Covid – En agenda för befolkningskontroll? – Del 3: Neurostimulering och nanoteknik som vapensystem

Analys

publicerad 10 april 2024
Militärt datakontrollrum
Temabild: Militärt datakontrollrum.

NewsVoice fick exklusivitet att publicera en unik litteraturstudie i fem delar skriven av docent Tomas Persson om den globala “covidagendan”. I denna del diskuteras neurostimulering och nanoteknik som vapensystem baserat på känd forskning och observationer under covidkrisen.

En studie av docent Tomas Persson (x.com/GotthardTomas)

Litteraturstudiens fem delar:

 1. Variationer i batchernas giftighetsgrad
 2. Är vaccinchippet en konspirationsteori?
 3. Neurostimulering och nanoteknik som vapensystem
 4. DNA-kontaminering och parasiter
 5. Summering

 


Neurostimulering

Neural avkänning [1] och stimulering [2] utgör grunden för att skapa ett gränssnitt mellan hjärna och maskin. ”Brain–machine interface” (BMI) är en enhet som översätter neural information till kommandon, som kan styra extern mjukvara eller hårdvara [3].

Realtidsövervakning av hjärnans funktion med trådlös nanoteknologi, så kallad ”smart dust” presenterades 2013 [4-7]. 2015 finns ett stort intresse för materialet grafen då man identifierat dess förmåga att samverka med nervceller och nervtrådar [8].

Grafen har unika egenskaper som gör det lämpligt i mikroelektroder för samtidig avläsning av aktiviteten i ett stort antal nervceller [9]. I en artikel från 2015 [10, 11] beskrivs hur ett nyligen utvecklat grafen-baserat implantat kan registrera elektrisk aktivitet i hjärnan vid låga frekvenser och täcka in stora delar av hjärnan.

“Neural dust “är en trådlöst strömförsörjd hjärn-dator-gränssnitt som utgörs av en piezoelektrisk sensor i 10-100 µm3 skalan som kan registrera hjärnaktivitet från det extracellulära utrymmet och omvandla den till en elektrisk signal [12].

Grafenbaserade nanoantenner skulle också kunna göra det möjligt för intelligenta ”smart-dust”-svärmar att arbeta tillsammans [13, 14]. Man har funnit att grafenoxid som injicerats i möss öppnar blod-hjärnbarriären och sedan ansamlas i hjärnan, framför allt i talamus och hippocampus [15].

2015 publicerades resultat av Charles Liebers forskargrupp som visade att det med hjälp av en injektion direkt i hjärnan på levande möss var möjligt att skapa ett tredimensionellt nät täckt med små elektroniska enheter, som kunde registrera och stimulera signaler från enskilda hjärnceller i mössens hjärna [16, 17].

Tekniken möjliggör kontinuerlig och samtidig avläsning av tusentals eller miljontals hjärnceller. Charles Lieber har ett stort antal patent inom nanoteknik och neural avkänning [18].

Grafen-nanorör kan förbättra prestanda vid avläsning av signaler från hjärnceller [19]. Porösa grafenelektroder visar överlägsna impedans- och laddningsinjektionsegenskaper, vilket gör dem idealiska för högeffektiv avläsning och stimulering av aktivitet i hjärnbarken [2].

Grafennanorör eller kolnanorör har nu identifierats både i Covid-19 injektionsvätska och i injicerade människors blod [20].

Forskare talar om möjligheten att koppla upp hjärnan mot internet och bara genom att tänka, kunna ha tillgång till all information på nätet [21, 22]. Hypoteser och teori för att möjliggöra både uppladdning och nedladdning av data via ett hjärn-datorgränssnitt publicerades 2019 där neural nanorobotik (Nanobots [23, 24]) kan passera blod-hjärnbarriären [5, 25, 26], men tidplanen för praktiskt genomförande uppgavs ligga 20 till 30 år fram i tiden [25].

Hydra Vulgaris är en organism som intresserat forskarna, bland annat eftersom den är odödlig [27]. Man har lyckats mäta signaler i Hydra Vulgaris nervceller (neurala nätverk) och kartlägga hur de kopplar till speciella beteenden för att förstå uppbyggnaden av neurala nätverk [28].

Det har nyligen visats med experiment på råtta, att robotar av nanostorlek, så kallade ”nanobots” lastade med cancermedicin kan injiceras i blodomloppet och ta sig fram till hjärnan, passera blod-hjärnbarriären och leverera drogen i hjärntumören [29, 30].

Det har alltså visats i vetenskapliga publikationer att både grafenoxid [15] och nanobots [30] kan passera blod-hjärnbarriären och ansamlas i hjärnan. Samtidigt anses grafennanorör eller grafenelektroder vara överlägsna för att uppnå högeffektiv avläsning och stimulering av aktivitet i hjärnbarken [2]. Dessutom är målsättningen att gränssnittet mellan hjärna och internet skall kunna installeras via injektioner [16, 17].

Raymond Kurzweil
Raymond “Ray” Kurzweil, uppfinnare och futurolog. Foto: TED.com

Ray Kurzweil, en amerikansk datavetare sade 2015 att vi om 20 år kommer att kunna koppla upp hjärnan (neocortex) mot molnet genom att tillsätta nanorobotar i blodflödet [31]. Även World Economic Forum:s grundare Klaus Schwab [32] ”förutspådde” 2016 att människor kommer att ha mikrochips implanterade i hjärnan redan 2026 för att kopplas upp mot internet [33].

Kopplingen mellan Covid-19 injektionerna och hjärn-datorgränssnitt diskuteras av Karen Kingston och Ana Mihalcea [34]. Det verkar alltså vara tekniskt möjligt att med injektioner transformera människor till humanoider, alltså mänskliga robotar, som är styrda av artificiell intelligens via nätet. Om tvåvägskommunikation via hjärn-datorgränssnitt implementeras, så utgör artificiell intelligens ett hot mot människans frihet på en helt annan nivå än vad man kunnat tänka sig.

Enligt en rapport från DARPA, daterat 2018 [35] (figur 1) som beskriver målsättningen med ett forskningsprojekt skall nästa generations icke-kirurgisk neuroteknologi utvecklas och testas under N3 programmet.

Dessa ”nanotransduktorer” ska kunna levereras på ett invasivt (icke-kirurgiskt) sätt, vilket innefattar injektion, distribution via munnen, eller inandning och involvera teknologi som självmonteras inuti kroppen.

Tekniken ska möjliggöra högupplöst neural inspelning och stimulering, alltså tvåvägskommunikation. Det verkar alltså som att DARPA vidareutvecklade Charles Liebers teknik för neuromodulering och som nu har testats under injektionskampanjen, där projektmålet var att koppla upp människornas hjärnor mot internet.

Det är dock oklart om tillräckligt antal injektioner uppnåddes för att provet skulle lyckas i större skala. Personlighetsförändringar av injektionen har identifierats i några fall där hjärnskador från injektionen diskuterats som orsak [36, 37].

Figur 1 Utdrag från DARPA rapport daterat 2018 [35].

Nanoteknik identifieras också i ”ovaccinerade” individers blod?

Besvärande fynd [38-43] gör gällande att grafenliknande strukturer, hydrogel och kvantprickar som tidigare identifierats i injektionsvätskan och i Covid-19 injicerade individers blod, nu också har identifierats i ovaccinerade individer. Det ger en indikation på att det finns fler spridningsvägar för nanotekniken än via Covid-19 injektionen.

Shedding

En möjlighet till överföring av nanoteknik från injicerade till icke injicerade som diskuterats är ”shedding”, det vill säga överföring av partiklar mellan människor. Shedding har föreslagits som en förklaring till att biverkningar uppträtt hos icke injicerade personer [44-47].

I Pfizers riktlinjer för vaccintestning [48] på sid 67 anges att det ska registreras om till exempel en gravid eller ammande kvinna kommer i kontakt med en nyligen injicerad individ, vilket indikerar att Pfizer känner till möjlighet för shedding av nanopartiklar.

I en annan FDA rapport om riktlinjer för sheddingstudier [49] anges att shedding kan ske från patienten som behandlas med genterapi preparat genom ett eller alla av följande sätt: excreta (avföring) secreta (urin, saliv, nasofarynxvätskor, etc.) eller genom huden.

Frågan är om tillräckliga kvantiteter kan överföras?

Andra besvärande fynd är att grafenoxid eller nanoteknik påträffats i blod från kött [50, 51], och magnetiskt kött har dykt upp på marknaden [52-57], vilket kan betyda kontaminering med grafenoxid.

Utveckling av mRNA injektioner för boskap påbörjades 2016 av Bayer och BioNTech [58] och produktion av CureVac’s mRNA-baserade vaccin börjar tillverkas i Tyskland 2021 [59].

Gates Foundation har sedan 2018 samarbetat med University of Edinburgh för att utveckla vaccin och genetik för boskap [60]. Forskare arbetar med att utveckla ett mRNA-relaterat vaccin för att bekämpa Lumpy Skin Disease (LSD) hos nötkreatur [61].

SEQUIVITY från Merck Animal Health är ett kundanpassat vaccin för svin som nyligen presenterats [62]. mRNA vaccin kan redan ha injicerats i Amerikanska grisar under fem år [63] och amerikanska bönder börjar nu injicera mRNA i boskap [64-67].

Kunskapen att sprida vaccin via grönsaker har funnits sedan år 2000 [68] och inandningsbara vaccin som dessutom är självspridande utvecklas där RNA knyts till ett befintligt virus och spridas från person till person utan samtycke [69].

