Tege Tornvall: “Att bekämpa koldioxid är att bekämpa själva Livet”

publicerad 10 januari 2020
- av Tege Tornvall
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk
Tege Tornvall, eget verk

TEKNIK & MILJÖDEBATT. Faktajournalisten Tege Tornvall förklarar koldioxidens viktiga roll på Jorden. “Optimal för Jordens växtlighet och mänsklighetens försörjning vore troligen dubbel halt mot dagens”. Han jämför även Jorden med andra planeter i solsystemet, vilka har extremt höga koldioxidhalter som ändå inte påverkar planeternas temperaturer.

Text: Tege Tornvall, nätverket Klimatsans | Tornvall är erfaren faktajournalist med ett förflutet från bla: Veckans Affärer, Ny Teknik, Bilsport, Affärsresenären, Teknisk Tidskrift och annan fackpress. Tornvall har gett ut två böcker: ”Solen driver vårt klimat” samt ”Tänk om det blir kallare?”. | Artikeln är uppdaterad kl 11:38.

Enligt ”allmänna gaslagen” stiger temperaturen i en gas, då gasen komprimeras till högre tryck. Om gasen utvidgas och trycket minskar, sjunker temperaturen.

Jordens atmosfär är en blandning av gaser. Dess temperatur är ett mått på hur fort dess molekyler rör sig och kolliderar. Komprimerar man gasen till högre tryck, t. ex. i en cykelpump, får molekylerna högre hastighet. Då värms gasen, och pumpen värms nedtill.

När molekyler knuffas nedåt, ger gravitationen dem högre hastighet. Då ökar temperaturen. Med fler molekyler ovanför ökar trycket uppifrån. Från marken minskar i stället både tryck och temperatur med stigande höjd. Jetplan på 10 000 meters höjd kan ha minus 60 grader utanför fönstren.

Solens strålning värmer mark- och havsytan, som i sin tur värmer luften ovanför. Varm luft stiger. Vindar rör om alltihop i en ständig process, som för energin upp till cirka 11 km höjd. Där råder trycket 0,1 bar, en tiondel av trycket vid marken. Därifrån strålas energi ut i rymden som infrarött ljus. Då uppstår balans med Solens värmande strålning (Robinson-Catling).

Andra planeter har extremt höga halter av koldioxd

Mätningar på Mars och Venus visar ingen särskild effekt av hög halt koldioxid. Marktemperaturen på Venus som ligger närmare Solen är i genomsnitt 480 plusgrader. På Mars längre bort är den 68 minusgrader, men bådas atmosfärer är till 95-96 procent koldioxid.

Dennas effekt är alltså i praktiken NOLL. Det bekräftas av Nikolov-Zeller m. fl. och utesluter ”växthuseffekt” och ”växthusgaser”.

I stället gör en ”atmosfärisk effekt” Jorden beboelig: Gravitationen komprimerar atmosfärens gaser från rymden ner till marken till temperaturer vi kan leva med. Ett mått på denna uppvärmning är trycket vid marken: 1 bar här på Jorden.

Meningslöst räknande

Att jämföra olika källors och verksamheters utsläpp av koldioxid till atmosfären är meningslösa räkneövningar från felaktiga premisser.

Atmosfären gör Jorden beboelig, men redan små variationer kan ändra klimatet. De beror främst på kosmiska faktorer, bl. a. Jordens avstånd till Solen, jordbanans form runt Solen och Solens varierande aktivitet, synlig i antalet solfläckar. Dessa är nu extremt få.

Solens magnetfält är svagt och styr undan mindre av den kosmiska strålningen. Fler kosmiska partiklar når atmosfären och bildar kondensationskärnor för moln, som reflekterar Solens strålning. Detta har tidigare medfört kallt klimat och visar vad vi nu har att vänta i några decennier.

Brist på koldioxid

Länge i Jordens ungdom bestod atmosfären till 80-90 procent av koldioxid från Jordens inre efter våldsamma vulkanutbrott, men långa och djupa istiders kalla hav har löst (absorberat) det mesta av denna koldioxid.

Koldioxid är livets förutsättning. Växter får sin livsnödvändiga näring från koldioxid och ger genom fotosyntes atmosfären dess lika livsnödvändiga syre.

I hundratals miljoner år har även stora skogar bundit koldioxid ur atmosfären. Döda växtdelar har omvandlats till stenkol och brunkol. Med koldioxid bildade skaldjur och koraller i haven skal och skelett med kalcium, som vid deras död sedimenterade och nu bildar kilometertjocka lager av kalksten.

Dessa processer har under årmiljoner utarmat atmosfären på koldioxid, så att halten understigit 0,03 procent under istiderna och nu återhämtat sig till 0,04 procent. Under 0,02 procent ligger gränsen för liv överhuvudtaget. Dagens problem är alltså inte för hög utan för låg halt.

Hot mot Livet

Att medvetet försöka ytterligare sänka den är därför ett hot mot Livet självt. Koldioxid är inget gift utan växternas livsnödvändiga näring. Optimal för Jordens växtlighet och mänsklighetens försörjning vore troligen dubbel halt mot dagens = 800 ppm (miljondelar, 0,08 procent – som i växthus.)

Kalla hav löser koldioxid, och varma gasar ut. Atmosfärens CO2-halt beror på havens temperatur, fortlöpande utsläpp från Jordens inre samt samspelet hav-atmosfär-mark-växtlighet i den s. k. kolcykeln. Av totalt ca 880 Gton rent kol (3.200 Gton koldioxid) omsätts per år ca 220 Gton. Därav tillför mänsklig verksamhet nu ca 9 Gton per år = 4 procent.

Skadliga effekter av utvinning och användning av kolhaltiga bränslen kan med modern teknik elimineras, renas, minskas resp. nyttiggöras. Det görs bäst i centrala anläggningar.

Öppna eldar särskilt inomhus är nu jämte metabola sjukdomar (i ämnesomsättningen) mänsklighetens största hälsohot.

Tillgängliga resurser för olika energikällor är en annan fråga. Kol och kolbaserade bränslen är inte fossila (fossil är mineraliserade = hårda rester av döda växter och djur och olämpliga som bränslen). De har bildats under hög värme och högt tryck dels av vanliga sediment från mjuka delar av döda växter och djur, dels från ursprungligt kol på större djup sedan Jordens ungdom.

Slutsatser

Skälen för Sverige att undvika kol är främst att minska vår importnota och att inte konkurrera med fattiga länder om deras oftast enda energikälla.

För självhushållning med bränslen menar Björn Gillberg att metanol från energiskog på 6 av totalt 23 miljoner ha svensk skogsmark skulle räcka. Den framställs med självgenererande, energialstrande förgasning och kan användas direkt, blandas i andra bränslen eller omvandlas till t.ex. biodiesel.

För bilindustri och bilägare är flytande, energirika bränslen enklast och billigast.

Text: Tege Tornvall, redaktör för nätverket Klimatsans

Tege Tornvall är faktajournalist med ett förflutet från bla: Veckans Affärer, Ny Teknik, Teknisk Tidskrift och annan fackpress samt som konsult för bla Mekanförbundet. Tornvall har gett ut två böcker i klimatfrågan: ”Solen driver vårt klimat” samt ”Tänk om det blir kallare?”.

Relaterat

Läs mer av Tege Tornvall i NewsVoice och SvD


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: Tege Tornvall
 • Enl. UN är endast 60 skördar möjliga – därefter behöver planetens jord 20.000 ars konvalescens.
  Se poison papers.

  MaxGrande

 • Hej Mats, jag tror jag hänger med ganska bra i utvecklingen men kan du svara på frågan varför vissa storstäder tvingas stänga ner biltrafiken för att avgaserna har nått en så pass hög nivå som anses skadligt för människors hälsa? Om allt vore så frid och fröjd vore ju det bästa för oss alla att vi släppte ut än mer avgaser? Vad ingen av er som är kritiska till mina resonemang vill erkänna är att oljeindustrin medför ett gigantisk miljöförstöring och förgiftning av vår planet oavsett CO2 eller inte. Ni vill helt enkelt inte prata om att förbränning av fossila bränslen inte enbart avger CO2 men giftiga gaser.
  Lisa, jag pushar ingen agenda överhuvudtaget och jag håller med dig om att politikerna har skapat ett missförtroende for sig själva genom sina egna ageranden,vilket jag tror jag nämnde.
  Plaster hänger ihop med oljeframställning/industrin och därför nämnde jag dem. Jag har skrivit många artiklar om miljöförgiftning GMO etc, så där är vi helt eniga. Dessutom gör vi plaster från petrokemiska substanser ( oljebaserade)och som vi nu alla vet har det blivit ett stort problem för livet i våra hav. I fisken har man dessutom funnit allt mer mikroplaster som vi, som konsumerar fisk, också får i oss. Vad vore väl inte mera logiskt än att minska oljeindustrins miljöföratörning genom att minska förbrukning av olja och oljeprodukter och istället ta fram alternativ. Varför vill ni hänga kvar i något som faktiskt visar sig vara ett hot mot själva livet på vår Jord?

  • Vi har definitivt stora miljöproblem, men koldioxid är inte en av dem. Koldioxid är för växter vad syre är för oss och en liten marginell höjning har inte den beskattningsbara effekt politiker påstår.

   Sen är inte själva plastframställningen, eller vem som framställer den, den verkliga orsaken till plast i haven. Det verkliga problemet är att länder i Asien, Afrika och Sydamerika dumpar plast/sopor i floder som rinner ut i haven. Om man på ett helt felaktigt sätt gör sig av med en produkt så är det den hanteringen som är det verkliga problemet. Inte vem som tillverkar produkten.

   Därmed inte sagt att oljeindustrin är oproblematisk, men den ska inte beskyllas orättfärdigt. Likaså ska inte svetsaren sno än mer pengar ifrån oss för något som inte är vårt fel och som inte ens härrör från Sverige. Man ska således vara korrekt i såväl beskyllningar som åtgärder, för annars tappar man i trovärdighet, och det gäller både politiker som privatpersoner.

  • Problemet Kerstin är ju alla resurser som klimatskojet med CO2 tar från viktigare miljöproblem som plaster, dioxin, glyfosat, skogsskövling m.m. Att politikerna och propagandan kör på med CO2 är för att den kan beskattas för att bekosta byråkrater, bankmaffian, politiker, invandringen osv, rena bedrägeriet som lätt kan genomskådas om man sätter sig in i frågan. Vägen till tro är kort och lätt medan vägen till kunskap kräver arbete och tankemöda.

  • Förvisso har du rätt i att avgasnivåer i Asien är tokhöga, så var den även när jag loffade runt i mitten av 80talet också. Vi har sett en fantastisk utveckling i reningsteknik kring explosionmotorn men problemen är dels att Asien fått betydligt bättre ekonomi som lett till fler bilar, ofta äldre med sämre avgasrening.

  • Kerstin,
   De städer som stänger ner trafiken har som regel flera förutsättningar som samverkar till dålig luft. Dessa kan vara, är ofta:
   Ligger i en gryta där luften blandas dåligt.
   De har andra regler om avgasutsläpp från bilar.
   De värmer sina hus på sådant sätt att luftföroreningar uppstår
   De lagar sin mat så luftföroreningar uppstår.
   De producerar sin el med stora luftföroreningar.
   De är mångmiljonstäder, ofta över tio miljoner människor.
   Alla dessa faktorer är sådant som gör skillnad. Många bäckar små, som du vet. Men i princip inget av detta har någon bäring på Sverige.

   Om man övergår till att producera plastkassar från skogsråvara, vilket är fullt möjligt, så får man samma mikroplaster i omlopp när de bryts ned. Kemiskt är det vad jag förstår ingen skillnad.

   Det stora problemet är i huvudsak städer, både stora och små, där folk bor alldeles för långt från födoproduktionen. Där plast och kyla blivit de två viktigaste förutsättningarna för att kunna leverera färska råvaror, halvfabrikat och färdiglagat.

 • Om vi tar extremerna Eocen-temperatur och “snowball earth” så föredrar jag nog den första och ser den andra som extremt katastrofal. Oavsett hur klimatet eller vädret eller katastroferna blir så är i min värld en god beredskap för flera olika scenarion viktigt, eftersom ingen kan veta hur det faktiskt blir, samt att alla möjligheter existerar.

  Att växthus ofta kör med 800ppm CO2 tycks stämma: https://www.envirotech-online.com/article/gas-detection/8/sbh4-gmbh/carbon-dioxide-dosing-in-commercial-greenhouses-ndashbr-gas-sensors-for-optimal-control-of-growth-conditions-and-safety/2492

 • Bra där Lisa: “Sen har människor inte tappat förtroendet för politiken då det är politikerna själva som visat att de inte förtjänar vårt förtroende.” Så sant som Gud sagt det själv.

  Frågan som infinner sig är hur vi ska ändra politiken i detta land. För det första måste alla dagens 8-klövers politiker javisst inkl. SD kastas ut från riksdagshuset och nya fräscha politiker som inte ser karriär före ett 100% demokratiskt nationellt folkligt ställningstagande. Morgondagens politiker måste vara folk som ser Nation och Folk före karriär viktigare.

 • Du Lisa, låter som du vill ge upp och att alla politiker är rövare. Dit har jag Gud ske lov inte kommit ännu även om det just nu finns alltför många galna politiker som ger en kalla kårar utmed ryggraden Det är en demokratiskt problem att vi tappat förtroende för politikerna. De konklusioner jag kommit fram till angående klimatkaos är något som både du och jag kan bevittna varje dag i olika delar av världen. I övrigt försöker jag att hitta objektiv information som bygger på kalla fakta. men idag finns det fakta från alla möjliga håll så det är inte lätt. Att Asien tömmer sina sopor i floderna stämmer men Sverige har också tömt en del i haven annars vore ju inte så många närliggande hav döda. Fråga Sågbruks och Jordbruksindustrin om de känner sitt ansvar. Vill vi få en renare miljö eller inte?Det är den stora frågan.

  • Tja, och det låter som du är rätt felinformerad när du pushar för en agenda vars primära mål är höjda skatter och mänsklig förslavning. Blir ju lite svårt att bekämpa något när man inte ens förstått vad det är man ska bekämpa. Sen blandar du ihop saker rätt friskt. Vad har plast i havet att göra med att även Sverige har tömt annan skit i havet? Två fel blir inte ett rätt och resonemanget är en dålig retorik. Om det sen inte är så lätt att värdera all information, så kanske du inte borde uttala dig så tvärsäkert. Då är det bättre med en lite mer ödmjuk inställning till att du inte riktigt vet hur det ligger till. Sen har människor inte tappat förtroendet för politiken då det är politikerna själva som visat att de inte förtjänar vårt förtroende.

  • Kerstin, med “sågbruk” menas kanske pappersbruk eller tolkar jag dig fel där?
   I så fall;
   Hur gör Ni själv när Ni väljer mellan en plastpåse eller en papperspåse?
   Plastpåsen skall ju belastastas med punktskatt, och det kanske påverkar ert val?

   En bomullsbag kanske är ert alternativ, och då får vi ju försöka att se helheten, såsom hur bomullen odlas osv. , eller hur?

   Det framstår som att Ni fallit offer för en utstuderad undergångsteori baserad på människans miljöpåverkan och dess (i vissa fall) oförmåga att hantera miljöskadligt beteende.

   Steg nr. 1 i att hantera uppkomna miljöproblem är att helt bortse från emissioner av CO2, och istället ägna kraft och resurser till att bekämpa (åtgärda) verkliga miljöproblem, ofta då kopplat till korruption och vanstyre av gemensamma förutsättningar.

   Försök att glömma tankarna på att jorden “brinner upp”.
   Med vänlig hälsning
   Stefan.

 • Hej Tege, kan du tala om för mig om det finns utsläpp av CO2 som inte ackompanjeras av giftiga gaser.? Jag tror inte det. Bilavgaser, är det verkligen livet? Vilken. skada ligger det i att reducera den smutsiga och giftiga oljeindustrin? Borde vi inte intressera sig för helheten? Varför inte förhindra en oljeindustri som bl. a. producerar plaster som vi nu alla vet håller på att förstöra livet i haven.
  Visst behöver vi syre och CO2 men, i balans. När städer stänger ner trafiken p.g.a. utsläpp. är det ju därför bilarnas utsläpp inte bara innehåller CO2. En ärlig debatt borde nog innehålla en diskussion om vad vi vill göra för att reducera miljöns ökade förgiftning. Varför tror du att cancer ökar hela tiden? Man kan inte skilja på CO2 och andra gaser (som är giftiga) och så länge som det är ett faktum, vad vill du göra?
  Dessutom, idag är det nog mer än uppenbart att vi bidragit till en värld som håller på att hettas upp i en takt som inte ens de värsta pessimisterna velat erkänna. Säkert är andra kosmiska krafter också medverkande men det kan vi inte göra något åt. Men, det vi medverkar till, är vad vi bör ta ansvar för. Tycker du inte?
  MVH Kerstin

  • Hej Kerstin. Vedeldning t ex! Det är bara vid underventilera och vid ofullständig förbränning som rök syns. Det vet alla som har en vedspis eller dylikt. Det som kommer ur skorstenen är osynligt = koldioxid. Det vill säga att veden och all växtlighet består av kol. Skulle vi låta trädet istället för att förbrännas förmultna, “utvinns” samma mängd, eller mer, koldioxid. Man ger alltså tillbaka lika mycket koloxid till naturen som redan bundits i trädet en gång i tiden.

  • Men du har i vart fall en poäng i att kväveoxider från t ex dieselbilar är skadligt för miljön. Men då ska det också sägas att utsläppen av kväveoxider har mer än halverats sedan 1990. Huvudorsaken är att utsläppen från inrikes transporter minskat med drygt två tredjedelar sedan 1990.
   https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/kvaveoxidutslapp/

   Vid avgaserna från bensinbilar uppstår de vi kan kalla för kolväten som bland annat är cancerframkallande som t ex bensapyren, butadien och bensen samt diverse skadliga partiklar osv, vid sidan av koldioxid och kolmonoxid.

  • Och allting löser sig med nya skatter och avgifter. Plast i havet är inte oljeindustrins fel. Det är länder i Asien, Afrika och Sydamerika som tömmer sina sopor i floder som rinner rätt ut i havet och det är ju knappast något som går att fixa med skatt på plastpåsar i Sverige. Likaså är det jordens förhållande till solen och dess cykler som har varit orsaken till såväl varmare som kallare perioder i jorden historia. Solcykler går inte att beskatta på samma sätt som koldioxidutsläpp. Först ger de sig på bil- och tillverkningsindustrin med gränsvärden för bilmotorer, skatt på drivmedel och utsläppsrätter. Sen kommer den politiska IQ-reserven få order om att börja fokusera på mänskligt koldioxidutsläpp i kombination med metangas-pruttande kreatur.

   Tittar man på hur staten tillåter att vi förgiftas av GMO, bekämpningsmedel och andra kemikalier i vår livsmiljö. Som hur den tillåter att vi blir utsatta för mikrovågs- och vaccinexperiment osv. Ser man till hur de agerar på alla dess områden så kan man inte ta deras skitsnack om klimatet på allvar. Tittar man sen på övrig statligt styrd samhällsutveckling så ser man klart och tydligt att det är en utveckling som inte gagnar befolkningen. Varför tror du att klimatagendan är annorlunda?

   • Det är bra Lisa. Kampen mot koldioxidutsläpp är enbart löjeväckande. Ska man förbjuda jäsning också?

    För att jäsa 30 liter öl används ca 2 kg socker, Hur mycket koldioxid bildas vid öljäsning då?

    Jäser du ett kg socker, produceras ca halvkilo alkohol (510g) samt dessutom ett halvkilo koldioxid (490g). Vad du jäser, spelar ingen roll för mängden, så länge du jäser ut sockret. Alltså 490 delat med 1.98: Jäser du åtta kg socker, som ger 4080 gram etanol och 3920 gram (nästan 4 kg) koldioxid.

    Massan på koldioxid är 1.98g/dm3, så ett kg socker skulle alltså ge 0.247 kubikmeter koldioxid, eller 247 liter.

    Ca 2 kg socker ger ca 30 liter öl. Hur mycket öl dricks det? Bara i Tjeckien (största ölkonsumtionen i världen) dricks det 142,4 liter/person och år. I Sverige Sverige, 52,7 liter/person och år. På Irland 97,5 liter/person och år.

    Så säg ett snitt på 100 liter/person och år i Storbritannien x 66 miljoner (folkmängd) = 6 600 000 000 eller sex miljarder sex hundra miljoner liter öl bara i Storbritannien/år. Således avger varje liter öl under jäsningen ca 66 gram koldioxid: så 66 gram x 6 600 000 000 = 435 600 000 000 gram koldioxid eller 435 600 000 kg eller 435 600 ton koldioxid bara i Storbritannien.

    Nästan en halv miljon ton koldioxid / år. Är inte detta i så fall ett större hot mot mänskligheten; och dessutom någon FN kan göra något åt?

    För att inte tala om utandningsluften från oss människor. Vi andas in 0,04 % koldioxid, men andas ut 4 % koldioxid! Hallå, det är ju en ökning med 9 900,00 %. Vad gör FN åt detta? Förbjuder vi utandningen dör ju alla och behöver vi inte heller brygga öl – för döda människor brygger inte öl, än mindre dricker dem öl. Det är ju bra, så slipper ju FN i vart fall och förbjuda ölbryggningen.

    • Det är lite farligt när de försöker problematisera en gas som människor avger. Beslutad politik brukar oftast leda till en ändamålsglidning eller fram till beslutets verkliga syfte. Vad man ser beror på vilken syn man har på politiker. Kan ju komma en dag när de vill reglera mänsklig koldioxidutsläpp ned på individnivå. De enda koldioxidneutrala människor som finns är såna som inte andas. Man kan alltid hoppas på att våra politiker leder med exempel.

     • Hurra, för dig Lisa! Ärligt och bra. De som menar sig vilja styra folket, alltså politikerna, inte bara bör utan SKA föregå med gott exempel. Allt annat är inte trovärdigt och behöver alltså inte följas.

   • Det mesta skräpet kommer från världens fartygsflotta. Tillsammans med allt oljespill som man i 100 år bara tömt rätt ut i havet precis som man gör med sina sopor. Hela Sveriges kuster är nersmetade av denna olja. Överallt !
    Då slipper man kostnader för sophantering när man är i hamn. Förtjänsten går rätt ner i kaptenens ficka…bakficka.
    Mina sjömanspolare har vittnat om hur man maler mer avfallet till i avfallskvarnar och sedan tömmer ut skiten bara.

  • Kerstin, du har sakligt fel!
   Förmodligen har du inte hängt med i utvecklingen. Sedan man på 70-talet började begränsa utsläppen av de skadliga avgaserna har mycket hänt.
   Katalytisk avgasrening för bensinbilar var det första steget och har varit mycket framgångsrikt. Bilprovningen kollar alla bilar varje år så att de uppfyller sin årsmodells krav.
   För dieselfordon har steg för steg Kväveoxider NOx minskat till en sextondel. Kolmonoxid, CO, har minskat till en sjättedel. Kolväten, HC, till en femtedel och sotpartiklar PM, har nästan helt försvunnit.
   De delmängder jag nämner är inte jämförbara mellan de olika ämnen, de gäller endast varje ämne för sig.

   Det enda ämne i avgaserna som inte kan minskas är just koldioxid, CO2, eftersom det är det som uppstår molekyl för molekyl vid förbränning (oxidation = förening av C och O, alltså kol och syre).
   Det bästa som kan ske vid förbränning av kolhaltiga ämnen är alltså att man får ut så mycket CO2 som möjligt. För det betyder att man har den mest fullständiga och därmed renaste förbränningen. Ren förbränning hindrar också andra ämnen att uppstå och gör därmed avgasreningen enklare och effektivare.

  • Jorden håller inte alls på att hettas upp! För övrigt så har det varit varmare perioder i människans historia än idag t ex på medeltiden. Vikingarna hade som bekant jordbruk på Grönland fram till slutet av 1300-talet då det blev kallare. CO2-halten påverkar INTE den globala temperaturen och har aldrig gjort det tidigare.

  • Ju effektivare förbränning av kolhaltiga ämnen, desto mindre avgaser. Fullständig förbränning ger bara vattenånga och koldioxid, som stimulerar växtligheten. Att som tyska och amerikanska myndigheter tvinga bil- och motortillverkarna att minska CO2-utsläppen, försämrar förbränningen (= ökar förbrukningen) och ger bl. mer partiklar och kväveoxider.

   Redan 2004 fick europeiska tillverkare veta att detta skulle komma som Euro 5 och Euro 6. Eftersom man inte samtidigt kan minimera både förbrukning och NOx-utsläpp, sökte tillverkarna olika lösningar och vände sig bl. a. till teknikjätten Bosch, som anvisade några sätt. Ett är att styra själva mätprocessen så att NOx-utsläppen rent momentant renas mer, medan förbrukningen ökar.

   Så gjorde bl. a. VW-gruppen. Men eftersom man inte mäter ute i trafiken, lider ingen skada av det. Extremt låga gränsvärden för partiklar och NOx kommer från mätningar i särskilt hårt trafikerade tyska korsningar i bl. a. Stuttgart nära och i nivå med avgasrör. Men bara några meter därifrån är halterna mycket lägre. Även om mikropartiklar och NOx förvisso är skadliga, sprids de snabbt och ger också träd och växter näring.

   Av atmosfären är 78 procent just kväve. NOx-molekyler reagerar med tiden med atmosfärens syre och frigör just kväve som näring.

   Att tusen- eller tiotusentals skulle dö i förtid av NOx-utsläpp räknas fram i datormodeller, matade med antaganden om en sådan verkan. Men tyska professorerna Martin Hetzel (Röda Korsets lungklinik i Stuttgart) och Dieter Köhler (trafikforskningsinstitutet Fraunhofer) visar att inga förtidiga dödsfall kan påvisas från finpartiklar eller NOx.

   Ett bra sätt att kraftigt minska partikel- och NOx-utsläpp är att minska onödiga stopp och hinder i trafiken. Utsläppen från rullande trafik i jämn fart är med modern reningsteknik ytterst små. Allt fler nya bilar har också teknik som stänger av motorn vid stopp. Elmotorer släpper inte ut något alls i trafiken. Ofullständig förbränning eller dålig rening i kolkraftverk ger förstås utsläpp, men mindre än från spridda källor runt om i byggnader, fabriker, fordon etc.

   Detta borde tyska bilverkare från början ha betonat i stället för att utan motstånd böja sig för illa informerad opinion och politik. Nu tvingas de avskeda tiotusentals för att spara pengar att investera i dyr teknik med låg efterfrågan. Knäckfrågan är elbilars batterier, som i sig är ett gigantiskt miljöproblem.

 • Intressant och tack för en bra och informativ artikel.

  En annan aspekt av kol, som energi betraktad, är dess höga demokratipotential. Låter kanske lite flummigt, men faktum är att kolet ger mångdubbel fler arbetstillfällen mot oljan, som nästan inte kräver några anställa alls, i vart fall sett till antalet anställda som krävs för att utvinna samma mängd energi.

  Kolbrytningen tvingade ägarna till att anställa många, som på så viss fick sin utkomst här av. De gamla Disneyfilmerna som vi får ta del av på julafton, är ett styck nostalgi, när till och med dvärgar fick anställning och kunde hanka sig fram i kolgruvorna, som gestaltas i Snövit och de sju dvärgarna. Sedan dess har olika energiutvinningsmetoder krävt allt färre och färre anställda, till ägarnas stora förtjusning, även om man inte ska försköna det hårda och smutsiga arbete som kolbryning var. Mer om hur rationaliseringen av industrin slagit mot arbetarklassen kan läsas i denna artikel: https://newsvoice.se/2018/09/hillbilly-amerikansk-vit-arbetarkultur-i-kris/

 • Rättelse. Stryk ordet “inte” i följande stycke: Solens magnetfält är svagt och styr inte undan mindre av den kosmiska strålningen.
  Magnetfältet styr alltså undan mindre strålning.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *