Dödlig 5G-teknik byggs nu ut i världen

publicerad 8 oktober 2018
- av NewsVoice
5G-utbyggnaden av internet - Bild: Crestock.com

5G-teknik. Trots utbredd förnekelse är bevisen att radiofrekvent strålning är skadlig för livet redan överväldigande. Det varnar Kalle Hellberg med ett mycket gediget kunnande om den trådlösa teknikens hälsorisker. Nu introduceras 5G-teknik i Sverige utan att någon seriös riskbedömning genomförts. Vissa kritiker varnar för att städerna byggs om till "mikrovågsugnar". Hellberg instämmer: "I media pådyvlas vi en fantastisk framtid med hjälp av 5G-teknik, med självkörande bilar, talande kylskåp och smarta hus och annat trams..."

"The accumulated clinical evidence of sick and injured human beings, experimental evidence of damage to DNA, cells and organ systems in a wide variety of plants and animals, and epidemiological evidence that the major diseases of modern civilization—cancer, heart disease and diabetes—are in large part caused by electromagnetic pollution, forms a literature base of well over 10,000 peer-reviewed studies."

De ackumulerade kliniska bevisen på sjuka och skadade människor, experimentella bevis på DNA-skador, celler och organsystem i en mängd olika växter och djur samt epidemiologiska bevis för att de stora sjukdomarna i modern civilisation - cancer, hjärtsjukdom och diabetes är i stor utsträckning orsakad av elektromagnetisk förorening, bildar en litteraturbas med över 10 000 studier.

"If the telecommunications industry's plans for 5G come to fruition, no person, no animal, no bird, no insect and no plant on Earth will be able to avoid exposure, 24 hours a day, 365 days a year, to levels of RF radiation that are tens to hundreds of times greater than what exists today, without any possibility of escape anywhere on the planet."


Om telekommunikationsindustrins planer för 5G-teknik kommer att uppfyllas, kommer ingen person, inget djur, ingen fågel, ingen insekt och ingen växt på Jorden att kunna undvika exponering 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, till nivåer av radiofrekvent strålning som är tusentals gånger tätare än vad som finns idag, utan någon möjlighet att fly någonstans.


"These 5G plans threaten to provoke serious, irreversible effects on humans and permanent damage to all of the Earth's ecosystems. Dessa 5G-planer hotar att provocera allvarliga, irreversibla effekter på människor och permanent skada på alla Jordens ekosystem.”

Så inleds en ny världsomfattande appell med krav om totalstopp för utbyggnad av 5G, från ett stort antal forskare, läkare och miljöfolk, skickat till WHO, EU, FN och alla nationers regeringar. De kräver svar senast 1:a december i år (se 5G Space Appeal).

Bild: klassrum under bestrålning i Illustration: NewsVoice.se, Crestock.com
Bild: Klassrum under 4G-bestrålning - Illustration: NewsVoice.se, Crestock.com

Skadliga effekter av radiofrekvent strålning orsakade av strålningen från nuvarande teknik, GSM, 3G, 4G, Wi-Fi, WLan är redan bevisade (några exempel).


5G-teknik kommer att tusenfalt förvärra skadorna hos allt levande. Tekniken med millimetervågor och riktantenner, som ska användas i 5G-systemen, är densamma som används i militära avancerade moderna mikrovågsvapen.


Långt upplysningsarbete

Kalle Hellberg varnar för 5G-teknik
Kalle Hellberg

Under de över 24 år jag hittills har ägnat mitt liv åt att försöka upplysa allmänheten om risker med den trådlösa tekniken har forskarvärlden inte varit tysta. Tvärt om, forskningen har gång efter annan påpekat dessa risker och med mycket omfattande bevisföring ställt krav till politiker och andra beslutsfattare över hela Jorden om åtgärder för att minska dessa risker. Men det har varit förgäves, industrins behov av vinster har alltid gått före. Media har aktivt tystat ner all alarmerande forskning om hälsorisker.

"Even before 5G was proposed, dozens of petitions and appeals by international scientists, including the Freiburger Appeal signed by over 3,000 physicians, called for a halt to the expansion of wireless technology and a moratorium on new base stations", allt för att den stora allmänheten ska hållas oinformerad om allvaret med denna teknik.

I längden går det inte att tysta ner en miljöförorening som skapar så grava sjukdomar, vi ser nu tydligt resultatet i alla sammanställningar och statistik över hälsotillståndet i världen. I de nationer där den trådlösa tekniken blomstrar som mest är också hälsotillståndet som sämst och detta i allt yngre åldrar. Statistikens negativa kurvor följer samma utveckling som den trådlösa teknikens utbyggnad och användning, hälsotillståndet försämras i samma takt som teknikens utbyggnad. I Sverige är Socialstyrelsens senaste statistik mycket tydlig (exempel).


Innan kommande 5G-utbyggnaden borde man göra en utredning om teknikens hälsopåverkan, men det görs inte. För om så skulle ske så blev det inget 5G, därtill är bevisen för dess skadlighet alltför stor.


Men i media pådyvlas vi en fantastisk framtid med hjälp av 5G-teknik, med självkörande bilar, talande kylskåp och smarta hus och annat trams, allt för att bana väg för en framtid som ingen kommer att vilja ha när sanningen inte längre går att dölja.

Var finns den journalist som vågar beskriva verkligheten med denna dödsteknik, i stället för att bara jamsa med i de godtrognas skara? Var finns den politiker som vågar öppna ögonen och ifrågasätta varför ingen konsekvensutredning tillåts om denna teknik?

Text: Kalle Hellberg, ägare av Maxicom.se

Relaterat