En ny studie redovisar lyckade försök med att skapa antikroppar mot sars-cov-2 i möss via komjölk [70]. Introduktion av mRNA vaccin för boskap, kanske kan förklara varför Bill Gates, en programmerare och datapionjär köper upp jordbruksmark [71] och samtidigt investerar i vaccinteknologi [72]. Bill Gates är sedan 2021 den största privata markägaren i USA med totalt 98 000 hektar jordbruksmark [73].

Hydrogelsubstanser och nanoteknik har också påträffats i insulin [74-78], vilket kan förklaras med att kvantprickar (Quantum Dots) kan användas för bioavkänning [79] och kan bland annat reglera insulinkänslighet [80].

Nanoteknik har också påträffats i andra läkemedel [81-85], i tandbedövningsmedel [86-88], i vanliga vaccin [89, 90], i monoklonala antikroppar [91] och i dricksvatten och i regnvatten [92].

Nanotechnology world association, NWA [93] är en oberoende och huvudsakligen branschinriktad förening vars uppdrag är att påskynda och underlätta implementering av nanoteknologiska lösningar inom alla sektorer av den globala ekonomin och de tycks genomföra sitt uppdrag väl.

Ana Mihalcea [94] anser att vi bevittnar en pågående sammansmältning mellan syntetisk biologi och mänsklig biologi. Att nanoteknik nu också identifierats i regnvatten av Mihalcea [92] aktualiserar frågeställningen om spridningsvägar för grafenoxid och nanopartiklar.

Ana Maria Mihalcea intervjuar Clifford E Carnicom [95] som berättar att han identifierat främmande syntetiska livsformer i människoblod sedan 1999. Fynden liknar den nanoteknik som funnits i både Covid injektioner och i Covid-19 injicerades blod, men som nu också syns i ovaccinerade individers blod. Magnetiskt material har också samlats in från trädgårdsbord [96] och snö [97], men vad det magnetiska materialet består av har inte analyserats.

Fynden av nanoteknik i regnvatten och magnetiskt material i stoft väcker frågan om nanoteknik rutinmässigt sprids via stratosfärisk aerosolinjektion (SAI)? Användning av grafenoxid för molnsådd beskrivs i ett patent [98].

För att undvika kontaminering och anrikning av nanopartiklar, nanoteknik och grafenoxid i levande organismer, måste faktiska och möjliga spridningsvägar identifieras och kartläggas. Spridning av nanopartiklar och nanoteknik behöver regleras och kraftigt begränsas. Försiktighetsprincipen berättigar även frågan om det finns militära applikationer för injicerbar nanoteknik och för att få en bild av dessa möjligheter kan det vara värt att genomföra en spekulativ studie kring nanoteknik som vapensystem.

Nanoteknik som vapensystem?

Det har visats vara möjligt att utöva extern trådlös kontroll över hjärnceller hos möss med bara en knapptryckning [99]. Det är möjligt att slå på eller stänga av neuroner i ett levande djur efter behag, upprepade gånger och utan implantat, genom att konstruera cellerna för att göra dem mottagliga för radiovågor eller ett magnetfält.

Jästceller kan programmeras att generera utsignaler som svar på stimuli [100]. Militära applikationer beskrivs av Charles Morgan som forskar inom neurobiologi och rättsmedicin. Morgan berättar under en föreläsning för militärer [101] vid tiden 27:45 att jästceller kan programmeras att tillverka nästan vilken substans som helst och i kombination med CRISPR tekniken [102, 103] kan en substans konstrueras som skulle döda en enda utvald person i världen.

Genom att konstruera en ”designer receptor” och placera den i kroppen och genom fjärraktivering kan den aktiveras så att den börjar producera önskad substans (DREADDs). Det är även möjligt att programmera stamceller som kan programmeras att bli det du önskar och placera sig på önskad plats i kroppen i väntan på de fjärraktivering.

Då denna typ av vapensystem som inriktas på enskilda individer baseras på personens DNA, varnas nu för att lämna ut sitt DNA till marknadsaktörer [104].

Morgan berättar också att det går att radera mänskligt minne genom att programmera en cell som går in till rätt plats i hjärnan. Radering av gener som bidrar till fundamentalistiskt beteende med vaccin (FUNVAX projektet) är andra tillämpningar av genterapi [105].

Morgan förklarar att nanopartiklar är skadliga om de ansamlas i hjärnan och kan på så sätt användas för att orsaka stroke [106]. Vidare beskriver Morgan att man lyckades fjärrstyra en människas armar via ett icke-invasivt gränssnitt mellan två olika människors hjärnor, något som publicerades 2014 [107].

Vad är syftet med de potentiellt destruktiva tekniker som påträffats i Covid-19 injektionen?

Celeste Solum [108] beskriver att framsteg inom syntetisk biologi gör det möjligt att ändra funktionen i levande organismer och att förändringarna kan distribueras och integreras i levande organismer via bland annat mat och vaccin.

Rima Laibow, som 2009 varnade för en kommande pandemi och att Världshälsoorganisationen (WHO) inför tvångsvaccinationer med syfte att döda och skada [109], har uppfattningen att det finns en plan för att reducera antalet människor och förslava de som överlever [110].

Pierre Gilbert varnade 1995 [111], för en kommande biologisk förstörelse med en kontaminering av mänsklighetens blodomlopp genom att skapa avsiktliga infektioner och obligatorisk vaccinering. Vacciner skall enligt Gilbert göra det möjligt att kontrollera människor.

Gilbert berättade att ”vaccinerna” kommer att ha ”flytande kristaller” som kommer att lagras i hjärncellerna, som fungerar som mikromottagare av elektromagnetiska fält med låga frekvenser. Genom dessa lågfrekventa vågor kommer människor inte att kunna tänka och du kommer att förvandlas till en zombie. Gilbert menar att detta provades i ”Rwanda” via CIA operation ”Crimson Mist” [112].

En faktagranskning från 2021 [113] anser dock att Pierre Gilberts påståenden saknar grund, men Gilberts förutsägelser om att människornas blod kommer att förorenas med ”flytande kristaller” stämmer ganska väl överens med blodanalyser som presenterats i en studie av Cipelli et al. [114].

Neurosimulering
Temabild: Neurosimulering. Foto: DC Studio

Nanokapslar

Shimon Yanowit visar mikroskopibilder på Pfizer och Modernas Covid-19 injektion [115] (tidsstämpel 1:30:55) som visar sfärer som han anser vara liposomer (liposomes [116]) nanokapslar (nanocapsules), mikrobubblor eller nanosfärer [117].

Dock skulle dessa fynd även kunna beskrivas som luftbubblor. Genom mikroskopi av injektionsvätska har även mikrobubblor med svarta kanter identifierats av Zandre Botha [118] (Figur 2) och Ilia Bachev [119, 120] (JOHNSON&JOHNSON).

Dessa är närmast identiska med mikrobubblor av grafenoxid som presenteras i en vetenskaplig artikel [121], vilket utesluter möjligheten att det skulle vara naturliga formationer. Fynd av nanokapslar diskuteras också i denna presentation [122] (tidsstämpel 13:27).

Frågan är varför dessa nanokapslar skulle finnas i Covid-19 injektionen?

Grafenoxid
Figur 2. Mikrobubblor av grafenoxid. Mikroskopibilder på J&J Covid-19 injektion av Botha [118].
Nanokapslar uppges vara teknik som utvecklats bland annat för bärare och frigörande av läkemedel eller cancermedicin (drug delivery, payloads) [123] där lokal exponering nära tumören kan öka effektiviteten. Läkemedelsfrisättning uppges kunna ske genom att kapseln bryts vid strålning med nära-infraröd pulsad laser [123].

En genomgång av metoder för frisättning av payloads ineslutna i magnetiska nanopartiklar med hölje av grafenoxid visar att lokal uppvärmning och frisättande kan aktiveras med elektromagnetisk strålning i fekvensområdet mellan 50 kHz och 1 MHz [124].

Användning av grafenoxid i dessa nanokapslar var en nyhet 2013 som uppvisade god mekanisk hållfasthet och biokompatibilitet [125]. Mobiltelefon kan användas för att frisättning av läkemedel via Grafenoxid baserade nanokapslar [126]. Men varför har dessa nanokapslar identifierats i covidinjektionen och vad kan de tänkas innehålla?

Dr Rashid Buttar [127] och advokat Todd Callendar [128-130] spekulerar att Marburg, E. coli och Ebola introducerats i covidinjektionen via nanokapslar, och att det kan friges via utsändning av 18 GHz signaler som öppnar nanosfärer [131, 117] och främjar nanosfärernas upptag i röda blodkroppar [132].

Principiellt tycks det alltså vara möjligt enligt beskrivning i referens [123] om transport och fjärrstyrd frisättning av läkemedel att tekniken istället kan användas för frisättande av smittoämnen eller annat gift.

Att det skulle vara just Marburgvirus i kapslarna motiveras med att det parallellt med Covid-19 pandemin också funnits en beredskapslag mot Marburgvirus [133, 134]. Det diskuteras därför om nästa pandemi kan vara Marburg [135-137].

Ett PCR-test för Marburg har utvecklats [138] och vacciner mot Marburg är under utveckling [139]. Dessa nanokapslar skulle alltså teoretiskt kunna utgöra en form av trojansk häst som kan aktiveras efter avslutad injektionskampanj, men det är oklart hur stor andel av injektionerna som har dessa kapslar.

Historiskt har det varit få fall av Marburg, och man tror att smittorisken är låg, men att dödligheten är hög [137], därav osannolikt med en pandemi som sprids mellan människor.

Enligt en sammanställning [140] har antalet idrottsmän som kollapsar eller dör ökat kraftigt efter utrullningen av Covid-19 injektionerna sedan Januari 2021 för att nu har sjunkit tillbaks till lägre nivåer igen.

En ovanlig form av kollaps med huvudvridning följd av kramper (rotational seizures eller vaccine death spiral) har fångats på övervakningskameror [141-145].

I denna video [146] beskrivs nanokapsel-tekniken som bärare av substanser och en hypotes/spekulation ställs upp att frisläppande av substanser från nanokapslar skulle kunna orsakas av elektromagnetisk strålning och att det kan vara orsaken till de plötsliga kollapserna med huvudvridning följt av kramper. Ormgift uppges ge kramper med spända muskler och kan därmed orsaka kvävning [146].

Sammanfattning

Sammanfattningsvis verkar det vara tekniskt möjligt att med injektioner installera ett hjärn-datorgränssnitt och transformera människor till humanoider, alltså mänskliga robotar, som är styrda av artificiell intelligens (AI) via internet.

DARPA:s rapport från 2018 [35] klargör att sådana intentioner finns. Eftersom nanotekniken i Covid-19 injektionerna hemlighållits, kan vi utgå ifrån att syftet är att tillskansa sig makt över folket och i ett sådant scenario utgör AI ett direkt hot mot människans frihet.

De militära och medicinska applikationerna möjliggör direkt kontroll över liv och död genom fjärrutlösning av nanokapslar med skadliga substanser eller via programmerbara jästceller som riktar sig mot specifika DNA.

Besvärande fynd gör gällande att det finns flera spridningsvägar för nanoteknik och magnetisk grafenoxid än enbart via injektioner.

I nästa del av artikelserien (Del 4. DNA kontaminering och parasiter) undersöks om Covid-19 injektionen bör klassa som en genterapi med potential att förändra det mänskliga genomet.

 

En studie av docent Tomas Persson (x.com/GotthardTomas)

Litteratur

[1]        Robinson, J.T., E. Pohlmeyer, M.C. Gather, C. Kemere, J.E. Kitching, G.G. Malliaras, A. Marblestone, K.L. Shepard, T. Stieglitz and C. Xie, Developing Next-generation Brain Sensing Technologies – A Review. IEEE SENSORS JOURNAL 19 (22) (2020) p. 10163-10175 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7047830/#R28.

[2]        Lu, Y., H. Lyu, A.G. Richardson, T.H. Lucas and D. Kuzum, Flexible Neural Electrode Array Based-on Porous Graphene for Cortical Microstimulation and Sensing. Scientific Reports 6 (2016) p. 33526. https://www.nature.com/articles/srep33526.

[3]        Wu, N., S. Wan, S. Su, H. Huang, G. Dou and L. Sun, Electrode materials for brain–machine interface: A review. InfoMat 3 (2021) p. 1174-1194 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/inf2.12234.

[4]        How Smart Dust Could Spy On Your Brain, in Tech Policy. 2013. https://www.technologyreview.com/2013/07/16/177343/how-smart-dust-could-spy-on-your-brain/

[5]        Hamdi, M. and A. Ferreira, Guidelines for the Design of Magnetic Nanorobots to Cross the Blood–Brain Barrier. IEEE Transactions on Robotics 30 p. 81-92 https://ieeexplore.ieee.org/document/6678802.

[6]        KIM, T.-I., J.G. MCCALL, Y.H. JUNG, X. HUANG, E.R. SIUDA, Y. LI, J. SONG, Y.M. SONG, H.A. PAO and M.R. BRUCHA, Injectable, Cellular-Scale Optoelectronics with Applications for Wireless Optogenetics. Science 340, 6129 (2013) p. 211-216. https://www.science.org/doi/10.1126/science.1232437.

[7]        Seo, D., J.M. Carmena, J.M. Rabaey, E. Alon and M.M. Maharbiz, Neural Dust: An Ultrasonic, Low Power Solution for Chronic Brain-Machine Interfaces. arXiv, Cornell University. https://doi.org/10.48550/arXiv.1307.2196 (2013).

[8]        John, A.A., A.P. Subramanian, M.V. Vellayappan, A. Balaji, H. Mohandas and S.K. Jaganathan, Carbon nanotubes and graphene as emerging candidates in neuroregeneration and neurodrug delivery. Int J Nanomedicine 10 (2015) p. 4267-4277 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4495782/.

[9]        Lu, Y., X. Liu and D. Kuzum, Graphene-based neurotechnologies for advanced neural interfaces. Current Opinion in Biomedical Engineering 6 (2018) p. 138-147. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468451118300096.

[10]      Graphene can hear your brain whisper, in ScienceDaily. 2019. https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190124105309.htm

[11]      Masvidal-Codina, E., M.D. Xavi Illa, A.B. Calia, T. Dragojević, E.E. Vidal-Rosas, E. Prats-Alfonso, J. Martínez-Aguilar, J.M.D.l. Cruz, R. Garcia-Cortadella, P. Godignon, G. Rius, A. Camassa, E.D. Corro, J. Bousquet, C. Hébert, T. Durduran, R. Villa, M.V. Sanchez-Vives and J.A. Garrido, High-resolution mapping of infraslow cortical brain activity enabled by graphene microtransistors. Narure Materials 18 (2019) p. 280-288 https://www.nature.com/articles/s41563-018-0249-4#citeas.

[12]      Neural dust, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_dust#Neural_prosthetics

[13]      Nano-Antennen auf Graphenbasis könnten kooperierende intelligente Staubschwärme ermöglichen, in Coldwellian Times. 2021. https://coldwelliantimes.com/neuste-meldungen/nano-antennen-auf-graphenbasis-konnten-kooperierende-intelligente-staubschwarme-ermoglichen/

[14]      Coldwell, L., Graphene-based nano-antennas could enable intelligent swarms of dust to work together, in 40 years Dr. Coldwell on stage. 2021. https://drleonardcoldwell.com/2021/08/05/graphene-based-nano-antennas-could-enable-intelligent-swarms-of-dust-to-work-together/

[15]      Mendonça, M.C.P., E.S. Soares, M.B.d. Jesus, H.J. Ceragioli, M.S. Ferreira, R.R. Catharino and M.A.d. Cruz‑Höfling, Reduced graphene oxide induces transient blood–brain barrier opening: an in vivo study. Journal of Nanobiotechnology 13 (2015) p. https://jnanobiotechnology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12951-015-0143-z.

[16]      Gibney, E., Injectable brain implant spies on individual neurons. Nature (2015) p. 137-138.  https://www.nature.com/articles/522137a.

[17]      Liu, J., T.-M. Fu, Z. Cheng, G. Hong, T. Zhou, L. Jin, M. Duvvuri, Z. Jiang, P. Kruskal, C. Xie, Z. Suo, Y. Fang and C.M. Lieber, Syringe injectable electronics. Nature Nanotechnology 10 (2015) p. 629–636. https://www.nature.com/articles/nnano.2015.115. Manuscript from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4591029/.

[18]      Patents by Inventor Charles M. Lieber, JUSTIA Paternts. https://patents.justia.com/inventor/charles-m-lieber

[19]      Cellot, G., E. Cilia, S. Cipollone, V. Rancic, A. Sucapane, S. Giordani, L. Gambazzi, H. Markram, M. Grandolfo, D. Scaini, F. Gelain, L. Casalis, M. Prato, M. Giugliano and L. Ballerini, Carbon nanotubes might improve neuronal performance by favouring electrical shortcuts. Nature Nanotechnology 4 (2009) p. 126-133. https://www.nature.com/articles/nnano.2008.374.

[20]      Hughes, D.A., What is in the so-called COVID-19 “Vaccines”? Part 1: Evidence of  a Global Crime Against Humanity. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research 2 (2022) p. 455-586 https://www.ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/52.

[21]      Human brains may directly connect to cloud networks in future, in The Tribune. 2019. https://www.tribuneindia.com/news/archive/science-technology/news-detail-758296

[22]      Gorey, C., Scientists propose putting nanobots in our bodies to create ‘global superbrain’, in Siliconrepublic. 2019. https://www.siliconrepublic.com/machines/brain-cloud-interface-nanobots-global-superbrain

[23]      Andhari, S.S., R.D. Wavhale, K.D. Dhobale, B.V. Tawade, G.P. Chate, Y.N. Patil, J.J. Khandare and S.S. Banerjee, Self-Propelling Targeted Magneto-Nanobots for Deep Tumor Penetration and pH-Responsive Intracellular Drug Delivery. Scientific Reports 10 (2020) p. 4703. https://www.nature.com/articles/s41598-020-61586-y.

[24]      Roston, B., These Injectable Nanobots Can Walk Around Inside A Human Body, in Slash Gear. 2022. https://www.slashgear.com/777282/these-injectable-nanobots-can-walk-around-inside-a-human-body/

[25]      Martins, N.R.B., A. Angelica, K. Chakravarthy, Y. Svidinenko, F.J. Boehm, I. Opris, M.A. Lebedev, M. Swan, S.A. Garan, J.V. Rosenfeld, T. Hogg and R.A.F. Jr., Human Brain/Cloud Interface. Frontiers in Neuroscience 13, Article 112 (2019) p. 1-24 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2019.00112/full.

[26]      Singh, A.V., V. Chandrasekar, P. Janapareddy, D.E. Mathews, P. Laux, A. Luch, Y. Yang, B. Garcia-Canibano, S. Balakrishnan, Julien Abinahed, A.A. Ansari and S.P. Dakua, Emerging Application of Nanorobotics and Artificial Intelligence To Cross the BBB: Advances in Design, Controlled Maneuvering, and Targeting of the Barriers. ACS Chemical Neuroscience 12 (2021) p. 1835-1853 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acschemneuro.1c00087.

[27]      Model Organism: Hydra (Hydra vulgaris). The “Immortal” Hydra, College of Biological Sciences, Hutchison Drive, USA. https://biology.ucdavis.edu/research/model-organisms/hydra

[28]      Dupre, C. and R. Yuste, Non-overlapping Neural Networks in Hydra vulgaris. Current Biology 27 (8) (2017) p. 1085-1097. https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.02.049.

[29]      Wells, S., Trojan Horse, Tiny robots can now smuggle drugs into brain tumors. The future of cancer treatment may be robot-delivered., in Inverse. 2021. https://www.inverse.com/innovation/microbots-cross-the-blood-brain-barrier

[30]      Zhang, H., Z. Li, C. Gao, X. Fan, Y. Pang, T. Li, Z. Wu, H. Xie and Q. He, Dual-responsive biohybrid neutrobots for active target delivery. Science Robotics 6 (52) (2021) p. https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.aaz9519.

[31]      Extract from Stew Peters [20230531] Final Days! (Documentary). 2023, Rumble, Stew Peters. https://odysee.com/@newsvoice:0/Final-Days:a8

[32]      World Economic Forum, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/World_Economic_Forum

[33]      In a 2016 interview with Radio Télévision Suisse, World Economic Forum founder, Klaus Schwab, “predicts” that humans will have microchips implanted in their brains, and under their skin, by 2026. 2023, Twitter, Wide Awake Media. https://twitter.com/i/status/1695702126012301490

[34]      Mihalcea, A.M., C19 Bioweapons and Brain Computer Interface Conversation With Karen Kingston. Truth, Science And Spirit Episode 10. MAR 07. 2024, Substack. https://anamihalceamdphd.substack.com/p/c19-bioweapons-and-brain-computer?utm_source=profile&utm_medium=reader2

[35]      Broad Agency Announcement. Next-Generation Non-Surgical Neurotechnology (N3).  2018. BIOLOGICAL TECHNOLOGIES OFFICE, DARPA, USA,  https://www.grants.gov/grantsws/rest/opportunity/att/download/271279

[36]      2022 NOV 15 Suddenly changed Personality-changes after mRNA-Injection. 2022, Rumble, November 16. https://rumble.com/v1uyuuc-2022-nov-15-suddenly-changed-personality-changes-after-mrna-injection.html

[37]      A New You: Unveiling the Unexpected Personality Changes After COVID Vaccination. 2024, The Exposé, February 18. https://expose-news.com/2024/02/18/a-new-you-unveiling-the-unexpected-personality-changes-after-covid-vaccination/

[38]      Karen Kingston & Dr. Ana Mihalcea – AI Exterminating Humans Through Synthetic Biology. 2023, Rumble. https://rumble.com/v2rlglm-karen-kingston-and-dr.-ana-mihalcea-ai-exterminating-humans-through-synthet.html

[39]      LIVE @ 8 Uncensored: Maria Zeee RAGES!!! Uninjected Have Same Nanotech, Clots, Graphene as Injected with Dr. Ana. 2023, Brighteon. https://www.brighteon.com/e6ea9ea0-8943-4b2d-b373-1379c7befdf3

[40]      MARIA ZEEE RAGES!!! UNINJECTED HAVE SAME NANOTECH, CLOTS, GRAPHENE AS INJECTED WITH DR. ANA. 2023, BitChute. https://www.bitchute.com/video/8VMW5PoUDNjO/

[41]      Nanoteknik funnit i både vaccinerade och ovaccinerade. 2023, Vaken. https://www.vaken.se/nanoteknik-funnit-i-bade-vaccinerade-och-ovaccinerade/

[42]      Mihalcea, A.M., New Findings In Unvaccinated Live Blood Show Same Self Assembly Hydrogel Spheres As In Embalmed Blood Deceased With Huge Rubbery Clots. Shocking Research Verification: There Are No More Pure Bloods! 2023, Substack. https://anamihalceamdphd.substack.com/p/new-findings-in-unvaccinated-live

[43]      Mihalcea, A.M., What Really Is Shedding? C19 Unvaccinated Blood Lit Up Like A Christmas Tree By What Appears To Be Polymer Coated Quantum Dots. 2023, Substack. https://anamihalceamdphd.substack.com/p/what-really-is-shedding-c19-unvaccinated?utm_source=profile&utm_medium=reader2

[44]      Läkare: ”Shedding” ett verkligt hot, in Swebbtv. 2022. https://nyheter.swebbtv.se/lakare-shedding-ett-verkligt-hot/

[45]      Dr. Paul Marik: “There Is No Question That Shedding Is a Real Thing”. 2023, Childrens health defense. https://live.childrenshealthdefense.org/chd-tv/events/dr-paul-marik-there-is-no-question-that-shedding-is-a-real-thing/paul-marik-spike-protein-shedding-a-real-thing/

[46]      Bailey, S., Shedding, Vaccines and Graphene Machines. 2022, Odysee. https://odysee.com/@drsambailey:c/Shedding-Vaccines-and-Graphene-Machines:a

[47]      Wilson, R., Is vaccine shedding possible? Over 1,000 reports say it’s real and it’s happening, in The Exposé, February 17. 2024. https://expose-news.com/2024/02/17/over-1000-reports-say-shedding-is-real-and-happening/

[48]      A PHASE 1/2/3, PLACEBO-CONTROLLED, RANDOMIZED, OBSERVER-BLIND, DOSE-FINDING STUDY TO EVALUATE THE SAFETY, TOLERABILITY, IMMUNOGENICITY, AND EFFICACY OF SARS-COV-2 RNA VACCINE CANDIDATES AGAINST COVID-19 IN HEALTHY INDIVIDUALS.  2020. Pfizer,  https://media.tghn.org/medialibrary/2020/11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020_Pfizer_BioNTech.pdf

[49]      Design and Analysis of Shedding Studies for Virus or Bacteria-Based Gene Therapy and Oncolytic Products. Guidance for Industry.  2015.  https://www.fda.gov/media/89036/download

[50]      Dr. Mihalcea Reveals Major Grocery Store Chain Meats are FULL of Structures Like in the Covid Vaccines. 2023, ZEEMEDIA.com Swebtube. https://swebbtube.se/w/4LGU5UMt595LnyWtKc7q7S

[51]      Mihalcea, A.M., Contaminated Food Supply Contributing Cause To Live Blood Analysis Findings In Unvaccinated? Darkfield Blood Analysis On Grocery Meat Products. 2023. https://anamihalceamdphd.substack.com/p/contaminated-food-supply-contributing

[52]      Food Supply contaminated with GRAPHENE OXIDE, Rumble, April 5. https://rumble.com/v2gho9i-food-supply-contaminated-with-graphene-oxide.html

[53]      Gloablist parasites polluting your beef and all the food chain, they need to track you with graphene, Rumble. https://rumble.com/v2hy10i-gloablist-parasites-polluting-your-beef-and-all-the-food-chain-they-need-to.html

[54]      MAGNETIC MEAT FOUND EVERYWHERE.. MAGNETS STICKING TO UNVACCINATED BODIES AS WELL, CHECK FOR YOURSELF. 2022, Rumble. https://rumble.com/vu0f5x-magnetic-meat-found-everywhere..-magnets-sticking-to-unvaccinated-bodies-as.html

[55]      The Return of Magnetic Meat (France). 2023, SwebbTube. https://swebbtube.se/w/q1wutH7joctv1WEdU7NHBR

[56]      Kingston, K., Karen Kingston – Magnetic meat challenge. 2023, SwebbTube. https://swebbtube.se/w/oSGThchG1GEckr4ucW3qgK

[57]      Kingston, K., Will Food Contamination with mRNA Technology Cause the Next Global Shut Down? 2023. https://karenkingston.substack.com/p/will-food-contamination-with-mrna?utm_source=post-email-title&publication_id=1103773&post_id=118642003&isFreemail=true&utm_medium=email

[58]      River, C., Bayer Partners with BioNTech to Develop mRNA Vaccines, Drugs for Animal Health, in Genetic Engineering & Biotechnology News. 2016. https://www.genengnews.com/topics/drug-discovery/bayer-partners-with-biontech-to-develop-mrna-vaccines-drugs-for-animal-health/

[59]      Bayer to manufacture mRNA vaccine in Germany, in Global. 2021. https://www.bayer.com/media/en-us/bayer-to-manufacture-mrna-vaccine-in-germany/

[60]      Bill Gates and Penny Mordaunt launch the Global Academy of Agriculture and Food Security. 2018, YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=GdvOs9enLNw

[61]      Stein, A., IN-DEPTH: Controversial mRNA Technology Now Targeting Livestock. 2023, The Epoch Times, 4/19. https://www.theepochtimes.com/us/in-depth-controversial-gene-and-mrna-technologies-now-targeting-livestock-5204242

[62]      The support you need to meet ever-evolving swine disease threats head-on. SEQUIVITY is a custom swine vaccine platform that helps you take on existing and evolving disease challenges using RNA particle technology. 2023. https://www.merck-animal-health-usa.com/species/swine/sequivity

[63]      Mercola, J., Are You Eating Pork Injected With Merck’s mRNA Livestock Vaccine?, in The Defender. 2023. https://childrenshealthdefense.org/defender/pork-merck-mrna-livestock-vaccine-cola/

[64]      American Farmers to begin injecting livestock with mRNA shots this month. 2023. https://forbiddenknowledgetv.net/american-farmers-to-begin-injecting-livestock-with-mrna-shots-this-month/

[65]      James Miller: MRNA Vaccinations In Cattle, Informed Consent, And The Battle For Food Transparency With Tom Renz. 2023. https://tomrenz.com/james-miller-mrna-vaccinations-in-cattle-informed-consent-and-the-battle-for-food-transparency-with-tom-renz/

[66]      Vaccin genom maten redan här? 2023, Vaken.se och InfoWars. https://www.vaken.se/vaccin-genom-maten-redan-har/, https://banned.video/watch?id=642b56807159da6493cdd028

[67]      Reese, G., Amerikanska bönder börjar injicera boskap med mRNA-vaccin. 2023, Vaken.se och banned.video. https://www.vaken.se/amerikanska-bonder-borjar-injicera-boskap-med-mrna-vaccin/, https://banned.video/watch?id=642d95f579567b66ccec4ecd

[68]      Langridge, W.H.R., Edible Vaccines. Scientific American September (2000) p. 66-71 https://research.mcdb.ucla.edu/Goldberg/HC70A_W06/pdf/EdibleVaccines.pdf.

[69]      ICAN UNCOVERS A POTENTIAL NEXT-LEVEL THREAT: “INHALABLE” SELF-SPREADING VACCINES THAT SPREAD LIKE A VIRUS, 2024, ICAN, February 14. https://icandecide.org/press-release/ican-uncovers-a-potential-next-level-threat-inhalable-self-spreading-vaccines-that-spread-like-a-virus/

[70]      Zhang, Q., M. Wang, C. Han, Z. Wen, X. Meng, D. Qi, N. Wang, H. Du, J. Wang, L. Lu and X. Ge, An oral vaccine for SARS-CoV-2 RBD mRNA-bovine milk-derived exosomes induces a neutralizing antibody response in vivo. Preprint (2022) p. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.12.19.517879v1.

[71]      Why Bill Gates Is Buying Up U.S. Farmland. 2021, YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=MJVL9HegCr4

[72]      Yamada, H., J. Schlosberg and S. Tienabeso, Bill and Melinda Gates Foundation announces $250 million COVID vaccine commitment, in abc NEWS, December 11. 2020. https://abcnews.go.com/Technology/bill-melinda-gates-foundation-announces-250-million-covid/story?id=74651890

[73]      Andersson, M., Bill Gates äger nu mest jordbruksmark i USA, in Nya Dagbladet. 2021. https://nyadagbladet.se/utrikes/bill-gates-ager-nu-mest-jordbruksmark-i-usa/

[74]      Mihalcea, A., Dr Ana Mihalcea discusses Hydrogel Filaments in Insulin and Bill Maher shares new products. 2023, Rumble, Diamond and Silk. https://rumble.com/v2t7v82-dr-ana-mihalcea-discusses-hydrogel-filaments-in-insulin-and-bill-maher-shar.html

[75]      Mihalcea, A.M., AI Nanotech In Insulin- Dr. Ana Mihalcea, Dr. Joseph Sansone On Unrestricted Truth – DEFCON5 – With James Grundvig. 2023, Substack. https://anamihalceamdphd.substack.com/p/ai-nanotech-in-insulin-dr-ana-mihalcea?utm_source=profile&utm_medium=reader2

[76]      Mihalcea, A.M., Darkfield Microscopy of Lantus Insulin Shows Self Assembly Hydrogel And Same Nanorobotic Features As In C19 Bioweapon. 2023. https://anamihalceamdphd.substack.com/p/darkfield-microscopy-of-lantus-insulin?utm_source=profile&utm_medium=reader2

[77]      Mihalcea, A.M., Dr. David Nixon Confirms Long Acting Insulin Nanotechnology Findings. 2023, Substack. https://anamihalceamdphd.substack.com/p/dr-david-nixon-confirms-long-acting?utm_source=profile&utm_medium=reader2

[78]      Wilson, R., Dr. Ana Maria Mihalcea: Just like Pfizer’s covid injection, quantum dots in long-acting insulin are assembling “rubbery blood clots” made of hydrogel, in The Exposé, August 4. 2023. https://expose-news.com/2023/08/04/qdots-in-long-acting-insulin-are-assembling/

[79]      Shen, L., Biocompatible Polymer/Quantum Dots Hybrid Materials: Current Status and Future Developments. Journal of Functional Biomaterials 2 (2011) p. 355-372 https://doi.org/10.3390/jfb2040355.

[80]      Zheng, X.T., A. Than, A. Ananthanaraya, D.-H. Kim and P. Chen, Graphene quantum dots as universal fluorophores and their use in revealing regulated trafficking of insulin receptors in adipocytes. ACS Nano 7 (7) (2013) p. 6278-6286 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23799995/.

[81]      GRAPHENE’ OXIDE STRUCTURES (ALL ‘INJECTABLES’ SUSPECT) ! 2022, BitChute. https://www.bitchute.com/video/5c7Pb9QqY1n4/

[82]      Magnetic Graphene Oxide found in prescription medication. 2022, Twitter/X, Sep 22. https://x.com/Chris895388711/status/1572998468314038272?s=20

[83]      You should probably check all of your capsules with a magnet. If any of them are magnetic (graphene oxide) throw them away. Flush this toxic stuff out with Matcha extract for 20 days straight. 2022, Twitter/X Mar 17. https://x.com/MORENA_BARENA/status/1504428821226958849?s=20

[84]      Magnetic Graphene Oxide in Neurophen Tablets. 2023, Twitter/X, Jul 23. https://x.com/Resistance20001/status/1683179708781850625?s=20

[85]      Mihalcea, A.M., Budesonide Inhalation Solution Loaded With Micro Robots. Darkfield Microscopy 4000x Magnification Shows Stunning Light Emissions. 2023, Substack, 16 Nov. https://anamihalceamdphd.substack.com/p/budesonide-inhalation-solution-loaded?utm_source=profile&utm_medium=reader2

[86]      Mihalcea, A.M., Darkfield Microscopy Of Dental Anesthetics. 2023, Substack. https://anamihalceamdphd.substack.com/p/darkfield-microscopy-of-dental-anesthetics?utm_source=profile&utm_medium=reader2

[87]      Nixon, D., Nanotechnology in Dental Anaesthetics. 2023, Nixonlab, 14 Maj. https://davidnixon.substack.com/p/nanotechnology-in-dental-anaesthetics?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web

[88]      Nixon, D., Nanotechnology in Dental Anaesthetics Part 2. 2023, Nixonlab. 21 Maj. https://davidnixon.substack.com/p/nanotechnology-in-dental-anaesthetics-17e?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web

[89]      Mihalcea, A.M., Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Polio, Hemophilus B and Hepatitis B Vaccine For Small Children: Darkfield Microscopy Shows Self Assembly Hydrogel Filaments And Structures. 2023, Substack. 1 sep. https://anamihalceamdphd.substack.com/p/diphtheria-tetanus-pertussis-polio

[90]      Mihalcea, A.M., Meningococcus Vaccine For Children – Darkfield Microscopy Shows Self Assembled Hydrogel Filaments. 2023, Substack, 30 Aug. https://anamihalceamdphd.substack.com/p/meningococcus-vaccine-for-children

[91]      Mihalcea, A.M., Dr. David Nixon’s Findings Of Nanotechnology In Monoclonal Antibody Looks Just Like What Was Found In C19 Vax. 2023, Substack. https://anamihalceamdphd.substack.com/p/dr-david-nixons-findings-of-nanotechnology

[92]      Mihalcea, A.M., Whoever Is In Charge Of Geoengineering operations Needs To Be Prosecuted For Crimes Against Humanity And Our Biosphere. 2023, Substack. https://anamihalceamdphd.substack.com/p/whoever-is-in-charge-of-geoengineering?r=15hvit&utm_campaign=post&utm_medium=web

[93]      Nanotechnology world association, NWA, https://www.nanotechnologyworld.org/

[94]      Mihalcea, A. and S. Peters, Microscopic Tech Found In Vaccinated: Blood Clots DISCOVERED In Living Patients Contain HYDROGEL. 2023, Brighteon. https://www.brighteon.com/6c69e88c-f8f4-4709-8a29-417338950b97

[95]      Mihalcea, A.M. and C.E. Carnicom, Synthetic Biological Life Forms – CDB, Morgellons, Live Blood Findings in Post C19 Injection Era. 2022, Rumble. https://rumble.com/v22o590-synthetic-biological-life-forms-cdb-morgellons-live-blood-findings-in-post-.html

[96]      Man Who Regularly Sees Planes Flying Over His Home Leaving What He Thinks Are Chemtrails Has Been Making Videos Of What He’s Been Finding. 2024, Twitter/X. https://x.com/WallStreetApes/status/1742601596582887795?s=20

[97]      When the snow is melted in colorado, watch what happens. 2024, Twitter/X, Jan 12. https://x.com/DELTA9_DELTA9/status/1745834291685126526?s=20

[98]      3D Reduced Graphene Oxide/Sio 2 Composite For Ice Nucleation. US 2022/0002159 A1. Jan 6. https://www.freepatentsonline.com/20220002159.pdf. 2022.

[99]      Gibbs, W., Flipping a Switch Inside the Head, in The Rockefeller University, April 1. 2017. https://seek.rockefeller.edu/flipping-a-switch-inside-the-head/

[100]    Ntetsikas, N., S. Kyriakoudi, A. Kirmizis, B.D. Unluturk, A. Pitsillides, I.F. Akyildiz and M. Lestas, Engineering Yeast Cells to Facilitate Information Exchange. arXiv, Cornell University (2024) p. 1-18. https://arxiv.org/abs/2401.13712v2?trk=feed_main-feed-card_reshare_feed-article-content.

[101]    Dr. Charles Morgan on Psycho-Neurobiology and War. Modern War Institute. 2018, YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=cTtIPBPSv0U

[102]    Redman, M., A. King, C. Watson and D. King, What is CRISPR/Cas9? Research in Practice 101 (2016) p. 213–215. https://ep.bmj.com/content/edpract/101/4/213.full.pdf.

[103]    Wilson, R., Who Discovered the CRISPR Gene Editing Tool and What Is It? August 20, in The Exposé. 2022, The Exposé: UK. https://expose-news.com/2022/08/20/who-discovered-the-crispr-gene-editing-tool-what-is-it/

[104]    Remember they already told you. 2024, Twitter/X, Jan 13. https://x.com/TweetStreetocc1/status/1746178040105746817?s=20

[105]    PENTAGON BRIEFING ON REMOVING THE GOD GENE – “FUNVAX” .mp4. 2012, YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=spw5nmUrpWA

[106]    This was the toughest pill to swallow. They have and are currently deploying weapons that go beyond our wildest imaginations. 2023, Twitter/X. https://x.com/loudmouthgrant/status/1723869792442986698?s=20

[107]    Rao, R.P.N., A. Stocco, M. Bryan, D. Sarma, T.M. Youngquist, J. Wu and C.S. Prat, A direct brain-to-brain interface in humans. PLoS One 9 (11) (2014) p. 111332 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25372285/.

[108]    EXCLUSIVE: Celeste Solum – The End Game, Synthetic Biology EXPOSED!!! 2023, Zeee Media. https://zeeemedia.com/interview/exclusive-celeste-solum-the-end-game-synthetic-biology-exposed/

[109]    Laibow, R., I remember when people laughed at this… Oh boy has it aged well (2009), Twitter/X. https://x.com/PunishDem1776/status/1684788125325840384?s=20

[110]    # 837 – VIKTIG intervju med Dr. Rima Laibow och Michael Zazzio, Swebtube, Öystein Rönnes kanal. https://swebbtube.se/w/miVEJiV9N6fh8CQE1wrstk

[111]    Hendrie, E., In 1995 Dr. Pierre Gilbert Predicted Mandatory Vaccines Used to Control the People of the World, in Great Ountain Publishing. December 5. 2021. https://greatmountainpublishing.com/2021/12/05/in-1995-dr-pierre-gilbert-predicted-mandatory-vaccines-used-to-control-the-people-of-the-world/

[112]    Vialls, J., Operation Crimson Mist, Electronic Slaughter in Rwanda. May 29.  2003.  http://www.auricmedia.net/wp-content/uploads/2018/09/Operation-Crimson-Mist.pdf

[113]    Hoaxes, E., FALSE: Dr. Pierre Gilbert, speaking to a French freemasons crowd predicted the COVID-19 pandemic, the forced vaccinations, and the liquid crystals technology in vaccines that would be used to control humanity as it happened in Rwanda., in Poynter. August 28. 2021. https://www.poynter.org/?ifcn_misinformation=dr-pierre-gilbert-speaking-to-a-french-freemasons-crowd-predicted-the-covid-19-pandemic-the-forced-vaccinations-and-the-liquid-crystals-technology-in-vaccines-that-would-be-used-to-control-humanit

[114]    Cipelli, R.B., F. Giovannini and G. Pisano, Dark -Field Microscopic Analysis on the Blood of 1,006 Symptomatic Persons After Anti-COVID mRNA Injections from Pfizer/BioNtech or Moderna. International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research 2 (2022) p. 385-444. https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/47.

[115]    Karen Kingston, Dr. Mihalcea, Dr. Nixon, Shimon Yanowitz, Dr. Reiner Fuelmich, Dr. Mike Yeadon. 2023, Rumble. https://rumble.com/v2g4a9i-karen-kingston-dr.-mihalcea-dr.-nixon-shimon-yanowitz-dr.-reiner-fuelmich-d.html

[116]    Liposomes, Creative Biolabs. Lipid-based Drug Delivery. https://www.creative-biolabs.com/lipid-based-delivery/category-liposomes-411.htm?msclkid=e788608b8e621b2a4d5c0428efcac9c5&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Product-%20Dynamic%20Feed&utm_term=Liposomes&utm_content=Cationic%20Liposome

[117]    Nguyen, T.H.P., Y. Shamis, R.J. Croft, A. Wood, R.L. McIntosh, R.J. Crawford and E.P. Ivanova, 18 GHz electromagnetic field induces permeability of Gram-positive cocci. Scientific Reports 5 (2015) p. 10980. https://www.nature.com/articles/srep10980.

[118]    J&J – Dr Zandre Botha Reveals Self Assembly Nano Particles, Knowing the Truth. https://www.knowingthetruth.com/jj-dr-zandre-botha-reveals-self-assembly-nano-particles/

[119]    Pluetooth Police. MICROSCOPIC STUDIES IN BULGARIA OF JOHNSON&JOHNSON’S COVID VACCINE BY AGRICULTURAL ENGINEER ILIA BACHEV. https://bluetoothpolice.com/index.php/research/

[120]    Bachev, I., Пресконференция в БТА – инж. Илия Бачев. 2022, YouTube. Sep 18. https://www.youtube.com/watch?v=7fSlE–QDXg

[121]    Yao, Z.-C., Q. Yuan, Z. Ahmad, J. Huang, J.-S. Li and M.-W. Chang, Controlled Morphing of Microbubbles to Beaded Nanofibers via Electrically Forced Thin Film Stretching. Polymers 9(7) (2017) p. https://www.mdpi.com/2073-4360/9/7/265/htm#.

[122]    5G & NANOTECH IN THE COVID JABS — HOPE & TIVON. February 7th. 2022, BIT CHUTE. https://www.bitchute.com/video/v2L9y1Pb3uxu/

[123]    Gautam, L., P. Shrivastava, B. Yada, A. Jain, R. Sharma, S. Vyas and S.P. Vyas, Multicompartment systems: A putative carrier for combined drug delivery and targeting. Drug Discovery Today 27 (2022) p. 1184-1195 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359644621005419.

[124]    Obaidat, I.M., V. Narayanaswamy, S. Alaabed, S. Sambasivam and C.V.V.M. Gopi, Principles of Magnetic Hyperthermia: A Focus on Using Multifunctional Hybrid Magnetic Nanoparticles. Magnetochemistry (2019) p. https://www.mdpi.com/2312-7481/5/4/67#B142-magnetochemistry-05-00067.

[125]    Liu, J., L. Cui and D. Losic, Graphene and graphene oxide as new nanocarriers for drug delivery applications. Acta Biomaterialia 9 (2013) p. 9243-9257 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S174270611300408X.

[126]    Sahoo, D., T. Mitra, K. Chakraborty and P. Sarkar, Remotely controlled electro-responsive on-demand nanotherapy based on amine-modified graphene oxide for synergistic dual drug delivery. Materials Today Chemistry 25 (2022) p. 100987. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468519422002166.

[127]    Marburg Virus | “Inside of COVID Shots People Received, In Hydrogel There Exists Pathogens. Upon the Broadcast from the 5G System, It Will Cause Lipid Nanoparticles to Release Pathogenic Contents. Causing a Marburg (Hemorrhagic) Epidemic.”, Rumble. https://rumble.com/v2qjje8-marburg-virus-inside-of-covid-shots-people-received.html

[128]    MARBURG WILL BE ACTIVATED VIA 5G, QUARANTINE CAMPS AND SHOTS FOR THE UNVAXXED, 2022, Forbidden Knowledge. https://forbiddenknowledgetv.net/marburg-will-be-activated-via-5g-quarantine-camps-and-shots-for-the-unvaxxed/

[129]    The Disturbing Connection Between the October 4th EBS & the CCP — Todd Callender Interview. September 26. 2023, Rumble. https://rumble.com/v3kq1sm-the-disturbing-connection-between-the-october-4th-ebs-and-the-ccp-todd-call.html

[130]    Todd Callendar RE: Marburg Info About the Possible Release of the Zombie Apocalypse. 2023, Rumble. https://rumble.com/v2av1rg–todd-callendar-re-marburg-info-about-the-possible-release-of-the-zombie-ap.html

[131]    Nguyen, T.H.P., V.T.H. Pham, S.H. Nguyen, V. Baulin, R.J. Croft, B. Phillips, R.J. Crawford and E.P. Ivanova, The Bioeffects Resulting from Prokaryotic Cells and Yeast Being Exposed to an 18 GHz Electromagnetic Field. PLoS One 11(7) (2016) p. 1-19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4938218/.

[132]    Nguyen, T.H.P., V.T.H. Pham, V. Baulin, R.J. Croft, R.J. Crawford and E.P. Ivanova, The effect of a high frequency electromagnetic field in the microwave range on red blood cells. Scientific Reports 7 (2017) p. 10798. https://www.nature.com/articles/s41598-017-11288-9.

[133]    Notice of Declaration Under the Public Readiness and Emergency Preparedness Act for Countermeasures Against Marburgvirus and/or Marburg Disease.  (2020). https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/09/2020-26972/notice-of-declaration-under-the-public-readiness-and-emergency-preparedness-act-for-countermeasures

[134]    Latypova, S., Covid and Marburg Weapons Systems. 28 Maj. 2023. https://sashalatypova.substack.com/p/covid-and-marburg-weapons-systems?utm_source=profile&utm_medium=reader2

[135]    The next pandemic: Marburg?, 2021, VaccinesWork. https://www.gavi.org/vaccineswork/next-pandemic/marburg

[136]    Uncensored: Katherine Watt – Are They Planning Marburg in 2024? US Government Raises Alarm. 2024, Rumble. Jan 12. https://rumble.com/v46o3y3-uncensored-katherine-watt-are-they-planning-marburg-in-2024-us-government-r.html

[137]    Zhao, F., Y. He and H. Lu, Marburg virus disease: A deadly rare virus is coming. Biosci Trends 16(4) (2022) p. 312-316. https://www.jstage.jst.go.jp/article/bst/16/4/16_2022.01333/_article.

[138]    Marburgvirus. Viral protein 35 (VP35) gene. genesig Standard Kit. genesig Standard kit handbook HB10.02.11.  2018.  https://www.genesig.com/assets/files/mbgv_std.pdf

[139]    Suschak, J.J. and C.S. Schmaljohn, Vaccines against Ebola virus and Marburg virus: recent advances and promising candidates. Human Vaccines & Immunotherapeutics 15 (10) (2019) p. 2359-2377. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31589088/.

[140]    Real Science. Science needs open discussion anything else is totalitarian. 2080 Athlete Cardiac Arrests or Serious Issues, 1457 of Them Dead, Since COVID Injection, 2024, https://goodsciencing.com/covid/athletes-suffer-cardiac-arrest-die-after-covid-shot/

[141]    Another bizarre collapse similar to the others.. 2022, Rumble. https://rumble.com/v1ots0z-another-bizarre-collapse-similar-to-the-others…html

[142]    Totally creepy videos! These people seem to be possessed shortly before experiencing a collapse and paralysis. Sep 17. 2022. https://strangesounds.org/2022/09/totally-creepy-videos-these-people-seem-to-be-possessed-shortly-before-experiencing-a-collapse-and-paralysis.html

[143]    French Striker – Andy Delort. Another professional footballer collapsed yesterday during match. 2024, Twitter/X. Jan 8. https://x.com/BGatesIsaPyscho/status/1744370503932883117?s=20

[144]    Qatar: Franco-Algerian Striker Andy Delort Collapsed on the Pitch During a Qatar Cup Match. 2024, YouTube. Jan 8. https://www.youtube.com/watch?v=Dez27TfwKRg

[145]    Streicher, W., T. Mach, K. Schweyer, R. Heimrath, R. Kouba, A. Thür, D. Jähnig, I. Bergmann, J. Suschek-Berger, H. Rohracher and H. Krapmeier, Benutzerfreundliche Heizungssysteme für Niedrigenergie- und Passivhäuser.  2004. Institut für Wärmetechnik, TU Graz, Graz, Austria.

[146]    PAYLOAD 2 – NANOCAPSULES. 2023, Rumble. https://rumble.com/v2eoujq–a-must-watch-and-share-payload-2-nanocapsules-.html


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det mänskliga medvetande är överordnat allt annat. Detta innebär att det är aldrig försent.
  De har försökt förgifta oss i minst 100 år och vi finns fortfarande kvar.
  Därför all distraktion för att det som är det Absoluta som skapar d.v.s. människans medvetande inte vaknar till Liv

 • Mörkret har gett er massor att vrida och vända på. Ett “deception by deception”. De håller er borta från vad de faktiskt gör.
  Kontroll direkt via tankar. Vilket inte är det minsta konstigt eftersom det
  är en inbyggd funktion i skapelsen. ALLA kan göra det, men det går
  att skydda sig, om man vet hur.

 • Graphene Oxide har eventuellt användning som ett vaccinadjuvans för immunterapi
  (Dvs som ett retande ämne som stimulerar celler att producera virus?)

  Pfizer Whistleblower Karen Kingston avslöjade i augusti 2021 hur grafenoxid gömdes under en affärshemlighet och det var därför det inte fanns med i patenten. Hur Kingston än förklarar är det i själva verket nyckelingrediensen i Covid-19-serumen.

  Och det tycks inte helt motsäga den enastående utsagan av
  Dr. Ricardo Delgado, biostatistiker och grundare av La Quinta Columna, som 2021 upptäckte att 99 % av Pfizer-innehållet är grafenoxid.

  En annan chefsforskare för Pfizer blåste i visselpipan i november 2021 och läckte interna e-postmeddelanden på Stew Peter’s Show från Pfizers toppchefer och forskare som diskuterade hur de skulle dölja för allmänheten att grafenoxid finns i deras serum.

  I ett mindre känt patent för vaccinet från den tiden står faktiskt i en uppräkning av vilka Pharmaceptiska former som är tillämpliga
  “…The other dosage forms can also be prepared by 3Dimensional (3D) or 4D printing and also by Carbon graphene loaded nano particles and micro-particles…”

 • Hur kan gifter från vazziner överföras via kroppsvätskor från en injiserad till en ovazzad (shedding). Gäller det samma inte för gifter från cigaretter, alkohol, amalgam (kvicksilver) eller andra gifter vi får i oss.

  • mRNA-tekniken de säger sig använda är något rätt nytt där, de innan det här påstått fungerande “vaccinet”, ännu inte tagit fram en enda framgångsrik behandling mot någonting. Lägger man sen till eventuell nanoteknik kan innehållet i injektionerna ha egenskaper som inte är naturligt förekommande. De själva verkar ju inte ens veta hur grejerna verkligen fungerar eftersom de under experimentets gång justerat dosen.

 • A propos vad Thomas citerar om ett styrbart mikrobiologskt vapen
  1969-1971 diskuterades mikromedicinering med fjärrkontroll. Bla av Jose Delgado som ju då arbetade med tidiga hjärna-datorgränssnitt.
  grafenoxidinkapslingar till känsliga biomedicinska preparat lär ha använts vid vaccinframställningen för covid. Därför verkade det möjligt att grafen i vaccinet helt enkelt var rester från tillverkningen som inte borde ha varit med.
  Det jag hittills tagit del av har inte övertygat mig om att de skarpa tillämpningarna av det nya som spekuleras ingå i vaccinet verkligen fungerar.
  Andra uppgifter som kommit på nätet har fått mig att övergå till att tro att de faktiskt testar en del nya saker. Men fortfarande har jag inte sett ngt tydligt bevis på att det har övergått i operativt läge.
  Forskningsföreträdare som DARPA har intresse av att marknadsföra ideer.
  Få det att låta som om det har nått längre än vad som verkligen är fallet.
  Så räkna med att det förekommer en hel del ‘skryt’.

  Pentagon har avgjort motiv för att förstärka soldaters förmågor och även att försvaga fi. Så att de söker metoder att uppnå det på ett myller av olika sätt tror jag på.
  Mikromedicinering verkar kunna vara användbart.
  Och mikro-applicering av biovapen verkar tänkbart
  I så fall är ju syftet att man lagt in ett latent hot att utlösas vid valbar tidpunkt. Om det är så att det kräver mycket tid att kunna sprida ett sånt latent hot verkar det helt rationellt att kunna välja en senare tidpunkt.
  Men då skulle alltså den angripande behöva nå många inom fienden med tex starka mikrovågor för att utlösa verkan.
  Känns för komplicerat eftersom stora paraboler är tydliga mål. Och missiler hittar en sån snabbt.

  Men att dom skulle göra det på civila det känns inte längre långsökt
  Det tar ju tid att få i alla trojanen så de behöver en senare startknapp.

  En sak som jag har reagerat på är att de främmande icke nedbrytbara saker som tillförs blodet borde ställa till det i smala blodkärl. Kapillärer i olika organ. Det borde väl klibba igen. Täppas till. Dvs blodproppar borde förväntas. Och i och med att blodproppar mycket riktigt har inträffat för de vaccinerade undrar jag om orsaken är de främmande ingredienserna.
  Var tar grafenoxiden vägen? Den går väl inte ut i avföringen?

  • Grafenoxid som injicerats i möss öppnar blod-hjärnbarriären och ansamlas i hjärnan, framför allt i talamus och hippocampus enligt ref [15].

   • Ja det bryts inte ner utan samlas antagligen i alla kroppens finaste blodkärl…
    googlar:
    “Vilka är symptomen på grafenoxid i kroppen?
    Ett av de vanligaste symtomen på grafenoxidkontakt med blodet är koagulering, även känd som trombogenicitet.
    Toxicitetsstudier på djur visar också en ökning av immunglobulin E, lungskador och tecken på ett anafylaktiskt svar när grafenoxid kommer i kontakt med lungvävnad.”

    Som jag fruktade

    • Flera injektionsobjekt med diffusa symptom har via D-dimmertest visat sig ha blod med anlag för mikroblodproppar i kapillärerna.

 • Läs gärna Ickes böcker. Bra att läsa om de äldre också, t ex Och sanningen ska göra er fria. Kontexten är mer tydlig nu, särskilt om man samtidigt stämmer av mot veffarnas “intelligenta” strategier. Begreppen är desamma.

  • Icke får hållas därför att han hjälper till att dölja Storbritanniens verkliga roll. Icke har själv en koppling till deras kretsar.
   Hela väst har en benägenhet att se upp till anglosaxiska källor.
   Och anglosaxerna känner inte till sin egen historia.
   I stort sett bara Larouche-kretsen verkar ha en balanserad verklighetsuppfattning. Bland dem jag känner till.

 • I den här debatten återkommer ofta påståenden om användning av emf för ‘intressanta’ syften. Forskningsartiklar kan i sig vara svåra för lekmän att analysera och det kan behövas ingående förståelse för att uppfatta förbehåll mot vantolkningar.
  En vanlig vanföreställning är att det går att signalera till saker som är mkt mindre än våglängden.
  Exempel från artikeln

  “..Gilbert berättade att ”vaccinerna” kommer att ha ”flytande kristaller” som kommer att lagras i hjärncellerna, som fungerar som mikromottagare av elektromagnetiska fält med låga frekvenser..”
  Sen står det att han kritiserats beträffande Rwanda. Men jag syftar bara på det fysikaliska ovan. Det funkar inte. Låga frekvenser har enormt långa våglängder. Dessutom är bakgrundsbruset väldigt högt för låga frekvenser.
  Slutsats: Det går inte att överföra nåt användbart till mikromottagarna med låga frekvenser.

  “..nanokapslar, och att det kan friges via utsändning av 18 GHz signaler”

  Kollektivt kan de möjligen gå att nå på det viset. Dvs så att de svänger unisont som om de utgjorde en makroskopisk kropp. Men om man jämför med att all DNA har högfrekventa resonanser så märks det därför att de är biljoner och kan svänga unisont som om vore de en makroskopisk kropp.
  Det krävs nog väldigt mycket grafennanorör om det ska gälla dem också.
  Men då utlöses alla som har samma resonansfrekvens. Det går inte att selektivt nå enskilda.
  Det är alltså inte tillämpligt på hur man kan addressera enskilda nanoobjekt som ibland är temat i andra exempel.
  Dvs om det finns massor av nanorör utspridda i metabolismen kanske kanske de kan bringas att släppa ut sin last. Men finns det enskild med en separat resonansfrekvens så går den inte att nå.

  Betr begränsningarna med smart dust i (4):
  “The neural dust is interrogated by another component placed beneath the skull[det står scale men ska vara ‘skull’] but powered from outside the body. This generates the ultrasound that powers the neural dust and sensors that listen out for their response, rather like an RFID system.”

  Jag kan inte låta bli att misstänka att felskrivningen med ‘scale’ istf
  ‘skull’ var avsiktlig

  Det finns andra typer av smartdust som signalerar med ljus och då är det möjligt att använda såna mer självständigt för att mäta temperatur och annat
  De förses med energi från ljus och signalerar. Tex med små speglar som semaforer.

  (12) om neural dust har samma begränsning som (4) att det krävs makroskopisk hårdvara på insidan och utsidan av skallen. Orsaken är att man behöver koppla signalen induktivt eftersom kornen är för små att interagera med ett fjärrfält.

  Liksom fallet var med RFID som behövde 4mm antenn så krävs även här makroskopiska ’tillbehör’ som gör det omöjligt att miniatyrisera.

  (13,14)
  Där står att det är ljus som avses inte radiovågor.
  Dvs ‘antenn’ syftar på optisk kommunikation.

  De ger exempel på sk icke invasiv brain to brain communication som kräver en badmössa med elektroder och möjligheterna att upplösa rumsligt är mkt begränsade skriver de.

  Allt tal om att koppla upp sig till internet inbegriper även när det inte sägs att man har ett (eller flera) makroskopiskt implantat som tjänar som gränssnitt.

  • Angående trådlås kommunikation. Det spekuleras om att de vita långa propparna som funnits i avlidnas blodkärl utgör antenner. https://drjaneruby.substack.com/p/bombshell-white-embalmer-clots-are

   Sedan finns “Quantum dots” i injektionerna som kommunicerar via ljus och även kan kommunicera med nervceller tror jag. “Quantum dots” kan användas för att uppnå självmonteringen (Self assembly).

   https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202101125

   https://www.nature.com/articles/s41567-020-0879-8

   Jag har inte haft ambitionen och har inte heller rätt kompetens för att kunna förklara fysiken bakom varje tekniklösning. Jag tror inte det behövs för att detta skall vara trovärdigt. Att funktionerna beskrivs i vetenskapliga publikationer är nog tillräckligt för att påvisa vilka möjligheter som finns.

   • Det är trovärdigt som översiktligt litteraturstudium och det är bra att någon genomför det. Men det här är ju ett interaktivt forum som ger möjlighet att zooma in mer.

    Ang vita långa gummiartade blodproppar så säger denna källa att de inte är ovanliga efter döden
    https://www.mcgill.ca/oss/article/covid-19-critical-thinking/anti-vaccine-documentary-died-suddenly-wants-you-feel-not-think
    Innehållet är kritiskt mot en film Died Suddenly.

    Där står att det sker en separation av blodets beståndsdelar efter döden

    Följande källa förklarar varför trombosis är vit i ena änden etc

    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780120777501500155

    Tror inte på att det används som antenner. Man vill inte ha så stora objekt inne i blodkärl.
    Det är mycket som verkar vådligt men allt har inte tekniska avsikter

    Jag läser dokumentet om ‘Quantum Dot Self-Assembly Enables Low-Threshold Lasing’
    De nämner superfluorescens. Det är ett fenomen som gör att N stycken koherenta ljuskällor inom en ljusvåglängd samverkar så att ljusstyrkan blir N^2
    Men det och det övriga pekar på hur de ger ljus som grupp.

    Det säger inget om varför det skulle vara till gagn för att fungera som metod att skapa någon apparat. Det är mer analogt med kristallisation.

    Det dokumentet från Nature som kräver institutionstillhörighet beskriver i abstract vad som låter som konstgjorda celler.
    Det ingår naturligt i långsiktig forskning för att så småningom kunna skapa konstgjort liv eller för att förstå hur livet självassemblerar och quantum dots (QD) kanske underlättar för att avbilda det man skapar.
    Som att det kan bli självlysande

    Jag gissar att QD bara handlar om det.
    Antag att QD har energiförsörjningen ordnad.
    Enskilda QD som signalerar är runtstrålande och kan bara rikta strålningen kollektivt.
    Jag tror därför inte på att QD fysiskt kan styra uppbyggnad av något
    Men om alla olika QD har unika frekvensresponser kanske de kan signalera individuellt. Likväl krävs ju att det finns information om var de befinner sig.
    Ungefär som mikro-GPS

    Eftersom det 2021 framgick av insiders att GO ingår i vaccinet antagligen som adjuvant så tror jag på det. Men resten är ännu inte tillräckligt övertygande.

 • Kan bara upprepa att det är bra att du Tomas har sammanställt det här metodiskt på svenska.

  Angående Smart Dust så har jag läst att de planerat sprida det här över fiendeområde via flygplan eller missiler. Nu har de hållit på att insektsspraya oss under en längre tidsperiod och lungcancerfrekvensen har gått upp även för dem som aldrig rökt, så det kan ju vara något tillsatt i inandningsluften lika hälsovådligt som cigarettrök. Men att koncentrationen i mänskliga insekter inte uppnått önskvärd koncentration vilket då lett till deras globala injektionsparty.

  Sen är grejen med en Marburg payload inte alltför långsökt. Tittar man på den panik och följsamhet som rådde med Convid, så kan man bara spekulera i det vansinne och möjlighet till tvångs”vaccinering” som skulle följa om människor helt plötsligt började blöda ur alla naturliga som artificiella kroppsöppningar.

 • Tack! Igen oerhört värdefullt. Visst skickar du detta till regeringen och alla riksdagsmän också?

  1. Varning för att lämna prover av avföring eller andra kroppsalstrade ämnen till screening. Det förekommer nu utskick till bl a kvinnor att lämna avföringsprov eller tops sin egen slida och skicka till det vi tidigare kallade landsting. Gör inte det!

  2. CDC i USA gick tidigt ut med att de som har kontakt med någon injicerad tar del av medlen och att de överförs via kroppsvätskor.

  3. Virus har aldrig isolerats. Inte något någonsin! Bluff och båg hela vägen. Se dessa filmer: Del 1: https://rumble.com/v1gywar-the-end-of-germ-theory.html
  Del 2: https://rumble.com/vqp7ae-germs-debunk-corona.html

  4. Modernas VD gick också tidigt ut och sa att man ska se injektionerna som ett operativsystem.

  5. Grafen i dricksvatten? Och i all mat?

  6. Kolla alltid weforum.com strategic Intelligence. https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LHN2EAO?tab=publications
  Här ser man deras planer officiellt för olika länder och faktorer.

  Här visar de sina planer för styrmedel: https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000pTDaEAM?tab=publications

  Om bioteknologi: https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000001j9vlEAA?tab=publications

  Om “vacciner”: https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006DR3hUAG?tab=publications

  Återkommande begrepp är Agile Governance, alltså ungefär följsamhet i ledning = övervakning och påtryckningar av allt och alla.

  • Hej
   Känner du någon som har administrerat sådana skrivelser tidigare? Det känns lite ruskigt att försöka kommunicera med de som är ansvariga för eländet.

   • Du skickar ett väl sammanställt brev till registrator för respektive departement eller regeringen. Adresserna ser du här: https://regeringen.se/kontaktuppgifter/

    Kontakta gärna också någon, som t ex Läkaruppropet, för att få en större grupp som avsändare. Med ett diarienummer kan man påvisa att de blivit informerade och inte kan säga att de inte såg det komma i efterhand. Öppna brev gör ingen skillnad. Man måste begära ett diarienummer = kvitto på inlämnad information.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *