkunnade att de fria medborgarna är jämlika. Jämför med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 1: “Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

Den process som lett fram till deklarationer som gäller allas rätt till frihet inleddes kanske för 1700 år sedan då den romerska fältherren Scipios nedtecknade grymheterna och de orättfärdigheter som ledde fram till slavarnas kamp för frigörelse. Biskopen Aurelius Augustinus (354 – 430) fördömde i “De civitate Dei” (Guds stad) krig och mord och satte människans liv före allt annat.

Antiken betraktas som den västerländska civilisationens vagga. Det som kännetecknar epoken är konstskatter av enastående kvalitet med en fascinerande mytologi. En bred vetenskap som gav kunskaper om natur, människa och psyke. Här rådde en balans och respekt för människa, andlighet och natur. Konsten var jämbördig vetenskapen, litteratur och drama utforskade människans psyke. Filosoferna betraktade människan som en tänkande och reflekterande varelse fullt ansvarig för sina val.

Ordet Humanitas användes av Cicero i en snävare beskrivning av en bildad människa med god karaktär och talarförmåga och som lämpade sig för ett aktivt liv i allmänhetens tjänst. Man skulle vara insatt i litteratur, särskilt poesi, vilket också var en källa till fortsatt odling av kultur och vetenskap. Här ser vi tendenser till en elitisering och de första stegen mot humaniora och humanvetenskaperna, bland andra estetik, språk, litteratur, sociologi, pedagogik och psykologi.

Med renässansen (1300-1600) återuppväcktes dessa idéer i Italien och kom sedan till uttryck i skapandet. Vetenskap och konst gick in i varandra och vi ser Leonardo da Vinci som en av dess främsta representanter. Allt människan vill göra ska hon också pröva på. Här började kyrkan förlora sin makt och idealen från antiken återuppväcktes med de filosofiska diskussionerna, det andliga sökandet och vetenskapens friare tyglar.

1933 publicerades Humanist Manifesto I. Deltagarna ville klargöra skiljelinjen mellan tro och vetande – vad som hör till religionens sfär och vetenskapens sfär. De kallade sig själva för “religiösa humanister”. Rörelsen skulle verka för samförstånd, inte splittring. 1973 ändrades det till den ateistiska och rasistiska rörelse det idag är.

Den ursprungliga humanismen kapades och förvanskades av Internationella Humanistunionen, IHEU med Humanist Manifesto II och sedan Amsterdamdeklarationen. Manifesten visar att de är naturalister – allt i världen kan förklaras naturligt och det finns inte någon andlig andra sida, något övernaturligt eller metafysiskt.

Stöd NewsVoice Deklarationen anger tidigt inriktningen: “Humanismen är rationell/förnuftig”. En sådan avgränsning känner vi igen från den del av vetenskapen som anser att emotioner och upplevelser är hjärnspöken. En sådan avgränsning förvandlar medvetandet till en mekanisk robot. Här har Egots materialism, det som grekerna såg som orsak till det fysiska och mentala lidandet, ersatt emotioner och andligheten.

Men en korrekt beskrivning av Humanismen är “helhet”, och det omfattar både den emotionella upplevelsen och det rationella förnuftet. När det ena utesluter det andra råder inte längre balans eller respekt för det avvikande, då vidtar gränslöshet, och därmed risk för ansvarslöshet och flum, vilket rimmar illa med humanismens princip om att du är alltid ansvarig för de val du gör.

Dessa dina val får konsekvenser både för dig och mänskligheten. Å andra sidan har vi det så kallade rationella förnuftet. När det dikterar medvetandet utesluts grundläggande humanistiska principer som empati, medkännande och förståelse. Det ersätts av rationalism, effektivitet och utnyttjande. I sin ytterlighet blir det psykopati. Det är inte heller förenligt med ansvaret för mänskligheten.

Det senare visar sig ha blivit effekterna av den filosofiska naturalismens doktrin då rådande vetenskap och politiska makthavare betraktat människor som olika värda, och där rasismen givit makten rätt att förslava, idka forskning på, och mörda människor efter behag.

Förslag till namnändring

Föreningen Humanisterna är en del av ett bedrägeri i allians med föreningen Vetenskap och Folkbildning. Flera journalister har granskat hur denna stöld gått till, såsom Rickard BerghornTorbjörn Sassersson och Jesus AlcalaThomas Magnusson har också berört kopplingar till rashygien här på Sourze. Jag vill påvisa hur felaktigt och förvillande Humanisternas och VoFs nuvarande namn är, och föreslå namnändring.

The International Humanist and Ethical Union IHEU bildat 1952 borde egentligen heta “The International Naturalist and Eugenic Union” och den svenska avdelningen borde heta “Naturalistiska och arvshygieniska sällskapet” (INEU). Istället för detta mer korrekt beskrivande namn, tog den svenska avdelningen namnet “Human-Etiska Förbundet” som 1999 byttes till “Humanisterna”. Mer adekvat för den svenska avdelningen vore således Naturalisterna.

De accepterar ingen tro på vare sig Gud eller andra sidan och deras trosföreställning är ateism. Naturalism, ståndpunkter som betraktar alla fenomen och hypoteser som kallas övernaturliga som antingen falska eller egentligen inte annorlunda än naturliga fenomen och hypoteser – det stämmer helt in på det som IHEU representerar.

Exempel på förvillande citat

Coriss Lamont har bidragit till att förvilla begreppet humanism när han egentligen definierar naturalism:

“…humanism tror på naturen… den totala summan av verkligheten, den materiella energin och inte det själslig är det fundamentala blandning av universum. Övernaturliga företeelser existerar helt enkelt inte. Detta overkliga övernaturliga betyder på en mänsklig nivå, att människan inte har någon övernaturlig och ingen odödlig själ; och på en helhetsnivå av universum, att vårt kosmos inte har någon övernaturlig och evig Gud.”

Julian Huxley’s The Brights

År 2003 fick också Naturalismen som världsåskådning en internationell förening – The Brights – som i stort sett har samma medlemmar som IHEU och använder samma typ av definitioner. “Att ha en naturalistisk världssyn innebär att man har en världssyn fri från övernaturliga och mystiska element.” Vi känner igen formuleringen och det är inte svårt att ana kopplingar till IHEU. Så här borde man bara kunna göra en enkel transformation och gå upp i The Brights.

The Brights, “De upplysta” är i själva verket förankrat i Julian Huxleys vision av den förädlade och framavlade människan som står över alla andra, den framtid som beskrivs som ett skräckscenario i “Du sköna Nya Värld” och “1984”.

Målet för IHEU är en världsregering grundad i eugeniska principer: “Vi motser utvecklingen av ett världsligt lagsystem och en världsordning baserad på en transnationell federal regering.” Denna formulering finns i Humanist Manifesto II (1973) då Julian Huxley och Paul Kurtz kapade humanismen och förvandlade sekulär humanism till ateism.

Flera kritiker menar att The Brights är ett utskott av IHEU och består följaktligen av ateistiska “sekulära humanister”. Även detta begrepp, sekulära humanismen, är stulet då det från början avsåg religiösa humanister som ville hålla isär religion från vetenskap. Den mest korrekta beskrivningen av denna rörelse är “antihumanistiska naturalister”.

Ett satiriskt förslag
Ett satiriskt men fullt korrekt namnändringsförslag – Föreningen Vetenskap och Folkbildning skulle kunna ändra sitt namn till “Föreningen för Mental sanering av Otillåtna Begrepp genom Mobbing” (MOBB). Naturalisterna och MOBB bildar då tillsammans den “Antihumanistiska fronten”.

Deras följare skulle istället för “sekulära humanister” och “voffare” få den enhetliga och mer begripliga benämningen “mobbare”.

Text: Börje Peratt | Diskutera denna artikel på Sourze! | Läs även artikeln: Antihumanisterna stal manifestet


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq