Covid – En agenda för befolkningskontroll? – Del 2: Är vaccinchippet en konspirationsteori?

publicerad 5 april 2024
Hitachi shows off world's smallest RFID chip
Hitachi demonstrerar extremt små RFID chips, 2007

NewsVoice fick exklusivitet att publicera en unik litteraturstudie i fem delar skriven av docent Tomas Persson om den globala “covidagendan”. Denna del tar upp uppgifter om och tecken på att mikroskopiska chips finns i injektionsvätskan.

En studie av docent Tomas Persson (x.com/GotthardTomas)

Litteraturstudiens fem delar:

 1. Variationer i batchernas giftighetsgrad
 2. Är vaccinchippet en konspirationsteori?
 3. Neurostimulering och nanoteknik som vapensystem
 4. DNA-kontaminering och parasiter
 5. Summering

 

Syftet med denna litteraturstudie är att öppna upp debatten kring svåra frågor om en pågående samhällsomvandling. Denna del undersöker ett område med stort antal forskningspublikationer som visar på häpnadsväckande tekniska möjligheter med nanoteknik som till stor del hemlighålls för gemene man.

Frågan som undersöks gäller en så kallad ”konspirationsteori” att ett syfte med injektionskampanjen varit att förse människorna med ”ett chip” som kan spåra eller kontrollera människorna [1-3].

Teorin med ”vaccinchippet” har avfärdats av Läkemedelsverket [4] och benämnts som en konspirationsteori av Andreas Önnerfors [5] i ett inslag i Sveriges radio. Det går inte att förneka, att det sannerligen låter som en konspirationsteori, men Önnerfors redovisar inga data som stöd för att förkasta teorin om att Covid-19 injektionen innehåller ”ett chip” vilket gör att uttalandet är tvivelaktigt.

Andreas Önnerfors
Andreas Önnerfors i Sveriges Radio: Konspirationsteoriforskaren: “Vaccin-chipet är en favorit”

Är det verkligen så osannolikt att ”chip-hypotesen” faller på sin orimlighet, eller finns det stöd i litteraturen för detta påstående?

En före detta konsult till Pfizer [6] varnade för att potentiellt giftig [7] och cancerogen [8] grafenoxid kan finnas i COVID-19 injektioner och en hypotes framfördes att teknikindustrin i ett gigantiskt kliniskt experiment på världspopulationen försöker finna rätt dosering av grafenoxid/hydrogel för att få ett IoT-gränssnitt att fungera praktiskt i människokroppen.

Nätverksuppkopplade enheter kallas sakernas internet eller IoT [9] och motsvarande teknik för människokroppen kallas kropparnas internet, eller ”Internet of bodies” [10]. Människorna skulle kunna bli experimentella IoT-enheter vilket också analyser av patent visar [11].

Carrie Madej har också varnat för Covid-19 injektionen och hon hade fått information om riskerna, efter att ha deltagit på ett möte om transhumanism och den fjärde industriella revolutionen, där hon fick lära sig om tekniska möjligheter med hydrogel och nanoteknik [12].

Enligt Carrie Madej berättades att det skulle bli möjligt att med sensorer i kroppen få veta vad människor tänker och även kunna bestraffa människor som gör ”fel” och att det var bättre att hon gick över på deras sida, eftersom tekniken oundvikligen kommer att implementeras i människorna.

I tidningsartiklar [13, 14] beskrivs hur Luis Benito undersökte om patienterna emitterade MAC adresser via Blåtandsignal med sin mobiltelefon, när han jobbade ensam på en läkarklinik sommaren 2021. De personer som emitterade MAC adresser tillfrågades om Covid-19 injektionsstatus och ombads att stänga av mobiltelefonen och Benito konstaterade att 98 av 112 injicerade personer emitterade MAC adresser.

En spansk dokumentärfilm [15] redovisar också att två av sex injicerade personer emitterade MAC adresser via Blåtand och att MAC adresser även identifierats på begravningsplatser där folk avlidit från och med 2021.

Ett test i Frankrike med både injicerade och icke injicerade individer redovisas kort i denna video [16], men antalet människor med MAC adresser redovisas inte. MAC adress har också identifierats från Covid-19 injicerades blod enligt en annan film [17] och mikroskopi utförd på torkad Covid-19 injektionsvätska finner ett flertal antennliknande föremål.

En svensk förstudie av Lennart Fröderberg identifierade MAC adresser i fem av sex personer [18]. Av dessa fem var 1 person inte injicerad, men var PCR topsad, vilket ger frågetecken kring mätfel, eller om det finns andra spridningskällor.

Hope & Tivon [19] förklarar Blåtand-fenomenet och beskriver hur man själv kan göra ett test. En film av Andersen [20] förklarar mer om MAC adresserna och spekulerar kring vilka funktioner som kan implementeras i kroppen med tekniken.

Den spanska dokumentärfilmen [15] redovisar också fynd av MAC adresser på icke injicerade individer och hävdar att även PCR topsar kan introducera Blåtandenheter i kroppen. Prov med PCR topsar [21] visar att fibrer från topsen bryts av och penetrerar en köttbit, vilket indikerar att PCR topsen kan leverera material till slemhinnan.

Dessutom identifierades svarta rörliga fibrer i topsen med mikroskop. En annan studie rapporterar att PCR topsar innehåller DARPA hydrogel [22].

Påståendet att injicerade människor emitterar MAC adresser via Blåtand har avfärdats av Läkemedelsverket [4], faktagranskare [1] och YouTube filmer [23, 24].

Ingen av faktagranskarna presenterar data som dementerar att människor emitterar MAC adresser via Blåtand förutom att Brotleibe [24] demonstrerar att elektroniska produkter också kan emittera okända MAC adresser och att Blåtand signalen inte tränger igenom jord, vilket i sådana fall skulle omöjliggöra signaler från avlidna begravda människor.

Men observationerna från Benito [13, 14], Fröderberg [18] och Zavala [15], att MAC adresser dyker upp med människor som närmar sig, och som inte bär på teknisk utrustning dementeras inte specifikt av Brotleibe [24]. Brotleibes nedlåtande attityd mot ”Antivaxare” och mot Zavala ökar inte Brotleibes trovärdighet som objektiv part.

Experimentellt mRNA covidvaccin. Licens: Shutterstock.com
Experimentellt mRNA covidvaccin. Licens: Shutterstock.com

Vetenskaplig litteratursökning om nanonätverk för människokroppen

Nanoteknik är ett mångvetenskapligt område som innebär manipulering av materia i storleksområdet från 1 till 100 nanometer [25], vilket innebär enheter som är mindre än 0.0001 millimeter.

Finns det vetenskapliga artiklar som stödjer möjligheten att det skulle kunna vara möjligt att installera elekroniska nanonätverk med MAC adresser i människor via en injektion?

En sökning bland vetenskapliga artiklar med sökorden ”self-assembled”, ”hydrogel” och ”graphene” identifierar ett häpnadsväckande forskningsområde. Följande avsnitt syftar till att ge en kort översikt över referentgranskade artiklar som beskriver teknik för att bygga upp nanonätverk i människokroppen.

Trådlös kommunikation inuti människokroppen där människokroppen utgör överföringsmedium undersöktes experimentellt för mer än tio år sedan [26, 27]. År 2001 publicerade Charles Lieber experiment med att skapa självmonterande datorer ur en vätska [28].

Tekniken för självmontering [29] (self-assembly) möjliggör sammansättning av nanotrådar, halvledarjunctions, supergitter, avsättning av kvantprickar (Quantum Dots), mRNA-baserade ”vacciner” och moderna integrerade kretsar och nanoelektronik [30].

Externa elektriska och magnetiska fält är de vanligaste metoderna för aktivering av självmontering [29]. En litteraturstudie av Balghusoon och Mahfoudh [31] beskriver framstegen inom nanotekniken för att skapa trådlös nätverkskommunikation inuti kroppen (figur 1).

Engelska benämningar för tekniken innefattar:

 • ”Wireless Body Area Networks” [32],
 • ”Internet of bodies”,
 • ”wireless nano sensor networks” (WNSN),
 • “nano body communication network”,
 • ”internet of nano things” (IoNT),
 • “wireless body area network” (WBAN),
 • “body sensor network” (BSN) eller
 • “medical body area network” (MBAN) [33].

Illustration av kommunikation mellan internet och ett nanosensor nätverk inom kroppen [31]. Routing Protocols for Wireless Nanosensor Networks and Internet of Nano Things: A Comprehensive Survey
Zhao et al. [34] beskriver programmerbar hydrogel baserad på salt/polyethylenenglykol för biointegrerade elektroniska system. Användningsområden för tekniken är realtidsövervakning av medicinska testparametrar samt biologiska och kemiska ämnen inuti människokroppen [35] eller självmonterande läkemedelstillförselsystem [36-38].

Lee et al. [39] och Akbar et al. [40] beskriver design av trådlösa nanosensornätverk för integrering i människokroppen. Zhang et al. [41] utvecklar en interferensmodell som använder TS-OOK som kommunikationsschemat för THz-kommunikationskanalen inuti människokroppen.

Eftersom nanonätverk har begränsade energi- och beräkningsresurser är traditionell operatörsavkänningsbaserad Media Access Kontrollprotokoll (MAC) inte lämpliga för nanonätverk och nya protokoll behöver utvecklas [42].

Sammankopplingen mellan mikroenheter och nanonoder/nanosensorer har möjliggjort utvecklingen av en ny nätverksstandard som kallas ”Wireless Nano-Sensors Network” (WNSN) [43].

Akyildiz och Jornet [44] ger en fördjupad bild av nanosensorteknologi och elektromagnetisk kommunikation mellan nanosensorer och beskriver bland annat transistorer baserade på nanorör. Kumar [45] beskriver design av en grafenbaserad nanoantenn för kommunikation i nanonätverk.

Energibehovet för nanorouters, radiokommunikation och givare diskuteras och erforderligt energibehov uppges kunna extraheras från blodomloppet eller från en extern källa via ultraljud. Andra energikällor som kan utnyttjas för trådlösa kroppssensornätverk (Wireless body area sensor networks, WBAN) är Ljus, vibrationer, radiofrekvensenergi och värmeenergi [46].

Zhang et al. [47] diskuterar injicerbara självmonterande nanokomposithydrogeler som stabiliseras av magnesium och reglerar differentieringen av inkapslade stamceller.

Grafenoxid nämns som en vanlig ingrediens i hydrogel. Hydrogel inordnas av sig själv till funktionella enheter som mekanisk brytare, rotor som drivs av magnetfält och kretsar, analogt med tryckta kretskort [48].

Grafenoxid beskrivs också kunna användas som bärare av vaccin [49], vilket kan förklara att det kan vara en naturlig ingrediens i Covid-19 injektionen, men genomgången av vetenskapliga artiklar ovan tydliggör också att teknik för nanoteknik inuti kroppen har utvecklats under de senaste åren och att en viktig beståndsdel i nanosensorer och nanoantenner är just grafenoxid [45, 39].

Baserat på ovanstående litteraturgenomgång och specifikt ref [48] är det otvetydigt så att det utvecklats teknik för att med hydrogeler och nanoteknik bygga självmonterande [30] nanonätverk som samexisterar med biologisk vävnad.

Via injektion [50] kan flexibel elektronik integreras inuti människokroppen. Att faktagranskare [51] påstår att COVID-19 injektioner inte innehåller ett Blåtand mikroship är alltså korrekt, men bedrägeriet är uppenbart, då injektionerna istället tycks kunna innehålla nanopartiklar eller hydrogelteknik som möjliggör uppbyggnad av ett självmonterande nanonätverk.

I ljuset av ovanstående litteraturgenomgång verkar nanonätverk vara relativt färdigutvecklade för experimentell användning i människokroppen.

Karen Kingston [52] redovisar ett patent [53] som beskriver hur Covid-19 mRNA-injektionen innehåller teknik för att identifiera personer och spåra kontakter för att identifiera smittorisker. Master-patent för mRNA-tekniken (Methods of preparing lipid nanoparticles) [54] anger under punkt 0002 att tekniken utgör ett diagnostiskt verktyg, alltså inkluderar någon form av mätfunktion, vilket också stödjer att injektionerna innehåller nanoteknik.

Enligt en studie kan grafen nanorör användas för att detektera Covid-19 påverkade lungor [55], vilket överensstämmer med informationen i patenten [53, 54].

Analyser avCovid-19 injektioner och blod

Den första analysen som påvisade materialet grafen i Covid-19 injektioner var Pablo Campra Madrid [56] som använde Mikro-Raman spektroskopi. Andreas Noack [57] varnade för grafenoxid/grafenhydroxid i injektionen med hänvisning till Madrid [56] och beskrev materialet som rakbladsvassa partiklar som skadade blodkärlen.

Han hämtas av polis under en livesändning [58] och uppges kort därefter ha avlidit [59].

Förutom Pablo Campra Madrid [56] har flera studier [60-80] identifierat grafenoxid och andra främmande substanser i injektionsvätskan.

Hughes [81] har i en referentgranskad artikel genomfört en sammanställning av studierna och konstaterat att bevis på icke deklarerade ingredienser i covid-19 injektionerna har publicerats av minst 26 forskare/forskarteam i 16 olika länder med hjälp av spektroskopisk och mikroskopisk analys.

Till dessa studier kan läggas en studie i samarbete mellan EbMCsquared CiC och Global Humanitarian Crisis Prevention and Response Unit [82] som utgjorde en forensisk granskning av det odeklarerade innehållet i Covid-19 injektionerna med hjälp av mikroskopi och Raman spektroskopi.

Alla prover uppvisade en stark kolsignal med bekräftade grafensammansättningar. Rapporten utgjorde bilaga till en brottsmålsanmälan i Storbritannien [83] med brottmålsnummer 6029679/21 [84].

Enligt faktagranskning av BBC [1], Reuters [85], Poynter [86] och EU [87] fanns inget stöd för grafenoxid i covidinjektionerna, men de faller platt då de inte redovisar egna analyser av Covid-19 injektionerna.

EU-utlåtandet [87] tycks dessutom vara gjort efter inlämnandet av den brittiska brottmålsanmälan [84] men den har inte kommenterats i utlåtandet.

En analys som genomförts i Australien och som begärts ut som en FOIA begäran har med undantag från några fåtal ord censurerats [88-90]. Ryan Cole [relaterad intervju] avfärdar också bestämt att det skulle kunna finnas grafenoxid i injektionerna på Läkaruppropets konferens i Stockholm [91], men redovisar ingen studie eller data och metodik från egna försök.

Nixon upptäckte att främmande strukturer i Covid-19 injektionerna påverkades av exponering för elektromagnetiska frekvenser (EMF). När provet skyddades från elektromagnetisk strålning med en Farraday-bur, upplöstes strukturerna över natten.

Flera studier redovisar också fynd av grafenoxid och främmande strukturer i Covid-19 injicerade människors blod [92-96]. Vissa av strukturerna har en slående likhet med kretskort [65]. En avgörande upptäckt av dr David Nixon [97-100] var att de främmande strukturerna som liknar kretskort självmonterades i realtid.

Nixon upptäckte att de främmande strukturerna påverkades av exponering för elektromagnetiska frekvenser (EMF) När provet skyddades från elektromagnetisk strålning med en Faradays bur, upplöstes strukturerna över natten. När Faradays bur avlägsnades uppträdde formationerna igen [99].

Kombinationen av termisk stimulans och elektromagnetisk strålning är en av flera metoder som beskrivs i vetenskaplig litteratur för att uppnå självmonterande egenskaper [101]. En förutsättning för ett fungerande nanonätverk i människokroppen är alltså förekomst av elektromagnetisk strålning för att montera och driva tekniken.

Det skulle också kunna förklara varför fler personer identifierades med MAC adresser i Zavalas studie [15] efter att personerna exponerades för elektromagnetisk strålning från en mobiltelefon (Blåtand avslagen).

Ett annat fenomen som rapporterats är magnetiska egenskaper vid injektionsstället [102-105] men magnetism efter Covid-19 injektion har avfärdats av faktagranskare [106, 107]. Dock erhåller grafen i vissa former när det oxideras magnetiska egenskaper [108, 109], och eftersom Covid-19 injektionerna tycks innehålla grafen, så är de magnetiska egenskaperna som rapporteras en reell möjlighet.

Ett syfte med injektionskampanjen var att introducera avancerad teknik i människokroppen, däribland ett IoT-gränssnitt med koppling till mobiltelefon via Blåtand.

Richard D Hall på RichPlanet TV [110-112] som detaljerat tittat på fynden av främmande innehåll i Covid-19 injektionerna och studerat forskning om nanonätverk för kroppen, anser att materialet utgör övertygade bevis för att huvudsyftet är något annat än att ”vaccinera” befolkningen.

Enligt Andersen [113] är det otvetydigt så att mikroskopibilderna visar, citat: ” mikrosimmare, nanoantenner av kristalliserad grafen och grafenkvantprickar (micro-swimmers, nano-antennas of crystallized graphene and graphene quantum dots)”, vilket tyder på att ett syfte med injektionskampanjen var att introducera avancerad teknik i människokroppen däribland ett IoT gränssnitt med koppling till mobiltelefon via Blåtand.

Grafen kvantprickar [114] (”Graphene Quantum Dots” GQDs) kan användas som leveranssystem för mRNA enligt en studie [115]. Kvantprickar kan identifieras som lysande partiklar och de kan fånga upp energi från mikrovågsstrålning och uppgradera till synligt ljus som kan kommunicera med celler och gener och därmed interagera med kommunikationen i kroppen [116].

Kvantprickar kan dock riskera en fördröjd toxisk effekt i kroppen [117] då de består av giftiga material som kräver inkapsling [116] och de kan vara magnetiska [118].

Många av de identifierade strukturerna uppges likna grafenoxid [93] och flera olika främmande partiklar som aggregeras till större partiklar förekommer [119].

Likheterna mellan partiklarna som återfinns i injektionsvätskan och i blodet indikerar att de främmande strukturer som funnits i blodet på injicerade individer har ett direkt orsakssamband med Covid-19 injektionerna.

En grund för nanoteknologin är hydrogel som är en syntetisk polymer [120, 121]. I dokumentären ”Final days” [122] redovisar Karen Kingston framstegen inom nanotekniken och patenten bakom Covid-19 injektionen som visar att grafenoxid och självsammansättande nanoteknik är del av innehållet i injektionsvätskan.

Nanopartiklarna i ”mRNA injektionen” klassas som elektromagnetiska anordningar och dessa injektioner utgör del i implementering av transhumanismen där DNA molekyler utgör programmerbar substans för aktivering av komplexa funktioner i kroppen.

Karen Kingston anser att patenten bakom lipid-nanopartikel-mRNA-tekniken visar att mRNA-injektionerna egentligen är ett slags vapensystem [123]. Som en följd av de avslöjanden som Kingston gjort uppger hon att hon blev förgiftad den 8 augusti 2023 [124].

Sammanfattningsvis ger litteraturgenomgången stöd för att injicerbar [50] självmonterande [30] teknik skapat nanonätverk i människokroppen. Dessa nanokomponenter innefattar sensorer, sändare och mottagare och de beskrivs i vetenskapliga referentgranskade artiklar [31, 48].

Mikroskopibilder på injektionsvätska visar uppkomst av självmonterade strukturer som liknar kretskort [98, 81] och liknande strukturer har också identifierats i Covid-19 injicerade personers blod [81]. Flera oberoende undersökningar [16, 13, 18, 15] bekräftar att människor sänder ut Blåtand signaler som genererar MAC adresser.

Flera studier [62, 63, 82, 56, 80] har identifierat grafenoxid i Covid-19 injektionerna och grafenoxid visar sig användas för komponenter i nanonätverk [45, 39].

Yuval Noah Harari. Pressfoto: Ynharari.com
Yuval Noah Harari. Pressfoto: Ynharari.com

Yuval Noah Harari, ledande rådgivare för Klaus Schwab, grundare av World Economic Forum:

“Covid is the moment when surveillance started going under the skin. The big process happening right now in the world is hacking human beings, the ability to hack humans”

Att IoT-gränssnitt installerats i människan via Covid-19 injektioner bekräftas också av uttalanden som World Economic Forums egen chefsrådgivare, Yuval Noah Harari, som säger: ”COVID was the moment when surveillance started going under the skin” [125]. Harari sager också att ”the big process happening right now in the world is hacking human beings, the ability to hack humans”.

mRNA injektionernas möjligheter att hacka människor och samla in data kanske också förklarar varför Bill Gates som är programmerare och datapionjär investerade i ”Covid-19-injektionerna” [126].

Ett fungerande forskarsamhälle bygger på fri vetenskaplig debatt även i kontroversiella frågor, men när vetenskaplig diskussion kvävs och censureras med tillmälen som konspirationsteori och missinformation istället för att mötas med motbevisande data, kan vi enligt Peter McCullough misstänka att propaganda är inblandad [127].

Slutsatsen blir alltså att Andreas Önnerfors redogörelse i Sveriges Radio P4 Göteborg [5] utgör propaganda och att skattefinansierade Sveriges radio utgör ett propagandaorgan som används emot befolkningens intresse. Underlåtenheten att rapportera om covid-19 injektionernas biverkningar och varierande batch-toxicitet [128] utgör ett svek mot skattebetalarna som inte kan bortförklaras.

Men vilka möjligheter ger tekniken och vad skall IoT-gränssnittet egentligen användas till? Handlar det enbart om datainsamling eller kan tekniken även användas för andra ändamål? Carrie Madej varnade för att det skall bli möjligt att bestraffa människor som gör fel [12].

I del 3 av artikelserien (Neurostimulering och nanoteknik som vapensystem) undersöks forskning inom neural avkänning och stimulering samt nanoteknik som vapensystem.

 

En studie av docent Tomas Persson (x.com/GotthardTomas)

Litteratur

[1]        Carmichael, F. and J. Goodman, Vaccine rumours debunked: Microchips, ‘altered DNA’ and more, 2 December, in BBC Reality Check. 2020. https://www.bbc.com/news/54893437

[2]        Spencer, S.H., COVID-19 Vaccines Don’t Have Patient-Tracking Devices, in FactCheck.org, December 15. 2020. https://www.factcheck.org/2020/12/covid-19-vaccines-dont-have-patient-tracking-devices/

[3]        Sriskandarajah, I., Where did the microchip vaccine conspiracy theory come from anyway? How an innocuous Reddit thread mutated into a dangerous, viral lie, 2021, The verge, Jun 5. https://www.theverge.com/22516823/covid-vaccine-microchip-conspiracy-theory-explained-reddit

[4]        Vaccinerna innehåller inte mikrochip, 10 november, 2022, Läkemedelsverket. https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/detta-galler-om-coronavaccin

[5]        Konspirationsteoriforskaren: “Vaccin-chipet är en favorit”, in P4 Göteborg, E. Lindström, Editor. 2020, 19 november, Sveriges radio: Sweden. https://sverigesradio.se/artikel/7603509

[6]        Sassersson, T., Tidigare Pfizer-anställd: Covidacciner innehåller giftig grafenoxid, in Newsvoice. 29 juli. 2021. https://newsvoice.se/2021/07/karen-kingston-covidvaccinerna-grafenoxid/

[7]        Ou, L., B. Song, H. Liang, J. Liu, X. Feng, B. Deng, T. Sun and L. Shao, Toxicity of graphene-family nanoparticles: a general review of the origins and mechanisms. Particle and fiber Toxicology 13:57 (2016) p. 1-24. DOI 10.1186/s12989-016-0168-y.

[8]        Zhu, J., B. Li, M. Xu, R. Liu, T. Xia, Z. Zhang, Y. Xu and S. Liu, Graphene Oxide Promotes Cancer Metastasis through Associating with Plasma Membrane To Promote TGF-β Signaling-Dependent Epithelial-Mesenchymal Transition. ACS Nano 14 (2020) p. 818-827 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31877027/.

[9]        Vad är IoT (Sakernas Internet)? Allt som du behöver veta, 2023, Kinsta, September 21. https://kinsta.com/se/kunskapsbas/vad-ar-iot/#vad-r-sakernas-internet-en-frklaring-av-iot

[10]      What Is The Internet Of Bodies? And How Is It Changing Our World?, 2019, Forbes, Dec 6. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/12/06/what-is-the-internet-of-bodies-and-how-is-it-changing-our-world/?sh=4184e08668b7

[11]      Tidigare Pfizer-konsult: Injektionerna innehåller digitala kontrollplattformar, in NewsVoice. 16 februari. 2022. https://newsvoice.se/2022/02/pfizer-digitala-kontrollplattformar/

[12]      Dr. Carrie Madej Connects the Metaverse, Covid Jabs, and the Depopulation Agenda, 2022. https://rumble.com/v195jlx-dr.-carrie-madej-connects-the-metaverse-covid-jabs-and-the-depopulation-age.html

[13]      Harrity, P., Doctor Detects MAC Addresses in  COVID Vaccinated Individuals With Bluetooth Applications, in The Exposé. 2022. https://expose-news.com/2022/01/29/doctor-detects-mac-addresses-in-covid-vaccinated-individuals-with-bluetooth-applications/

[14]      Sassersson, T., Dr Luis Benito: Covidvaccinerade blir Bluetooth-enheter, in Newsvoice. 7 november, 2021. https://newsvoice.se/2021/11/benito-covidvaccinerade-bluetooth-enheter/

[15]      Zavala, P.C., Blue truth. 2022. https://www.bitchute.com/video/EgVfjUrwEbzg/

[16]      EXPERIENCE SHOWS THAT VACCINATED PEOPLE EMIT A CODE!!! 2021, BIT CHUTE,  December 15th. https://www.bitchute.com/video/Kup4F18sgm12/

[17]      BOMBSHELL NEWS: Do We Still Need Proof? Next Dose 3: Documentary. Must Watch! Electron Microscope Of Nanotechnology Antennas In C19 Vaccinated blood. 2024, Substack, 2 Jan. https://anamihalceamdphd.substack.com/p/bombshell-news-do-we-still-need-proof?utm_source=profile&utm_medium=reader2

[18]      Fröderberg, L., Förstudie: Bodify Research kan inte dementera Bluetooth-signaler från vaccinerade personer, in Newsvoice, 20 okt. 2022. https://newsvoice.se/2022/10/bodify-bluetooth-vaccinerade-personer/

[19]      Injected People Emit EMF… 2023, Rumble, January 5. https://rumble.com/v23zt6u-injected-people-emit-emf….html

[20]      Andersen, M., Explanation of the MAC address phenomenon, are vaccinated people hacked and controlled? 2022. https://www.bitchute.com/video/lbBJ0mAf1mfw/

[21]      TESTING THE PCR TEST SWABS [2021-04-03] (VIDEO). 2021, BitChute. https://www.bitchute.com/video/t1LFQ6frXVEG/

[22]      Love, A., Analysis of test sticks from surface testing in the Slovak Republic -confirmation of genocide. May 31. 2021. https://ambassadorlove.blog/2021/05/31/analysis-of-test-sticks-from-surface-testing-in-the-slovak-republic-confirmation-of-genocide/

[23]      People vaccinated for Covid-19 don’t emit Bluetooth signals – here’s why • The Observers, YouTube The France 24 Observers. https://www.youtube.com/watch?v=Nz9uajKlqpA&t=18s

[24]      Brotleibe, A., Bluetruth, Is there a Bluetooth Mac Address being emitted by Dead or Alive Vaccinated people? 2023, YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Cka4hwrUbuU

[25]      Nanotechnology, Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Nanotechnology

[26]      Hachisuka, K., Y. Terauchi, Y. Kishi, K. Sasaki, T. Hirota, H. Hosaka, K. Fujii, M. Takahashi and K. Ito, Simplified circuit modeling and fabrication of intrabody communication devices. Sensors and Actuators A: Physical Volumes 130–131 (2006) p. 322-330. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924424706003177.

[27]      Haga, N., K. Saito, M. Takahashi and K. Ito, Equivalent Circuit of Intrabody Communication Channels Inducing Conduction Currents Inside the Human Body. IEEE Transactions on Antennas and Propagation 61 (2013) p. 2807-2816. https://ieeexplore.ieee.org/document/6459540.

[28]      Shaw, J., liquid computing, in Harvard Magazine. 2001. https://www.harvardmagazine.com/2001/11/liquid-computing-html

[29]      Self-assembly of nanoparticles, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Self-assembly_of_nanoparticles

[30]      Amadi, E.V., A. Venkataraman and C. Papadopoulos, Nanoscale self-assembly: concepts, applications and challenges. Nanotechnology 33 (13) (2022) p. 132001. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6528/ac3f54.

[31]      Balgusoon, A.O. and S. Mahfoudh, Routing Protocols for Wireless Nanosensor Networks and Internet of Nano Things: A Comprehensive Survey. IEEE Access 8 (2020) p. https://ieeexplore.ieee.org/document/9247091.

[32]      802.15.6-2012 – IEEE Standard for Local and metropolitan area networks – Part 15.6: Wireless Body Area Networks.  (2012).

[33]      Body area network, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Body_area_network

[34]      Zhao, S., P. Tseng, J. Grasman, Y. Wang, W. Li, B. Napier, B. Yavuz, Y. Chen, L. Howell, J. Rincon, F.G. Omenetto and D.L. Kaplan, Programmable Hydrogel Ionic Circuits for Biologically Matched Electronic Interfaces. Advanced Material 30 (2018) p. 1800598. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201800598.

[35]      Canovas-Carrasco, S., A.-J. Garcia-Sanchez and J. Garcia-Haro, A nanoscale communication network scheme and energy model for a human hand scenario. Nano Communication Networks 15 (2018) p. 17-27. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878778917300868.

[36]      Ganji, M.D., S. Mirzaei and Z. Dalirandeh, Molecular origin of drug release by water boiling inside carbon nanotubes from reactive molecular dynamics simulation and DFT perspectives. Scientific reports 7 (2017) p. 4669. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28680131/.

[37]      Habibi, N., N. Kamaly, A. Memic and H. Shafiee, Self-assembled peptide-based nanostructures: Smart nanomaterials toward targeted drug delivery. Nano Today 11 (1) (2017) p. 41-60. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4834907/.

[38]      Molina, B.G., E. Domínguez, E. Armelin and C. Alemán, Assembly of Conducting Polymer and Biohydrogel for the Release and Real-Time Monitoring of Vitamin K3. Gels 4(86) (2018) p. 1-14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30674862/.

[39]      Lee, S.J., C.A. Jung, K. Choi and S. Kim, Design of Wireless Nanosensor Networks for Intrabody Application. International Journal of Distributed Sensor Networks (2015) p. 1-12. http://dx.doi.org/10.1155/2015/176761.

[40]      Akbar, M.S., Z. Hussain, M. Sheng and R. Shankaran, Wireless Body Area Sensor Networks: Survey of MAC and Routing Protocols for Patient Monitoring under IEEE 802.15.4 and IEEE 802.15.6. Sensors 22(21) (2022) p. 8279. https://www.mdpi.com/1424-8220/22/21/8279.

[41]      Zhang, R., Q.H. Abbasi, K.A. Qaraqe and A. Alomainy, Analytical Characterisation of the Terahertz In-Vivo Nano-Network in the Presence of Interference Based on TS-OOK Communication Scheme. IEEE Access 5 (2017) p. 10172-10181. https://ieeexplore.ieee.org/document/7945235.

[42]      Wang, W.-L., C.-C. Wang and X.-W. Yao, Slot Self-Allocation Based MAC Protocol for Energy Harvesting Nano-Networks. Sensors 19 (2019) p. 4646. https://www.mdpi.com/1424-8220/19/21/4646.

[43]      Oukhatar, A., M. Bakhouya and D.E. Ouadghiri, Electromagnetic-Based Wireless Nano-Sensors Network: Architectures and Applications. Journal of Communications 16 (2021) p. 8-19. https://www.semanticscholar.org/paper/Electromagnetic-Based-Wireless-Nano-Sensors-and-Oukhatar-Bakhouya/de29356a0b08549a85285cf4ac93c8ed270b0918.

[44]      Akyildiz, I.F. and J.M. Jornet, Electromagnetic wireless nanosensor networks. Nano Communication Networks 1 (2010) p. 3-19. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878778910000050.

[45]      Kumar, M.R., A Compact Graphene Based Nano-Antenna for Communication in Nano-Network. Journal of the Institute of Electronics and Computer 1 (2019) p. 17-27. https://doi.org/10.33969/JIEC.2019.11003.

[46]      BOUMAIZ, M., M.E. GHAZI, S. MAZER, M. FATTAH, A. BOUAYAD, M.E. BEKKALI and Y. BALBOUL, Energy harvesting based WBANs: EH optimization methods. Procedia Computer Science 151 (2019) p. 1040-1045. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919306143.

[47]      Zhang, K., Q. Feng, J. Xu, X. Xu, F. Tian, K.W.K. Yeung and L. Bian, Self-Assembled Injectable Nanocomposite Hydrogels Stabilized by Bisphosphonate-Magnesium (Mg2+) Coordination Regulates the Differentiation of Encapsulated Stem Cells via Dual Crosslinking. Adv. Funct. Mater. 27 (2017) p. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201701642.

[48]      Sapra, K.T. and H. Bayley, Lipid-coated hydrogel shapes as components of electrical circuits and mechanical devices. Scientific reports 2 (2012) p. https://www.nature.com/articles/srep00848.

[49]      Cao, W., L. He, W. Cao, X. Huang, K. Jia and J. Dai, Recent progress of graphene oxide as a potential vaccine carrier and adjuvant. Acta Biomaterialia 112 (2020) p. 14-18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32531395/.

[50]      Liu, J., T.-M. Fu, Z. Cheng, G. Hong, T. Zhou, L. Jin, M. Duvvuri, Z. Jiang, P. Kruskal, C. Xie, Z. Suo, Y. Fang and C.M. Lieber, Syringe-injectable electronics. Nature Nanotechnology 10 (2015) p. 629-636. https://www.nature.com/articles/nnano.2015.115.

[51]      The AstraZeneca COVID-19 vaccine contains a Bluetooth microchip. May 15, in PolitiFact. 2021. https://www.politifact.com/factchecks/2021/may/21/tiktok-posts/no-video-doesnt-prove-astrazeneca-covid-19-vaccine/

[52]      The Internet of Bodies | Karen Kingston Shares the Patents That Prove The ENTIRE The Internet of Bodies | Karen Kingston Shares the Patents That Prove The ENTIRE Intra-Body-Nano-Network-Administered-Through-Vaccines Transhumanism-The-Internet-of-Bodies-Ce. August 27. 2022, Rumble. https://rumble.com/v1hl9m1-the-internet-of-bodies-karen-kingston-shares-the-patents-that-prove-the-ent.html

[53]      Ehrlich, G. and M. Fenster, Methods and systems of prioritizing treatments, vaccination, testing and/or activities while protecting the privacy of individuals. US 2021/0082583 A1. https://patents.google.com/patent/US20210082583A1/en. 2021.

[54]      Smith, M., A. Horhota, J. Auer and B. Skinner, Methods of preparing lipid nanoparticles. WO 2020/160397 A1. WIPO PCT. https://patents.google.com/patent/WO2020160397A1/en. 2020.

[55]      Hasan, R.R., A.M. Saleque, A.B. Anwar, M.A. Rahman and Y.H. Tsang, Multiwalled Carbon Nanotube-Based On-Body Patch Antenna for Detecting COVID-19-Affected Lungs. ACS Omeg 7(32) (2022) p. 28265-28274. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35983370/.

[56]      Madrid, P.C., DETECTION OF GRAPHENE IN COVID19 VACCINES BY MICRO-RAMAN SPECTROSCOPY. Report  TECHNICAL REPORT,  2021. Almeria, Spain. https://www.researchgate.net/publication/355979001_DETECTION_OF_GRAPHENE_IN_COVID19_VACCINES/link/6187be4907be5f31b753dfcc/download

[57]      Graphene Hydroxide found in the COV vaxxines Dr. Andreas Noack. 2021. https://rumble.com/vswlwn-graphene-razor-blades-found-in-the-cov-vaxxines-dr.-andreas-noack.html

[58]      With Translation- Andreas Noack- Coronavirus Skeptic – police raid studio. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=dXYB8A7ZDec&t=53s

[59]      DR Andreas Noack KILLED 4 DAYS AFTER POSTING THIS VID KILLED 4 DAYS AFTER POSTING THIS VIDEO. 2021. https://rumble.com/vq5bu1-dr-andreas-noack-killed-4-days-after-posting-this-vid-killed-4-days-after-p.html

[60]      WORLD FIRST: ROBOTIC ARMS ASSEMBLING VIA NANOTECH INSIDE COVID-19 “VACCINES” – FILMED IN REAL TIME. October 26th, BIT CHUTE, ZEEE MEDIA. https://www.bitchute.com/video/kA9hVz3AvzNv/

[61]      Here’s the picture of one drop of New Zealand’s Pfizer COMIRNATY “vaccine” under a cover slip, 2021, International group of concerned citizens, scientists and medical practitioners. https://lifeoftheblood.com/nanotech-in-the-shots/

[62]      NANO-TECHNOLOGY & GRAPHENE OXIDE IN PFIZER ‘VACCINE’ (MORE EVIDENCE EMERGES) LA QUINTA COLUMNA. December 22nd. 2021, BIT CHUTE. https://www.bitchute.com/video/xiNacuINixUp/

[63]      NANOTECHNOLOGICAL INVESTIGATIONS ON COVID-19 VACCINES: Detection of toxic nanoparticles of graphene oxide and heavy metals.  2021. The Scientists’ Club,  https://herowndestiny.com/wp-content/uploads/2021/10/INFORME-THE-SCIENTIFIC-CLUB-CORREGIDO-POR-DR.-CAMPRA.pdf

[64]      5G & NANOTECH IN THE COVID JABS — HOPE & TIVON. February 7th. 2022, BIT CHUTE. https://www.bitchute.com/video/v2L9y1Pb3uxu/

[65]      Complex microtechnology in Pfizer vaccine, L.Q. Columna, Editor. 2022. https://www.orwell.city/2022/01/complex-microtechnology.html

[66]      PROMINENT NEW ZEALAND SCIENTISTS DEMAND IMMEDIATE STOP TO PFIZER INJECTIONS AFTER FINDING NANOTECH. February 1:st. 2022, BIT CHUTE. https://www.bitchute.com/video/xSIuKKbrGR70/

[67]      Qualitative Evaluation of Inclusions In Moderna, AstraZeneca and Pfizer Covid-19 vaccines. .  2022. UNIT, Global Humanitarian Crisis Prevention and Response Unit,  https://img1.wsimg.com/blobby/go/71801b8c-fda3-43cc-86e2-e2e50ff2f191/downloads/4b%20UK%20LAB%20REPORT%20BY%20UNIT-%20More-info-graphene-g.pdf?ver=1671091177960

[68]      Statement – lab testing on vaccine content. 09/02/2022, 2022, EbMCsquared CIC. https://ebmcsquared.org/statement-lab-testing-on-vaccine-content

[69]      Summary of Preliminary Findings. Report from Working Group for COVID Vaccine Analysis. Report  06.07.2022,  2022.  https://www.documentcloud.org/documents/22140176-report-from-working-group-of-vaccine-analysis-in-germany

[70]      Transcript Dr. Daniel Nagase. Western Standard: Dr. Nagase reviews images from Covid vaccines, shows no ‘elements of life’.  2022.  https://expose-news.com/wp-content/uploads/2022/05/Transcript-Dr.-Daniel-Nagase.pdf

[71]      WATCH: Dr. Nagase reviews images from COVID vaccines, shows no ‘elements of life’. 2022, Rumble. https://rumble.com/v11go0d-watch-dr.-nagase-reviews-images-from-covid-vaccines-shows-no-elements-of-li.html

[72]      Analysis of dry drops of the Sputnik vaccine by Dr. Liliana Zelada. 2023, Rumble, November 8. https://rumble.com/v3ul7zo-analysis-of-dry-drops-of-the-sputnik-vaccine-by-dr.-liliana-zelada..html

[73]      Dr. David Nixon & Karl C. – New Nanotechnology Findings Will SHOCK the World! 2023, Rumble, December 14. https://rumble.com/v418gj9-dr.-david-nixon-and-karl-c.-new-nanotechnology-findings-will-shock-the-worl.html

[74]      Life of the Blood. An International Collaboration. International group of concerned citizens, scientists and medical practitioners who have observed surprising microscopic phenomena regarding the recently deployed Covid-19 injections, 2023, LifeOfTheBlood@protonmail.com. https://lifeoftheblood.com/nanotech-in-the-shots/

[75]      Genomics Expert Kevin McKernan Shares a Summary of the DNA Contamination Found in the COVID mRNA Vaccines & Preliminary Evidence of DNA Integration. 2024, Twitter/X, Feb 23. https://x.com/TheChiefNerd/status/1761129932929868192?s=20

[76]      Kirsch, S., Want to know what’s inside the vaccine vials? 2022. https://stevekirsch.substack.com/p/want-to-know-whats-inside-the-vaccine?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web

[77]      Monteverde, M., A. Femia and L. Lafferreire, Viales al Microscópio, Estudio Realizado.  2022.  https://www.docdroid.net/19po2T0/analisis-argentino-de-los-viales-astrazeneca-pfizer-sinopharm-pdf

[78]      Wilson, R., Canadian Researchers Find Carbon Nanotech and Thulium in Moderna and Pfizer Covid Injections, in The Exposé. 2022. https://expose-news.com/2022/05/27/carbon-nanotech-and-thulium-in-covid-injections/

[79]      Young, R., COVID-19 Vaccine Ingredients. 2021, nobulart, August 31. https://nobulart.com/covid-19-vaccine-ingredients/

[80]      Young, R.O., Scanning & Transmission Electron Microscopy Reveals Graphene & Parasites in CoV-19 Vaccines[88]. February 5th 2021 – July 7th, 2023. https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines

[81]      Hughes, D.A., What is in the so-called COVID-19 “Vaccines”? Part 1: Evidence of  a Global Crime Against Humanity. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research 2 (2022) p. 455-586 https://www.ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/52.

[82]      Project CUNIT-2-112Y6580 Qualitative Evaluation of Inclusions In Moderna, AstraZeneca and Pfizer Covid-19 vaccines.  2022. UNIT, Global Humanitarian Crisis Prevention and Response Unit,  https://img1.wsimg.com/blobby/go/71801b8c-fda3-43cc-86e2-e2e50ff2f191/downloads/4b%20UK%20LAB%20REPORT%20BY%20UNIT-%20More-info-graphene-g.pdf?ver=1671091177960

[83]      Case Briefing Document. http://ukcitizen2021.org/Case_Briefing_Document_and_lab_report_Ref_AUC_101_Report%20.pdf

[84]      Harrity, P., MP refuses to answer Questions on Case 6029679/21 – “It would be inappropriate to comment on a Live Criminal Investigation”, February 13, in The Exposé. 2022. https://expose-news.com/2022/02/13/mp-refuses-to-answer-questions-on-case-6029679-21-it-would-be-inappropriate-to-comment-on-a-live-criminal-investigation/

[85]      Fact Check-No evidence graphene oxide is present in available COVID-19 vaccines via lipid nanoparticles, August 12, in Reuters. 2021. https://www.reuters.com/article/factcheck-graphene-lipidvaccines-idUSL1N2PI2XH

[86]      McCarthy, B., Fact checks of 10 prominent types of misinformation about COVID-19 vaccines, July 27, in Poynter. 2021. https://www.poynter.org/fact-checking/2021/fact-checks-of-10-prominent-types-of-misinformation-about-covid-19-vaccines/

[87]      Parliamentary question – P-000303/2022(ASW). Answer given by Ms Kyriakides on behalf of the European Commission, 8 March, in P-000303/2022. 2022, European Parliament. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2022-000303-ASW_EN.html

[88]        2024.  https://www.tga.gov.au/sites/default/files/2023-10/FOI%204558_0.pdf

[89]      Once they un-redact this, We’ll have numbers that have no meaning as their methods aren’t public. Please demand they publish their methods for quantitating the DNA contamination. 2024, Twitter/X, Feb 23. https://x.com/Kevin_McKernan/status/1760811305814937604?s=20

[90]      THIS MUCH CENSORSHIP FOR A STRAIGHTFORWARD QUESTION. The picture below is a FOIA request to the Australian Therapeutic Goods Association. 2024, Twitter/X. Mar 8. https://x.com/HopeRising19/status/1766010716098802123?s=20

[91]      Läkaruppropet, Dr. Ryan Cole Censors Graphene Oxide Discussion by Dr. Zuckelberger. 2023, Rumble. https://www.bitchute.com/video/mfCaEUZAWcxK/

[92]      VAXXED PATIENTS’ BLOOD EXAMINED, HORRIFIC FINDINGS REVEALED BY GERMAN PHYSICIANS! August 19th. 2021, BIT CHUTE. https://www.bitchute.com/video/tcWQQKbBQsPD/

[93]      EXCLUSIVE: Australian Whistleblower Scientists Provide Evidence of Nanotech & Graphene Oxide. 2022, Rumble. https://rumble.com/vzjlyb-exclusive-australian-whistleblower-scientists-provide-evidence-of-nanotech-.html

[94]      Scientists worldwide claim all Covid-19 Vaccines contain Nanotechnology & Graphene Oxide, in The Exposé. November 2. 2022, The Exposé. November 2. https://expose-news.com/2022/11/02/scientists-covid-vaccines-nanotechnology-graphene/

[95]      Cipelli, R.B., F. Giovannini and G. Pisano, Dark -Field Microscopic Analysis on the Blood of 1,006 Symptomatic Persons After Anti-COVID mRNA Injections from Pfizer/BioNtech or Moderna. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research 2 (2022) p. 385-444. https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/47.

[96]      Lee, Y.M., S. Park and K.-Y. Jeon, Foreign Materials in Blood Samples of Recipients of COVID-19 Vaccines. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research 2 (2022) p. 249-265 https://doi.org/10.56098/ijvtpr.v2i1.37.

[97]      Irrefutable Proof of Self Assembly Structures in C19 Shots – Structures Assembling and Disassembling. 2022, Rumble. https://rumble.com/v1puxz8-irrefutable-proof-of-self-assembly-structures-in-c19-shots-structures-assem.html

[98]      NANOTECH ASSEMBLY INSIDE COVID-19 VACCINE FILMED IN REAL TIME – MARIA ZEEE – DR. DAVID NIXON. 2022, BitChute. https://www.bitchute.com/video/W65PmT4GDPVx/

[99]      Mangiaracina, E., Australian doctor finds chips, ‘self-assembling’ structures forming in Pfizer vaccine contents, in Life Site. 2022. https://www.lifesitenews.com/news/australian-doctor-finds-chips-self-assembling-structures-forming-in-pfizer-vaccine-contents/

[100]    Mihalcea, A.M., Dr. Ana’s Newsletter. Irrefutable Proof of Self Assembly Structures in C19 Shots – Time Lapsed Videos Show Microchip like Structures Assembling and Disassembling – (Updated Video Links). 2022. https://anamihalceamdphd.substack.com/p/irrefutable-proof-of-self-assembly

[101]    Motornov, M., Y. Roiter, I. Tokarev and S. Minko, Stimuli-responsive nanoparticles, nanogels and capsules for integrated multifunctional intelligent systems. Progress in Polymer Science 35 (1-2) (2010) p. 174-211. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670009001026.

[102]    The Vaccine Magneteers (England), SwebbTube. https://swebbtube.se/w/dKTCN3oD6tdBvkCFey7BDi

[103]    MAGNETS PULL MYSTERY PARTICLES THROUGH PEOPLE’S SKIN? (METAL OR NANOTECH?) [2021-05-23] – TIM TRUTH, May 24th. 2021, BIT CHUTE. https://www.bitchute.com/video/mXnD3JBTnvJd/

[104]    A Magnet Sticks 2 Ur Covid-19 Injection Site. But You May Want To Avoid Those MRI Machines For Now ( – 0078). 2022, Rumble. https://rumble.com/vgyg31-a-magnet-sticks-2-ur-covid-19-injection-site.-but-you-may-want-to-avoid-tho.html

[105]    Full DARPA doc, along with a video of someone in the hospital surrounded by doctors and nurses, confirming objects are sticking to her injection site. 2023, X (Twitter). https://twitter.com/i/status/1706488118323359832

[106]    Fact Check: There Are No Magnets In Your Covid Vaccine. 2022, YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=7oGofOuai1k

[107]    Funke, D., The claim: Magnetism was added to COVID-19 vaccines to push mRNA through the body, in USA Today. https://eu.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/06/21/fact-check-covid-19-vaccines-arent-magnetic/7698556002/

[108]    Molaei, M.J., Magnetic graphene, synthesis, and applications: A review. Materials Science and Engineering: B 272 (2021) p. 115325 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921510721002853.

[109]    Tang, N., T. Tang, H. Pan, Y. Sun, J. Chen and Y. Du, Chapter 6 – Magnetic properties of graphene, in Spintronic 2D Materials, Fundamentals and Applications. Materials Today. 2020. p. 137-161. ISBN:

[110]    Hall, R.D., Brain Jabbed PART 1 OF 3 Richard D Hall. 2023, Rumble. January 9. https://rumble.com/v24m5xs-brain-jabbed-part-1-of-3.html

[111]    Hall, R.D., Brain Jabbed PART 2 OF 3 Richard D Hall. 2023, Rumble. Januari 9. https://rumble.com/v24mbfa-brain-jabbed-part-2-of-3.html

[112]    Hall, R.D., Brain Jabbed PART 3 OF 3 Richard D Hall. 2023, Rumble. January 9. https://rumble.com/v24mci6-brain-jabbed-part-3-of-3-richard-d-hall.html

[113]    Andersen, M., Graphene Oxide & Nano-Router Circuitry in Covid Vaccines: Uncovering the True Purpose of These Mandatory Toxic Injections. Pattern Identification in Coronavirus Vaccines: Nanorouters. published in Spanish November 2021. Rough translation via translation software. 2021, Corona2Inspect. https://truthcomestolight.com/graphene-oxide-nano-router-circuitry-in-covid-vaccines-uncovering-the-true-purpose-of-these-mandatory-toxic-injections/

[114]    Graphene quantum dot, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Graphene_quantum_dot

[115]    Liu, Y., C. Zhao, A. Sabirsh, L. Ye, X. Wu, H. Lu and J. Liu, A Novel Graphene Quantum Dot-Based mRNA Delivery Platform. ChemistryOpen 10 (2021) p. 666-671. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8248920/.

[116]    Mihalcea, A. and H. Kautz-Vella, C19 shots, Self-Assembly Nanomachines and the Transhumanist Agenda. 2023, Rumble, January 3. https://rumble.com/v23r4vk-c19-shots-self-assembly-nanomachines-and-the-transhumanist-agenda.html

[117]    Kuznetsov, D., D. Krylsky, S. Dezhurov, A. Grachev, V. Neschisliaev, E. Orlova and A. Kuznetsova, Quantum dots are time bomb: Multiscale toxicological study. Chemico-Biological Interactions 374 (2023) p. 110396. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36764372/.

[118]    Sun, Y., Y. Zheng, H. Pan, J. Chen, W. Zhang, L. Fu, K. Zhang, N. Tang and Y. Du, Magnetism of graphene quantum dots. npj Quantum Materials 2 (2017) p. 5. https://www.nature.com/articles/s41535-017-0010-2.

[119]    Freeman, M., COVID Vax Contents: 2 More Docs Reveal Their Findings With Microscopy Images, in The freedom articles, October 7. 2021. https://thefreedomarticles.com/covid-vax-contents-2-more-docs-reveal-creepy-microscopy-images/

[120]    Mihalcea, A.M., Hydrogel Interfaces for Merging Humans and Machines – MIT Research Review. 2 Aug. 2023, Substack. https://anamihalceamdphd.substack.com/p/hydrogel-interfaces-for-merging-humans?utm_campaign=post&utm_medium=web

[121]    Yuk, H., J. Wu and X. Zhao, Hydrogel interfaces for merging humans and machines. Nature Reviews Materials 7 (2022) p. 935–952. https://www.nature.com/articles/s41578-022-00483-4.

[122]    Stew Peters [20230531] Final Days! (Documentary). 2023, Rumble, Stew Peters. https://rumble.com/v2r6h4g-stew-peters-20230531-final-days-documentary.html

[123]    Karen Kingston – Russian MoD Confirms mRNA Injections Are Bioweapons!!! Globalist Plan for Nanotech Revealed! 2023, mariazeee, Rumble. https://rumble.com/v2diy7u-karen-kingston-russian-mod-confirms-mrna-injections-are-bioweapons.html

[124]    Kingston, K., Karen Kingston Not Been Heard From Since She Made This Video in Mexico on 8-6-2023. August 8. 2023, Rumble. https://rumble.com/v35ojfs-karen-kingston-not-been-heard-from-since-she-made-this-video-in-mexico-on-8.html

[125]    Yuval Noah Harari | “COVID Was the Moment When Surveillance Started Going Under the Skin.”. 2022, Rumble. https://rumble.com/v19irhx-yuval-noah-harari-covid-was-the-moment-when-surveillance-started-going-unde.html

[126]    Yamada, H., J. Schlosberg and S. Tienabeso, Bill and Melinda Gates Foundation announces $250 million COVID vaccine commitment, in abc NEWS, December 11. 2020. https://abcnews.go.com/Technology/bill-melinda-gates-foundation-announces-250-million-covid/story?id=74651890

[127]    Dr Peter McCullough gives the low down on “misinformation.”. 2023, Twitter/X. Sep 23. https://x.com/Jo_Bond/status/1705680860660593007?s=20

[128]    Schmeling, M., V. Manniche and P.R. Hansen, Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. European Journal of Clinical Investigation 00:e13998 (2023) p. 1-3, https://doi.org/10.1111/eci.13998.

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Som komplement så upptäckte USA:s marin redan i början av 1950-talet att ca 3GHz sänker tröskelspänningen i hörselsynapserna tillräckligt för att en
  modulerad signal på 1kHz skulle höras i huvudet. Som om den kom utifrån.
  Kunskapen är gammal. Säkert använd på många håll av vissa spionrapporter
  att döma.
  Att USA och alla andra skulle strunta i denna upptäckt är lite väl naivt
  även för en svensk?

 • En sak jag funderar över är om det går att få ur dessa grafen från kroppen. Är ovaxxad men har tyvärr tagit 3 PCR-tester, som jag nu förstår inte alls var bra då de innehåller hydrogel.

  Så, är det någon som vet hur man tömmer ut eländet ur kroppen?

  En annan fråga: Även om man inte är vaxxad, men har använt pcr, vad är skillnaden? Får man inte ändå i sig eländet?

  • PCR tester kan enligt min mening (är ingen expert inom området) inte ge samma biverkningar som själva sprutan. Förnuftet säger det. PCR testets ingredienser går genom vårt immunsystem, vazzin går förbi det.

   • När skulle immunförsvaret lärt sig känna igen tex grafenoxid?

    Immunförsvar och immunförsvar. Tex kvicksilver går ju igenom huden. Kroppen har sen sätt att avgifta det. Men immunförsvar?

    Men frågan är väl om kroppen över huvud taget kan känna igen, oskadliggöra och göra sig av med de här grejerna.

    • Som sagt, är ingen expert på området. Har dock för mej immunförsvaret rensar främmande ämnen.
     Varför använda sprutan om det ger samma nytta/skada oralt.

     • Att gå via luktnerven kan ha gett en viss effekt om än inte lika stor som vid injektion. Sen är PCR-test vektorn en något enklare procedur att ha som ett obligatoriskt villkor för vissa aktiviteter, då en del länders lagstiftning hindrat tvångsinjektion, och på så vis kom de även lite bedrägligt åt de som vägrar injektion oavsett lagstiftning.

      Sen försöker kroppen rensa bort skadliga ämnen men det är ju inte alltid den lyckas vilket resulterar i att man blir sjuk och/eller dör.

      • Bra svar. Jag har haft tur som är pensioner och har inte behövt ta pcr test vid förkylnig/influenssa.
       För mej har det inte haft nån betydelse om förkylningen heter hong kong, asiaten eller covid, samma symptom, samma behandling.

       • Läkemedelsindustrin som producerar det s.k. “vaccinet” och testprodukterna kring det; tillverkar även andra testprodukter och olika injektionsvätskor som t.ex. tandläkarbedövning, och nu har ju den industrin det förtroende den förtjänat.

        Framöver måste man vara oerhört noggrann i att såväl kolla upp allt vad eventuella procedurer går ut på ned till enskilda delmoment. Sen får man tänka till några varv när man väger fördelar mot risker, då den här skiten är långt från över.

        Sen är det väl ingen större idé att oroa sig för något man redan har gjort och inte kan ändra på lika lite som det är idé att t.ex. oroa sig för framtida konsekvenser av tidigare rökning eftersom man inte heller kan ändra på den punkten.

   • Det s.k. “vaccinet” går förbi den naturliga skyddsbarriär huden när det sprutas in direkt i kroppen. Med PCR-testet var de, i alla fall i början, uppe och grävde vid luktnerven som är det närmaste man kommer hjärnan utan att borra upp skallen. Kan t.ex. sötvattensamöban Naegleria fowleri angripa hjärnan via luktnerven kan nog kemikalier och/eller nano-teknik göra detsamma. Det var väl också precis därför de valde att utforma testproceduren just på det här viset.

    • Ja man sa ju “viruset” var luftburet, därför alla skulle strypas. Så om inte utandningsluft så hade en spottloska i en kopp räckt.

     Så topsningen av hjärnan ser jag som ett helt naturligt sätt att föra in kemikalier i hjärnan, skada vävnad och göra den mer mottaglig för smitta, från topsen eller omgivning.

     Samt deras i övrig sadomastokistiska natur fick sig väl lite tillfredsställelse.

     • Ett initialt inlemmande i Borg-kollektivet måste ske med bedrägeri via t.ex. “vacciner” och testprocedurer som pill på luktnerven.

      För inte ens den nedre delen av IQ-skalan hade sett hjärnchipp som ett lämpligt botemedel mot förkylning.

 • Nanotekniken kan kanske genom vazziner göra oss spårbara. Allt har sina barnsjukdomar, även nanotekniken. Styra vår hjärna verkar omöjligt, hur ska det gå till. Var ska chippet placera sej.
  Måste inte bluetoth aktiveras av personen ifråga innan den fungerar.

 • Var det möjligtvis den längsta referenslistan för en Newsvoice artikel?

  Andy Olluri brukar väl annars hålla maratonklass.

  Ja nu har man att tugga på ett tag. Synd den genomsnittlige Svensken inte ens kommer orka läsa artikeln. Brukar regelbundet göra utskick till min maillista. Är texten mer än 2 A4 brukar jag få suckar och klagomål. Och det är ändå av människor som förstått att genmodifieringsprogrammet inte var en bra idee.

 • Jag tycker det är bra att någon med en för samhällsapparaten godkänd utbildning sammanställer allt det här med deras egna metoder på svenska. Själv var jag redan tillräckligt medveten om det mesta så att den enda nål som framöver perforerar min hud är om jag råkar sticka mig när jag syr. Inte heller kommer de få trycka in någon bomullstops i någon av mina håligheter, det gäller naturliga som artificiella.

  För övrigt så är Önnerfors frimurare, där bleka figurer får gruppens hjälp att komma någonvart, och det i sig är rätt talande för sanningshalten i hans påståenden.

  Sen finns det en amatörradiosnubbe (BlackPilledHam) på bl.a. Bitchute som tar upp det här kring BLE (Bluetooth Low Energy), MAC-adresser och 2.4 GHz signaler. Får väl påpeka att det är en amerikansk gun-owner med bl.a. lite färgstarka synpunkter på andra folkgrupper och ett mycket speciellt sätt att uttrycka sig. Men kan man se förbi detta inser man att han har lite att tillföra kring praktiska kunskaper om det där med radiovågor och att han för en Hillbilly även har en rätt vetenskaplig approach till det hela.

  https://www.bitchute.com/channel/crmpdfCnG2uV/

  (det mesta finns i lite äldre videos)

 • Det är viktigt att Thomas och andra vågar ta upp känsliga ämnen
  Det ger också chansen att förbättra teknisk allmänbildning

  Samma problem som vanligt när ämnet kommer upp.
  Ingen diskussion om problemet med RFID-chipens storlek relativt våglängden.
  I artikeln om Hitachis små chips framgår följande
  Chipen är 51mikrometer.
  De skriver:
  “En hake är att den nya chipen behöver en extern antenn
  De minsta antennerna är 4.06mm – giganter jämfört med de små chipen”
  [1] https://www.nbcnews.com/id/wbna17284751

  Det står också felaktigt i [1] att en annan av Hitachis chip my-chipen inte behöver en yttre antenn. Men i en annan artikel av Hitachi säger de att det behövs en yttre antenn för den också
  https://www.hitachi.com/New/cnews/060206.html

  Bluetooth frekvens 2.4GHz och våglängd i luft 12.5 cm
  I huden är brytningsindex högt så våglängden är kortare
  Frekvens våglängd L
  1.5GHz 30mm
  2.4GHz 18.75mm grovt uppskattat
  3 GHz 15mm
  I fettvävnad är brytningsindex lägre så våglängden är längre men jag utgår från data för hud
  Då är en dipolantenn minst 9.375mm
  Antag att den tingest vi föreställer oss kan injiceras och flyta fram i blodet har storlek D
  Då är en grov uppskattning på effektiviteten E på antennen för D<<10mm
  E=(piD/L)^3
  Exempel
  D E
  10nm: 4.7E-18
  100nm:4.7E-15
  1um: 4.7E-12
  10um: 4.7E-09
  51um: 6.24E-07 chipen utan antenn
  4.06mm 3.15E-01 MED 4mm antenn
  Notera att med denna uppskattning är effektiviteten utan antenn
  500000 ggr sämre än med antenn
  Det innebär att man behöver brassa på med lika många gånger högre effekt
  I verkligheten är det ytterligare problem och detta är en extremt optimistisk uppskattning.
  Orsaken att en för liten antenn är ineffektiv är därför att det lagras upp energi inom ett visst avstånd från antennen som inte blir strålning utan bara eldar för kråkorna både in till antennen och ut från

  Det i sin tur beror på att elektromagnetism är ett fenomen där orsak och verkan alltid leker tafatt. Om antennen är så stor att det blir en viss tidsfördröjning mellan orsak och verkan så gör det 'felet' att strålning smiter. Ju mindre man gör antennen under ett kritiskt värde ju bättre lyckas orsak och verkan släcka ut varandra.

  • Hypotesen med ett färdigt chipp som injiceras i kroppen stämmer inte överens med de observationer som presenteras i artikeln som visar självsammansättning och ett stort antal föremål i blod och injektionsvätska. Beträffande kommunikationen innom kroppen kan det vara värt för de som har rätt förkunskaper att studera ref [26 och [27].

   • Jo jag fattar att de föreslår att man bygger upp ett nät av komponenter med lågfrekvenskommunikation i 26 och 27.
    Injicerar kompletta ID-chipar gör man ju sen 50 år under huden.
    Men enklaste förklaringen till MAC addresser är nog en sån chip snarare än den fantastiska självorganiserade saken.
    Men å andra sidan om man ska pröva en fantastisk förklaring…
    En macadress är ju en 48 bitars digital kod.
    Digitala koder finns i DNA. Forskare använder DNA som datalagring
    Men det har jag inte satt mig in ännu.
    Jag känner händelsevis till att DNA molekyler faktiskt har resonanser för bluetooth frekvensen. (Bluetooth 2.400 till 2.4835 GHz)
    Vår kromosom 18 har eventuellt en resonans omkring 2.426GHz om man litar på en artikel som behandlar sambandet mellan antal baspar och resonansfrekvens
    Kromosom 18 har 80.373M baspar.
    RNA har ungefär 1.4 ggr högre resonansfrekvens

    Men det är bara en enkel oscillation

    Om vaccinet innehöll något som modulerar den kromosomen så att dess oscillation slås av och på kanske det skulle ge en signal
    Ok låt säga att vaccinet bidrar med en sak som bygger upp en lågfrekvent logisk anordning som kan avbryta och släppa fri kromosom 18’s svängningar skulle det vara möjligt att ordna en MAC signal.
    Det finns ju 36 biljoner DNA strängar så det blir ingen liten radioreflektor av det om det där som byggs upp är stort

    Med den förklaringen finns det alltså inget behov av nån konstgjord radiofrekvensdel.
    Bluetooth ungefär 1Mbits/sec dvs en MAC adress tar 1us/bit
    så MHz frekvenser skulle räcka för modulationen

    Detta är inget jag vet men det är inte vildare än artklarna

    • Vet inte vad du menar?

     Människans DNA är 3 miljarder nukleotid-positioner långt (= DNA-bitar)

     Vanligtvis används en kombination av 7 eller 8 på-av-signaler (7- eller 8-bitars kod vilket kallas ”en byte”)

     https://www.majalin.se/tal/binara-talsystemet/

     Med 8-bitars kod får man 256 möjliga 8-bitars kombinationer. mottagarmönstret i vätebindningarna mellan de två komplementära DNA-strängarna bildar precis samma mönster. Koderna för många aminosyror bildar t.ex. 1-0-0-0-1-1-0-0 respektive 1-0-1-0-0-1-0-0.

     Sjuttio procent av dessa genetiska koder består av 7- eller 8-bitar och trettio procent av 6- eller 9-bitar. Det digitala systemet i arvsmassan är helt identiskt med det vi har i våra datorer skillnaden att naturen i detta fall använder sig av protoner istället för elektroner.

     • Jag nämnde bara i förbigående att DNA används för att lagra data och jag menade inom nanoteknologi utan att jag forstatte det resonemanget.
      Sen övergick jag till en helt annan sak nämligen att DNA har mikrovågsresonanser som jag råkar känna till sen en tid. Det betyder att det kanske inte behövs någon konstgjord högfrekvens radioenhet för att kommunicera medelst en inkommande bluetooth signal.

      Kroppen själv är en mikrovågsresonator som kan reflektera resonanta mikrovågssignaler. Dec exakta frekvenserna har beräknats och jag har inte sett dessa formler bekräftade för människan men de har bekräftats för virus tex Coli bakterier som hade resonansfrekvens 10.14 GHz och en bandbredd som var en tusendel.
      Om de saker de har med i vaccinet verkligen kan självassembleras inne i kroppen som Thomas litteraturstudier tycks peka på så skulle såna lågfrekvensenheter kunna modulera DNA. Dvs att periodiskt påverka dess förmåga att reflektera mikrovågor i fas med en önskad MAC-address.
      En sån reglering behövera bara klara MHz och det är kapaciteten som Thomas hänvisar till för den självassemblerande hårdvaran.

      Jag är inte alls övertygad om att det i nuläget fungerar men med den iden behövs eventuellt ingen komplicerad högfrekvenskapacitet,

      Den enklaste förklaringen är emellertid att de fuskar med vanlig RFID.
      För att avslöja fusk krävs att man kollar om det finns någon RFID gömd.
      Thomas ger ju exempel på 0.05mm RFID och jag påpekade att den även har en 4mm lång antenn men en sån kan göras väldigt tunn.
      Den kan finnas både i kläder och på eller i kroppen.

   • Om flera injicerade verkar avge en MAC-adress via Bluetooth så är ju signalen det primärt påtagbara, om man själv inte har lust att bli märkt som ett boskap. Med exakt vilken teknik signalen skapas blir då en mer sekundär petitess, intressant men inte särskilt viktig i sig.

    • Enligt Thomas utsaga väcks signalen eller att adressen blir synligt i närheten av någon typ av sändare, typ 5g mast eller annat. Det är väl inte svårare än att ha en försöksperson i obygden, men med en mast inte allt för långt bort och sedan flytta personen närmare och närmare till att mac-adressen blir synlig.

     Anteckna och be försökspersonen göra fysiska övningar så kroppsvätskor skovlas runt och se om fler adresser dyker upp, eller vända och vrida på kroppen. Det borde på något sätt även gå att lokalisera var var adresserna sitter om de är fixerade och förstöra eller i vart fall störa ut dem.

     Redan på min tid talade man om PAN, Personal Aria Netwrok. Med microströmmen som finns t ex i handen skulle kunna överföra information från en patient till läkare vid handslag. Med högre versioner av IP skulle i princip varje trombocyt ha ett eget IP-nummer och kunna fås att svara på en broadcast, Science Fiction då, kanske verklighet i dag?

     • Min kommentar var inte direkt ämnad till Tomas utan till en person som har svårt att se skogen för alla träd. Sen har jag läst om annan nanoteknik som får energi via mikrovågsinduktion. Helt klart att mikrovågssändarna är en del av grejen då de fick väldigt bråttom i t.ex USA att sätta upp 5G sändare medan människor hade husarrest under lockdown. Men signalen är ju något de flesta kan kontrollera med en egen smartphone eller dator. Innehållet i injektionerna däremot är lite svårare att kolla upp för gemene man. Gott att vara smart nog för att inte behöva kolla sig själv i alla fall.

 • En utmärkt artikel av Tomas Persson som fullkomligt drar ner byxorna på propagandaorgan och desinformatörer som Önnerfors själv och SVT m.fl.

  I slutsatsen ställs frågan till vad detta IoT-gränssnitt skall användas till. Det är min övertygelse att ett syftet är att utgöra den “ultimata identificationen” av en individ, primärt för att möjliggöra den monetära kopplingen mellan individen och CBDC, men även att vara bryggan mellan individen och andra tillämpningar såsom Body Activity Data, Digital Public Infrastructure (DPI), Vaccination status (WHO`s GDHC), Alternative Credit Scoring (ACS), Digital Travel Credentials (DTC) etc. allt ingående i World Economic Forums Teknokratiska modell och koncept för Digital Identity och dess olika tillämpningsområden.

  Detta är anledningen till att Bill Gates i sin roll av Strategic Foundation Partner till WEF, registrerade sitt världspatent WO 2020/060606 A1 i syfte att få möjlig “kickbacks” på alla framtida CBDC-transaktioner, men också för att få fram den “ultimata identifikationen” för DPI.

 • Jag har själv påvisat MAC adresser från mina vaxxade föräldrar. De kom på besök en kväll. Vi såg till att inga apparater med blåtand var på.
  När de kom så kollade de jag och fick upp 2 adresser.
  Mina föräldrar har ingen telefon med blåtand….
  Jag testade även på jobbet.
  Jag hade en Huawei telefon
  De med andra märken fick inte upp några MAC adresser.
  Redan år 2009 injicerades människor med detta.
  Kanske därför en som inte tagit covid vaccinet visade positivt i en mätstudie?

  • Och det har vi bara sitt ord på eller hur? Du skriver att “Vi såg till att inga apparater med blå tand var på” men jag vet knappt själv vilka apparater som har blå tand eller inte och hur vet jag då att alla dessa maniker är avstängda? Hur bor du? Blå tand Klass I har en räckvidd på ca 100 meter.

   Du skriver vidare att du testade på jobbet? Var jobbar du? På Kjell och &? Hur många maniker finns på ditt jobb? Hur vet du var dom finns?

   Men om jag säger ge oss något som styrker detta mer än ord: foto, pintscen, dokumentation osv…Antecknade du vilka adresserna var? Om inte? Varför då i så fall? Om du gjorde det skulle du enkelt kunna ha jämföra adresserna efter att dina föräldrar åkt. Gjorde du inget kontrollexperiment, så vet du ju ingenting.

   • En iaktagelse som inte nämns i artikeln är att MAC-adresserna som dyker upp i telefonen från människa inte är konstanta utan varierar hela tiden och att numret inte känns igen som en produkt om man söker på https://maclookup.app/

    Det som Brotleibe [24] visar är att även vissa elektroniska produkter sänder ut dessa varierande okända MAC-adresser. Jag har till exempel upptäckt att min router sänder ut sådana varierande okända MAC-adresser. Så det går endast att göra dessa undersökningar ute i skogen tillsammans med försöksobjektet.

    Ytterligare en komplicerande faktor är att utsignalen från människa kan vara beroende på att det finns tillräckligt hög elektromagnetisk strålning och att personen vistas länge i områden med tillräckligt höga strålningsnivåer för att tekniken skall byggas ihop i kroppen [97, 98].

    • Hur vet dom att det inte är någon som driver med dem som uppfångar signaler?
     Någon kommer in i rummet och MAC signaler uppträder?
     Eller någon håller mobilen mot olika delar av kroppen och signalen försvinner en bit bort och återkommer nära så att det går att utesluta att ngn manipulerar?

     Hur många fall har man påvisat?
     Har man bara en handfull kan de vara speciellt preparerade med vanliga rfid.
     En del injektionssprutor har dubbla kanyler med en som kan skjuta in en rfid under huden. Den var nästan 1 cm och den sköts in separat.

     Jag gissar på att de har en liten vanlig RFID antingen i kroppen eller kläderna. Det är en enklare förklaring tills skarpare bevis kommer fram.

     Innebörden av det som står i artikeln är att nån sorts kommunikationsnät självorganiserar sig i kroppen.
     Ungefär som en makroskopisk antenn?
     Om red släpper fram min kommentar (det råkade stå våglängd som namn) där jag beskrivit hur ineffektiva antenner är när de är för små ser du kvantitativt vilket problem det är att direkt kommunicera med små RFID.

     Om det stämmer att det verkligen etableras nåt som kan fungera som en större antenn så är iaf ett hinder för tänkbar kommunikation minskat.

     Men du citerar också uppgifter om THz kommunikation inne i kroppen.
     Många frågetecken ur teknisk synvinkel att räta ut innan man kan köpa det.

     Min tanke är att det är seriöst på sikt men att de kanske skapar uppståndelse nu för finansieringen när andra projekt bortfaller av andra orsaker.

    • Jag blir förvirrad, visst det var länge sedan jag drev min Konsultverksamhet, men var du “expert” på div nätverk just när TCP/IP kom och det är macadressen som kommunicerar med varandra (inte IP) och dessa ligger längst ner i ethernetmodellen (IEEE) strax ovanför den fysiska kabeln och varje macadress är hårdkodad in i varje enskild NIC. Tcp/ip slumpar alltid ip-adresser för den interna kommunikationen (inget att logga eller bry sig om) men din router har bara en fast macadress utåt och det är den som avslöjar vem du är oberoende vilken ip adress du sitter på bakom Firewalen i ditt lan.

     Det är på grund av frånvaron av ett TCP/IP som det inte går att routa (hitta en vi väg till en annan) macadress som utgör begränsningar i blå tand.

     Jag vet inte vad du använder för att få fram dessa macadresser från din router och om dom verkligen kommer därifrån, men varje macadress motsvarar en fast enhet och går inte att ändra eller slumpa.

     Tänker istället att det är ip-adresser du ser fast IPv6 dom ip-adresserna det ut som macadresser då dom skrivs i hexadecimal. Skillnaden mellan
     IPv4 ligger begränsningen i “32-bit” emedan IPv6 addresses använder 128 bits och har således otroligt för ip-adresser.

     Så för att summera: slumpas macadresser (om det nu är macadresser?) representerar varje adress en enskild enhet, vi talar alltså inte om en range från ett DHCP skop utan om enskilda fasta deviser. Skulle varje lilla “klump” ha en macadress i kroppen, som pulserar i kroppen och vi har miljoner av dessa skulle också miljoner olika macadresser passera.

     • Ni får väl läsa artiklarna som beskriver tekniken. Kanske börja med artikel [31] som visar komminikation mellan människa och mobiltelefon, sedan [30], [45], [47], [48], etc….

      • Thomas du har alltså inte själv haft intresset inriktat på vilka alternativa förklaringar de uteslutit?
       Tänk om det är nåt i stil med Hitachi-chipen tex?
       Den hade 4mm lång antenn och kan inte injiceras med vaccin. Men det skulle kunna injiceras under huden. Eller finnas i kläderna

       • Ja, det finns beskrivningar av fall där personer chippats ovetande vid en operation, men jag är osäker på vad du vill komma med det.

        Du vill alltså förklara de ca 100 personer som visats emitterar MAC adresser med att de chippats ovetande i samband med kirurgi? Och därmed frikoppla fynden av nanoteknik i vax [81] och blod [92-96] från att de emitterar MAC adresser. När det finns beskrivet i vetenskaplig litteratur att människan kan kommunicera med mobiltelefonen via Wireless Nano Sensor Networks (WNSN) [31].

        I så fall behöver vi också en alternativ förklaring till varför antennliknande och kretskortsliknande föremål finns i blod och injektionsvätska, samt hur dessa föremål självsammanfogas under inverkan av värme och elektromagnetisk strålning [97-100], helt enligt beskrivning i vetenskaplig litteratur [101].

        • Sakta i backarna. Jag tror på att det finns nanoprylar i vaccinet men hittills är det många frågetecken kring vad den innebär

         Och ‘visats emittera’ innebär alltså att du har säker info då på att andra förklaringar kan uteslutas?
         Om det står mycket pengar på spel är 100 pers rätt lite.
         Väst har tex offrat en miljon i Ukraina av döda och skadade utan ngt legitimt skäl.

         Och jag syftade inte alls på i samband med kirurgi. Det finns både sen länge id chip för att injicera under huden och det finns även som option för vaccin med ett separat munstycke för chipen. I det fallet visades en chip 7x10mm och jag har inte sett den användas. Jag tyckte det var konstigt med de måtten.
         Oftare är såna chipar som ett smalt stift.
         Såna fanns för 50 år sen för lägre frekvenser

         Och det kan mycket väl finnas såna RFID i kläder som du själv visade på bild

         Men läs även den senare iden som jag skrev i mitt svar
         5 april 2024 kl 14:59
         Den iden är alltså att eventuellt ingen konstgjord radiodel behövs för att reflektera mikrovågor och i det fallet är den lågfrekvensanordning du pratar om iaf teoretiskt möjlig som modulator för att alstra en 48 bits MAC address
         Men det är bara spekulation liksom allt det andra.
         Om man kan visa att det verkligen är ngt som assemblerar sig själv och som bevisligen arbetar som en logisk krets då börjar det likna ngt.
         Men syftet med ett sånt krångel måste vara att använda det till mer avancerade uppgifter.

      • Nu skummat. Fy fan. Ja det kan tänkas. Ber om ursäkt om jag utryckt mig klumpig tidigare. Behöver mer tid att sätta mig in i detta.

    • “Ytterligare en komplicerande faktor är att utsignalen från människa kan vara beroende på att det finns tillräckligt hög elektromagnetisk strålning och att personen vistas länge i områden med tillräckligt höga strålningsnivåer för att tekniken skall byggas ihop i kroppen”.

     Det var i och för sig intressant och det har jag också hört för något år sedan av Frithiof Persson (skön lirare det där) och det vore ju värt att testa. På landet finns inte så mycket elektronik och det vore onekligen intressant att flytta “objektet” nära och se om dessa “adresser” aktiveras eller deaktiveras allt efter som man rör sig.

     Svara

  • Då kan det bli svår att behålla jobbet efter dylik publikation med tanke på att alla dissidenter effektivt slussas ut om de öppet kritiserar rådande narrativ. Om det inte sker, borde man som äkta konspirationsteoretiker dra öronen åt sig, och det är just vad jag gör här – det är lite för mycket på en gång, så att säga… Och så denna chattbot Magnus till råga på allt. Men inget lurar själen, som har alla svar, om man bara lever i omutlig ärlighet.

   Kanske denna Tomas Persson också är en chattbot i etablissemanget tjänst ägnad att samma ihop alla äkta dissidenter, för vidare transport?

   • Jag kan intyga att Tomas Persson inte är en chatbot. Jag kan även intyga att du inte är en tjatig bot.

 • Oj, oj, oj…Vad ska man tro? Science is fiction…

  Det är ju ganska lätt att störa ut elektronik eller kortsluta. Det är väl bara att scanna kroppen och leta efter magnetiska strukturer eller varför inte applicera svagare elstötar under en scanning eller på annat sätt förstöra element som inte ska vara där, kanske med gifter eller dylikt. Suramin, som man får ut av att koka vårens spröda tallbarr kanske? Akupunktur, finns nålar med elektricitet också. Dricka kolloidalt silver och guld? Fasta?

  Det går alltid att hitta vägar runt, bara det inte sprids falska teorier om vilka preparat man bör ta som ökar connectivity man vill motverka?

  Macadresser? Jag är tveksam. Vad skulle dessa har för funktion? Macadresser går ju inte routa utan för att göra en arp broadcast request måste alla macadresser ligga på samma subnet och för det krävs ett IP-nätverk och router osv. Macadresser är statiska och går inte (så lätt) ändra. Jag visst blå tand, men det gäller en koppling. Det går inte att bygga ett nätverk av blå tand.

  Allt det som artikeln tar upp har jag tidigare läst lite löst om, här samlat. Vill kanske veta lite mer om vem den där docent Tomas Persson är. Vilket utbildningssäte är han knuten till? Vad är det han har studerat? Vad är hans profession? Vad har han tidigare publicerat? Allt jag hittar är 4 614 inlägg på X, som jag inte ens är registrerad på.

  Allt han tar upp skulle kunna stämma, vem vet? Men det kan också vara så att man medvetet samlar ihop alla konspirationer för att som bästa spinndoktorn få spridning och tvinga etablissemanget att dementera och på så sätt bekämpa all övervakning eller medicinskt tvång vilket i så fall bara är bra.

  Så vi säger så: detta stämmer, vad säger regeringen?

  • Enligt en studie av ca 1000 forskare världen över om vaccinets innehåll så finns det några ämnen som är gemensam för dessa.
   Gadolinium, Kobolt, krom och titan är några.
   Gadolinium är ju magnetiskt.
   Så det där med magnetiskt på stället man sprutade in det i är inte så konstigt. Sedan sprider det sig i kroppen och magnetismen försvinner.

   • Tar man ett vaccin så får man väl skylla sig själv. Det finns mycket gift i vacciner som finns där av en orsak: den 2-3 december 2019 genomförde WHO konferensen The Global Vacciner Safety Summit. Olika talare fick framföra och förklara varför dessa olika giftiga ämnen alltid måste ingå i vacciner.

    Det framkom då att dessa ämne är där av en orsak, inte av en slump, utan de fyller en funktion. Vaccintillverkarna måste användes dessa olika giftiga ämnen annars får de ingen immunsvarsreaktionen i kroppen. Blir du sjuk av ett vaccin tolkas det som ett bevis på att vaccinet fungerar. Detta kallas för ett antikroppsvar. Utan dessa gifter uppstår ingen produktion av globuliner som alltså finns för att hela en döende cell.

    Alla vacciner innehåller dessa giftiga ämne och av samma orsak finns det inte heller några säkra vacciner. Alla vacciner är således giftiga. Det är omöjlig att skapa ett säkert vaccin.

    Vad är det då man tror sig förvara sig mot? Kan man inte bevisa att ett visst virus framkallar en viss sjukdom varför ska man då vaccinera sig? Det man gör är att försöka förgifta en cell så till den grad att den faller sönder, som då desperat försöker hela sig själv innan cellen dör och det kallar man för ett immunsvars.

 • Så mycket text och inte en mening om luciferace samt om vad som är potentiellt möjligt med biogacking? Dvs några mikrochips är inte nödvändigtvis nödvändigt längre

  • Jag nämner Luciferace i del 4, men förmodligen ger jag inte en komplett bild av vad som är möjligt.

   • Hej Tomas Persson.
    Vill börja med att ge dig en stor eloge för dina studier som du låter med Newsvoice hjälp till att publicera. Med detta även en eloge till Newsvoice.
    Men det ruskiga i detta med halvledare, fick mina tankar att snurra en del!  (Det fanns inga chip att få tag på under C19 perioden! Utrymme för fria tankar)Har funderat sedan SVT Aktuellt hade ett inslag om dessa chip där dom både visade och redogjorde om dess nanostorlek som gick (den 12 okt 2023)ned till en 10 000 storlek av ett hårstrås tjocklek.. Har gjort en kopia på detta, men det kräver en VLC spelare som finns utan kostnad att installera i datorn.Det tråkiga är bara att jag inte kan förmedla klippet till den här sajten. Men om du frågar redaktören så kan han ha min tillåtelse att ge dig min mailadress.Vid intresse så hör gärna av dig        Mvh Tors Vrede

     • Nu tar jag tillbaka min eloge till Newsvoice.

      Newsvoice har förmedlat mig givande tidigare kontakter, vilka tillhör idag en del av mitt hjärta.
      Då önskar jag ett svar från nämnda sajt! Vad har skrivande uttryckt som inte stämmer enligt det PK?

      Nu har skrivande letat i tiden innan idag!

      Newsvoice höll på att ställas inför skranket, efter ifrågasättande inlägg, på denna underbara blogg.
      Tror mig inte ha skrivit inläggen! Rättare sagt!
      Visste inte om detta forum, då detta begav sig!

      Varför skall jag med dyslexsi fortsätta skriva då? Ordbehandlaren som fanns tidigare har försvunnit!
      Så idiotförklara mig inte snälla!

      Allah har vi vårat helvete. Ni ser! Allahs alla.
      Skaparen till detta ord framför era ögon! Lika mycket som PCR=pandemick innan mänskligheten visste vad det innebar.

      Kary Mullis blev min uppmärksamhet tills hans tragiska död den 9 augusti 2019. Nobelpriset från vår konungs hand 1993.
      Han ifrågasattes, och ifrågasattes. Skaparen av detta PCR ifrågasatte! Bekvämt att dö! Eller?

      Nog tankar från skrivande! AI kommer att ta över all media där ingen vet äktheten av det publicerade.
      George Orwells 1984 börjar bli överträffad, så även Johannes uppenbarelse. Eller är vi där?

      Min far gick ur tiden i oktober 2023. Jornalist, bikung och gud och hans moster… T Sassersson. Livet är inte evigt, åtminstone inte i vår fysiska form.
      Men kom gärna hem till mig, och se katten som inte finns kliva genom den stängda dörren. Inget nytt för mig.
      Men vännen vid min sida som är med i Mensa!
      Där uppstod problem, varav ingen kontakt de sista ca 20 åren.

      Denna låten tillägnar jag min far, där ljuset brinner framför mina ögon. https://www.youtube.com/watch?v=guQEP5gQtmU.

      PS Tomas P. Har vänner på detta forum som kan ha din mail!
      I så fall kommer klippet att skickas till dig om jag lyckas få träff. Tackar dig ännu en gång för dina fantastiska sidor, som kommer att bevisas som sanningen om en liten stund. Tack till dig, och Newsvoice som står ut med undertecknande. Blev några öl för far skulle ha fyllt 96 idag. I morgon åker vi skidor på gräset så vi önskar se Greta jubla över sin växthuseffekt.
      Sorg till oss allah! Nya tider kommer, och det gäller bara att förstå det. Kramis från mig. Ds.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *