Analys: Vaccinbevis – en licens att sprida smitta?

publicerad 10 november 2021
- av Gästskribent

COVIDDATA. Regeringen föreslår ett vaccinbevis som är striktare än i USA och många EU-länder och leder till inskränkningar i medborgares grundläggande rättigheter. Regeringen menar att den diskriminering som blir följden ska godtas för att avvärja det hot mot liv och hälsa som covid utgör, men hur stort är det hotet egentligen?

Text och analys: Ann Rosenqvist

Analys av vaccinbevis - Anna Rosenkvist, privat foto
Anna Rosenkvist, privat foto

Statistiken för 2021 visar inte överdödlighet och kunskap om att de vaccinerade sprider smitta ökar. Allt fler kritiska röster höjs från experter, jurister och EU-parlamentariker och regeringen har fått många synpunkter på förslaget från allmänheten.

 

I september presenterade regeringen sitt förslag om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd mot covid19 (promemoria S2021/06359) i syfte att kunna ge vaccinerade medborgare full tillgång till sammankomster, offentliga tillställningar och platser för privata sammankomster.

Relaterat (Nya Dagbladet): Regeringens plan: Så ska medicinsk apartheid införas

Barn och unga under 16 år och personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen covid19, föreslås undantas från kravet att visa upp vaccinationsbevis.

Politiska och religiösa skäl eller uppvisande av negativt covid- eller antikroppstest ska inte ge samma rörelsefrihet som för en person som tagit full dos av covid-injektioner. Hur många injektioner som ska utgöra ”full dos” specificeras inte i förslaget.

Inte heller ska naturlig immunitet efter genomgången covid gälla som skäl för undantag, vilket gör Sveriges regler striktare än EUs så kallade gröna pass.

I förslaget om vaccinationsintyg medges att personer som inte är vaccinerade, i praktiken kan komma att utestängas från vissa sammankomster och tillställningar, men att detta ”inte går utöver det som bestämmelser om deltagarbegränsningar vid sammankomster och tillställningar ytterst syftar till – nämligen att skydda enskildas liv och hälsa”.

Regeringen grundar sig på att ”vaccination är det viktigaste redskapet för att lindra följderna av pandemin” och utgår från att vaccinerade inte smittar medan ovaccinerade utgör en fara för de vaccinerade.

Vidare gör regeringen bedömningen att de negativa effekter som kan uppkomma av förslaget om vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster bedöms vara förenliga med bestämmelserna om grundläggande fri- och rättigheter i regeringsformen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Detta eftersom ”de inte är mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.”

Dödlighet i Sverige

Att begränsa människors rörelsefrihet så kraftigt skulle alltså vara befogat när faran för liv och hälsa är mycket stor, men är den det idag?

Svenska läkare bakom initiativet Bota Sverige uppger att det inte finns någon signifikant ökning av de totala dödstalen under 2020 jämfört med de senaste 20 åren i Sverige.

Relaterat: Svenska läkare om Covid-19: Det finns ingen signifikant ökad dödlighet 2020

Folkhälsomyndigheten rapporterar i ett diagram följande dödstal.

Antal döda per år från år 2000

Källa: Folkhälsomyndigheten, Överdödlighet och dödlighet i covid-19 i Sverige under 2020

Uppgifter från Statista Research Department visar antal dödsfall till och med augusti 2021.

Diagrammet visar antal dödsfall per år sedan 2011. Siffrorna för 2021 omfattar perioden januari-augusti. Om slutet av 2021 skulle beräknas utifrån medelvärdet av de första 8 månaderna blir talet 91 300 dödsfall för 2021, dvs i nivå med år 2013.

Källa: Statista.com, Sweden numbers of deaths

SCB:s inrapporterade dödsfall till och med 14 oktober2021 visar för närvarande ingen överdödlighet 2021 jämfört med de senaste åren.

Antal rapporterade dödsfall till SCB per dag åren 2015-20211 (Hela riket)

1 Statistiken för år 2021 är preliminär och kommer att revideras.

Den svarta kurvan för 2021 omfattar dödsfall per dag under perioden 1 januari-14 oktober.

Källa: Statistiska Centralbyrån, SCB, 15 oktober 2021

Uppgifter från FN visar antal dödsfall i Sverige under en längre tidsperiod:

Den blå kurvan visar dödsfall i förhållande till befolkningsmängden.

År                  Antal döda personer

2014              9,399
2015              9,345
2016              9,292
2017              9,238
2018              9,185
2019              9,165
2020              9,145
2021              9,126

Den röda kurvan visar årlig procentuell förändring.

Fram till år 2019 bygger statistiken på uppgifter rapporterade till FN, medan talen för 2020 och 2021 bygger på estimeringar av FN utan hänsyn till covid19.

Källa: FN, presenterat av Macrotrends.net

I den officiella statistiken kan man alltså inte se att vi har, eller har haft, en så stor överdödlighet att åsidosättande grundlagar och omfattande inskränkningar i människors rättigheter skulle vara motiverat.

Smittspridning

Även argumentet att ovaccinerade skulle utgöra den huvudsakliga risken för smittspridning har allt mer ifrågasatts.

Ett exempel är virolog och immunolog dr Robert Malone, som arbetat  med att utveckla tekniken bakom mRNA-vaccinen. ”Sanningen är att det är de vaccinerade som utsätter oss för mest risk”, säger han i podden The Hidden Gateway Podcast.

Förklaringen är att viruset har muterat och utvecklats så mycket att vaccinet inte längre skyddar; det har helt enkelt ersatts av en ny stam. Detta bidrar till att vaccinerade personer dessutom frambringar virusmutationer som är alltmer resistenta, enligt Robert Malone.

Se den svenska videointervjun som visats mer än 395,000 gånger: Dr. Robert Malone interviewed on the current covid crisis by Aga Wilson

Den som är vaccinerad men infekteras kan få en mildare sjukdom och känner sig inte särskilt sjuk, har inga symtom, men producerar viruset och kommer att sprida det utan att veta om det.

”Man kan alltså säga att de ovaccinerade har ett problem. De vaccinerade som blir infekterade känner sig friska men sprider galet mycket virus. Så det vi egentligen behöver göra är att skydda de ovaccinerade från de vaccinerade”, säger Dr Malone.

Källor: Speaking Truth to Power: A Conversation with Dr. Robert Malone

Relaterat (SwebbTV): Fullvaccinerade kan vara ”superspridare” av covid-19

Även Folkhälsomyndigheten varnar för att vaccinerade utan symtom kan smitta andra.

Naturlig immunitet

Att naturlig immunitet efter genomgången covidsjukdom inte ska utgöra grund för att röra sig fritt i samhället strider mot EU-rekommendationer och omfattande forskning visar att naturlig immunitet vida överstiger det skydd som covidinjektionerna uppges ge.

I en översyn av publicerade arbeten fann Brownstone-institutet för social och ekonomisk forskning i Texas, USA, mer än 80 vetenskapliga studier som visar att naturlig infektion överträffar vaccination när det gäller ett hållbart skydd.

Relaterat: 81 Forskningsstudier visar att naturlig covidimmunitet är överlägsen vaccin

Skarp kritik mot vaccinintygen

En grupp parlamentariker inom EU-parlamentet höll den 22 oktober en presskonferens där de framförde mycket stark kritik mot de restriktioner som Europas medborgare utsätts för. De menar att vaccinpass ger en falsk känsla av trygghet, att de är ologiska, ovetenskapliga och måste slopas.

Relaterat: EU-parlamentariker motsätter sig starkt coronarepressionen

”Vi ser nu allt mer vetenskaplig forskning, fakta och bevis för att de som har ett vaccinpass kan smitta andra människor. Ett vaccinpass fungerar alltså som en licens att sprida smitta och infektera andra”, säger EU-parlamentariker Ivan Vilibor Sinčić.

Remissyttranden angående förslaget om vaccinintyg i Sverige

Ett 80-tal aktörer och organisationer erbjöds att, på endast 10 arbetsdagar, yttra sig över den omfattande promemorian var på 68 sidor. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter och remisstiden gick ut den 24 september.

På en fråga svarar ansvarigt ämnesråd på Socialdepartementet:

”Totalt har 386 remissvar diarieförts i ärendet S2021/06359, varav 65 svar från tillfrågade remissinstanser. Övriga är lite av en blandning mellan svar/synpunkter från allmänheten och från olika organisationer som inte har tillfrågats särskilt men som velat lämna synpunkter ändå. Det går inte att särskilja hur stor andel av dessa som är från allmänheten, men en övervägande del skulle jag tro. Det finns dessutom upprättat ett särskilt kampanjärende – där 597 likalydande skrivelser från allmänheten har inkommit och diarieförts (S2021/06587)”.

Från enskilda personer och icke tillfrågade aktörer har alltså inkommit drygt 900 skrivelser. På Regeringens hemsida ska remisssvaren från de remissinstanser som ombetts svara publiceras, men den 27 oktober fanns endast 35 av 65 remissvar där. De flesta av dessa har inga betänkligheter när det gäller förslaget.

Justitiekanslern har uppfattningen att förslagen enligt promemorian är godtagbara under förutsättning att vaccinationsbevis används som en smittskyddsåtgärd under en begränsad period.

Jurist Axel Berglund skriver i en debattartikel att yttrandet från Justitieombudsmannen är kritiskt och ännu opublicerat. Anledningen är enligt Regeringskansliet att den person som ansvarar för att lägga ut remissvaren just nu har en hög arbetsbelastning. Axel Berglund redogör också för att många remissinstanser, däribland Civil Rights Defenders (CRD), uttryckte skarp kritik redan mot regeringens förslag till införande av covid19-lag. Även den gången var svarstiden mycket kort.

Källa (Dagens Juridik): ”Vilka remissinstanser kommer att ta bladet från mun om vaccinationsbevis?”

I en debattartikel i Dagens Juridik påpekar en grupp jurister att regler om vaccinationsbevis innefattar inskränkningar i grundläggande rättigheter såsom t.ex. mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och rätten till kroppslig integritet.

Regeringsformen, Europakonventionen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, kräver att proportionalitetsbedömningar i tre steg görs, men att så inte skett.

Juristerna menar att redan avsaknaden av en proportionalitetsbedömning gör att förslaget strider mot grundlagen. Vad gäller patientlagen är ett samtycke till vaccinering inte frivilligt, om det innebär att rättigheter fråntas en person som inte vaccinerar sig. Även frågor om olaga diskriminering aktualiseras.

Debattartikeln beskriver vidare att flera remissinstanser har noterat att viktiga analyser om förslagets förenlighet med gällande rätt saknas. Diskrimineringsombudsmannen (DO) anser att det presenterade faktaunderlaget i promemorian inte innehåller tillräcklig information för att DO självständigt ska kunna ta ställning till proportionaliteten av föreslagna begränsningar; detta i ljuset av att endast vaccinering omfattas av det förslagna beviset.

Organisationen Företagarna konstaterar att inga vederhäftiga empiriska grunder för förslagens nödvändighet presenteras och att ingen proportionalitetsbedömning görs i förslaget.

Källa (Dagens Juridik): ”Förslaget om vaccinationsbevis strider mot grundlagen”

Remissyttrande från allmänheten

Ett stort antal skrivelser har alltså inkommit från allmänheten. Dessa publiceras inte på Regeringens hemsida, men här finns ett exempel på remissyttrande från allmänheten att läsa: Remissvar på proposition S2021.

Text och analys: Ann Rosenqvist