Covid – En agenda för befolkningskontroll? – Del 5: Summering

publicerad 18 april 2024
Covidvaccin. Foton: Dim Hou och John Cameron. Licens: Unsplash.com
Covidvaccin

NewsVoice fick exklusivitet att publicera en unik litteraturstudie i fem delar skriven av docent Tomas Persson om den globala “covidagendan”. I del fem sammanställer rapportförfattaren sakläget.

En studie av docent Tomas Persson (x.com/GotthardTomas)

Litteraturstudiens fem delar:

 1. Variationer i batchernas giftighetsgrad
 2. Är vaccinchippet en konspirationsteori?
 3. Neurostimulering och nanoteknik som vapensystem
 4. DNA-kontaminering och parasiter
 5. Summering

Denna artikel är den femte och sista delen i artikelserien som diskuterar uppkomsten av pandemin och hur svartmålning av läkemedel möjliggjort nödgodkännande av Covid-19 injektionerna.

Dessutom diskuteras innebörden av nanoteknik i Covid-19 injektionen (Del 2 och 3 i artikelserien) och DNA kontaminering (Del 4). Frågan är om pandemin och efterföljande injektionskampanj utgör en krigshandling inte bara mot folket utan mot hela mänskligheten?

Labbläcka eller naturligt sjukdomsutbrott?

Att Covid-19 pandemin orsakats av en ”labb-läcka” har med tiden kommit att bli den mest troliga förklaringen [1] vilket också stöds av studier som tittat på den genetiska koden [2-4]. En 19-nukleotider lång RNA-sekvens som funnits i SARS-CoV-2 spikproteinet [5, 6] har kunnat knytas till vaccintillverkaren MODERNAS patent [7] som beviljades 2017.

En Japansk studie [8, 9] indikerar att varianterna BA.1, BA.1.1 och BA.2 inte var resultatet av naturlig evolution utan att samtliga varianter tycks vara utvecklade i laboratorium, vilka då planenligt kan ha spridits till befolkningen [10].

Att ”labb-läckan” skulle vara oavsiktlig är inte sannolik med tanke på Covid-19 injektionernas innehåll av nanoteknik (Del 2) samt DNA kontaminering och Luciferace (del 4). Istället verkar Covid-19 pandemin och injektionskampanjen utgöra en mycket välplanerad attack.

Dr David Martin redogör för utveckling och forskning som föregick Covid-19 pandemin [11, 12] och gör gällande att Covid-19 pandemin har planerats i årtionden och att coronavirus är framställda och patenterade [13].

I en artikel från 2016 anses det SARS-liknande viruset vara redo för mänsklig tillblivelse [14]. Faktagranskare menar dock att den historiska forskningen kring Coronavirus inte har koppling till Covid-19 [15].

Robert Kennedy [16] menar att eftersom åtgärderna som diskuterades under event 201 [17, 18] (som utgör en coronavirus-simulering alldeles innan det officiella sjukdomsutbrottet), fokuserade på att strypa och kontrollera informationsflödet istället för preventiva hälsoåtgärder i själva verket avslöjar att Covid-19 pandemin syftade till att konsolidera makt över befolkningen.

Dr Reiner Fuellmich. Foto: Fuellmich.com
Dr Reiner Fuellmich. Foto: Fuellmich.com

Reiner Füllmich, lär ha sagt att det inte var vaccinet som infördes för Covid-19, utan att det istället var Covid-19 som skapades för att kunna distribuera Covid-19 injektionen [19]. När du väl inser detta faller alla bitar på plats.

Denna litteratursamanställning stödjer alltså hypotesen att injektion av nanoteknik i befolkningen tillsammans med plasmid DNA kan ha varit det primära syftet som uppnåtts genom iscensättandet av Covid-19 pandemin och efterföljande injektionskampanj.

“The vaccin was not brought in for COVID-19. COVID-19 was brought in for the vaccine. Once you realize that, everything else makes sense” – Dr Reiner Füllmich

Sjukdomsspridning

Det finns olika teorier för hur sjukdomsspridningen kan ha gått till. Karen Kingston har undersökt patenten bakom mRNA tekniken och drar slutsatsen att spikproteinets form kan ändras med hjälp av elektromagnetiska frekvenser [20] (tid 54 minuter) vilket påverkar dess bindande till ACE2 receptorer (dess smittsamhet).

Enligt en referentgranskad artikel kan funktionen av så kallade Stimuli-responsiva nanopartiklar stimuleras med till exempel magnetfält, PH-värde, salt, eller temperatur [21] vilket skulle kunna möjliggöra fjärrutlöst sjukdom efter spridning av nanoteknologiskt material.

Patentet [22] som Kingston hänvisar till beskriver produktion av proteiner i form av nanopartiklar som under punkt 219 är fullt programmerbara. Kingston menar alltså att ett biosyntetiskt framställt spikprotein utgör Covid-smittan, där dess infektiösa egenskaper triggats med elektromagnetiska frekvenser, något som förklaras tydligare av dr Le Merrit [23].

Kingston tror att invånare i Wuhan och andra städer i Kina, Italien och USA, var offer för en koordinerad biovapenattack med nanopartiklar i form av ett biosyntetiskt framställt spikprotein [24].

De flesta tros ha blivit infekterade med nanopartiklarna via en direkt aerosolattack, ytöverföring eller via kontaminering från mat och dryck och att dess infektiösa egenskaper kunnat triggas via det nyligen installerade 5G systemet.

Det finns vetenskapliga artiklar som kopplar Covid-19 fall och avlidna till områden med tidig utbyggnad av 5G nätet [25] eller till områden med stark elektromagnetisk strålning [26]. En annan studie [27] rapporterar likheter mellan covid-19 symptom och symptom på strålskada (akut strålningssyndrom, ARS).

En annan studie [28] som drogs tillbaka av redaktören [29] med hänvisning till betydande manipulation av referentgranskningen ger en annan förklaring till uppkomst av Covid-19 sjukdom. En matematisk modell visade att elektromagnetisk strålning med högre våglängder ökar sannolikheten för att Covid-19 liknande virus bildas i skinceller [28].

Två andra litteraturstudier diskuterar kända fysikaliska mekanismer mellan elektromagnetisk strålning och moderna virussjukdomar och konstaterar att elektromagnetisk strålning kan öka livskraften hos virus [30] och att strålning från trådlös kommunikation kan ha bidragit till negativa hälsoresultat för patienter infekterade med SARS-CoV-2 och ökat svårighetsgraden av covid-19-pandemin [31].

En annan studie med experiment på hund och katt menar att Coronavirussjukdom spridits genom att cyberhackers missbrukat trådlösa nätverk [32].

Det finns alltså flera olika hypoteser som kan förklara ett samband mellan Covid-19 virus och elektromagnetisk strålning via 5G nätet.

Covid-19 behandling och nödgodkännande av Covid-19 injektioner

Shankara Chetty har behandlat 10 000 covid patienter utan ett enda dödsfall och de patienter som en vecka efter insjuknandet uppvisade försämring med andningssvårigheter behandlades med steroider mot allergisk reaktion [33]. Chetty tror att den allergiska reaktionen orsakas av spikproteinet, men det har visats att människor med Covid-19-symptom utsöndrar ormgiftsliknande substanser [34].

Bryan Ardis har genomfört en litteraturstudie [35] om spikproteinet och fann en studie [36] som visade genetisk matchning mellan spikproteinet och ormgift. Ardis spekulerar därför om att Covid-19 utbrott kunde skapas genom spridning av ormgiftsliknande substans i framförallt dricksvatten [37].

Ivermektin (eng Ivermectin) som visat effektivitet mot Covid-19 i ett stort antal mindre studier [38] motarbetades tidigt under pandemin [39] och resultaten från en stor studie som skulle redovisats 2023 har fördröjts [40, 41], men har nu publicerats [42].

Självrapporterad återhämtning var två dagar kortare i Ivermektingruppen jämfört med vanlig vård, men studien avråder ändå från användning av preparatet.

Dr Pierre Kory, MD. Video: Senator Ron Johnson (USA)
Dr Pierre Kory, MD. Video: Senator Ron Johnson (USA)

Pierre Korys analys [43] visar att studien [42] är bedräglig genom oklarheter kring data om sjukhusvård och dödsfall, minskad långcovidsymptom med Ivermektin som ignoreras och fördröjd administrering av medicinering efter insjuknande, trots att behandling med Ivermektin tidigt under sjukdomsförloppet rekommenderas av andra studier.

Vidare verkar studien ha designats för att missgynna Ivermektin genom att tvärt emot rekommendationer från andra studier inte kombinera ivermektin med Zink och Doxycycline, rekommendera att medicinering skulle tas på fastande mage samt att endast ge Ivermektin under tre dagar oavsett symptombild [44].

Hydroxychloroquine [sv hydroxiklorokin] är en annan substans som används mot malaria och som motarbetades via en bedräglig studie [45] som drogs tillbaka eftersom överdosering av preparatet förekommit [46]. Anledningen till att potentiellt verksamma läkemedel svartmålades var att Covid-19 injektionen inte kunde nödgodkännas om det funnits andra funktionella mediciner, [47, 48].

Syftet med att aktivt motarbeta läkemedel mot Covid-19 skall alltså ha varit för att möjliggöra nödgodkännande av Covid-19 injektionen.

Transhumanism

Transhumanism kan förklaras som att teknik används för att förbättra människans mentala och fysiska egenskaper genom en sammansmältning mellan människa och maskin [49]. Då den kontaminering av nanoteknik i människokroppen som nu har skett genom Covid-19 injektionerna varit påtvingad och ofrivillig är det sannolikt inte till någon nytta för den enskilda människan.

Eftersom kontamineringen till stor del genomförts i det fördolda är det troligt att det gynnar makthavare som vill utöva kontroll över meningsmotståndare.

Enligt de uttalanden som World Economic Forum (WEF) gör har de inga goda avsikter för den lilla människan [50-52]. Nanotekniken möjliggör att med hjälp av artificiell intelligens (AI) styra själva livets utveckling, genom att evolution med naturligt urval ersätts med evolution genom intelligent design [53].

Transhumanismen, alltså sammansmältningen mellan människa och maskin utgör kärnan i den fjärde industriella revolutionen som marknadsförs av WEF som en oundviklig utveckling [54], men en transhumanistisk utveckling kan innebära slutet för mänskligheten i dess nuvarande form [55].

Vladimir Zelenko [56] menar att anledningen till att ”eliten” stödjer transhumanism är att den kan möjliggöra evigt liv genom att medvetandet kan laddas upp till molnet och sedan laddas ner till hjärnan i en ny transhuman kropp.

Femte generationens krigföring

Denna ofrivilliga kontaminering med nanoteknik har likheter med definitionen för femte generationens krigföring [57] som innefattar svårigheten att identifiera att ett krig pågår och att identifiera fienden. Covid-19-injektionen kan ses som inledningen på det tredje världskriget, som förs mellan ett fåtal inflytelserika individer och folket.

David Martin menar att Covid-19 pandemin och injektionskampanjen utgör en krigshandling mot mänskligheten [58] och kräver total destruktion av Världshälsoorganisationen (WHO) för brott mot mänskligheten och bioterrorism [59].

Dr David Martin explains alleged properties of the corona virus vaccine
Dr David Martin. Pressfoto: Davidmartin.world

I ett krig där hela mänskligheten så som vi känner den riskerar att utrotas, kan det vara befogat att ifrågasätta om dessa inflytelserika individer egentligen är en del av mänskligheten [60] (tidsstämpel 59 minuter).

Alternativ media som nu flitigt debatterar biverkningar från Covid-19 injektionerna kan få fler att vakna upp och inse att den verkliga hotbilden i samhället utgörs av våra media, myndigheter och politiker. Men samtidigt avleder diskussion om biverkningar fokus från det större problemet med kontaminering av det biologiska livet med nanoteknik (Del 2 och 3 i artikelserien) och främmande DNA (Del 4).

Det är akut att debattörer och läkare medvetandegörs om hotet från nanotekniken om det biologiska livet skall kunna bevaras.

Spridning av nanoteknik och nanopartiklar är inte reglerade och det är mycket brådskande att införa regleringar för att kunna bromsa förstörelsen eller förändringen av biologiskt liv [61]. Förutom omedelbart stopp av alla injektioner med nanoteknik och nanopartiklar behöver uppkoppling av människors hjärnor till artificiell intelligens förbjudas [62, 63].

Offentlig finansiering till destruktiva myndigheter och forskare behöver strypas. För att möjliggöra dessa åtgärder krävs politiker som jobbar för folket och inte har kopplingar till de globala maktsfärerna.

WHO:s maktövertagande

WHO och dess medlemsländer arbetar med ett uppdaterat pandemifördrag [64], som förväntas slutförhandlas i maj 2024 [65]. Avtalet kan komma att ge Världshälsoorganisationen (WHO) oinskränkt makt vid hälsokriser [66, 67]. Ändringsförslag för uppdaterandet av IHR har lagts fram [68], men är inte färdigförhandlade.

En förändring som kan vara särskilt skadlig för självstyre och demokrati ligger under artikel 1 där frasen ”icke bindande” föreslås uteslutas så att rekommendationerna blir tvingande för medlemsländerna [69, 67]. I artikel 3 föreslås att rekommendationerna fortsättningsvis inte behöver ta hänsyn till mänskliga rättigheter [70, 71].

Detta möjliggör tvångsvaccinering av medborgarna med mRNA preparat, vilket som del 2 i artikelserien visat möjliggör fortsatt installation av nanoteknik i människor.

Journalister och visselblåsare har länge varnat för samhällsutvecklingen. Jane Bürgermeister varnade år 2009 för en kommande medicinsk undantagslag under WHO som världsregering [72, 73].

Bürgermeister menade att WHO och FN planerar att tillskansa sig makt över alla länder genom pandemier och biologiska vapen i form av ”vaccin” [72]. Den som tvivlar på WHO:s och FN:s destruktiva planer att skapa en ny världsordning kan lyssna på en intervju med den avhoppade FN medarbetaren Călin Georgescu [74].

Politikernas svek och det politiska systemet

Svenska myndigheter och riksdagsledamöter fortsätter att hävda att Covid-19 injektionerna är säkra och att riskgrupper bör ta preparatet [75]. I Frankrike har man till och med stiftat en lag som gör det kriminellt att kritisera medicinska behandlingar vilket inkluderar mRNA injektionerna [76].

Det görs inga utredningar av hur förändringarna påverkar demokratin [77] och det förekommer ingen öppen debatt i riksdag eller i public service om ändringsförslagen avseende WHO:s pandemiavtal.

Media, politiker, myndigheter och vetenskapssamhället verkar ha kidnappats av det medicinindustriella komplexet och medlemmar i WEF [78].

Opinionsbildning, politiska beslut och forskning verkar inte längre drivas i samhällets och folkets intresse, utan påverkas av ett fåtal inflytelserika företag och personer.

Politiker och myndigheter låtsas vilja göra gott, men bakom en fasad av politiskt låtsasgruff mellan höger och vänster raseras det demokratiska samhällsbygget och människors hälsa.

I det fördolda överlämnar politikerna sin makt till högre instanser som EU parlamentet, WHO och Förenta nationerna (FN).

Genom gradvis införande av censur och genom att underblåsa motsättningar mellan folkgrupper och länder, stöds en övergång mot tyranni under en världsregering, där ett fåtal icke-valda byråkrater och storföretag innehar den verkliga makten.

Enligt G. Edward Griffin [79] är polariseringen mellan höger och vänster skapad och inte relevant för samhällsutvecklingen, utan istället döljer den egentliga motsättningen inom politiken som ligger mellan anarkister som inte vill ha någon politisk styrning och de som vill ha total politisk kontroll, vilket innefattar kommunism, nazism, fascism, socialism, marxism, totalitarism, globalism.

Samtliga dessa ismer tillhör egentligen kollektivism, det vill säga tanken att gruppen är viktigare än individen och att individen kan behöva offras för samhällets bästa. Men ett sådant tankesätt formar ett tyranniskt samhälle. Griffin [79] menar istället att om du fokuserar på att göra gott för dig själv infaller per automatik ”upplysning om egenintresse” som är en filosofi inom etiken som hävdar att personer som agerar för att främja andras intressen (eller intressena för den grupp eller de grupper de tillhör) i slutändan tjänar sitt eget egenintresse.

Polisvåld mot frihetsdemonstranter 1 maj 2021. Foto: NewsVoice.se
Polis håller demonstrant mot pandemilagen, 1 maj 2021, Stockholm. Foto: NewsVoice.se

Avslutande resonemang

Del 2 och 3 i artikelserien har visat att när syntetisk nanoteknik implementeras med biologiskt liv, skapas möjligheter att styra och kontrollera enskilda individer. Den pågående spridningen av nanoteknik tycks vara en del av en pågående destruktion av mänskligheten som gradvis leder till förslavning av individen under en världsregering.

Denna för mänskligheten destruktiva plan har kunnat passera obemärkt på grund av mediernas censur och propaganda där visselblåsare försetts med beröringsskräck genom att benämnas som konspirationsteoretiker.

Genom att bunta ihop vaccin-kritiker med högerextremism [80] eller att försöka ge sken av att vaccinmotstånd kommer från främmande makt [81] har yttrandefrihet och vetenskaplig diskussion undantryckts. Fria medier svartmålas och sägs utgöra ett hot mot demokratin genom sammankoppling med högerextrema miljöer [82], vilket retat upp de utpekade [83-85].

Senaste utspelet är att försöka måla upp en bild av att yttrandefriheten utgör ett hot mot demokratin [86]. Utökad censur står högt på önskelistan för EU som vill reglera plattformen X [87].

Irland inför en ny lag mot hatbrott [88] och WEF placerar missinformation och desinformation högst på skalan över globala risker över en tvåårsperiod [89]. Men censur leder till tyranni [90] och alla som vill leva med demokrati och frihet måste själva bidra till bevarande av yttrandefriheten.

Den som vill se en mer övergripande genomgång av de krafter som tycks styra världen kan titta på filmserien av Janet Ossebaard [91]. Den leder inte alla påståenden i bevis med källor, men ger ändå en genomarbetad tolkning av samtiden.

Ett samtal mellan Alex Jones och David Icke [92] kan vara intressant, då de båda länge har varit medvetna om den pågående utvecklingen och diskuterar agendan att med hjälp av injektioner koppla upp mänsklighetens hjärnor till artificiell intelligens och hur denna världsomspännande agenda skall kunna avslöjas och stoppas.

Ett problem som påtalas att är att uppvaknande kring biverkningar av Covid-19 injektionen och hot om minskad yttrandefrihet, inte hjälper till att avslöja agendan med internetuppkopplade människor. Men om tillräckligt många vaknar upp och vägrar följa påbuden, så kommer denna agenda av sig.

Det kan vara påbud om att injicera sig, att hata vissa folkgrupper, att gå ut i krig, att skaffa en digital identitet och att sluta använda kontanter.

 

En studie av docent Tomas Persson (x.com/GotthardTomas)

Litteratur

[1]        Burr, R., An Analysis of the Origins of the COVID-19 Pandemic. Interim Report. Report  October 2022,  2022. Senate Committee on Health Education, Labor and Pensions,  https://www.help.senate.gov/imo/media/doc/report_an_analysis_of_the_origins_of_covid-19_102722.pdf

[2]        Exhaustive proof Moderna made Covid-19, in The Exposé. 2022, The Exposé. https://dailyexpose.uk/2022/03/17/exhaustive-proof-moderna-made-covid-19/

[3]        Bruttel, V., A. Washburne and A. VanDongen, Endonuclease fingerprint indicates a synthetic origin of SARS-CoV-2. bioRxiv, The preprint server for biology (2022) p. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.18.512756v2.

[4]        Syed, A.K., Absolute proof: The Gp-120 sequences prove beyond all doubt that “COVID-19” was man-made. 2022, Arkmedic’s blog. 10 Apr. https://www.arkmedic.info/p/absolute-proof-the-gp-120-sequences

[5]        Ambati, B.K., A. Varshney, K. Lundstrom, G. Palú, B.D. Uhal, V.N. Uversky and A.M. Brufsky, MSH3 Homology and Potential Recombination Link to SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site. Frontiers in Virology 2 (2022) p. 834808. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fviro.2022.834808/full#B10.

[6]        Boyd, C., Scientists claim Covid virus contains tiny chunk of DNA that ‘matches sequence patented by Moderna THREE YEARS before pandemic began’. 23 February, in MailOnline. 2022, MailOnline. https://www.dailymail.co.uk/news/article-10542309/Fresh-lab-leak-fears-study-finds-genetic-code-Covids-spike-protein-linked-Moderna-patent.html

[7]        Bancel, S., T. Chakraborty, A.d. Fougerolles, S.M. Elbashir, M. John, A. Roy, S. Whoriskey, K.M. Wood, P. Hatala, J.P. Schrum, K. Ejebe, J.L. Ellsworth and J. Guild, Modified polynucleotides for the production of oncology-related proteins and peptides. US 9,587,003 B2. Moderna Therapeutics, Inc.,. 2017.

[8]        Tanaka, A. and T. Miyazawa, Raw data for “Unnatural evolutionary processes of SARS-CoV-2 variants and possibility of deliberate natural selection”. zendoo August 15 (2023) p. https://zenodo.org/records/8254894.

[9]        Tanaka, A. and T. Miyazawa, Unnaturalness in the evolution process of the SARS-CoV-2 variants and the possibility of deliberate natural selection. Zenodo Augus 15 (2023) p. https://zenodo.org/records/8361577.

[10]      Adl-Tabatabai, S., Japan Releases Evidence That ALL COVID Variants Were Engineered in Biolabs. october, 9, in The people’s voice. 2023, The people’s voice. https://thepeoplesvoice.tv/japan-releases-evidence-that-all-covid-variants-were-engineered-in-biolabs/

[11]      Dr. David Martin Exposing COVID as a Biological Warfare Crime. 2023, Rumble. https://rumble.com/v2r01eg-dr.-david-martin-exposing-covid-as-a-biological-warfare-crime.html

[12]      Reese, G., Dr David Martin om coronavirusets historia som biovapen. 2023, Vaken. https://www.vaken.se/dr-david-martin-om-coronavirusets-historia-som-biovapen/

[13]      Methods for producing recombinant coronavirus. US7279327B2. Application filed by University of North Carolina at Chapel Hill. 2002: https://patents.google.com/patent/US7279327B2/en.

[14]      Menachery, V.D., B.L. Yount, A.C. Sims, K. Debbink, S.S. Agnihothram, L.E. Gralinski, R.L. Graham, T. Scobey, J.A. Plante, S.R. Royal, J. Swanstrom, T.P. Sheahan, R.J. Pickles, D. Corti, S.H. Randell, A. Lanzavecchia, W.A. Marasco and R.S. Baric, SARS-like WIV1-CoV poised for human emergence. Proc Natl Acad Sci U S A 113(11) (2016) p. 3048–3053. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4801244/.

[15]      Jaramillo, C., Video Distorts Early Coronavirus Research To Promote Baseless Bioweapon Conspiracy Theory, in FactCheck.org. June 15. 2023, FactCheck.org. https://www.factcheck.org/2023/06/video-distorts-early-coronavirus-research-to-promote-baseless-bioweapon-conspiracy-theory/

[16]      Jr, R.F.K., ‘R.F.K’ Jr. “Your Government & ‘WHO’ Planned ‘COVID-19’ Pandemic For Decades To Consolidate Power, Rumble. https://rumble.com/v2hy41u-r.f.k-jr.-your-government-and-who-planned-covid-19-pandemic-for-decades-to-.html

[17]      Event 201 Pandemic Exercise:  Highlights Reel. 2019, YouTube. 4 nov. https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174

[18]      TABLETOP EXERCISE. Event 201, 2019, Johns Hopkins. October 18. https://centerforhealthsecurity.org/our-work/tabletop-exercises/event-201-pandemic-tabletop-exercise

[19]      The vaccine was not brought in for COVID-19. COVID-19 was brought in for the vaccine. Once you realize that, everything else makes sense.” — Dr. Reiner Fuellmich, 2022, reddit, november 24. https://www.reddit.com/r/conspiracy_commons/comments/z3jynn/the_vaccine_was_not_brought_in_for_covid19/

[20]      Karen Kingston – Russian MoD Confirms mRNA Injections Are Bioweapons!!! Globalist Plan for Nanotech Revealed! 2023, mariazeee, Rumble. https://rumble.com/v2diy7u-karen-kingston-russian-mod-confirms-mrna-injections-are-bioweapons.html

[21]      Motornov, M., Y. Roiter, I. Tokarev and S. Minko, Stimuli-responsive nanoparticles, nanogels and capsules for integrated multifunctional intelligent systems. Progress in Polymer Science 35 (1-2) (2010) p. 174-211. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670009001026.

[22]      Moderna TX , I., US 10,703,789 B2. MODIFIED POLYNUCLEOTIDES FOR THE PRODUCTION OF SECRETED PROTEINS. 2020: USA. https://patents.google.com/patent/US10703789B2/en.

[23]      After Talk: Dr. Lee Merritt on DARPA’s Mind Control. 2023, Rumble, Dr Jane Ruby. https://rumble.com/v39uk2b-after-talk-dr.-lee-merritt-on-darpas-mind-control.html

[24]      Kingston, K., Was COVID-19 Caused by a Biological Virus or mRNA Nanoparticles? 2023, Substack, The Kingston Report. https://karenkingston.substack.com/p/was-covid-19-caused-by-a-biological?utm_source=post-email-title&publication_id=1103773&post_id=121297576&isFreemail=true&utm_medium=email

[25]      Tsiang, A. and M. Havas, COVID-19 Attributed Cases and Deaths are Statistically Higher in States and Counties with 5th Generation Millimeter Wave Wireless Telecommunications in the United States. Medical Research Archives 9 (4). https://esmed.org/MRA/mra/article/view/2371 (2021).

[26]      MORDACHEV, V.I., Correlation between the potential electromagnetic pollution level and the danger of COVID-19. 4G/5G/6G can be safe for people. DOKLADY BGUIR 18(4) (2020) p. 96-112. https://www.semanticscholar.org/paper/Correlation-between-the-potential-electromagnetic-Mordachev/e37d8ffe30dc659c85634687517af367eddd1130.

[27]      Rios, C.I., D.R. Cassatt, B.A. Hollingsworth, M.M. Satyamitra, Y.S. Tadesse, L.P. Taliaferro, T.A. Winters and A.L. DiCarlo, Commonalities Between COVID-19 and Radiation Injury. Radiation Research 195 (2021) p. 1-24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7861125/.

[28]      Fioranelli, M., A. Sepehri, M.G. Roccia, M. Jafferany, O.Y. Olisova, K.M. Lomonosov and T. Lotti, 5G Technology and induction of coronavirus in skin cells. Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents 34(4) (2020) p. 3-10.

[29]      RETRACTED: 5G Technology and induction of coronavirus in skin cells. Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32746604/.

[30]      Avakyana, S.V. and L.A. Baranova, Microwave Emissions and the Problem of Modern Viral Diseases. Herald of the Russian Academy of Sciences 92(2) (2022) p. 177-187. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9107623/.

[31]      Rubik, B. and R.R. Brown, Evidence for a connection between coronavirus disease-19 and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G. Journal of Clinical and Translational Research 7(5) (2021) p. 666-681. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/.

[32]      Miah, R., S. Rahman, S. Khan, M.A. Hannan, S. Hossain, C.S. Shahriar, S.A.M.I. Hossain, M.T.H. Talukdar, A.A. Samdany, M.S. Alam, M.B. Uddin, A.K. Sayok and S.H. Chowdhury, Effect of Coronavirus Worldwide through Misusing of Wireless Sensor Networks. American Journal of Bioinformatics Research 11(1) (2021) p. 1-31. http://article.sapub.org/10.5923.j.bioinformatics.20211101.01.html.

[33]      Wilson, R., Dr. Shankara Chetty: Severe Covid Illness Is Due to An Allergic Reaction to The Spike Protein, in The Exposé, February 22. 2022, The Exposé, February 22. https://expose-news.com/2022/02/22/covid-illness-is-due-to-an-allergic-reaction/

[34]      Brogna, C., S. Cristoni, M. Petrillo, M. Querci, O. Piazza and G.V.d. Eede, Toxin-like peptides in plasma, urine and faecal samples from COVID-19 patients. F1000Research 8(10), 550 (2021) p. 1-26. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35106136/.

[35]      Dr. Bryan Ardis Snake Venom Presentation (4/11-4/13) Links to References.   https://vaersanalysis.info/wp-content/uploads/2022/04/Ardis_docs_snakevenom-3.pdf

[36]      Ji, W., W. Wang, X. Zhao, J. Zai and X. Li, Cross-species transmission of the newly identified coronavirus 2019-nCoV. Journal of Medical Virology 92(4) (2020) p. 433-440. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.25682.

[37]      THE ANTIDOTE – EXPLOSIVE TRUTH AND ORIGIN OF C 19 – BY DR. ARDIS, BIT CHUTE, October 1st, 2023. https://www.bitchute.com/video/DxOYy15kMZum/

[38]      Ivermectin for COVID-19. 100 studies from 1,108 scientists 138,284 patients in 28 countries, 2024, https://c19ivm.org/

[39]      FORMER W.H.O. CONSULTANT EXPOSES TAKEDOWN OF IVERMECTIN. 2021, The Highwire. https://thehighwire.com/ark-videos/former-w-h-o-consultant-exposes-takedown-of-ivermectin/

[40]      Monash University update on Ivermectin trial. Trial results are expected in 2023. The results of the trial will be written up and submitted to a relevant journal for peer review. We will update the progress via the BDI website, https://www.monash.edu/discovery-institute/news-and-events/news/2022-articles/monash-university-update-on-ivermectin-trial#:~:text=The%20purpose%20of%20the%20trial,relevant%20journal%20for%20peer%20review

[41]      What bribes did Monash accept, or what pressure did they succumb to, to shut down their Ivermectin trial ? , 2024, Twitter/X. Feb 2. https://x.com/CKellyUAP/status/1753383430182912277?s=20

[42]      Hayward, G., L.-M. Yu, P. Little, O. Gbinigie, M. Shanyinde, V. Harris, J. Dorward, B.R. Saville, N. Berry, P.H. Evans, N.P.B. Thomas, M.G. Patel, D. Richards, O.V. Hecke, M.A. Detry, C. Saunders, M. Fitzgerald, J. Robinson, C. Latimer-Bell, J. Allen and C.C. Butler, Ivermectin for COVID-19 in adults in the community (PRINCIPLE): An open, randomised, controlled, adaptive platform trial of short- and longer-term outcomes. Journal of Infection 88(4) (2024) p. 106130. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163445324000641.

[43]      Kory, P., The Last of The “Big Seven” Fraudulent Ivermectin Trials Has Finally Been Published. MAR 05. 2024, Substack. https://pierrekorymedicalmusings.com/p/the-last-of-the-big-seven-fraudulent

[44]      Kelly, C., OXFORD’S CORRUPTED IVERMECTIN STUDY FINALLY PUBLISHED, 2024, https://twitter.com/CraigKellyPHON/status/1763897967537467535?s=20

[45]      Mehra, M.R., S.S. Desai, F. Ruschitzka and A.N. Patel, RETRACTED: Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis. The Lancet (2020) p. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31180-6/fulltext.

[46]      WHO-försök med hydroxyklorokin använde potentiellt dödliga doser, in Vaken. 2020. https://www.vaken.se/who-forsok-med-hydroxyklorokin-anvande-potentiellt-dodliga-doser/

[47]      Ivermectin: The Truth (From The Creators Of Plandemic). 2022, Rumble. September 2. https://rumble.com/v1ifh87-ivermectin-the-truth-from-the-creators-of-plandemic.html

[48]      The War On Ivermectin (Dr. Pierre Kory, Mikki Willis). 2023, Rumble. December 16. https://rumble.com/v41nhzr-the-war-on-ivermectin-dr.-pierre-kory-mikki-willis.html

[49]      Mihalcea, A.M. and E. Freeland, GEOENGINEERED TRANSHUMANISM -ELANA FREELAND AND ANA MIHALCEA, MD, PHD. 2023, BitChute, JAnuary 11th. https://www.bitchute.com/video/7bAUtuUrkkqT/

[50]      rightening Resurfaced World Economic Forum Clip: We Are One Of The Last Generations Of Homo Sapiens. 2022, Rumble. February 22. https://rumble.com/vvl1qa-frightening-resurfaced-world-economic-forum-clip-we-are-one-of-the-last-gen.html

[51]      World Economic Forum (WEF) Declares ‘Humans Are A Plague’ and ‘AI Is The Cure’. 2023, Rumble, The People’s Voice, January 18. https://rumble.com/v2631se-world-economic-forum-wef-declares-humans-are-a-plague-and-ai-is-the-cure.html

[52]      Harrity, P., The Brain Is the Battlefield of the Future. The WEF’s Stated Objective is “Altering the Human Being”, in The Exposé. January 9. 2024, The Exposé. January 9. https://expose-news.com/2024/01/09/the-brain-is-the-battlefield-of-the-future-the-wefs-stated-objective-is-altering-the-human-being/

[53]      The Real Agenda Behind Transgenderism. 2023, SwebbTube, Greg Reese. https://swebbtube.se/w/tShjnbqcbvqnn2g9879XEv

[54]      The Fourth Industrial Revolution | “The Fourth Industrial Revolution Has Become a Reality.” – Klaus Schwab (World Economic Forum) | “There Is No Way Governments Can Deal with the Impact of the Fourth Industrial Revolution.” – Guterres. 2023, Rumble. https://rumble.com/v3019k6-the-fourth-industrial-revolution-the-fourth-industrial-revolution.html

[55]      “Transhumanism: The End Game” Short clip of my speech at the ‘Better Way Conference’ held by the World Council for Health earlier this year. 2023, Twitter/X. Nov 19. https://x.com/LauraAboli_X/status/1726358069582405907?s=20

[56]      Dr. Vladimir Zelenko on the elites transhumanism agenda to live forever. Digital surveillance under the skin. Manufacture a global Covid crisis, transition the world to a surveillance state. 2024, Twitter/X, Feb 22. https://x.com/redpillb0t/status/1760655042925977865?s=20

[57]      Fifth-generation warfare, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Fifth-generation_warfare

[58]      Dr. ‘David Martin’ “This Was An Act Of War Against The Human Race” ‘Brian Rose’. 2023, Rumble, August 22. https://rumble.com/v3a9p07-dr.-david-martin-covid-was-an-act-of-war-against-the-human-race-brian-rose.html

[59]      Dr. David E. Martin Calls For Total Destruction Of The World Health Organization (WHO) For Crimes Against Humanity & Bio-Terrorism. 2024, Twitter/X, Feb 16. https://x.com/thehealthb0t/status/1758463991310078197?s=20

[60]      DAVID ICKE – Aliens are HERE! Exposing the Illuminati & Satanic Government. 2023, Rumble, November 1. https://rumble.com/v3t49uj-david-icke-aliens-are-here-exposing-the-illuminati-and-satanic-government.html

[61]      Transhumanism THREATENS Humanity: mRNA Bioweapon Merges Human Biology With Digital Technology. 2023, THE STEW PETERS SHOW, Rumble, June 22. https://rumble.com/v2vsp4i-transhumanism-threatens-humanity-mrna-bioweapon-merges-human-biology-with-d.html

[62]      Harrity, P., Neuroweapons and the Worldwide “Battle” to Control of Human Brains. Must be Stopped Immediately, in The Exposé, February 14. 2024. https://expose-news.com/2024/02/14/neuroweapons-and-the-worldwide-battle-to-control-of-human-brains-must-be-stopped-immediately/

[63]      Harrity, P., Open Letter to European Parliament: A.I. Systems that Manipulate The Human Nervous System Should be Banned Outright, in The Exposé. January 31. 2024, The Exposé. January 31. https://expose-news.com/2024/01/31/open-letter-to-european-parliament-a-i-systems-that-manipulate-the-human-nervous-system-should-be-banned-outright/

[64]      Nordstrand, M., Förslag kan ge WHO överstatlig makt i hälsokriser, in Epoch Times. 2023: Sweden. https://www.epochtimes.se/Forslag-kan-ge-WHO-overstatlig-makt-i-halsokriser-358472

[65]      Member States consider proposed amendments to the International Health Regulations with discussions on equity to continue, 2024, World Health Organization. https://www.who.int/news/item/19-02-2024-member-states-consider-proposed-amendments-to-the-international-health-regulations-with-discussions-on-equity-to-continue

[66]      Campbell, J., New WHO International Health Regulations concerns. 10 juli. 2023, YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=q_MhB4BWOa8

[67]      Campbell, J., WHO cenralised power? May 5. 2023, Rumble. https://rumble.com/v2m5j4y-who-cenralised-power.html

[68]      Article-by-Article Compilation of Proposed Amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9) (2022). 2022, World Health Organaization. https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf

[69]      Ahlmark, D., Dan Ahlmark: Ändringsförslagen avseende WHO:s pandemiavtal, in Newsvoice. 12 Januari. 2024, Newsvoice. 12 Januari. https://newsvoice.se/2024/01/who-pandemiavtal/

[70]      Ahlmark, D., Dan Ahlmark: WHO som exekutiv organisation kan bli förödande för Sverige, in Newsvoice. 13 Jan. 2024, Newsvoice. 13 Jan. https://newsvoice.se/2024/01/who-exekutiv-organisation/

[71]      Ahlmark, D., Dan Ahlmark: WHO vill med det nya pandemiavtalet dämpa yttrandefrihet och personlig frihet, in Newsvoice. 11 Januari. 2024, Newsvoice. 11 Januari. https://newsvoice.se/2024/01/dan-ahlmark-who-pandemiavtalet/

[72]      Journalist Jane Bürgermeister warned in 2009 about the plans of a coming centralized world government using a coronavirus pandemic for a final power grab. Jun 10, 2023, Twitter, Newsvoice. https://twitter.com/i/status/1667422211664166913

[73]      Sassersson, T., Jane Bürgermeister varnade 2009 för en kommande global medicinsk undantagslag. 2023, Newsvoice. https://newsvoice.se/2023/06/jane-burgermeister-2009-global-medicinsk-undantagslag/

[74]      Fuelllmich, R., Dr. Reiner Fuellmich interviews former UN executive Dr. Călin Georgescu – Dutch subtitles. 2023, YouTube. Jan 24. https://www.youtube.com/watch?v=ctwNUYShvL0

[75]      Unger-Sahlén, K., Myndigheter, politiker och massmedia delaktiga i dödlig desinformationskampanj om covid. 19 maj, in Newsvoice. 2023, Newsvoice. https://newsvoice.se/2023/05/politiker-desinformationskampanj-om-covid/

[76]      Wilson, R., France: “Article Pfizer” criminalising criticism of mRNA injections passed by National Assembly, in The Exposé, February 16. 2024. https://expose-news.com/2024/02/16/article-pfizer-passed-by-national-assembly/

[77]      Debate in SWEDISH PARLIAMENT about WHO´s planned powergrab. 2024, YouTube, Feb 10. https://www.youtube.com/watch?v=eFQ0KDMENPc&t=1s

[78]      Uncovered: Macron, Trudeau, Ardern, and Boris Johnson among WEF Young Global Leaders working in unison to implement The Great Reset! The Exposé, March 21 (2024).

[79]      Plandemic 3: The Great Awakening (Full, Unedited Movie). 2023, Rumble, June 4. https://rumble.com/v2s0gp8-plandemic-3-the-great-awakening-full-unedited-movie.html

[80]      Wilson, R., Irish doctor who highlights 5.3 million adverse reactions to covid injections is labelled as “far-right” and “anti-vaccination”, in The Exposé, February 13. 2024. https://expose-news.com/2024/02/13/irish-doctor-who-highlights-5-3-million-adverse-reactions/

[81]      SÄPO vill förbjuda kritik mot covid hanteringen. Januari 20. 2022, Varjager’s Weblog. https://varjager.wordpress.com/2022/01/22/sapo-vill-forbjuda-kritik-mot-covid-hanteringen/

[82]      Sarnecki, H.P., A. Lioufas and M. Jarlsbo, Rutten demokrati – Konspirationspropaganda, rasism och våld. Report  FOI-R–5473–SE,  2023. FOI Totalförsvarets forskningsinstitut,  https://www.foi.se/rapporter/rapportsammanfattning.html?reportNo=FOI-R–5473–SE

[83]      Swebbtv listas överst i FOI/Säpo-rapporten – ett slagträ som kan tysta altmedia: ”Fascistiskt beteende”. 28 juni, in Swebbtv. 2023. https://nyheter.swebbtv.se/swebbtv-listas-overst-i-foi-sapo-rapporten-ett-slagtra-som-kan-tysta-altmedia-fascistiskt-beteende/

[84]      Boman, I., Säpo-rapport brännmärker oppositionella i Sverige. 26 Juni, in Nya Dagbladet. 2023. https://nyadagbladet.se/inrikes/sapo-rapport-brannmarker-oppositionella-i-sverige/

[85]      Sassersson, T., Åsiktsregistrerande FOI-rapport “Rutten demokrati” av Hannah Pollack Sarnecki, Anna Lioufas och Mathilde Jarlsbo. 30 juni., in NewsVoice. 2023. https://newsvoice.se/2023/06/hannah-pollack-sarnecki-anna-lioufas-mathilde-jarlsbo/

[86]      Harrity, P., ‘Excessive Free Speech Threatens Our Democracy’ according to MSM, in The Exposé, March 21. 2024. https://expose-news.com/2024/03/21/excessive-free-speech-threatens-our-democracy-according-to-msm/

[87]      Harrity, P., EU To ‘Permanently Shut Down X’ If Musk Doesn’t Ban Alternative Media, in The Exposé. December 20. 2023, The Exposé. December 20. https://expose-news.com/2023/12/20/eu-to-permanently-shut-down-x-if-musk-doesnt-ban-alternative-media/

[88]      Wilson, R., Scotland’s “hate crime” law takes effect on 1 April and police are being trained to target actors, in The Exposé, March 21. 2024. https://expose-news.com/2024/03/21/scotlands-hate-crime-law-takes-effect-on-1-april/

[89]      The Global Risk Report 2024. 10th Edition.  2024. World Economic Forum. January 2024,  https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2024.pdf

[90]      Naomi Wolf on Censorship, Vaccine Passports, and the Reversal of ‘My Body, My Choice’. 2021, Epoch TV. https://www.theepochtimes.com/epochtv/naomi-wolf-on-censorship-vaccine-passports-and-the-reversal-of-my-body-my-choice-3925296

[91]      Ossebaard, J., The Sequel to the Fall of the Cabal, Part1-Part 23. 2022. https://www.fallcabal.com/fallcabal/the-sequel-to-the-fall-of-the-cabal/, https://www.bitchute.com/fallcabal/

[92]      Friday LIVE: Alex Jones & David Icke Debate Elon Musk, Transhumanism, and the NWO as well as Tucker Carlson’s Putin Interview! TUNE IN. 2024, Twitter/X/Alex Jones, Feb 9. https://x.com/RealAlexJones/status/1756000968812978429?s=20


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Ok, då testar jag igen
  Bra tänkt där, Jon. Och en kanonartikelsvit. “Identifiera fienden”..hmm. Jepp, så är det. De ska vaskas fram. Men vem är dom då..Tror som kommentarerna säger, att det är något oerhört ondsint som är på gång, bortom mänskligt påfund. Så om det är något underdimensionellt (“helvetet är tomt och de har tagit sig upp ovan jord”/Shakespeare), vem kommunicerar då dessa med. Som jag tror är det via dee (o)mänskliga..individer, som är smartast på att hantera tillgångar. Och de smartaste på detta, de senaste 200åren, har varit de två klanerna. En sitter i Denver/o washington såklart. Den andra i ‘city’. Nej, inte lord palmerstone..). Generering av ‘pengar’ ur tomma intet, är dock inte ett mänskligt påfund som jag ser det. Det är alltför sinistert och slugt, värdigt en underjordisk (lågfrekvent) entitet.

  Så bryter man kopplingen mellan det fysiska (hugger huet av hydran) och det underdimensionella så får det sistnämnda ingen näring, eller för den delen ingen jordmån.

  Men hur ska kampen företas..Ska det vara med vapen i hand..Nej jag tror inte på det (är det ‘de’ vill, så ‘de’ kan sätta in sina hatotrupper mot befolkningen), mer än som ett aabsolut sista verktyg. Dvs om allas vår fysiska tillvaro är direkt hotad. Vilket ju verkar vara nära förestående. Själv tror jag på Szun Tzu principen, att den största segern är den där ingen kamp (mer än den intellektuella) behövts utkämpas.

  Och nu ska ‘de’ skicka hatotrupper till västukraina (Nya Dagbladet o Viktor Orban igår),
  ,, ‘de’ blir mer o mer desperata och därmed ökar chansen för dessa korkade entiter att ‘de’ gör fler o fler misstag. Gutt.

 • Och det som kallas virus finns ju inte ens! Det är en lögn som vi matats med i hundra år. Se dessa spännande intervjuer som Thomas Cowan gör. Mycket lärorikt! Här en intervju med Mark Bailey om virologi, en av de större bedrägerierna i världshistorien. https://drtomcowan.com/blogs/podcasts/45-dr-mark-bailey

  Den här med den italienske forskaren Stefano Scoglio är också mycket intressant. https://drtomcowan.com/blogs/podcasts/58-stefano-scoglio

  Se också filmerna om Debunking of the germs theori, https://www.bitchute.com/video/qPMZhWSim8iN/ samt de från Infowars. https://www.infowars.com/posts/smoking-gun-document-crimson-contagion-shows-bill-gates-blueprint-for-covid-launch/

  • Jag känner till att virus är ifrågasatt, men jag tror inte att den diskussionen behöver tas för att avslöja covid agendan. På något sätt smittas människor så att de blir sjuka. Gärna om någon kan redogöra för alternativen till virus. Jag tror att något syntetiskt framställt orsakar pandemier. Jag tror inte att det bara är feldiagnos med PCR eller naturlig smitta.

   • Här är en mycket bra film som förklarar detta med det vi uppfattar som smitta och det enorma bedrägeriet bakom virusteorin och injektioner för att hindra virus. Kort sagt – vi är så otroligt lurade!
    Det är viktigt att vi förstår att det inte finns virus – först då kan vi rucka på maktkomplexet som håller oss låsta.
    https://www.bitchute.com/video/eJZeocgWW8kn/

   • Beträffande annat än SARS-2
    ‘Något syntetiskt framställt’
    tex osynlig industrirök i tätorter från frackingdrivna elkraftverk.
    Eller vanliga inomhusugnar i folks hem som vid viss väderlek ökar koncentrationen av ohälsosamma kemiska substanser i luften.
    Epidemier som tillskrevs West nile virus och mässling nyligen misstänks ha berott av de nämnda miljöorsakerna.
    Men smittkoppor har motverkats genom inockulering långt innan västimperiet började profitera systematiskt på ohälsa.
    Det påstås ha fungerat i Kina för tusentals år sen.
    Britterna lärde sig den metoden från Turkiet på 1700-talet och sökte ta efter.
    Det bevisar inte att de tog efter helt, men det tycks ha funkat på andra håll.
    De som tror på sk terrain theory tex makarna Bailey inriktar sig på att man stärker individens motståndskraft men det motbevisar inte att biologisk smitta existerar.
    En antagligen stor del av ohälsan beror på tungmetaller både naturligt förekommande och artificiellt.
    I Asien längs ett område finna högre halter av arsenik i jorden och brunnar där misstänks ha spridit förlamningsskador som tillskrivs polio.
    Om poliovaccin har någon mätbar verkan skulle det ju möjligen även kunna bero på att något i vaccinet fungerar som avgiftande. Det är inget jag vet men det skulle ju kunna vara ett sätt att fortsätta dra in profit.

 • Haha, the SHIT has hit the fan. Vaken.se igår; fd wfjhoo tjänsteperson avslöjar bsorganisationens verkliga syfte..

 • Svenska Folkmordsmydigheten fortsätter pusha det skadliga Convid “vaccinet” med följande rekommendationer.

  “Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024…

  Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser

  Personer som är 80 år och äldre rekommenderas en dos under våren 2024.

  Personer som är 65-79 år och har dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst, SÄBO/korttidsboende eller motsvarande rekommenderas en dos under våren 2024.”

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/om-vaccinerna-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19-varen-2024/

  Kan vara att SCB kommit fram till att de ännu inte lyckats reducera dessa kostsamma grupper tillräckligt mycket för att kunna styra om de insparade pensionsutbetalningarna till mer angelägna projekt. Det är svårt att dra några andra slutsatser då de stoppat tidigare giftinjektioner vid mindre antal biverkningar och dödsfall.

  Så dessa rekommendationer måste tillhöra den kostnadsreducerande avlivande delen av agendan; eftersom det inte kan finnas någon idé med att kontrollera eller boskapstagga dem över åttio och de på omsorgsboenden, då de ändå varken gör mycket eller kommer särskilt långt utanför boendet. Avlivning och en eventuell finkalibrering av tekniken innan det sen rullas ut för hela den breda allmänheten vid nästa WHO-drivna “pandemi” och efterföljande tvångs”vaccineringar” enligt färskt påskrivet fördrag.

 • Jag försöker igen
  Edward Rooper på http://www.aidsorigins.com/ har tre artiklar med titlarna
  31st May 2022
  SWAT Teams and Copycat Cover-ups on the Origins of Pandemics

  14th June 2023
  COVID-19 Origins: If it was a lab leak, was it caused by biowarfare research?

  “In 2012 six men who had been drafted in to remove bat guano from an abandoned copper mine at Mojiang in Yunnan province fell sick with symptoms typical of coronavirus, and three later died. ”

  31st January 2024
  “The Story of the Decade?”: The Lab Leak Theory Acquires A Smoking Gun.

  Hooper referar hur den brittiske fladdermus experten Peter Daszac samarbetade med Wuhans insititut
  Mitt intryck är att covid-19 verkligen är resultatet av experiment med bologiskt material taget från fladdermöss med naturligt uppkommen smitta

  Att nanopartiklar kan användas för att störa celler som Tomas tar upp är trovärdigt men det är nog inte särskilt styrbart.
  En del referenser tex [30] går för långt när det gäller elektromagnetisk påverkan och vill göra gällande att spanish flu 1918 kan ha orsakats av svaga naturligt förekommande mikrovågor.
  I verkligheten förekom efter 1917 massmedicineringar av militärer som förklarar vad som hände
  https://www.sageobserver.com/deconstructing-spanish-flu-pandemic-part2/
  Att [30] inte nämner sånt är förstås nödvändigt för att kunna publicera sig i USA men på Newsvoice behöver det beröras när så mycken partisk info sprids.
  USA vill gärna att Kinas spridning av 5G stoppas eftersom USA vill kunna spionera mer.
  USA har inte för avsikt att sluta använda tekniskt avancerad övervakning när de röjt undan konkurrensen.
  Med anledning av att Tomas hänvisar till [62] (där de protesterar mot neurovapen) vill jag associera till den datakommunikation som behövs för att koppla människor till fjärrdatoranalys av sina tankar och fysiska parametrar

  Sveriges datakommunikationstjänster privatiserades efter flygolyckan i Oskarshamn som inträffade på 44-årsdagen av krigsslutet 8 maj 1989
  (tidpunkten kan förstås vara en tillfällighet)
  De som dog utredde för post och telestyrelsen och efterträdarna godkände att staten inte skulle ha inflytande över datakommunikationen.

 • Kort sagt så var “covidpandemin” en genom msm utspridd “sjukdom”, som behövde enligt vinstmaximerade läkemedelsföretag ett vazin, för att rädda hela västvärlden.

  • Den som fortarande tror att “vazinet” syftar till vinstmaximering har nog inte läst och satt sig in i artikelserien. Vacinet innehåller flera satanistiska ingredienser som inte har något med maximal vinst att göra. Vinstmaximering vore nog att distribuera enbart saltlösning. Dock är det så att vi med våra skattepengar finansierat utveckling och produktion av denna skadliga injektion.

   • Helt rätt, skulle skrivit “bl a vinstmaximerande”. Min tanke var att msm var den som spred “viruset”.
    Detta vazin innehåller säkert “sataniska ingredienser”. Alla vaziner innehåller farliga ingredienser, detta vazin dom värsta antagligen.

  • Alliance for Natural Health, International

   Anhinternational.org

   Balanserad och mycket pålitlig engelsk hälsohemsida. Publicerar texter och lägger upp videor om bland annat mat, ekologiskt jordbruk, näringsämnen, vacciner och ofarliga alternativ till läkemedelsindustrins/skolmedicinens behandlingar. Startad av Rob Verkerk. En annan framträdande medarbetare på ANH är Meleni Aldridge, praktiserande i komplementär och holistisk medicin. Rob Verkerk jobbar på Alliance for Natural Health i England.

   Rob Verkerk har under 2020 återkommande lyft fram Sverige som ett föredöme när det gäller corona/COVID. Detta eftersom vårt lands Folkhälsomyndighet trots hårda påtryckningar har vägrat både “lockdown” och rekommendationer om allmän användning av ansiktsmask. Till skillnad från Folkhälsomyndigheten säger Verkerk dock bestämt nej till vacciner. Han förespråkar istället naturliga medicinska metoder som stärker motståndskraften mot sjukdomar och saknar biverkningar.

   Rob Verkerk, Scientific Director https://www.youtube.com/watch?v=PfV9OhsSOf0

   Alliance for Natural Health, USA

   Anh-usa.org

   Samma trovärdighet som hos den engelska systerorganisationen Alliance for Natural Health. Startad av engelsmannen Rob Verkerk, men belägen i USA. Leds av juristen och experten på bland annat miljölagar Gretchen duBeau.

  • Thanks for your help in sharing news of the campaign Per. It’s much appreciated. We hope you’re keeping well.

 • Frågan är om denna sataniska utveckling går att stoppa? Det första som måste göras är att identifiera “fienden” till person och namn och var de gömmer sig någonstans, avslöja dem och ställa dem inför rätta. Sedan är det nog så att den “riktiga” fienden inte finns i fysisk form bland människorna på jorden, det enda vi kan komma åt är hantlangarna och många av dem vet vi redan vilka de är. Folket måste vakna upp och ta saker och ting i egna händer, vi kan inte längre förlita oss på att makthavarna vill vårt bästa.

 • ” I ett krig där hela mänskligheten så som vi känner den riskerar att utrotas, kan det vara befogat att ifrågasätta om dessa inflytelserika individer egentligen är en del av mänskligheten.”

  Exakt mina tankar, det som pågår är så djävulskt uttänkt och planerat att ingen ”vanlig” människa kan ligga bakom. Betänk också att bara det sista året översvämmas internet med ufo och alien teorier och avslöjanden och usas kongress håller nu förhör med inkallade whistle blowers som avslöjar häpnadsväckande och otroliga saker.

  Det är nog ingen tvekan om att människan ( Homosapiens ) existens som biologisk varelse är hotad och självklart är det inte Homosapiens själv som ligger bakom detta, inte på denna nivå.

  • Precis! Jag tycker att David Icke beskriver detta mycket väl i boken Och sanning ska göra er fria. Han namnger både individer och organisationer och beskriver historiken och den bakomliggande agendan.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *