Våldtäkter, skjutningar och vaccindödsfall – Åtgärdsförslag

publicerad 21 september 2021
- av Gästskribent
Generaldirektör på FHM Johan Carlson, 15 sep 2021. Foto: SVT Play

OPINION & HUMOR. Den svenska regeringen behöver snabbt lära sig att hantera grovt vilseledande statistik för att på så sätt manipulera det svenska folket. Via Newsvoice presenterar här Michael Zazzio för justitieminister Morgan Johansson och den svenska regeringen med flera politiker och myndighetsutövare en vattentät plan som helt enkelt inte kan misslyckas även om havsnivåerna skulle stiga.

Dagens komplicerade samhälle ställer allt högre krav på vetenskaplighet och transparens, vilket inte minst den pågående coronaviruspandemin har visat. Det finns i nuläget knappt någon enda svensk som inte har tvingats sätta sig in i så pass självklara begrepp som vetenskap, beprövad erfarenhet och evidens. Var och en kan i dag träffsäkert definiera dessa självklara termer, vilka så sent som för bara ett drygt år sedan fortfarande var helt obegripliga för alla och envar, såväl med avseende på lagtexter där begreppet figurerar som inom den medicinska branschen. Dessa begrepp, som de flesta läkare redan har svängt sig med i decennier, är nu – äntligen! – solklara för var och en av oss.

Coronaviruspandemin har fört med sig en stor mängd dödsfall. Det enklaste sättet att räkna dessa dödsfall är givetvis att räkna alla de individer som har dött och som samtidigt har diagnostiserats med antikroppar mot coronavirus. Till sin hjälp för det analysarbetet har sjukvården använt sig av så kallade PCR-tester. Dessa PCR-tester ska enligt uppfinnaren köras på omkring 20 cykler, men för säkerhets skull har den svenska sjukvården och de svenska myndigheterna och andra institutioner kört dem på 40-50 cykler för att få ett positivt utslag på precis alla dem som är smittade av SARS-CoV-2-viruset. Visserligen får man 97-98 % falskt positiva svar, om det är så att man kör på 40-50 cykler, vilket den svenska sjukvården har gjort, men en viss felmarginal får man ju acceptera om det är så att man ska kunna finna alla dem som verkligen är smittade.

Sedan vaccineringarna inleddes i december i fjol har staten och de svenska sjukvårdsregionerna varit tvungna att skapa ett system för att bestämma dödsorsaken för de svenskar som har avlidit med Covid-19. Enligt olika undersökningar har det visat sig att av de tidiga biverkningar som uppstår på grund av Covid-19-vaccinering, så inträder ungefär 80 % av dem inom loppet av 72 timmar efter injektionstillfället. Detta gäller såväl biverkningar i form av organskador som dödsfall.

Covid-19-vaccinerna har ju inte genomgått några långtidsstudier – så, hur många det är som dör senare än 6 månader efter Covid-19-injektionen har man ännu ingen aning om. Det kan mycket väl vara så att tiofalt många fler kommer att dö på grund av långtidsbiverkningarna, men nu har staten och sjukvården tillsammans med läkemedelsindustrin lyckligvis funnit på råd för hur de ska kunna undanhålla de svenska medborgarna reell dödsstatistik. Det handlar helt enkelt om att vädja till medborgarnas sunda förnuft.

Morgan Johansson, 15 sep 2021. Foto: SVT Play
Morgan Johansson, 15 sep 2021. Foto: SVT Play

Vaccindödsfall kan lösas med morganiserad statistik

När det gäller att fastställa dödsorsaker, så vet ju var och en att den absolut vanligaste anledningen till att människor dör helt enkelt är att hjärtat stannar. Det gäller faktiskt 100 % av alla dödsfall. Några råkar visserligen ut för sådana skador på hjärnan att de blir hjärndöda, men i många av de fallen fortsätter ändå deras hjärtan att slå – och då är de alltså inte döda och kan därför inte heller få någon dödsattest. Deras hjärtan slår ju fortfarande!

 

När det gäller Covid-19-vaccinerna och de biverkningar som de kan ge upphov till, så har staten beslutat att både godta och använda sig av följande regelverk:

  1. En biverkan som upptäcks, eller ett dödsfall som inträder efter den första, men innan den andra Covid-19-injektion, kan inte bero på Covid-19-vaccinet, eftersom en sådan person inte är fullvaccinerad, och det är ju endast fullvaccinerade som kan skadas och dö av Covid-19-vaccinerna. Om de inte är fullvaccinerade, så räknas de ju inte som vaccinerade, och då kan de alltså inte dö av vaccinerna – fiffigt, va!?
  2. En biverkan eller ett dödsfall som inträder inom loppet av 14 dagar efter den andra Covid-19-injektion kan inte bero på Covid-19-vaccinet, eftersom en sådan person ännu inte räknas som fullvaccinerad. Denna formulering är minst lika fiffig som den under punkt 1.
  3. En person som drabbas av ett biverkansliknande sjukdomstillstånd eller som dör senare än sex månader efter den andra Covid-19-vaccinsprutan kan inte ha drabbats av någon biverkan som orsakas av något Covid-19-vaccin, eftersom det ännu inte finns några publicerade Covid-19-vaccinstudier som visar att några sådana långtidsbiverkningar skulle kunna uppstå.
Generaldirektör på FHM Johan Carlson, 15 sep 2021. Foto: SVT Play
Generaldirektör på FHM Johan Carlson, 15 sep 2021. Carlson har FN:s Agenda 2030-brosch på kavajen. Foto: SVT Play

Det tidsmässiga biverkansfönster som återstår är således de biverkningar och dödsfall som inträffar från och med dag 15 till och med dag 182 (sex månader) efter den andra Covid-19-vaccinsprutan. De allra flesta av sådana inrapporterade biverkningar måste helt enkelt avfärdas som ”så pass osannolika att de helt enkelt inte kan bero på något Covid-19-vaccin”. Det är ju relativt osannolikt att en biverkan uppträder drygt två veckor eller senare efter en vaccinering, eftersom sannolikheten är mycket större att en sådan biverkan uppstår mycket tidigare. Således kan de flesta biverkningar som inträffar från och med dag 15 till och med dag 182 efter den andra Covid-19-vaccinsprutan avfärdas som osannolika och att de därför inte alls kan bero på att den skadade eller avlidna personen i fråga har vaccinerats mot Covid-19. Covid-19-vacinerna är således säkra och effektiva, precis som alla andra vacciner, för det har läkemedelsindustrin sagt.

Nu är emellertid detta sätt att definiera statistisk utvärdering inte bara applicerbart på det medicinska området, utan det kan även med fördel användas på dödsskjutningar bland gängkriminella som är bosatta i utanförskapsområden.

Jag har tidigare konstaterat att 100 % av de människor som dör gör det på grund av att deras hjärtan stannar. Det måste alltså vara så att alla som blir skjutna kommer att dö på grund av det faktum att hjärtat inte längre kan eller vill slå. Den fråga som då infinner sig är huruvida det verkligen är kulan eller något annat som får deras hjärtan att sluta slå.

Gängskjutningar...

Med anledning av detta dilemma föreslår jag, för justitieminister Morgan Johansson, att han och den övriga regeringen liksom de myndigheter och institutioner som för statistik över dödsfall i och med skjutningar vid gängkriminella sammandrabbningar, applicerar samma aritmetiska taktik på det statistiska området som den taktik som de redan använder sig av på Covid-19-området.

Jag föreslår därför följande:

  1. En person som för första gången träffas av en kula, från ett sådant skjutvapen som tillhör en gängkriminell, ska inte räknas in i skade- eller dödsstatistiken, eftersom det ju bara handlar om en enda liten första kula.
  2. En person som för andra gången träffas av en kula, från ett skjutvapen som tillhör någon gängkriminell, kan inte antas ha skadats eller dött av de skador som misstänks vara orsakade av den andra kulan om det är så att dödsfallet inträffar inom loppet av 14 dygn efter det att personen träffades av den andra kulan. Det är först på den 15:e dagen som personen i fråga räknas som skjuten. Fram till och med dag 14 räknas den skjutna personen alltså som oskjuten, och skulle personen dö före dag 15, så beror dödsfallet förmodligen på något annat än just den där andra lilla kulan från någon som var gängkriminell.
  3. En person som har träffats av en andra kula, från ett skjutvapen som tillhör en gängkriminell, men som dör senare än sex månader efter den andra träffen, kan inte heller antas ha dött av den andra kulan, eftersom det inte finns några vetenskapliga långtidsstudier som visar på att man kan dö av en andra kula så pass lång tid efter det att man har fått den i sig.
Maffiabossen Stefan Löfven. Foto: Pawel Janiak (Unsplash.com). Montage: NewsVoice
Maffiabossen Stefan Löfven. Foto: Pawel Janiak (Unsplash.com). Montage: NewsVoice

De personer som dör mellan 15 dagar och sex månader efter att ha träffats av en andra kula från ett skjutvapen som tillhör en gängkriminell, är naturligtvis väldigt få (de flesta dör mycket tidigare än så), och om regeringen och dess bundsförvanter, med avseende på dödsstatistik i och med gängkriminellas uppgörelser, strävar efter att få ned den just nu upphaussade dödsstatistik som beror på svensk gängkriminalitet, så tror jag att detta är rätt väg att gå. Fungerar det med Covid-19-vaccinskador och Covid-19-dödsfall, så borde det även fungera med sådana personskador och dödsfall som orsakas av kulor från skjutvapen.

Ytterligare ett område som detta statistiska tillvägagångssätt med fördel kan appliceras på är givetvis de många våldtäkterna, vilka under de senaste åren har ökat lavinartat i antal, så även vintertid.

Våldtäkter...

På samma sätt som med Covid-19-vacciner och kulor från skjutvapen kan man filtrera det verkliga antalet våldtäkter genom att sätta upp gränser för vad som får räknas in i begreppet våldtäkt. Här är en mycket konservativ hållning att föredra.

  1. En person som för första gången blir våldtagen kan inte räknas som våldtagen, i synnerhet inte eftersom någon enstaka våldtäkt inte bör kunna leda till några vare sig fysiska eller psykiska men, åtminstone inte för den redan erfarne.
  2. Ett fysiskt eller psykiskt men som uppstår inom loppet av 14 dagar efter den andra våldtäkten kan inte bero på själva våldtäkten, detta eftersom den våldtagna personen då ännu inte räknas som fullt ut våldtagen, det vill säga inte har varit våldtagen tillräckligt länge för att kunna räknas in i gruppen våldtagna.
  3. En våldtagen person som drabbas av en ”oönskad biverkan” senare än sex månader efter den andra våldtäkten kan inte anses ha fått någon sådan biverkan på grund av någon våldtäkt, eftersom det då har förlöpt alldeles för lång tid sedan den andra våldtäkten fullbordades och det inte är sannolikt att biverkningar efter våldtäkter uppstår så pass sent. Observera att barnafödande inte räknas till ”oönskade biverkningar” även om barnet skulle vara oönskat.

Det tidsmässiga fönster som återstår med avseende på fysiska och psykiska skador som inträffar från och med dag 15 till och med dag 182 (sex månader) efter den andra våldtäkten, kommer att bli så pass få att våldtäktsstatistiken definitivt kommer att gynnas av detta aritmetiska sätt att angripa problemet. Den transparenta statistik som just nu florerar i olika medier riskerar uppenbarligen att bli en försvårande omständighet för den sittande regeringen, och därför bör regeringen per omgående överväga om mitt nya statistiska angrepssätt ändå inte är det bästa för vår just nu föga välmående nation.

Det må finnas några som anser att ett förslag som detta är både plumpt och skamligt med avseende på att det kan uppfattas som om jag skulle försöka uppvigla de styrande till att försköna det just nu rådande veritabla svenska kaos som råder, men jag anser ändå, trots allt, att ändamålen helgar medlen, och regeringen bör därför använda sig av denna av mig föreslagna statistiska taktik inom såväl ballistik som inte minst på våldtäktsområdet. När nu regeringen, tillsammans med SCB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och den privata läkemedelsindustrin, har lyckats med bragden att utforma ett så fantastiskt vilseledande system för fastställande av vaccinskador och vaccinrelaterade dödsfall, så anser jag att man i rationalistisk anda bör utnyttja detta systems fulla potential även på andra områden än vaccinationsområdet. Grundjobbet är ju som sagt redan gjort, och vilseledande statistik finns det ju uppenbarligen ett omättligt behov av i vårt avlånga land.

Jag anser därför att justitieminister Morgan Johansson och hans allierade på regeringskansliet samt i Riksdagen ska ta sig en rejäl funderare på det av mig här föreslagna och kanske även lägga ut mitt förslag på remiss, så att alla remissinstanser får säga sitt innan regeringen fattar sitt enväldiga beslut i frågan.

Det är dock bråttom, eftersom det svenska folkets tålamod nu börjar tryta vad gäller såväl gängkriminalitet som våldtäkter. Vad Covid-19-vaccinbiverkningarna anbelangar, så har det svenska folkets tålamod ännu så länge endast börjat tryta hos de konspirationsteoretiska foliehattarna, och det är ju lyckligtvis ännu inte så många svenskar som tillhör den avvikande minoriteten och som har insett och förstått vilka oerhört allvarliga konsekvenser som mRNA-spikproteiner, encelliga parasiter, metallkluster, grafenoxid och andra toxiska substanser kommer att föra med sig för folkhälsan inom en inte allför avlägsen framtid.

Text: Michael Zazzio, legitimerad sjuksköterska, medicinsk forskare samt tidigare tjänstgörande som domare i en internationell tribunaldomstol

Relaterat