Covid – En agenda för befolkningskontroll och transhumanism? – Del 1: Variationer i batchernas giftighetsgrad

Analys

publicerad 3 april 2024
Covidvaccinampuller
Temabild: injektionsflaskor med covidvaccin

NewsVoice fick exklusivitet att publicera en unik litteraturstudie i fem delar skriven av docent Tomas Persson om vad som kan kallas den globala covidagendan. Över fem miljarder människor har fått minst en dos covidvaccin. Studien innefattar nästan 500 referenser varav 96 referentgranskade artiklar som ger en bild av covidvaccinernas innehåll och dess effekter på människokroppen.

En studie av docent Tomas Persson (x.com/GotthardTomas)

Sammanfattning av alla fem delar i studien

Många som aktivt sökte information under Covid-19 pandemin upptäckte att public service utelämnade viktiga nyhetshändelser och ibland inte redogjorde för faktiska händelser som var viktiga för medborgarnas möjlighet att ta välinformerade beslut.

Forskare som påtalade brister med pandemihanteringen och föreslog lösningar som avvek från vaccin- och nedstängningsagendan censurerades i mainstreammedia och på sociala medier.

Under Covid-19 pandemin utgjorde förtryck av forskare och den vetenskapliga diskussionen händelser som fick mig att ifrågasätta mainstream-narrativet och genomföra en litteraturstudie för att kunna förstå vad det är som egentligen pågår.

Den bild som framträder är en nedmontering av det fria och öppna samhället genom styrning av media, politik och forskning. Demokratisystemen verkar vara kontrollerade av särintressen i många länder inklusive Sverige.

Dessa särintressen tycks sakna nationsgränser och använder myndigheter, politiker och media för att polarisera oliktänkare, olika folkgrupper och nationaliteter mot varandra för att de inte gemensamt skall resa sig upp mot denna övermakt. Principen att söndra och härska tycks pågå i våra ”demokratier” utan att det uppmärksammas.

Slutsatsen från denna studie är att det pågår en välregisserad och målinriktad samhällsomvandling som innefattar påtvingad transhumanism som gradvis leder till en oåterkallelig förslavning av folket genom maktkoncentration.

Nästa steg i denna maktkoncentration riskerar att tas i maj 2024 när ett uppdaterat pandemifördrag IHR (International Health Regulations) skall antas, som reglerar världshälsoorganisationens befogenheter i samband med hälsokriser.

Litteraturstudiens fem delar:

  1. Variationer i batchernas giftighetsgrad
  2. Är vaccinchippet en konspirationsteori?
  3. Neurostimulering och nanoteknik som vapensystem
  4. DNA-kontaminering och parasiter
  5. Summering

Variationer i batchernas giftighetsgrad

Mitt ”uppvaknande” till att det är något som är fundamentalt fel i samhället går tillbaka till hösten 2021, då jag stötte på en nyhetshändelse via en blogg [1] som var viktig för mitt yrkesliv, men som ignorerades av media. Det var vaccinforskaren Byram Bridle som hade skrivit en rapport om riskerna med Covid-19 ”vaccinering” av barn [2] och därefter uttalat sig om riskerna med Covid-19 ”vaccinerna”. Istället för att mötas i vetenskaplig debatt, smutskastades Bridle av myndigheter och faktagranskare [1], [3], [4].

Denna händelse fick mig att börja söka dokument och information för att förstå varför svensk skattefinansierad statsmedia inte tyckte det var viktigt att rapportera om säkerhet kring vacciner och om smutskastning av en forskare. Det visade sig att Bridle inte var den enda forskaren som censurerades under Covid-19 pandemin.

Andra forskare och läkare som till exempel Scott Atlas, Jay Bhattacharya, Pierre Kory och Richard Urso, censurerades också för att de ifrågasatte pandemihanteringen [5-7]. Det var en oroande signal som indikerade centralstyrning enligt en agenda snarare än öppen debatt och vetenskaplig diskussion om de bästa metoderna för att hantera pandemin.

Aga Wilson and Dr. Richard Urso, own works
Aga Wilson intervjuade dr Richard Urso

Data insamlade under hösten 2021 visade efterhand att antalet genombrottsinfektioner stadigt ökade [8, 9], samtidigt som vaccinationsbevis [10] och vaccinationstvång diskuterades och infördes [11]. De som var tveksamma till Covid-19 ”vaccinet” ansågs ha oacceptabla åsikter som skulle hanteras, isoleras och neutraliseras [12].

Varför vaccinerades personer utan informerat medgivande med en experimentell injektion som inte fungerar tillfredställande?

Enligt Läkemedelsverket i Sverige har preparatet resulterat i över 100 000 misstänkta biverkningar och över 400 misstänkta dödsfall sammanlagt för de tre vaccintyperna [13, 14] (hösten 2021 fanns drygt 300 rapporterade misstänkta dödsfall). Jag kunde inte förstå hur Covid-19 ”vaccinet” ansågs vara ”säkert och effektivt” när data visade något helt annat?

I rapporteringssystemet VAERS samlas rapporterade biverkningar från USA och andra länder [15]. Antalet rapporterade misstänkta dödsfall i systemen för uppföljning av biverkningar var betydligt lägre än antalet rapporterade dödsfall med Covid, men det som var alarmerande med statistiken var Craig Paardekoopers analyser från 2021 [16-18] som visade att antalet rapporterade misstänkta biverkningar och dödsfall varierade mycket kraftigt mellan olika vaccin-partier (kallas även sats, lot eller batch).

Att så var fallet kunde bekräftas genom nedladdning av data från VAERS databas [15] som visade att 1 lot tillskrevs 448 rapporterade dödsfall, 10 lots hade fler än 100 rapporterade dödsfall, 367 lots hade mellan 5 och 100 rapporterade dödsfall. 7515 lots hade mellan 1 och 4 rapporterade dödsfall och 5643 lots hade inga rapporterade dödsfall.

Att alla batcher inte var likadana uppmärksammades också i en vetenskaplig artikel från 2021 [19] och har nu bekräftats av ytterligare en vetenskaplig artikel från 2023 [20]. Antalet allvarliga misstänkta biverkningar för de farligaste batcherna uppgick till ca 8% av antalet doser medan den var nästan noll för de minst skadliga batcherna.

Kan denna stora variation i rapporterade biverkningar bero på dålig och ojämn produktionskvalitet eller att innehållet i de olika batcherna varierades avsiktligt?

Oavsett anledning är det en tydlig säkerhetssignal som enkelt borde ha uppmärksammats av hälsomyndigheter och förtjänat massmedial uppmärksamhet. Denna uppenbara säkerhetsrisk som alltså ignorerats av myndigheterna, övertygade mig slutligen om att myndigheter uppenbarligen styrs av andra intressen än medborgarnas bästa.

Oavsett dessa uppenbara säkerhetssignaler, testas [21] och godkänns [22] Covid-19 ”vaccinet” för allt lägre åldersgrupper och vaccinkrav infördes på en del arbetsplatser i Sverige [23]. Risker med vaccinationskampanjen har publicerats av fria media [24-29], men i Sveriges television tonas riskerna ner [30, 31].

Endast en part (läkemedelsverket) intervjuas om riskerna i mainstreammedia. En grundläggande funktion i en demokrati är fri journalistik som bevakar makten [32]. Den har uppenbarligen satts ur spel på något sätt och styrs av andra intressenter.

Enligt en tidsanalys av de farliga batcherna har dess giftighet gradvis minskat med tiden och därmed sannolikt varit koordinerad, eftersom Pfizer, Moderna och Johnson & Johnson inte samtidigt distribuerade de farligaste batcherna [33-35]. Craig Paardekoopers analyser [36] indikerar också att en överrepresentation av de farligaste batcherna företrädelsevis distribuerats till amerikanska delstater med republikansk majoritet (röda stater).

En faktagranskare [37]. beskriver Paardekoopers resultat som felaktiga och utmålar Paardekooper som antivaxare och konspirationsteoretiker men redovisar inga andra data som motsäger Paardekoopers analys.

Även Sasha Latypova [38] har analyserat variationen i toxicitet mellan batcherna och konstaterat alarmerande avvikelser mot kvalitetsstandarder för tillverkning av läkemedel. En referentgranskad artikel bekräftar den stora spridningen i toxicitet mellan olika batcher, men också att de kan indelas i tre särskilda toxicitetsnivåer [20], vilket enligt Latypova [39] måste tolkas som en avsiktlig variation och därmed att avsiktligt experiment genomförts under pågående vaccinationskampanj.

Via Paardekoopers hemsida [40] eller ingången ”How Bad is My Batch” [41] kan toxiciteten kontrolleras via batchnummer mot antalet rapporterade misstänkta biverkningar och dödsfall.

  • Mot bakgrund av mörkande av biverkningar kring Covid-19 injektioner och dålig effektivitet är en befogad fråga om vaccinationskampanjen haft andra målsättningar än befolkningens bästa?
  • Varför skall alla till varje pris injiceras med en experimentell substans som mycket snart visade sig ha dålig effektivitet och farliga biverkningar. Finns det andra anledningar än girighet?

Finansiering beviljades för en svensk studie [42] som skulle jämföra effektivitet och säkerhet av covid-19 ”vaccinen”, men studien stoppades i etikprövningsnämnden med hänvisning till att den kunde minska vaccinationsviljan [43, 44].

Läkemedelsverket stoppade också studien för att de menade att man inte kunde lämna ett medgivande till att delta i studien. Det verkar finnas en utbredd ovilja att objektivt låta undersöka säkerheten av de experimentella preparaten och att rapportera om biverkningar i media. Beslutsfattande enhetschef på läkemedelsverkets kommer direkt från många år på Astra Zeneca [44].

Läkemedelsverket behöver inte redovisa jävssituationer [45]. Dock skapar Läkemedelsverkets finansieringslösning per definition jäv, då läkemedelsindustrin själva betalar årsavgifter för godkända läkemedel [46].

Kan det vara så att mainstreammedia styrs av ett fåtal inflytelserika företagsledare? Enligt en studie av ägarstrukturen i världen, är kontrollen av media centraliserad till enstaka företag som Vanguard och BlackRock [47].

 

Covid-19 ”Vaccinets” effektivitet, säkerhet och benämning

Det har framkommit att Covid-19 ”vaccinerna” inte testades mot smittspridning [48, 49] och data visar att risken att testa positivt för Covid-19 faktiskt ökar med antalet vaccindoser enligt en vetenskaplig studie på 51 011 vårdanställda [50].

Under drygt 90 dagar som studien pågick visar insamlade rådata att risken var ca 2,7 gånger högre att testa positivt för Covid-19 med tre doser, jämfört med ovaccinerade individer. Med korrigerade data visar dock studien [50] en liten skyddseffekt av vaccinet.

Redan i september 2021, långt innan införandet av vaccinpassen i Sverige så framlades i en Pfizer rapport [51] (sid 22) avseende licensering av Pfizers COMIRNATY att förekomst av Covid-19 generellt sett ökade med tiden efter den andra dosen.

Att injektionerna gradvis tappar effektivitet och till och med uppvisar negativ effektivitet efter en viss tid har synts i nationella data från bland annat Storbritannien [52], Tyskland [26], Kanada [53], och Nya Zeeland [54].

En Kinesisk studie [55] på humaniserade möss visar kraftigt försämrad immunitet efter upprepad Covid-19 ”vaccinering”.

En studie [56] på 29 barn i åldrarna 5 till 11 år visar att covid-19 ”vacciner” orsakar en markant minskning av immuniteten mot patogener som virus, bakterier och svampar. Denna minskade immunitet mot andra patogener (förvärvad immunbrist) är vad folk i vardagsspråk kallar “VAIDS” (Vaccine-Acquired Immune Deficiency Syndrome) [57].

En annat känt problem med vaccin mot Coronavirus är ADE (antibody-dependent infection enhancement) som innebär att antikroppar förstärker virus replikationen och därmed förvärrar sjukdomsförloppet [58].

En detaljerad analys [59] som genomförts av Pfizers initiala studie [60] (en av totalt sex rapporter som analyserades). av säkerhet och effektivitet påvisar flera felaktigheter. Dödsfall hade inte utretts, som därigenom dolde en 3,7-faldig ökning av hjärtrelaterade dödsfall hos försökspersoner som fick BNT162b2-vaccinet jämfört med placebogruppen.

Studien [59] visade också att Pfizers data inte heller visade på någon minskad dödlighet i vaccingruppen, jämfört med placebogruppen och eftersom placebogruppen upplöstes och erbjöds vaccin efter 20 veckor, kunde inga långtidsstudier av säkerhet och effektivitet genomföras.

Säkerheten med Covid-19 ”vacciner” kan också ifrågasättas då allvarliga biverkningar har identifierats i 12,5 personer per 10 000 vaccinerade [61].

En alldeles ny vetenskaplig artikel [62] har konstaterat ett samband mellan antalet givna Covid-19 doser och efterföljande överdödlighet, vilket enligt rapportens analys visar att COVID-19 vaccinerna totalt sett ökar dödligheten.

En studie [63] som analyserat pucklar av överdödlighet efter vaccinationskampanjer har uppskattat att ca 17 miljoner människor avlidit i världen till följd av COVID-19 injektioner, men resultaten ifrågasätts av faktagranskare [64] som påpekar att studien är bristfällig, eftersom den inkluderar alla överskjutande dödsfall och inte korrigerar för de som dog av coronaviruset eller var ovaccinerade.

En nyligen publicerad referentgranskad litteraturstudie [65] uppskattar att för varje liv som räddades av Covid-19 ”vaccinet”, var det nästan 14 gånger fler dödsfall orsakade av desamma. Naturligtvis ogillas resultaten av faktagranskare [66]som svartmålar författarna till artikeln.

Ett viktigt påpekande i studien [65] är att COVID-19-mRNA-injektionerna kan omvandla kroppsceller till virala proteinfabriker som inte har någon inbyggd stoppmekanism för att reglera produktionen. Om spikproteinet genereras under långa perioder kan det orsaka kronisk systemisk inflammation och immundysfunktion.

En studie [67, 68] jämför riskerna för 99 miljoner vaccinerade att utveckla biverkningar av särskilt intresse jämfört med äldre hälso- och sjukvårdsdata. Studien finner ökad risk för flera biverkningar, bland annat 6,9 gånger högre risk att utveckla perikardit efter AstraZeneca och 6,1 gånger högre risk för myokardit efter Moderna.

Det har också framkommit att statistik som använts för att mäta effektivitet av Covid-19 ”vaccinet” medvetet har förvanskats genom att definiera personer som ”ovaccinerade” viss tid efter 1:a eller 2:a injektionen [69]. Genom felklassificeringsbias belastar Covid-19 infektioner och dödsfall en tid efter 1:a injektionen därmed den ovaccinerade gruppen [69].

Genom Covid-19 ”vaccinernas” kortvariga eller till och med negativa effektivitet [51, 62, 50] används hädanefter företrädelsevis benämningar som Covid 19-injektion, mRNA injektion eller injektionsvätska, vilket kan vara en mer rättvisande benämning på produkten.

Covid-19 injektionens bristande effektivitet och säkerhetsprofil och det faktum att myndigheter och media undanhållit viktig information, föranleder också frågan om injektionskampanjen har haft andra syften än att skydda befolkningen från ett farligt virus?

Det har framförts teorier om att Covid-19 injektionerna syftar till att implementera mikroship i människor [70], men uppgifterna har avfärdats av faktagranskare [71, 72] och läkemedelsverket [73].

Är det så osannolikt att ”chip-hypotesen” faller på sin orimlighet, eller finns det stöd i litteraturen för att kunna spåra människor via injektioner?

I del 2 av denna artikelserie med titeln Är vaccinchippet en konspirationsteori? redovisas studier som analyserat injektionsvätskan och vetenskapliga publikationer som beskriver forskning om nanoteknik för människokroppen.

 

En studie av docent Tomas Persson (x.com/GotthardTomas)

Litteratur

[1]        Caesar, J., Hot och förföljelse mot läkare som presenterar fakta om covidvaccinerna. 2021. https://juliacaesar.blog/2021/06/19/hot-och-forfoljelse-mot-lakare-som-presenterat-fakta-om-covidvaccinerna/

[2]        Bridle, B.W., COVID-19 Vaccines and Children: A Scientist’s Guide for Parents.  2021. Canadian Covid Care Alliance Canada. https://dundasvalley.files.wordpress.com/2021/06/2021-06-15-children_and_covid-19_vaccines_full_guide.pdf

[3]        Presskonferens i kanadensiska parlamentet m. bl.a. vaccinforskaren Byram Bridle. 2021: Canada. https://checkfact.org/presskonferens-i-kanadensiska-parlamentet-m-bl-a-vaccinforskaren-byram-bridle/

[4]        MP Derek Sloan Raises Concerns Over Censorship of Doctors and Scientists. 2021. https://www.cpac.ca/episode?id=cd50ce93-5138-4489-a88f-bb8065b7aa32

[5]        Banned On Youtube Video: Dr. Pierre Kory WHO Suppression Of Ivermectin. 2021, Brighteon. https://www.brighteon.com/9edff186-6235-49ba-b264-04a09a43d4d1

[6]        LIVE: Censorship of Science, with Dr. Martin Kulldorff, Dr. Scott Atlas, and Dr. Jay Bhattacharya. March 17. 2022, Epoch TV. https://www.youtube.com/watch?v=X6CnVCtYB5w

[7]        PART 1: Dr. Richard Urso: Alarming Post-Booster Trends and the Censorship of Treatments for COVID-19. 2022, Epoch TV. https://www.theepochtimes.com/epochtv/part-1-dr-richard-urso-alarming-post-booster-trends-and-the-censorship-of-treatments-for-covid-19-4417659

[8]        Andelen genombrottsinfektioner ökar kraftigt, in SwebbTV. 2021: 28 oktober, Sweden. https://nyheter.swebbtv.se/andelen-genombrottsinfektioner-okar-kraftigt/

[9]        Kampf, G., The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is increasing. The Lancet Regional Health – Europe 11 (2021) p. 100272, https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100272.

[10]      Kerpner, J., Massiv kritik mot vaccinationsbevis: ”Helt galet”, in Aftonbladet: 20 november, Sweden. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/z79R3q/massiv-kritik-mot-vaccinationsbevis-helt-galet

[11]      WHO öppnar för vaccinationstvång: Sista utväg, in Aftonbladet. 2021: 21 november, Sweden. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BjzRg7/who-oppnar-for-vaccinationstvang-sista-utvag

[12]      Dans, E., What Are We Going To Do With The Anti-Vaxxers?, in Forbes, Jun 27. 2021. https://www.forbes.com/sites/enriquedans/2021/06/27/what-are-we-going-to-do-with-the-anti-vaxxers/

[13]      Angående utdrag ur Läkemedelsverkets databas för spontant rapporterade misstänkta biverkningar.  2023. Läkemedelsverket, Sweden. https://www.lakemedelsverket.se/49f4fc/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/handlagda-covid-vacciner-till-2023-07-06.pdf

[14]      Rapporterade misstänkta biverkningar – coronavaccin, 2023, Läkemedelsverket, Sweden. https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/rapporterade-misstankta-biverkningar-coronavaccin

[15]      VAERS Vaccine Adverse Event Reporting System. Accessed: 2022-04-01: USA. https://vaers.hhs.gov/data.html

[16]      Dr Mike Yeadon – “The findings that 100% of Covid-19 Vaccine Deaths have been caused by just 5% of the batches produced are unprecedented”, in The Exposé. 2021: UK. p. https://dailyexpose.uk/2021/11/01/dr-mike-yeadon-just-when-you-though-things-couldnt-get-any-worse/

[17]      Reiner Fuellmich: “New findings enough to dismantle the entire (VAX) industry!” including videomaterial, in GREATREJECT, 02/01/2022. 2022. https://greatreject.org/reiner-fuellmich-new-findings-enough-to-dismantle-vax-industry-nuremberg-tribunal/

[18]      Paardekooper, C., Variation in toxicity of Covid vaccine batches, November 16th. 2021. https://www.bitchute.com/video/6xIYPZBkydsu/

[19]      Yu, Y.B., M.B. Taraban and K.T. Briggs, All vials are not the same: Potential role of vaccine quality in vaccine adverse reactions. Vaccine 39(45) (2021) p. 6565-6569. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34625289/.

[20]      Schmeling, M., V. Manniche and P.R. Hansen, Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. European Journal of Clinical Investigation 00:e13998 (2023) p. 1-3, https://doi.org/10.1111/eci.13998.

[21]      Hjerpe, A., Vaccin mot covid-19 testas på barn från 6 månader, in Dagens PS, 09 juni. 2021. https://www.dagensps.se/life-science/vaccin-mot-covid-19-testas-pa-barn-fran-6-manader/

[22]      Nilsson, J., Grönt ljus för vaccinering av små barn, in Dagens Medicin, 20 oktober. 2022. https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/gront-ljus-for-vaccinering-av-sma-barn/

[23]      Region Dalarna inför vaccinkrav för anställda – ovaccinerade kan omplaceras, in SVT Nyheter. 22 December. 2021. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/vaccinkrav-for-nyanstallda-i-region-dalarna-blir-verklighet

[24]      Mer än 5000 Covid-19-vaccinerade i USA har rapporterat allvarliga biverkningar, in Nya dagbladet. 26 december. 2020. https://nyadagbladet.se/halsa/mer-an-5000-covid-19-vaccinerade-i-usa-har-rapporterat-allvarliga-biverkningar/

[25]      90.000 biverkningar från ”vaccinen” – en på hundra drabbad, in Swebbtv nyheter. 31 december. 2021. https://nyheter.swebbtv.se/90-000-biverkningar-fran-vaccinen-drygt-en-procent-drabbade/

[26]      Official German Government data suggests the Fully Vaccinated will develop Acquired Immunodeficiency Syndrome by the end of January 2022, in The Exposé, January 2. 2022: UK. https://expose-news.com/2022/01/02/german-gov-data-suggests-fully-vaccinated-developing-ade/

[27]      Boman, I., Oroväckande resultaten från svenska studien: Pfizer-vaccin tar sig in i leverceller – och omvandlas till DNA. 4 Mars, in Nya Dagbladet. 2022, Nya Dagbladet. https://nyadagbladet.se/vetenskap/svensk-studie-pfizers-covidvaccin-tar-sig-in-i-celler-och-omvandlas-till-dna/

[28]      Sassersson, T., Innehåller covidvaccin chimpansvirus, foster- och DNA-material? Faktacheck, in NewsVoice. 6 december. 2021. https://newsvoice.se/2020/12/covidvaccin-chimpansvirus-foster-dna-material/

[29]      Sassersson, T., Tidigare Pfizer-anställd: Covidacciner innehåller giftig grafenoxid, in Newsvoice. 29 juli. 2021. https://newsvoice.se/2021/07/karen-kingston-covidvaccinerna-grafenoxid/

[30]      Garro, E., Lundaforskarnas studie sprids över världen – misstolkas av vaccinmotståndare. 7 Mars. 2022, SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/vaccinstudie-spreds-over-hela-varlden-har-misstolkats

[31]      Nilsson, J., Ett år av vaccinationer – drygt en av hundra rapporterade biverkning, in SVT Nyheter. 30 DECEMBER. 2021. https://www.svt.se/nyheter/7-7-miljoner-vaccinerade-drygt-en-av-hundra-rapporterade-biverkning

[32]      Önnerfors, A., Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning.  2021.  https://www.academia.edu/91909291/Konspirationsteorier_och_covid_19_mekanismerna_bakom_en_snabbv%C3%A4xande_samh%C3%A4llsutmaning

[33]      Hill, J., Vaccine batches vary systematically in toxicity and are distributed to unsuspecting Americans by three companies: researcher. 2021. https://hillmd.substack.com/p/vaccine-batches-vary-in-toxicity

[34]      Paardekooper, C., Do Pfizer batch codes code for toxicity ? December 26th. 2021. https://www.bitchute.com/video/CB49QokMgGV5/

[35]      Paardekooper, C., Patterns of deployment of toxic Covid “vaccine” batches by Craig Paardekooper. November 27th. 2021. https://www.bitchute.com/video/keoCmPh3vuiG/

[36]      Hill, J., James Hill MD’s Newsletter. Red states getting more toxic batches: Paardekooper, 2022, https://hillmd.substack.com/p/red-states-getting-more-toxic-batches

[37]      Hay, M., Experts say it distorts data to advance the bonkers and baseless theory that red states are receiving toxic doses, while others get placebos, in The daily beast. 2022. https://www.thedailybeast.com/craig-paardekoopers-shady-site-shows-covid-anti-vaxxers-will-believe-anything

[38]      Latypova, S., Analysis of mRNA Injections Lot-to-Lot, 8 maj. 2023. https://sashalatypova.substack.com/p/analysis-of-mrna-injections-lot-to

[39]      Sasha Latypova om bedrägeriet med Covid19-vaccinerna – Seminarium i riksdagen. 2024, SWEBBTV,  2024-01-05. https://swebbtv.se/w/npZDwcHCptQJSgkY3pwKLZ

[40]      Paardekooper, C., How Bad is My Batch, https://www.howbad.info/index.html

[41]      How Bad is My Batch Batch codes and associated deaths, disabilities and illnesses, The Exposé. https://expose-news.com/lotindex/

[42]      Nehlin, M., CLINICAL STUDY PROTOCOL SwEdish COVID-19 vaccine distribUtion with Randomised Evaluation (SE-CURE) an open-label, cluster randomised, multi-centre Phase 4 study. EudraCT number: 2021-000196-36. UCR Project No: U-2020-098. Uppsala Universitet. 2021, Region Uppsala. https://www.dropbox.com/s/9idz7xfbfxrntv3/2021-01104%20Svensk%20covid-19-vaccindistribution%20med%20…%20_%20Ans%C3%B6kan%20_%20Etikpr%C3%B6vningsmyndigheten.pdf?dl=0

[43]      Svenska myndigheter stoppar jättestudie av covidvaccin – Riskerar minska vaccinationsviljan. 2022-02-04, in Vaken.se. https://www.vaken.se/svenska-myndigheter-stoppar-jattestudie-av-covidvaccin-riskerar-minska-vaccinationsviljan/

[44]      Svenska myndigheter stoppar jättestudie av covidvaccin, riskerar minska vaccinationsviljan. 2022, YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=GW0BlTjIOuY

[45]      Cederberg, J., Experter hos Läkemedelsverket har inte redovisat jävssituationer, 2017-02-10, in Läkartidningen, Läkartidningen. https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2017/02/experter-hos-lakemedelsverket-har-inte-redovisat-javssituationer/

[46]      Läkemedelsverkets finansiering, 2019, Läkemedelsverket, Uppsala, Sweden. https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/finansiering

[47]      Gielen, T., MONOPOLY – Who owns the world? Documentary by Tim Gielen, Rumble. https://rumble.com/vmyx1n-monopoly-who-owns-the-world-documentary-by-tim-gielen.html Swedish text: https://swebbtube.se/w/a8xc4dT3DveprrJji628Mu

[48]      Rob Roos MEP on “Vaccines” Questioning Pfizer, Swebtube. https://swebbtube.se/w/3HQLBo38ikKBo7hzbcNMW9

[49]      Andersson, M., Pfizer-chef erkänner att vaccinet inte testades för att stoppa smittspridning, in Nya Dagbladet, 13 Oktober. 2022. https://nyadagbladet.se/utrikes/pfizer-chef-erkanner-att-vaccinet-inte-testades-for-att-stoppa-smittspridning/

[50]      Shrestha, N.K., P.C. Burke, A.S. Nowacki, J.F. Simon, A. Hagen and S.M. Gordon, Effectiveness of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Bivalent Vaccine. Open Forum Infectious Diseases 10 (2023) p. https://doi.org/10.1093/ofid/ofad209.

[51]      Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting September 17, 2021. FDA Briefing Document. Application for licensure of a booster dose for COMIRNATY (COVID-19 Vaccine, mRNA) 2021.  https://www.fda.gov/media/152176/download

[52]      Triple Vaccinated are developing Acquired Immunodeficiency Syndrome at an alarming rate according to Government data, in The Exposé, January 21. 2022: UK. https://dailyexpose.uk/2022/01/21/triple-vaccinated-are-developing-aids-gov-data/

[53]      Covid-19 Vaccines have a negative effectiveness of MINUS 425% in Canada after Fully Vaccinated account for 89% of Cases since December, in The Exposé, February 2. 2022: UK. https://dailyexpose.uk/2022/02/02/canada-covid-vaccine-negative-effectiveness-minus-425-percent/

[54]      Official New Zealand Ministry of Health Data shows the Fully Vaccinated are developing Acquired Immunodeficiency Syndrome, in The Exposé, March 2. 2022: UK. https://dailyexpose.uk/2022/03/02/nz-moh-data-fully-jabbed-have-vaids/

[55]      Gao, F.-X., R.-X. Wu, M.-Y. Shen, J.-J. Huang, T.-T. Li, C. Hu, F.-Y. Luo, S.-Y. Song, S. Mu, Y.-N. Hao, X.-J. Han, Y.-M. Wang, L. Li, S.-L. Li, Q. Chen, W. Wang and A.-S. Jin, Extended SARS-CoV-2 RBD booster vaccination induces humoral and cellular immune tolerance in mice. iScience 25 (12) (2022) p. 105479. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589004222017515.

[56]      Noé, A., T.D. Dang, C. Axelrad, E. Burrell, S. Germano, S. Elia, D. Burgner, K.P. Perrett, N. Curtis and N.L. Messina, BNT162b2 COVID-19 vaccination in children alters cytokine responses to heterologous pathogens and Toll-like receptor agonists. Frontiers in Immunology 25 (2023) p. 01-12. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2023.1242380/full.

[57]      Chudov, I., Pfizer’s COVID Vaccine Causes VAIDS in Children, Study Proves. 2023, Igor’s Newsletter. https://www.igor-chudov.com/p/pfizers-covid-vaccine-causes-vaids

[58]      Xu, L., Z. Ma, Y. Li, Z. Pang and S. Xiao, Chapter Three – Antibody dependent enhancement: Unavoidable problems in vaccine development. Advances in Immunology 151 (2021) p. 99-133. https://doi.org/10.1016/bs.ai.2021.08.003.

[59]      Michels, C.A., D. Perrier, J. Kunadhasan, E. Clark, J. Gehrett, B. Gehrett, K. Kwiatek, S. Adams, R. Chandler, L.A. Stagno, T. Damian, E. Delph and C. Flowers, Forensic Analysis of  the 38 Subject Deaths in the 6-Month Interim Report of  the Pfizer/BioNTech BNT162b2 mRNA Vaccine Clinical Trial. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research IJVTPR 3(1) (2023) p. 973-1009. https://doi.org/10.56098/ijvtpr.v3i1.85.

[60]      A PHASE 1/2/3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, OBSERVER-BLIND, DOSE-FINDING STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY, IMMUNOGENICITY, AND EFFICACY OF SARS-COV-2 RNA VACCINE CANDIDATES AGAINST COVID-19 IN HEALTHY INDIVIDUALS.  Pfizer,  https://docs.house.gov/meetings/IF/IF02/20200930/111063/HHRG-116-IF02-20200930-SD007.pdf

[61]      Fraiman, J., J. Erviti, M. Jones, S. Greenland, P. Whelan, R.M. Kaplan and P. Doshi, Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults. Vaccine 40(40) (2022) p. 5798–5805. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9428332/.

[62]      Makovec, T., A.S. Šorli, R. Gorjup, Ž. Krevel and S. Piberl, Analysis of COVID-19 Vaccination Effectiveness. Journal of Vaccines & Vaccination Vol. 14 Iss. 5, 27-Jun (2023) p. 1000530. https://www.walshmedicalmedia.com/open-access/analysis-of-covid19-vaccination-effectiveness.pdf.

[63]      Rancourt, D.G., M. Baudin, J. Hickey and J. Mercier, COVID-19 vaccine-associated mortality in the Southern Hemisphere. Correlation research in the public interest Report, 17 September (2023) p. https://correlation-canada.org/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-17-Correlation-Covid-vaccine-mortality-Southern-Hemisphere-cor.pdf.

[64]      Asiedu, K.G., Suggests there have been 17 million deaths from the COVID-19 vaccines. COVID-19 vaccines saved lives, did not cause 17 million deaths, 2024, POLITIFACT, The Poynter Institute. January 17. https://www.politifact.com/factchecks/2024/jan/17/instagram-posts/covid-19-vaccines-saved-lives-did-not-cause-17-mil/

[65]      Mead, M.N., S. Seneff, R. Wolfinger, J. Rose, K. Denhaerynck, S. Kirsch and P.A. McCullough, COVID-19 mRNA Vaccines: Lessons Learned from the Registrational Trials and Global Vaccination Campaign. Cureus 16(1) (2024) p. e52876. https://www.cureus.com/articles/203052-covid-19-mrna-vaccines-lessons-learned-from-the-registrational-trials-and-global-vaccination-campaign#!/.

[66]      Jaramillo, C., Review Article By Misinformation Spreaders Misleads About mRNA COVID-19 Vaccines, 2024, FactCheck.org, February 16. https://www.factcheck.org/2024/02/scicheck-review-article-by-misinformation-spreaders-misleads-about-mrna-covid-19-vaccines/

[67]      Faksova, K., D. Walsh, Y. Jiang, J. Griffin, A. Phillips, A. Gentile, J.C. Kwong, K. Macartney, M. Naus, Z. Grange, S. Escolano, G.S. l, A. Shetty, A. Pillsbury, C. Sullivan, Z. Naveed, N.Z. Janjua, N. Giglio, J. Perälä, S. Nasreen and A. Hviid, COVID-19 vaccines and adverse events of special interest: A multinational Global Vaccine Data Network (GVDN) cohort study of 99 million vaccinated individuals. Vaccine In press, 12 Feb (2024) p. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X24001270?via%3Dihub.

[68]      Harrity, P., The Largest Vaccine Study Ever Finds Huge Increased Risk of Serious Health Conditions, but Concludes Risks are “Small” and “Rare.”, in The Exposé, February 24. 2024. https://expose-news.com/2024/02/24/the-largest-vaccine-study-ever-finds-huge-increased-risk-of-serious-health-conditions-but-concludes-risks-are-small-and-rare/

[69]      A Statistical Trick: Classing the Vaccinated as Unvaccinated., Twitter. https://twitter.com/i/status/1677990133126270978

[70]      Sriskandarajah, I., Where did the microchip vaccine conspiracy theory come from anyway? How an innocuous Reddit thread mutated into a dangerous, viral lie, 2021, The verge, Jun 5. https://www.theverge.com/22516823/covid-vaccine-microchip-conspiracy-theory-explained-reddit

[71]      Carmichael, F. and J. Goodman, Vaccine rumours debunked: Microchips, ‘altered DNA’ and more, 2 December, in BBC Reality Check. 2020. https://www.bbc.com/news/54893437

[72]      Spencer, S.H., COVID-19 Vaccines Don’t Have Patient-Tracking Devices, in FactCheck.org, December 15. 2020. https://www.factcheck.org/2020/12/covid-19-vaccines-dont-have-patient-tracking-devices/

[73]      Vaccinerna innehåller inte mikrochip, 10 november, 2022, Läkemedelsverket. https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/detta-galler-om-coronavaccin

 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq