Covid – En agenda för befolkningskontroll? – Del 4: DNA-kontaminering och parasiter

publicerad 15 april 2024
Experimentellt mRNA covidvaccin. Licens: Shutterstock.com
Temabild: Experimentell mRNA-injektion mot Covid-19

NewsVoice fick exklusivitet att publicera en unik litteraturstudie i fem delar skriven av docent Tomas Persson om den globala “covidagendan”. I denna del diskuteras DNA-kontaminering och parasiter i de experimentella mRNA-vaccinerna mot Covid-19.

En studie av docent Tomas Persson (x.com/GotthardTomas)

Litteraturstudiens fem delar:

 1. Variationer i batchernas giftighetsgrad
 2. Är vaccinchippet en konspirationsteori?
 3. Neurostimulering och nanoteknik som vapensystem
 4. DNA-kontaminering och parasiter
 5. Summering

DNA-kontaminering och parasiter

Det har varnats för att mRNA injektioner är att likna med genterapi som kan förändra det mänskliga genomet och det finns studier som visar på risken för detta [1-3].

Riskerna tonas dock ner av mainstreammedia [4] och faktagranskare [5] som konstaterar att studien av Alden [1] endast visar att reverse transkription har skett, inte att mRNA introduceras i det mänskliga genomet.

Analyser av Covid-19 injektionerna har dock inte funnit något biologiskt material, vilket mRNA förväntats vara [6]. Frånvaro av kväve eller fosfor i injektionsvätskan har även rapporterats av Daniel Nagase [7, 8], vilket tyder på att det inte finns något biologiskt material.

Det verkar alltså inte som att mRNA injektionerna är just ”messenger RNA” som det sagts utan att mRNA-injektionerna i själva verket innehåller modifierad RNA (modRNA) [9, 10].

Detta är avgörande, eftersom messenger RNA bryts ner mycket snabbt i kroppen med en genomsnittlig livslängd på mellan 1 och 3 minuter enligt Wikipedia [11], i kontrast till modRNA som uppvisar exceptionella möjligheter till redigering av det mänskliga genomet [12].

FDA:s-etikett för Pfizers Covid-19-injektion [12] anger att substansen innehåller modRNA vilket också anges på Pfizers hemsida [13] (figur 1). En referentgranskad artikel [14] konstaterar att verkningsprincipen för COVID-19 mRNA-injektioner motsvarar definitionen av genterapiprodukter, men att de har befriats från regler för genterapiprodukter av tillsynsmyndigheterna i USA.

Daniel Santiago  [15] poängterar att eftersom kväve och fosfor tycks saknas i covidinjektionerna, något som ingår i de flesta proteiner och biologiskt liv och som bör ingå som en del av mRNA så tyder detta på att innehållet utgör XNA (syntetiskt DNA) och att syftet faktiskt kan vara att skapa genetiskt modifierade människor. Vad som skulle vara syftet med genetiskt modifierade människor kan vi enbart spekulera kring.

Figur 1. Specifikation av Pfizers mRNA injektion som anger att innehållet är modRNA [13].
Till skillnad från mänskligt DNA så kan syntetiskt genetiskt material patenteras [16] och om det skulle börja produceras DNA som överensstämmer med ett patent så är det möjligt att patenträttsinnehavaren skulle kunna åberopa äganderätt eller patenträttsintrång enligt en skarp varning från Chinda Brandolino [17] som också hävdar att en människa med förändrade gener inte erhåller skydd under de mänskliga rättigheterna.

Faktagranskare drar dock slutsatsen att det är otänkbart och att amerikansk lag förbjuder patent som innefattar den mänskliga organismen [18]. Chile har dock stiftat en lag som förbjuder anställningsdiskriminering på arbetsmarknaden av människor med mutationer [19, 20].

Stefan Oelrich som är chef för Bayer Pharmaceuticals erkänner att Covid-19 injektionerna är genterapier när han under öppningsceremonin för World Health Summit 2021, säger att covidpandemin gjorde att folk var villiga att ta en genterapi [21]:

“If we had surveyed two years ago if people were willing to take gene or cell therapy and inject it into your body we would have probably had a 95% refusal rate.”

Nyligen genomförd djupsekvensering av Pfizers och Modernas Bivalenta Covid-19 injektion [22-28] visar på halter av Plasmid DNA som är 18-70 gånger högre än vad som normalt är tillåtet [29]. DNA materialet uppges vara antibiotikaresistenta gener vilka uppges kunna skapa förlängd spikproteinproduktion, antibiotikaresistens och förändrad tarmflora [23].

Palmer och Gilthorpe [30] diskuterar fyndens betydelse och uppger att plasmidmolekyler i vissa fall kommer integreras i en av dess värdcells kromosomer, och den kommer sedan att ärvas av alla avkomlingar till den cellen vilket innebär en genotoxisk risk och att DNA kan integreras i genomet hos mänskliga värdceller.

Dr Trozzi förklarar också i en video att farliga mekanismer kan förväntas från DNA innehållet [31].

Faktagranskare [32, 33] tonar ner riskerna med DNA kontamineringen och menar att risken för implementering i det mänskliga genomet är teoretisk. Dessutom menar faktagranskaren att kontamineringen är medveten utgör en konspirationsteori utan grund i verkligheten [33]. En omfattande genomgång av DNA kontamineringen ges i referens [34].

Enligt Robert Malone [35] är DNA fragmenten förknippade med en hög risk för integration i det mänskliga genomet. Dessa fynd av Plasmid DNA gör också gällande att preparatet bör listas som genterapi enligt kriterierna på FDA:s hemsida [36], något som också diskuteras av Banoun [14] i relation till gällande regler.

Sasha Latypova [37] uppger i en intervju för Epoch Times att de krav som ställdes på tillverkarna innebar att endast hälften av mRNA innehållet i injektionen behövde vara överensstämmande med den deklarerade koden. Resterande del tilläts vara okänd och kunde vara fria sekvenser.

Detta ger en möjlighet att utforma mRNA injektionerna som ett vapensystem [38] och innebär i praktiken en möjlig militarisering av Covid injektionerna. Plasmid, mRNA samt ett protein som levereras via nanopartiklar möjliggör geneditering med (CRISPR)/Cas9 teknologin [39].

Genomförd DNA sekventiering [26] har även identifierat kontaminering med SV40 som främjar implementering av plasmid DNA och som därigenom ökar risken av ändring av det mänskliga genomet [40-42, 29] och ökar risk för cancer [43].

Enligt Igor Chudov [44] har en nyligen publicerad referentgranskad artikel [45] av en slump visat att del av Covid-19 injektionen integreras i det mänskliga genomet då de fann gener specifika för Pfizers Covid-19 injektion i mänskliga blodceller när de undersökte faktorer för lång Covid.

Detta kan ses som en bekräftelse på att Covid injektionerna kan ändra det mänskliga genomet och att Aldéns studie från 2022 [1] skulle tagits på allvar.

Nu genomförs experiment med mRNA injektionsvätska på cancerceller som fastställer att del av mRNA-injektionerna till viss del integreras i cancerceller [46-49]. Även om dessa kontaminerade celler inte uttrycker hela spikproteinet, utan snarare bara en del av det, är nettoeffekten att de injicerades DNA oåterkalleligt förändras.

Nu behöver fler studier utreda problemets omfattning och dess skadeverkningar.

Hybridisering (eng. hybridization) är processen att kombinera olika varianter av organismer för att skapa en hybrid. Karen Kingston redovisar hur Covid-injektionen tycks vara designad för att åstadkomma hybridisering via transfektion [50].

Transfektion (eng. Transfection) är en benämning som används för avsiktligt införande av genetiskt material in i celler för att på så sätt förändra DNA [51]. Transfektion som introducerar plasmid DNA i celler är en viktig teknik för genterapi [52].

Modernas Patent US 10,703789 B2 [53] beskriver hur Luciferase [54] underlättar transfektion, och Luciferace tycks också ingå i Covid-19 injektionerna, då människor har uppvisat självlysande egenskaper vid injektionsstället och i blodådror vid belysning med UV-ljus [55, 56].

Även fluorescerande hud och hår efter injektion har uppmärksammats [57]. De självlysande egenskaperna hos Luciferase [54] har också enligt uppgift utnyttjats för att avslöja flygresenärer med falska vaccinationsintyg [58].

Kingston som studerat patenten bakom mRNA tekniken anser att de otvetydigt kvalificerar som ett biovapen [59-61]. Karen Kingston menar att Covid-19 injektionernas skadeverkningar och genotoxsiska påverkan till och med riskerar att utrota mänskligheten [62].

I ett patent för vaccin nanoteknologi avseende lipida nanopartiklar som omsluter mRNA [63], beskrivs produkten som ett vapensystem:

”In some embodiments, the small molecule is a toxin” och ”The toxin is from a chemical weapon, an agent of biowarfare”.

Kingston visar också att patenten beskriver att nanopartiklarna i mRNAvaciner är självsammansättande (self-assembled) och programmerbara (fully programmable), alltså någon form av biosyntetiska datorer eller elektromagnetiska maskiner [64, 65]. En utförligare genomgång av patenten bakom mRNA vaccintekniken ges i denna presentation [62].

Parasiter i Covid-19 injektionerna

Minst tre läkare/forskare har funnit parasiter i injektionsvätskan. Madej [66] (figur 2) fann parasiter i injektionsvätska från Pfizer och Moderna som uppgavs likna en odödlig parasit vid namn Hydra Vulgaris [67].

Franc Zalewski [68, 69] har identifierat en liknande organism vars kemiska beståndsdelar analyserats till aluminium, kol och brom som indikerar att det kan vara en artificiell syntetisk livsform som liknar Hydra Vulgaris.

R.A. Young [70] har gjort omfattande studier av Pfizer Covid-19 injektioner och funnit något som han benämner som ”trypanosoma cruzi” parasit-ägg som uppges kunna orsaka ”acquired immune deficiency syndrome” eller AIDS.

Fynden har mötts med tystnad av faktagranskare och mainstreammedia. En vetenskaplig artikel [71] beskriver ett syfte med att använda Hydra Vulgaris som bärare av mRNA för cancerbehandling.

Figur 2.mikroskopibild av parasit injektionsvätska från Pfizer och Moderna fotograferad av Madej [66].
Love [72] har studerat den vetenskapliga litteraturen djupare och menar att introduktion av parasiterna syftar till att kringgå människans immunförsvar för att installera ny teknik i människan.

Genetiskt modifierade Hydra Vulgaris kan också bära mRNA som kan sammanfogas med mänskligt DNA, alltså utgör parasiterna ett stöd för transfektion, alltså att skapa genetiska förändringar [72], [73] (tidsstämpel 9.30).

Sammanfattningsvis kan konstateras att flera oberoende undersökningar identifierar DNA kontaminering i Covid-19 injektioner och visar på ökad risk för cancer och genetiska förändringar (transfektion).  Att DNA kontamineringen skulle vara avsiktlig stöds av det faktum att injektionerna också innehåller Luciferase och parasiter, vilka gynnar transfektion.

 

Litteratur

[1]        Aldén, M., F.O. Falla, D. Yang, M. Barghouth, C. Luan, M. Rasmussen and Y.D. Marinis, Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line. Curr Issues Mol Biol 44 (2022) p. 1115–1126 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8946961/.

[2]        Boman, I., Oroväckande resultaten från svenska studien: Pfizer-vaccin tar sig in i leverceller – och omvandlas till DNA. 4 Mars, in Nya Dagbladet. 2022, Nya Dagbladet. https://nyadagbladet.se/vetenskap/svensk-studie-pfizers-covidvaccin-tar-sig-in-i-celler-och-omvandlas-till-dna/

[3]        Zhanga, L., A. Richardsa, M.I. Barrasaa, S.H. Hughesb, R.A. Young and R. Jaenisch, RESPONSE TO PARRY ET AL.: Strong evidence for genomic integration of SARS-CoV-2 sequences and expression in patient tissues. PNAS 118 (2021) p. https://doi.org/10.1073/pnas.2109497118.

[4]        Garro, E., Lundaforskarnas studie sprids över världen – misstolkas av vaccinmotståndare. 7 Mars. 2022, SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/vaccinstudie-spreds-over-hela-varlden-har-misstolkats

[5]        Dirga, N., A Swedish study did not say COVID vaccine changes human DNA, 2022, AAP FACTCHECK, March 17. https://www.aap.com.au/factcheck/a-swedish-study-did-not-say-covid-vaccine-changes-human-dna/

[6]        CLOT SHOT Has No Biological Components: World’s Population POISONED From Chemicals Found In Vaxx, The Stew Peters show, SwebbTube. https://swebbtube.se/w/iC8zwYDwGrSQcGt1MLLryc

[7]        Transcript Dr. Daniel Nagase. Western Standard: Dr. Nagase reviews images from Covid vaccines, shows no ‘elements of life’.  2022.  https://expose-news.com/wp-content/uploads/2022/05/Transcript-Dr.-Daniel-Nagase.pdf

[8]        WATCH: Dr. Nagase reviews images from COVID vaccines, shows no ‘elements of life’. 2022, Rumble. https://rumble.com/v11go0d-watch-dr.-nagase-reviews-images-from-covid-vaccines-shows-no-elements-of-li.html

[9]        Redshaw, M., Pfizer Documents Show COVID-19 Vaccines Contain Potentially Harmful ‘Modified’ RNA, not mRNA, in The Epoch Times, Epoch Health. 2023. https://www.theepochtimes.com/health/pfizer-documents-show-covid-19-vaccines-contain-potentially-harmful-modified-rna-not-mrna-5478674?ea_src=frontpage&ea_med=top-news-7?utm_source=partner&utm_campaign=goddeketal&src_src=partner&src_cmp=goddeketal

[10]      Renz, T., MRNA & Why It Matters. 2023. https://tomrenz.substack.com/p/mrna-and-why-it-matters?utm_source=profile&utm_medium=reader2

[11]      Messenger RNA, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Messenger_RNA#References

[12]      PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE- bnt162b2 injection, suspension, PFIZER-BIONTECH https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=14471

[13]      Harnessing the Potential of mRNA, 2023, Pfizer. https://www.pfizer.com/science/innovation/mrna-technology

[14]      Banoun, H., mRNA: Vaccine or Gene Therapy? The Safety Regulatory Issues. International Journal of Molecular Sciences 24(13) (2023) p. 10514. https://www.mdpi.com/1422-0067/24/13/10514.

[15]      Santiago, D., A Partial Answer to the Question Posed by David A. Hughes, PhD, in the Article: “What is in the so-called COVID-19 ‘Vaccines’? Part 1: Evidence of a Global Crime Against Humanity”. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research 2 (2022) p. 587-594. https://www.ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/56.

[16]      US supreme court rules human genes cannot be patented, in The Guardian. 2013: United Kingdom. https://www.theguardian.com/law/2013/jun/13/supreme-court-genes-patent-dna

[17]      Dr. Chinda Brandolino: ‘If the DNA is genetically altered, it can be patented’, 2021, Orwell City. https://www.orwell.city/2021/06/dr-chinda-brandolino-patented-DNA.html

[18]      Vaccine ‘transhuman’ claims patently wrong on US Supreme Court ruling, in AAP FactCheck. 2021. https://www.aap.com.au/factcheck/vaccine-transhuman-claims-patently-wrong-on-us-supreme-court-ruling/

[19]      PROHÍBE LA DISCRIMINACIÓN LABORAL FRENTE A MUTACIONES O ALTERACIONES DE MATERIAL GENÉTICO O EXÁMENES GENÉTICOS. MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DE LA REPUBLICA DE CHILE.  (2022). https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/02/16/43180/01/2086760.pdf

[20]      Wilson, R., Chile Approves a Law to Protect Employment Rights of Mutants and Genetically Modified Humans, in The Exposé. February 25. 2022. https://expose-news.com/2022/02/25/a-law-to-protect-genetically-modified-humans/

[21]      Dr. Stefan Oelrich, President of Bayer Pharmaceuticals, admits MNRA Vaccines ARE Gene Therapy. 2022, YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=K09D6JN-9-Q

[22]      BNT162b2 vials tested in South Carolina deliver qPCR CTs in the 18-19 range. 2023, Nepetalactone Newsletter. https://anandamide.substack.com/p/bnt162b2-vials-tested-in-south-carolina

[23]      Deep sequencing of the Moderna and Pfizer bivalent vaccines identifies contamination of expression vectors designed for plasmid amplification in bacteria, 16 Feb. 2023, Nepetalactone Newsletter. https://anandamide.substack.com/p/curious-kittens

[24]      DNase and RNase qPCR examination of Pfizer and Moderna bivalent vaccines, 15 Mars. 2023, Nepetalactone Newsletter. https://anandamide.substack.com/p/dnase-and-rnase-qpcr-examination

[25]      Independent Sanger Sequencing verification of plasmid amplicons in BNT162b2. 2023, Nepetalactone Newsletter. https://anandamide.substack.com/p/independent-sanger-sequencing-verification

[26]      McKernan, K., Y. Helbert, L.T. Kane and S. McLaughlin, Sequencing of bivalent Moderna and Pfizer mRNA vaccines reveals nanogram to microgram quantities of expression vector dsDNA per dose.  (2023) p. 1-23 https://osf.io/b9t7m/.

[27]      McKernan, K., D. Wiseman, M. Palmer, S. Latypova, L. Fynn and K. Robison, DNA contamination in 8 vials of Pfizer monovalent mRNA vaccines, N. Newsletter, Editor. 2023, Nepetalactone Newsletter. https://anandamide.substack.com/p/dna-contamination-in-8-vials-of-pfizer

[28]      Speicher, D.J., DNA fragments detected in monovalent and bivalent Pfizer/BioNTech and Moderna modRNA COVID-19 vaccines from Ontario, Canada: Exploratory dose response relationship with serious adverse events. 2023, OSFHOME. Last Updated: 2023-10-19. https://osf.io/xv3nz/

[29]      Sladden, J. and J. Gillespie, The Vax-Gene Files: Have the Regulators Approved a Trojan Horse? 2023, Brownstone Institute. https://brownstone.org/articles/the-vax-gene-files-have-the-regulators-approved-a-trojan-horse/

[30]      Palmer, M. and J. Gilthorpe, COVID-19 mRNA vaccines contain excessive quantities of bacterial DNA: evidence and implications.  2023. Doctors for COVID Ethics,  https://doctors4covidethics.org/covid-19-mrna-vaccines-contain-excessive-quantities-of-bacterial-dna-evidence-and-implications/

[31]      Trozzi, M., My 15 Minute video explaining very concerning new revelations and implications, April 22. 2023. https://drtrozzi.org/2023/04/22/dr-trozzi-alert-theres-dna-in-the-rna-shots-lots/

[32]      Brown, F.J., False claims recirculate on harmful DNA in Covid-19 vaccines, 2023, AFP Fact Check, 03 October. https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.33WW3U6

[33]      Yandell, K., COVID-19 Vaccines Have Not Been Shown to Alter DNA, Cause Cancer, 2023, FactCheck.org. October 26. https://www.factcheck.org/2023/10/scicheck-covid-19-vaccines-have-not-been-shown-to-alter-dna-cause-cancer/

[34]      Foreign DNA in the mRNA Vaccine, 2024, Dig Deeply. 15.03.2024. https://dig-deeply.com/2024/03/15/foreign-dna-in-the-mrna-vaccine/

[35]      Malone, R.W., DNA Integration Risk: Moderna knows, FDA denies. 2023, Substack, Who is Robert Malone, 10 Nov. https://rwmalonemd.substack.com/p/dna-integration-risk-moderna-knows

[36]      What is Gene Therapy?, 2018, FDA U.S. Food & Drug Administration. https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/cellular-gene-therapy-products/what-gene-therapy

[37]      Jekielek, J., Exposing the Vaccine ‘Military Machinery’ Behind the Global COVID-19 Response: Sasha Latypova. 2023, Epoch TV: USA. https://www.theepochtimes.com/exposing-the-vaccine-military-machinery-behind-the-global-covid-19-response-sasha-latypova_5335644.html

[38]      Biodefense in the Age of Synthetic Biology. ed. E. National Academies of Sciences, and Medicine. 2018, Washington, DC, USA: The NationalL Academies Press, . doi: https://doi.org/10.17226/24890. ISBN: 978-0-309-46518-2.

[39]      Duan, L., K. Ouyang, X. Xu, L. Xu, C. Wen, X. Zhou, Z. Qin, Z. Xu, W. Sun and Y. Liang, Nanoparticle Delivery of CRISPR/Cas9 for Genome Editing. Frontiers in Genetics 12 (2021) p. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2021.673286/full.

[40]      ADDENDUM — BREAKING HORRIFIC UPDATE: HIV-Infected Green Monkey DNA Found in COVID-19 “Vaccines” — The Human Genome is Permanently Altered. 30 Juli. 2023. https://www.2ndsmartestguyintheworld.com/p/addendum-breaking-horrific-update?utm_medium=email

[41]      Mercola, J., SV40 Virus Linked to Multiple Cancers Found in mRNA Vaccines, Microbiologist Says, in The Defender, 06/22. 2023. https://childrenshealthdefense.org/defender/sv40-virus-cancers-mrna-vaccines-cola/

[42]      Prasad, T.K. and N.M. Rao, The role of plasmid constructs containing the SV40 DNA nuclear-targeting sequence in cationic lipid-mediated DNA delivery. Cell Mol Biol Lett 10(2) (2005) p. 203-215. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16010286/.

[43]      Vilchez, R.A. and J.S. Butel, Emergent Human Pathogen Simian Virus 40 and Its Role in Cancer. Clinical Microbiology Reviews 17(3) (2004) p. 495–508. https://journals.asm.org/doi/10.1128/cmr.17.3.495-508.2004.

[44]      Chudov, I., COVID Vaccines Integrate Into Human DNA, Study Finds. 2023, Igor’s Newsletter. https://www.igor-chudov.com/p/covid-vaccines-integrate-into-human

[45]      Dhuli, K., M.C. Medori, C. Micheletti, K. Donato, F. Fioretti, A. Calzoni, A. Praderio, M.G.D. Angelis, G. Arabia, S. Cristoni, S. Nodari and M. Bertelli, Presence of viral spike protein and vaccinal spike protein in the blood serum of patients with long-COVID syndrome. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 27 (6) (2023) p. 13-19 https://doi.org/10.26355/eurrev_202312_34685.

[46]      BREAKING: Integration of corona vaccine-contaminated DNA into the human cell line genome. 2nd Smartest Guy in the World. MAR 10. 2024, Substack. https://www.2ndsmartestguyintheworld.com/p/breaking-integration-of-corona-vaccine

[47]      Genomics Expert Kevin McKernan Shares a Summary of the DNA Contamination Found in the COVID mRNA Vaccines & Preliminary Evidence of DNA Integration. 2024, Twitter/X, Feb 23. https://x.com/TheChiefNerd/status/1761129932929868192?s=20

[48]      Vaccine targeted qPCR of Cancer Cell Lines treated with BNT162b2, Putative integration events. Nepetalactone Newsletter, ANANDAMIDE, FEB 25. 2024, Substack. https://anandamide.substack.com/p/vaccine-targeted-qpcr-of-cancer-cell

[49]      Zhang, M., COVID Vaccine Gene Could Integrate Into Human Cancer Cells: Researcher, in The Epoch Times, 3/11/2024. 2024. https://www.theepochtimes.com/health/covid-vaccine-gene-could-integrate-into-human-cancer-cells-researcher-5604184

[50]      Karen Kingston – Luciferase, Gene Editing, IARPA, AI & 5G Linked with COVID-19 Vaccines. 2022, Rumble, July 3. https://rumble.com/v1az3j9-karen-kingston-luciferase-gene-editing-iarpa-ai-and-5g-linked-with-covid-19.html

[51]      Transfection, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Transfection

[52]      Haraguchi, T., T. Koujin, T. Shindo, Ş. Bilir, H. Osakada, K. Nishimura, Y. Hirano, H. Asakawa, C. Mori, S. Kobayashi, Y. Okada, Y. Chikashige, T. Fukagawa, S. Shibata and Y. Hiraoka, Transfected plasmid DNA is incorporated into the nucleus via nuclear envelope reformation at telophase. Communications Biology 5 (2022) p. 78. https://www.nature.com/articles/s42003-022-03021-8.

[53]      Moderna TX , I., US 10,703,789 B2. MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF SECRETED PROTEINS. 2020: USA. https://patents.google.com/patent/US10703789B2/en.

[54]      Luciferase, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Luciferase

[55]      Blue florescent light bulbs and on the site of vaccine in the arm?! 2021, Rumble, September 7. https://rumble.com/vm6zrb-blue-florescent-light-bulbs-and-on-the-site-of-vaccine-in-the-arm.html

[56]      NEW FOOTAGE !! LUCIFERASE FROM VACCINE GLOWING UNDER A BLACKLIGHT !! 2023, Rumble, January 14. https://rumble.com/v25j7wa-new-footage-luciferase-from-vaccine-glowing-under-a-blacklight-.html

[57]      Truth, Science and Spirt Episode 7 Fluorescent Skin with Justin Coy, PhD. 2024, Rumble, February 15. https://rumble.com/v4dg0lh-truth-science-and-spirt-episode-7-fluorescent-skin-with-justin-coy-phd.html

[58]      Human Bodies Scanned At Airports For Luciferase Proof of Vaccination. 2022, Rumble, November 1. https://rumble.com/v1qzo1w-human-bodies-scanned-at-airports-for-luciferase-proof-of-vaccination.html

[59]      Kingston, K., 13 Reasons to Have State Attorney Generals Seize and Destroy All COVID-19 mRNA Bioweapons. 7 dec., in The Kingston Report. 2022. https://karenkingston.substack.com/p/13-reasons-to-have-state-attorney?utm_source=post-email-title&publication_id=1103773&post_id=87285616&isFreemail=true&utm_medium=email

[60]      Kingston, K., By Calling mRNA Injections ‘COVID-19 Vaccines’ Instead of Bioweapons We’re Protecting Criminals. 2022, Substack. https://karenkingston.substack.com/p/by-calling-mrna-injections-covid-5dd?utm_source=post-email-title&publication_id=1103773&post_id=117087294&isFreemail=true&utm_medium=email

[61]      Kingston, K., The Commissioners Letter. This is the blueprint on how to articulate to local government officials and law enforcement that the COVID-19 injections are bioweapons and how they can either report a crime or be an accomplice. 21 Feb. 2023, The Kingston Report. https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners?utm_source=post-email-title&publication_id=1103773&post_id=101484922&isFreemail=true&utm_medium=email

[62]      CV19 Bioweapon Vax is Not Genocide, It’s extinction – Karen Kingston. 2023, Rumble, Greg Hunter’s USAWatchdog.com https://rumble.com/v2l6638-cv19-bioweapon-vax-is-not-genocide-its-extinction-karen-kingston.html

[63]      Andrian, U.H.v., Omid C. Farokhzad, Robert S. Langer, Tobias Junt, E.A. Moseman, L. Zhang, P. Basto, M. Iannacone and F. Alexis, US 9,539,210 B2 Vaccine nanotechnology. Jan 10. 2017.

[64]      Stew Peters [20230531] Final Days! (Documentary). 2023, Rumble, Stew Peters. https://rumble.com/v2r6h4g-stew-peters-20230531-final-days-documentary.html

[65]      Vaccine Nanotechnology | WATCH the New Stew Peters Documentary “FINAL DAYS” Featuring Karen Kingston TODAY | “DNA Is Highly Programmable Just Like a Computer.” – Dr. Andrew Phillips (Head of Bio Computation Microsoft Research). 2023, Rumble. https://rumble.com/v2r6qgi-vaccine-nanotechnology-watch-the-new-stew-peters.html

[66]      BITE SIZE VERSION: DR. CARRIE MADEJ’S STARTLING MICROSCOPE FINDINGS & UPDATES. “Immortal” Hydra Vulgaris In Moderna’s Vaccine? October 4th. 2021, BIT CHUTE. https://www.bitchute.com/video/LOwzXpq1s1Ib/

[67]      Model Organism: Hydra (Hydra vulgaris). The “Immortal” Hydra, College of Biological Sciences, Hutchison Drive, USA. https://biology.ucdavis.edu/research/model-organisms/hydra

[68]      Ramola, D., More Sickening COVID Vaccine Findings: Dr. Franc Zalewski Finds “Aluminium Lifeform” Tentacled Parasite in Pfizer Vaccine; Vaccine Parasites Found in Vaccinated Blood, Causing Blood Clots, Heart Issues. October 11, in The EveryDay Concerned Citizen. 2021, The EveryDay Concerned Citizen. https://everydayconcerned.net/tag/hydra-vulgaris/

[69]      Zalewski, F., POLISH SCIENTIST DR. FRANC ZALEWSKI FINDS “ALUMINIUM LIFEFORM” TENTACLED PARASITE IN PFIZER VACCINE. October 16th. 2021. https://www.bitchute.com/video/CyESgJuVQx70/

[70]      Young, R.O., Scanning & Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene & Parasites in CoV-19 Vaccines[88]. February 5th 2021 – July 7th, 2023. https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines

[71]      Moros, M., M.-E. Kyriazi, A.H. El-Sagheer, T. Brown, C. Tortiglione and A.G. Kanaras, DNA-Coated Gold Nanoparticles for the Detection of mRNA in Live Hydra Vulgaris Animals. Applied Materials & Interfaces 11 (2019) p. 13905-13911. DOI: 10.1021/acsami.8b17846 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.8b17846.

[72]      Love, A., Transgenic Hydras & Parasites A Biological Weapons System For Rapid Human Cloning. November 1. 2021. https://ambassadorlove.wordpress.com/2021/11/01/transgenic-hydras-parasites-a-biological-weapons-system-for-rapid-human-cloning/

[73]      5G & NANOTECH IN THE COVID JABS — HOPE & TIVON. February 7th. 2022, BIT CHUTE. https://www.bitchute.com/video/v2L9y1Pb3uxu/

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Behöver själv inte oroa mig för de personligt kroppsliga konsekvenserna av det här, men har ändå människor jag bryr mig om som inte varit tillräckligt eftertänksamma. De som är ansvariga för detta groteska övergrepp förtjänar att hamna i änden av ett rep.

 • En viljestark oligarki behandlar människan som mänskligheten tidigare behandlat djuren. De som tror på en allsmäktig personlig Gud ser det som att människan söker upphöja sig till Gud och att det kommer att straffa sig.

  Men inte många tecken på det?

  Jag citerar Stefan Lanka i en artikel i Newsvoice signerad Erik Forsman

  “Påståendet att biologiskt liv har sitt ursprung i en grå urtid har motbevisats.
  Livet uppstår ständigt på nytt och framför våra ögon, om vi bara ser på livet objektivt och begränsat av inga dogmer och ogrundade teorier.
  Det är bevisat att biologiskt liv som vi känner det nu kan uppstå varhelst där det finns vatten och kanske även förhållanden som är desamma eller liknande de på vår moderplanet jorden.”

  Det gick inte att kommentera där https://newsvoice.se/2023/02/dr-stefan-lanka-virusteori/

  Jag associerade detta till att vi ser eller studerar en ögonblicksbild av livet.
  Men vi kan inte se mer än det korta ögonblicket.
  För att förstå verkligheten bättre krävs det antagligen att man kunde se eller studera bortom det ögonblicket.

  Det behöver inte innebära bara före och efter utan det kunde innebära ett utvidgat område som det inte vore estetiskt för oss att se.

  Vi är SOM OM vi vore skapade av Gud.

  Det behöver inte finnas en personlig Gud för det.

  Det räcker att det finns en mening med skapelsen.
  Och meningen inbegriper estetiska drag.
  Ser man hela maskineriet blir verkligheten oestetisk.

  Man kan associerar vidare till den mänskliga civilisationen:
  All offentlig lögn som ett försök till estetik enligt maktens
  intentioner och sanningen som något som
  blottlägger ett oestetiskt maskineri.

  • Att Gud är allsmäktig, allvetande och allkärleksfull utesluter inte att var och en har ett personligt förhållande till Gud och vice versa. Gud är intresserad av vars och ens liv och utveckling, för att uppnå målet: att bli till Guds avbild.

  • Peter Grafström. Du citerar rader av Lanka, där han skriver:
   “Det är bevisat att biologiskt liv som vi känner det nu kan uppstå varhelst det finns vatten och även förhållanden som är desamma eller liknande de på vår moderplanet jorden.”
   Men bevisar de raderna någonting om guds existens? Att biologiskt liv kan uppstå på nytt i gynnsamma förhållanden är en sak. Men är det en helt ny livsform som uppstår eller en slags blandning av de livsformer som redan finns?

   Det Lanka skriver tycker inte jag bevisar någonting om en skapande Gud existerar eller inte.
   Själv tror jag Gud finns som den yttersta osaken till vår existens. Men jag kan inte bevisa det på annat sätt än som aposteln Paulus skrev i Romarbrevet 1:20.

   • Det jag åsyftar är att man som människa utgör ett estetiskt fenomen med en estetiskt menad perception. Nånting pågår bortom våra sinnen och frambringar ett estetiskt intryck som skulle övergå till något oestetiskt om vi såg hur allt uppkommer. Citatet av Lanka är menat att illustrera att vi inte ser allt utan att saker framträder inför våra sinnen som genom ett under.
    Man kan om man vill associera till Gud när man som jag gör antyder att skapelsen innehåller mer än det våra sinnen röjer.
    Skapelsen kan vara blinda krafters verk eller personliga intelligensers.
    För mig är båda alternativen tänkbara.
    Men estetiken i naturen tycks mig påtaglig. Kanske därför att det som är estetiskt också är enkelt och symmetriskt.

    • Tack för förtydligandet av din kommentar.

     Jag håller med om att vi inte kan se eller uppfatta allt som existerar bortom/utanför våra sinnen.

 • Applications of Graphene and Graphene Oxide in Smart Drug/Gene Delivery…. Published online 2020 Nov 27
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7710865/

  ‘Under det senaste decenniet har anmärkningsvärda ansträngningar ägnats åt att undersöka biomedicinsk användning av grafen och grafenbaserade material, särskilt inom smart läkemedels- och genleverans samt cancerterapi’

  Adjuvans innebär ju att det retar cellerna till att producera virus brukar det heta. GO som adjuvans tycks ju även kunna passa in på en vidare definition inbegripande genmodifiering och patentfrågorna som artikeln berör passar ihop med vad Karen Kingston mfl tidigare nämnt om att det var patentfrågor som gjorde att man officiellt förnekat att GO fanns i vaccinet.

  ….
  Beträffande Erik Enby’s forskning där han fann mikroorganismer i blodet på sjuka undrar jag om det, som ju inträffade långt före Covid, kom naturligt eller via tidigare vacciner?

 • Stort tack Tomas! Tänk så många man informerat, men som ändå tyckt att det är viktigare med någon veckas semester eller en skolresa på något dygn. “Man vill ju resa!” Ingen har kunnat tro att våra myndigheter vill oss så illa. Då kom förklaringen till den s k turbo-cancern också.

  Tips till alla – läs David Ickes bok Och sanning ska göra er fria. Den ger en förklaring till skeendet i vår värld av idag vad gäller det mesta och dessutom en intressant historiebeskrivning. Kombinera med att läsa WEFs strategic planning.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *