För klimatet och folkhälsans skull överge den dyra och livsfarliga kärnkraften – Debatt

publicerad 13 oktober 2023
Chernobyl i juni 2013. Foto: Ingmar Runge, CC BY-SA 3.0
Chernobyl i juni 2013.

Regeringen har inlett ett arbete med syfte att underlätta för ny kärnkraft. Ett första steg är att ändra i Miljöbalken och Kärntekniklagen för att tillåta planering av kärnkraft på nya platser i Sverige.

Flera av remissvaren är kritiska till det mycket knapphändiga underlaget. Folkhälsomyndigheten anser sig inte kunna ta ställning till förslaget eftersom det helt saknas analyser av hur nya kärnkraftverk, utspridda över landet, kan komma att påverka människors hälsa.

Chalmers tekniska högskola saknar bland annat analyser av hur ansvar och kostnader för reaktorhaverier, sabotageskydd och ökad avfallshanteringen ska fördelas.

De skriver:

”.. ett så här tunt underlag kan anses stå i strid med ambitionen i regeringsformens bestämmelser om beslutsunderlag”.

Detta tillsammans med ytterligare ifrågasättande av underlaget innebär att Chalmers inte kan tillstyrka förslaget.

Den pamflettartade promemorian är fylld av lovord över vad en kärnkraftsutbyggnad kan åstadkomma. Inget av påståendena verifieras med fakta och vissa är direkt felaktiga. Exempelvis redovisas inga fakta som talar för att ett kraftsystem byggt på kärnkraft skulle vara kostnadseffektivt.

Även det återkommande påståendet att ny kärnkraft är avgörande för elektrifiering av industri och transporter saknar faktaunderlag.

Det mest häpnadsväckande påståendet är ”Förslaget har i sig ingen direkt påverkan på miljön, klimatet eller människors hälsa.” Den enda negativa påverkan som nämns är de olägenheter med schaktmassor, buller och trafik som uppstår när man behöver bygga ut lagren för olika typer av radioaktivt avfall.

Vi vill upplysa om att

 • Mer kärnkraft kräver mer uranbrytning och/eller upparbetning av använt kärnbränsle. Båda är synnerligen miljö- och hälsoskadliga verksamheter.
 • Från alla kärnkraftverk släpps det ut radioaktiva ämnen som är klart skadliga för folkhälsan.
 • Risken för stora utsläpp vid reaktorhaverier är inte noll, inte ens för de hittills orealiserade SMR.
 • Kärnkraftsreaktorer spridda över landet kräver ökade transporter av farliga ämnen (radioaktivt bränsle och avfall) vilket ökar risken för negativ miljö- och hälsopåverkan.

Vi uppmanar regeringen att lägga Tidöavtalets energiavsnitt i papperskorgen och sluta envisas med dyr och farlig kärnkraft. Lyft blicken och se till Sveriges elförsörjning i stort! Det finns en enorm potential vad gäller energieffektivisering och sparande vilket gör att utbyggnad av både nät och elproduktion kan hållas på en rimlig nivå.

I en nyligen publicerad rapport från Chalmers om framtidens elsystem visas tydligt att ett system byggt på sol-, vind- och vattenkraft och tillhörande tekniker för lagring och effektreglering är det mest optimala vad gäller både kostnader och tidsåtgång för utbyggnad. All fakta talar för en

massiv satsning på energieffektivisering och på förnybara energikällor med olika lagringsmöjligheter.

För miljöns, klimatets och folkhälsans skull uppmanar vi regeringen att byta spår. Låt energipolitiken bygga på vetenskap i stället för på partsinlagor från kärnkraftsindustrin.

Text: Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen, Thordis Samuelsson, v. ordförande

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • China has just launched the hydrogen fuel cell power demonstration ship Sanxia Qingzhou 1 (Three Gorges Hydrogen Boat No 1) completed its maiden voyage

 • Den som skrev artikeln gjorde det på uppdrag av de energibolag som tjänar storkovan på vind- och vattenkraft och andra störningskänsliga energikällor.
  Hade vi ett samhälle utan det ondskefulla penningsystemet, så skulle det varit bra. Men som det nu är behövs energikällor som INTE sätter samhället i gungning bara för att råder torka, är vindstilla etc.
  Det svåra beslut politiker står inför, vill de inte veta av. Det kommer att
  bli denna “civilisations” snara fall. Vilken denna absolut centrala fråga är, tänker jag inte berätta, det får ni komma underfund med själva. Kan ni inte, trist.

 • Kärnkraften är en av de mest ekonomiska och effektiva metoderna idag att skapa elektricitet, men det gäller inte generellt. Det finns både tekniska och ekonomiska begränsningar. Det går till exempel inte att bygga ett kärnkraftverk för att förse 1,000 personers samhälle med el. Andra begränsningar är kylning, utbyte och hantering av bränsle, logistik, drift, bränsle, etc.

  Sveriges stora problem är att allt detta drivs inte av ingenjörer, olikt i många andra länder, utan av politiker, ekonomer, och tyckare.

  Framtiden ligger i mängder av olika lösningar, solkraft eller vindkraft, beroende på var-när-och hur. En storlek eller lösning passar inte alla. Torium reaktorer är en lovande lösning, och dom kan göras så små att dom ryms i en 40 fots container. En lovande lösning på längre sikt är fusion.

 • På ett sätt älskar jag just NewsVoice och andra fria medier för detta. Det var exakt så här det skulle vara. Alla ska få komma till tals. Däremot skall artiklar som denna givetvis inte stå oemotsagda. Det mest intressanta för MIG är att en sådan här artikel år 2000 hade inte givit någon särskild reaktion på mitt känslosinne. Man hade läst det som vilken ilaga som helst om förnyelse och nya tankebanor kring energiförsörjning. Å andra sidan var min kunskap låg år 2000. Man räknade ju inte med at puppets styrda av en folkutplånande kraft skulle komma att ta över i något sorts elittempo.

  När jag läser denna artikel IDAG, och betydligt mer påläst om vad WEF har gjort för att demontera Europa och dess stabila energiförsörjning, så blir jag hatisk. Vem är den här människan som skriver denna gigantiska skitartikel? Förstår inte personen i fråga var batterier kommer ifrån? All koppar som behövs i alla vindkraftsgeneratorer? Uppstår de bara ur tunn luft? Livslängden på ett vindkraftverk är runt 5 år om man har tur. Hur dessa vibrationer och ljud som de utsöndrar förstör hela djurkolonier ( om man nu bryr sig om djuren?)

  Dagens kärnkraft har en 80-procentig förbränningsgrad mot Sveriges gamla med 15-20% förbränningsgrad. Personligen är jag vare sig för eller emot Kärnkraft, men vetskapen om hur elektricitet fungerar gör att vi aldrig kan komma bort från tunga turbiner (Vatten, kol, gas, kärnkraft) som måste hålla 50Hz i nätet konstant även när det går trögt. Det finns mycket att säga om Sveriges Elnät, men 1985-1990 hade vi Världens stabilaste elnät. Sedan kom WEF 1991 och Sverige var först ut att hänga på deras förljugna miljöagenda och redan 1995 började vi montera ner kraftledningar söder om Jönköping. Detta gör at södra Sverige får sin el från främst Tyskland. Men där vet vi ju hur det haqr gått med energiförsörjningen. Vintern 2023/24 kommer för många Européer att bli både lång, plågsam och dyr.

  //Henrik W

 • Denna artikel gav en falsk bild av Chalmers vars avdelning från området kärnkemi välkomnade promemorian i stort, medan företrädare för miljösystemanalys är kritiska.

  • Och så lyckades något av Guds olycksaliga barn smuggla in den ovetenskapkiga föreställningen att klimatet kan styras genom mänsklig aktivitet.
   Ställ en kolsyrad dryck i kylen och en i rumstemperatur utan lock. Smaka bägge dryckerna efter ett par dygn. Tänk.

 • Varför är kärnkraft som ett dåligt förhållande? För att det alltid har potential att explodera!

  Vad sa sol- och vindkraften när de hörde om kärnkraftsplanerna? “Vi är här för att blåsa bort denna strålande idé!”

  Vet du varför Chalmers tekniska högskola inte gillar kärnkraft? För att de inte kunde hitta någon strålande information!

  Varför är vindkraftverk som komiker? För att de är fulla av skämt om hur de inte påverkar miljön!

  Vad sa Chalmers tekniska högskola till regeringen om kärnkraftsförslaget? “Detta är en vetenskaplig bluff av atomiska proportioner!”

 • Varför glöms alltid att en investering i vindkraft innebär stora “reinvesteringar” ungefär vart 15:e år? I varje fall måste driftelektronik, vingar etc bytas. F ö är vingarna i regel sönderslipade i intervall om 5-7 år. Slipningen släpper ut så enorma antal av “nano-partiklar” att idag efter ca 70 år varje levande organism kan väntas ha minst en nanopartikel i varje cell. Vad sådana partiklar gör med dna-strängen hos livet är långt ifrån utrett och media kör hårt med att sprida nya uppfattningar om plasters (och nya EU-direktivet) påverkan (de kallas dock korrekt för “micro-” plaster, men det är en j-a skillnad på “micro-” resp “nano-“. Ändå är dessa “microplaster” i verkligheten relativt harmlösa i jämförelse.

  Det finns inte en chans att vindkraft som behöver reinvesteras vart 15:e år, alltså 6-8 ggr under en normal kärnreaktors livstid, kan bli lönsam.

  Den som varit i fjällens vindparker och sett naturförrödelsen fattar att vindkraft är inget alternativ. Nu skall naturförstöringen döljas för ögat genom att istället placera parkerna i haven. Och befolkningen skall inte kunna protestera demokratiskt.

  Och den nya kärnkraften använder den gamla kärnkraftens avfall som bränsle. Vad bra!

  • Man undrar ju hur kunniga de är på Chalmers egentligen? Känner de inte till att man i utlandet utvecklar kärnkraft som ska använda “utbränt” det som i Sverige kallas avfall som bränsle i nya typer av kärnkraftverk? Det är ju så att över 90% av energin finns kvar i “avfallet” och det är galenskap att gräva ner bränsle på det viset man planerar i Sverige. Vindsnurror är ju rena snurren och det finns en anledning till varför man under 1800-talet slutade använda väderkvarnar.

 • Dyrt?

  Forsmark sägs stå för 14 % av elproduktionen i Sverige och producera 24 000 GWh el eller 24 000 000 MWh.

  Simens har nu 14 MW turbiner i piplinen för “off shore” installationer. Säg att det blåser 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, och 52 veckor om året med optimal vindhastighet för maximal output. Ett verk skulle då ge 14*24*7*52= 122 304 MWh.

  För att ersätta forsmark skulle du då behöva ca 200 vindkraftverk. I själva verket skulle du behöva minst det dubbla, och så lagringskapacitet på det.

  Ett vindkraftverk till havs har en livslängd på ca 12 år. Ju större de blir ju snabbare slits de ut. Forsmark färdigställdes 1980, och har alltså varit i drift i drygt 43 år. Men säg du bara behöver tre uppsättningar vindkraftverk. 600 st….

  Vad materialmässigt är billigast tror du? Forsmark eller 600 st 300 meter höga vindkraftverk? Med nya bladuppsättningar i kompositmaterial vart 7e år? I själva verket är 14MW fantasififfror vid optimal vindförhållanden utan turbulens. Och verken tappar kapacitet varje år när bladen tappar aerodynamiken med slitage på ytbeläggningen osv.

  Kärnkraft är dyrt för att man vill att det skall vara dyrt så det kostar så mycket som möjligt för att ge dig el. Och ville man så kunde man bygga reaktorer som går på utbränt kärnbränsle, men då kan man ju inte ta betalt för långtidslagring och förlorar då en ansenlig summa pengar.

 • Själv är jag villig att lyssna på alla vettiga synpunkter. Och jag läste början av artikeln med ett öppet sinne. Sen kom jag till följande stycke:

  “I en nyligen publicerad rapport från Chalmers om framtidens elsystem visas tydligt att ett system byggt på sol-, vind- och vattenkraft och tillhörande tekniker för lagring och effektreglering är det mest optimala vad gäller både kostnader och tidsåtgång för utbyggnad.”

  Varför bry sig om petiteser som att dessa “lagringssystem” inte existerar? Att hela Sverige får bli en vindkraftspark och resterande ytor täckas av solceller då vattenkraften redan är utbyggd till max.

  Sannolikt kommer brytningen bara av metallen till vindkraftverken som visat sig ha en tredjedel av “uppskattad” livslängd innebära lika mycket radioaktivt slagg som skulle driva kärnkraft till en betydande del av Sveriges elförsörjning.

  All energiförsörjning innebär nackdelar och negativa effekter på hälsa och miljö. Men den absolut största och värsta miljöförstöringen kommer från “energiförsörjningen” av och alla vansinniga beslut som följer i klimatreligionens framfart.

  Om människor la en bråkdel av den energin på att undersöka “klimathotet” på djupet så skulle hysterin kunna få ett slut. Och all den energin som läggs på detaljstyrning och att slå varandra på fingrarna med kalkyler hit och dit och bråk om bästa energislag osv skulle kunna få ett slut.

  https://www.youtube.com/watch?v=YlqB1P_Lj5o

  https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE

  Men energieffektiviserng kan jag hålla med om. Till att börja med kan människan sluta pumpa ut värme i atmosfären dygnet runt genom att använda mikrovågor med ohyggliga förluster för att överföra “information”. Information som oftast är lika matnyttigt som en pan pizza från Willys.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *