Myndigheter, politiker och massmedia delaktiga i dödlig desinformationskampanj om covid

"Socialminister Jakob Forssmed och hälsovårdsminister Acko Ankarberg, vill göra det "möjligt" för svenska barn covidvaccineras igen rapporterar media, trots att injektionen inte längre rekommenderas."

publicerad 19 maj 2023
- Kerstin Unger-Salén
Socialminister Jakob Forssmed (Kd) och Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (Kd). Foton: Kristian Pohl för Regeringskansliet. Montage: NewsVoice
Socialminister Jakob Forssmed (Kd) och Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (Kd). Montage: NewsVoice

Under covidåren har allmänheten utsatts för en desinformationskampanj om covid i syfte att övertyga befolkningen att tro på ett narrativ som i många avseenden inte var sant. Självklart förnekas inte att vi hade en kris. Till en början registrerades många dödsfall. En del var sanna, att de dött av covid, men en hel del dog av andra anledningar med covid.

Anledningarna till att man igångsatte detta infokrig kan ha varit många, men människors rädsla gav de makthungriga och penninglystna en chans att tjäna ännu mer pengar, samtidigt som de kunde utöka sin kontroll över våra liv.

En taktik var att kontrollera våra sinnen och vårt tänkande. Därför blev media en viktig allierad och eftersom massmedia ägs av några få och reklampengarna är deras störst inkomst, kunde man snabbt börja styra massmedia och därmed få inflytande över hur människor skulle tänka.

I infokampanjen ingick också att förlöjliga mentalt hälsosamma forskningsexperter som ägnat sig åt att tänka självständigt och informera allmänheten om vad de visste och vad som inte stämde i den desinformation som spriddes via massmedia.

Dessa försökte få till stånd en öppen vetenskaplig diskussion, men motparten ville aldrig ställa upp på något sådant. De självständiga forskarna ville föra fram sina budskap och varna för vetenskapligt falska påståenden som ledde till riskfyllda beslut vad gäller människors hälsa.

Omfattande desinformationskampanj om covid

Myndigheter och politiker gjorde allt för att tysta ner dem, trots att de bevisligen hjälpte människor, förföljdes de och fråntogs sina jobb och läkarlicenser.

Ytterligare taktik har gått ut på att förvirra och sprida motsägelsefulla och falska budskap.

Skrämselpropaganda är också ett mycket effektivt vapen för att få till stånd lydnad. Desinformation är falsk information som sprids med avsikt att i det fördolda påverka allmänheten och dölja fakta.

Massvaccineringen inleddes i Sverige i december 2020. Man kallade det för massimmunisering, men som vi vet blev de ”vaccinerade” inte immuna utan många fick Covid-19 vid upprepade tillfällen efter att de tagit sprutan. En hel del blev väldigt sjuka och dog faktiskt av det så kallade “vaccinet”.

Nu är skadan skedd och vi vet inte var det slutar. Överdödlighet bland befolkningen i många länder är skyhög, speciellt bland unga arbetsföra människor. Siffrorna sammanfaller med när massinjektionerna påbörjades.

Inget tidigare “vaccin” har någonsin registrerat så många indirekta och direkta dödsfall och allvarliga biverkningar som covidsprutan. Det är något Folkhälsomyndigheten inte informerar om trots att det är officiellt publicerade fakta i bla USA och Storbritannien.

Folkhälsomyndigheten insisterar att:

Vaccinerna är säkra. Covid-19-vaccinerna har, liksom alla läkemedel och vacciner, gått igenom en ytterst noggrann testprocess i flera steg. Denna process är specifikt utformad för att identifiera möjliga säkerhetsproblem”.

Ovanstående påstående är desinformation, en medveten och ensidig information som är missvisande och döljer fakta. Det bekräftar ett vedertaget narrativ vars uppgift är att så många som möjligt inte hesiterar om att låta sig vaccineras, oavsett hur riskfylld mRNA-sprutan än är.

Folkhälsomyndigheten behöver bara läsa på inkomna anmälningar till VAERS sedan 2021 för att förstå att vi befinner oss i en allvarlig hälsokris som sammanfaller med när man började massvacinera mot Covid-19.

Trots alla nya rön fortsätter myndigheter att pusha för mRNA-sprutan. De äldre är den största målgruppen. Bor du på ett äldreboende har du inget val. Schweiz har dragit in mRNA-sprutan helt och hållet.

Staten i Schweiz ansvarar inte längre för några biverkningar utan det måste tas av läkaren administrerade sprutan. Det är ett stort steg i rätt riktning och man skulle hoppas världen följer deras exempel.

Så länge människor fortsätter ta sprutan fortsätter det riskfyllda experimentet

Den sk mRNA-sprutan har fått nya namn som “bivalent spruta”, som enligt uppgift är en uppdaterad spruta som ska skydda mot två varianter av SARS CoV-2. Det finns också en covid/influensa-combo spruta som säkert kommer att rekommenderas årligen.

Folkhälsan säger:

“Alla personer i riskgrupper, samt gravida och människor som är 65 plus, rekommenderas att vaccinera sig mot influensan och även ta en påfyllnadsdos mot covid-19.”

Det gäller att toppa upp med fler spikproteiner varje år [ironi].

I USA har man nu lyckats införa mRNA-sprutan och boosters på barnens vaccinationsprogram från 6 månader och uppåt, trots att de inte är i riskzonen och bara får nackdelar av sprutan.  Det är uppriktigt sagt barbariskt. Många barn får inte gå till skolan i vissa stater i USA om de inte tagit alla vaccinationer som myndigheten CDC rekommenderar.

Med andra ord kommer man tvinga föräldrar att låta sina barn vaccineras med mRNA-sprutan som en förutsättning att de ska få gå i skolan.  Flertalet universitet kräver likaledes att studenterna är uppdaterade med boosters för att få fortsätta sina studier.

Socialminister Jakob Forssmed och hälsovårdsminister Acko Ankarberg, vill göra det “möjligt” för svenska barn covidvaccineras igen rapporterar media, trots att injektionen inte längre rekommenderas. Ministrarna tycks vara helt omedvetna om alla de risker som sprutan förknippas med, speciellt för barn och ungdomar.

“Immunitet från covidvaccinet är bättre än ett naturligt immunförsvar från att ha haft covid.”

Det påståendet är inte sant, snarare en vetenskaplig lögn. Immunologforskare har sedan länge varit medvetna om att naturlig immunitet är ett effektivt sätt att bekämpa infektioner och sjukdom.

Åtskilliga forskningsstudier, nu senast en artikel publicerad i The Lancet, sedan publicerad i Wall Street Journal den 26 februari 2023, bekräftar att naturlig immunitet efter en covidinfektion, ger mer skydd än covidsprutan.

“The Lancet medical journal this month published a review of 65 studies that concluded prior infection with Covid—i.e., natural immunity—is at least as protective as two doses of mRNA vaccines. The most surprising news was that the study made the mainstream press”Allysia Finley, Wall Street Journal

Det var således helt felaktigt att rekommendera de som redan var immuna och som haft covid, att ändå låta sig ”vaccineras”, men, det gjorde man. Sen visade det sig att de som redan haft covid kunde riskera större biverkningar om de ”vaccinerades” snabbt därefter.

Det betydde att man spädde på med ytterligare giftiga spikproteiner från mRNA-sprutan bortsett från de spikproteiner som själva covidinfektionen bidragit med.

Dr Sucharit Bhakdi
Dr Sucharit Bhakdi, eget verk

Läs mer: Dr Sucharit Bhakdi: covidvaccinerna är genförändrande

Eftersom covid-19-mRNA baserade sprutor endast levererar genetisk information för spikproteinet SARS CoV-2 som motsvarar Wuhan sekvensen, och inte är effektiv mot muterade sekvenser, kommer naturlig immunitet alltid vara ett bättre långvarigt skydd.

Man skulle framför allt förskonat barnen från mRNA-sprutan, eftersom de överhuvudtaget inte var i farozonen och de flesta redan haft covid. Men även här hoppade man över logik och vetenskaplig kunskap. Man spred en desinformation som var skadlig för barnen och ungdomarna.

Syftet var att få dem att känna sig skyldiga om det inte tog sprutan. Många gav efter och en hel del föräldrar ångrar säkert att de gick med på att barnen skulle vaccineras.

Man var som besatt av att alla utan undantag skulle ”ta vaccinet!”  Ingen fick hesitera var mantrat och det var barnens uppgift att rädda mor och farföräldrar från att dö av covid. Som vi vet hindrade sprutan inte smittspridning.

Eftersom Pfizer aldrig undersökt om de ”vaccinerade” kunde sprida viruset till andra var det var inget man kunde uttala sig om, men man gick ändå ut och bedyrade att vaccinerna skulle få stopp på smittspridning och därmed pandemin. Ingetdera var sant.

Lögn: Ivermektin och hydroxiklorokinin är farliga

En annan skandal handlar om desinformation angående läkemedlen ivermektin och hydroxiklorokin. Trots att flertalet läkare med stor framgång behandlat allvarliga covidfall med båda läkemedlen och de tagit fram protokoll med en sammanställning av olika ingredienser där dessa ingick, lyckades CDC i USA och EMA i EU se till att dessa effektiva läkemedel förbjöds.

Man bedömer att i USA dog en halv miljon människor i onödan.

Robert F. Kennedy Jr. skriver om detta i sin bok The Truth about Fauci. Deras beslut ledde till dråp (vållande till annans död) och det visste de.

För att se till att förbjuda Ivermektin använde man sig av korrupta forskare för att framställa ett icke-vetenskapligt papper (som sedermera fick dras tillbaka) men som ändå hann publiceras i the Lancet. Ivermektin påstods vara farligt och att det var hästsmedel, vilket var en direkt lögn eftersom det med stor framgång använts som ett godkänt läkemedel för människor, sedan lång tid tillbaka.

Ett av flera exempel på hur man medvetet försökte förvirra allmänheten. Till och med WHO har klassat det som ett av de säkraste läkemedlen på marknaden.

Dr Pierre Kory (MD) är en expert som utfrågades i den amerikanska senaten. Han kunde verifiera att Ivermectin är ett ytterst säkert läkemedel, lättillgängligt och billigt. Upptäckten av Ivermectin ledde till Nobel priset. Dessutom är det inkluderat i WHO s lista av “essential medicines”.

”Numera finns data från minst 20 välformulerade kliniska studier, varav tio är randomiserade, kontrollerade studier. De visar hela tiden stora fördelar med Ivermectin vad gäller att minska smitta, förkorta återhämtningstiden, minska sjukhusvistelser och framför alltbidra till att reducera dödsfall,” säger dr Kory.

Hela kampanjen mot Ivermectin handlade om ett cyniskt spel där människors liv stod på spel.

Läs mer: Expertgrupp: Ivermectin är bästa tidiga behandling mot Covid-19

 • På vilken vetenskaplig grund vilar beslutet att dra in detta läkemedel och förbjuda användningen av det för Covid-19?
 • Vems intressen vill Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten tjäna när de också förbjöd patienter att behandlas med Ivermectin?

I USA har man nu stämt FDA för att de försökt förbjuda preskribering av ett läkemedel som kunde rädda många liv. I Sverige är det fortsatt förbjudet.

En förklaring till varför man var så ivrig att förbjuda dessa säkra läkemedel har följande förklaring; För att kunna driva igenom godkännande av mRNA sprutan för ”emergency use” var det viktigt att det inte fanns någon alternativ behandling som var effektiv. Man förbjöd därför två effektiva läkemedel som visat sig fungera alldeles utmärkt bra mot Covid-19.

Det andra var Hydroxiklorokinin som också förbjöds. Att neka döende patienter på sjukhusen dessa läkemedel var ett av otaliga brott mot mänskligheten som utfördes i covidpandemins namn. Kampen är inte över än.

Lögn: mRNA sprutan är ett ofarligt och säkert vaccin

Sanningen är att mRNA-sprutan är en genetisk manipulation av hälsosamma celler. Det är en genterapi där syntetiska budbärare används för att producera spikproteiner i cellerna.

Att kalla mRNA-sprutan för ett vaccin är missvisande av flera skäl. Enligt www.MedLine Plus ska ett vaccin förhindra infektion samt smittspridning. Vi vet nu att mRNA-sprutan inte förhindrar infektion och smittspridning. Det har mer anmälningar för allvarliga bieffekter och dödsfall än något annat tidigare vaccin.

Låt oss ägna ett ögonblick åt att förstå hur sprutan fungerar och varför vissa ingredienser skapar så pass allvarliga hälsorisker.

Sprutan innebär att man injicerar ett band av syntetiska mRNA (slags budbärare) som ska ge instruktioner till cellen att producera S 1 spikproteiner. Budbäraren, dvs N1-metyl-pseudouridinmodifierat mRNA, paketeras i nano partiklar som kan tränga igenom över allt, t.o.m. hjärnbarriären.

Innan mRNA-tekniken fick ett genombrott i covidvaccinet hade man brottats med vissa utmaningar:

a) Hur skulle man leverera mRNA in i cellen?

b) Hur skulle man undvika en stark immunrespons när främmande RNA introduceras i kroppen?

c) Hur skulle man undvika att RNA inte bröts ner för snabbt av ribokinase enzymer, utan stannade kvar länge nog för att kunna ha önskad effekt. Enzymerna finns nämligen överallt och sätter i gång en immunrespons för att eliminera främmande material.

Vaccinproducenterna behövde hitta ett sätt att manipulera cellernas naturliga respons och förtrycka immunförsvaret. Det var en förutsättning för att mRNA-tekniken skulle fungera. Det var där som pseudouridine kom in i bilden och ”lyckades” lösa problemet genom att det bidrog till att stabilisera mRNA. Problemet med pseudourine är att de är synnerligen inflammatoriskt.

Ett annat problem är huruvida det är bra idé att sänka immunförsvaret? Det är vårt främsta försvar mot infektioner och andra sjukdomar och synnerligen betydelsefullt för att kunna upptäcka cancerceller och eliminera dem. Det visar sig att de mångvaccinerade ofta klagar på att de är långvarigt sjuka och kämpar med ett dåligt immunförsvar. Kanske inte är så konstigt.

Åtskilliga frågor är fortfarande obesvarade om hur mRNA påverkar cellens delikata maskineri. Enligt Pfizers egna kliniska studier har man inte undersökt detta. Exempelvis:

 • Hur länge stannar mRNA kvar i kroppen? För evigt?
 • Finns det långtidseffekter av de giftiga spikproteiner som ständigt produceras?
 • Kan de sluta att produceras även om mRNA förblir kvar i cellerna?

Detta är ytterst angelägna frågor som borde besvarats för länge sedan.  Många har fått biverkningar långt efter att de tagit sprutan.

En hel del vaccinerade börjar nu undra om de någonsin blir av med mRNA budbärarna/vaccinet från sin kropp? Enligt Dr, Malone som var en av uppfinnarna till mRNA teknologin, är det ännu inte känt hur det skulle gå till.

Han säger:

”Det finns ingen teknologi som kan eliminera dessa syntetiska ”mRNA-liknande molekyler från vår kropp. Och detta gäller för de flesta ”genterapier” som används nuförtiden.”

Man har invaderat människors kroppar med ett spikproducerande medel och ingen vet hur man ska få stopp på eländet.

Nya studier ger dock hopp om att enzymet nattokinase skulle kunna vara effektivt för att göra sig av med spikproteiner. Nattokinase är baserad på fermenterad soja och finns att köpa på hälsokostbutiker.

Lögn: Spikproteiner som produceras genom mRNA sprutans försorg, stannar vid injektionsstället i armen

På ett tidigt stadium visste man att ovanstående påstående inte var sant. Man visste, det innan mRNA sprutan godkändes för att komma ut på marknaden. Samvetsgranna forskare som förstod sig på allvaret med att spikproteinerna kunde sprida sig till olika organ i kroppen försökte slå larm men blev snabbt nedtystade.

Vad är problemet? Syftet med spikproteinerna som kroppen börjar producera när man tagit mRNA-sprutan var att de skulle få immunförsvaret att bilda antikroppar mot dem, och därmed bekämpa infektion från SARS- CoV-2. Problemet med spikproteiner är att de uppträder som ett gift i kroppen och är patogena, dvs framkallar sjukdom.

Folkhälsomyndigheter och en del forskare bedyrade heligt att spikproteinerna skulle stanna kvar i armen och försvinna snabbt. Det var aldrig sant. – Ytterligare desinformation. Man visste redan på ett tidigt stadium att spikproteinerna kunde sprida sig till olika väsentliga organ.

De japanska myndigheterna begärde nämligen, innan man godkände mRNA sprutan i Japan, att Pfizer skulle göra en studie om distribution av lipida nano partiklar i människokroppen, efter den injicerats med mRNA sprutan.

Studien som utfördes i Japan, visade att både nano partiklar och spikproteiner inte stannade i armen, utan att de spred sig till lever, njurar, testiklar, äggstockar, placentan, till hjärnan och till blodet. Hur länge spikproteinerna fortsätter produceras eller stannar kvar i kroppen är oklart än idag.

 • Varför tillät man COVID sprutorna att injiceras i människor trots att man visste att spikproteinerna spred sig till väsentliga organ?
 • Varför rekommenderade man påfyllnadsdoser med mer spikproteiner när man visste att ju mer man fyller på med boosters, desto svårare att bli av med dessa giftiga ämnen?

Hur man blir av med själva mRNA-instruktionen som injicerats, är som sagt fortfarande en obesvarad fråga.

Dr. Paul Marik and Aga Wilson
Dr Paul Marik och Aga Wilson. Foto: Eastern Virginia Medical School och Perspektiv TV

Professor Paul Marik, grundare av Front Line Covid-19 Critical Care Alliance , utfrågades i en nyligen publicerad intervju i NewsVoice, angående spikproteiner. Han är djupt oroad av hur skadliga spikproteinerna är.

Ju fler vi har i kroppen desto värre skadeverkningar, menar han. De stör blodets flöde vilket kan leda till blodkoagulering och mindre syresättning av cellerna. Han avråder helt från att fylla på med fler boosters eller bivalenta eller andra mRNA sprutor.

En annan tillförlitlig expert på området är professor emeritus Masanori Fukushima, från Kyoto universitet. Han har stämt sin regering för att ha spridit osanning om covid. Han menar att problemet med spikproteinerna, är att de attackerar alla typer av celler, speciellt epitelskikt som täcker insidan av hjärtat, blodkärlen (kärlendotel), lymfkärlen (lymfatiskt endotel). Om, och när de binder speciellt till blodkärlen, kan de trigga koagulering, hjärtattack och stroke, hjärtmuskelinflammation och blodproppar. Inte precis vad man förväntar sig av ett s.k. vaccin.

I en studie ”A case Report: Multifocal Necrotizing Encephalitis och Myocarditis after BNT62b2 mRNA Vaccination against COVID-19”, publicerad i Tyskland i oktober 2022 i journalen ”Vaccines”, visar man att covidvaccinet, inte själva infektionen, orsakade hjärn- och hjärtskador hos äldre utan att de haft några andra hälsoproblem innan sprutan.

”Gravida kvinnor rekommenderas vaccination mot covid-19. Det finns inget som tyder på att en vaccination under graviditeten påverkar den gravida eller fostret negativt”

Detta skriver Folkhälsomyndigheten på sin webbsida. Att säga att det inte finns något som tyder på att en vaccination under graviditeten påverkar den gravida kvinnan, eller fostret negativt, är inte sant.

Påståendet att sprutans innehåll endast skulle stanna i armen är inte är sant, vilket den japanska biodistributions studien fann att lipida nanopartiklar och spikproteiner från mRNA-sprutan, hade samlats i osedvanligt hög grad i äggstockar hos kvinnor.

I Pfizers egna dokument skriver man att vissa kvinnor blev gravida under tiden de ingick i de kliniska studierna. Enligt Daily Clout och en artikel skriven av Igor Chudov, publicerad den 25:e april 2023, som kallas för ”Pregnancy and lactation cumulative review” identifierade Pfizer 458 graviditeter av mödrar som blivit fullt vaccinerade. I två fall av ofödda barn, påverkades de av ”transplacental transfer” av mRNA covidvaccinet. Detta betyder att vaccinet lyckades penetrera placentan. Två nyfödda barn dog av allvarlig respiratorisk infektion efter deras mamma tagit sprutan.

Under pandemin påstod hälsoexperter att vaccinet inte kunde tränga sig in i placentan. Vilket uppenbarligen inte heller var sant. 52 kvinnor, dvs 11,3% fick missfall av de 458 som identifierats.

Normalt inkluderas inte gravida kvinnor i förkliniska studier av säkerhetsskäl.

Vilket inte heller skedde hos Pfizer innan FDA godkände sprutan. Utan säkerhetsstudier borde man aldrig rekommenderat gravida eller fertila kvinnor att ta mRNA-sprutan, men, det gjorde man.

Vaccinering av gravida kvinnor har utförts i en massiv skala, utan några förstudier om säkerhet för den gravida kvinnan eller fostret.

Många allvarliga biverkningar har rapporterats in till VAERS och EudraVigilance i EU.

Enligt The European Medicine Agency Asessment Report februari, 2021, saknades säkerhetsdata vad gäller genotoxicity och cancergenicity (om något ämne är cancerframkallande). Inte heller hade man testat för hur fertilitet skulle påverkas av mRNA-sprutan vilket hade varit en god idé innan man började massvaccinera ungdomarna. Nu verkar det som mRNA haft en negativ effekt på fertilitet att döma av den statistik som presenteras i olika länder.

Enligt professor Arne Burkhardt, tysk patolog, forskare och läkare i Hamburg sedan 40 år, har han funnit en stor mängd spikproteiner i testiklarna och knappt några sperma hos bl.a. en ung 28-årig man som dog 140 dagar efter att ha tagit Covid sprutan. Han säger;

”Vore jag en kvinna i fertil ålder, skulle jag inte planera moderskap med en covidvaccinerad man.”

Många anmälningar har inkommit om menstruationsrubbningar, spontana aborter, minskad fertilitet hos män och kvinnor och minskade födslar som kan härledas till när vaccineringen påbörjades. Minskat antal födslar ökar anmärkningsvärt i Sverige och i andra länder.

Enligt Pagina Um i Portugal som granskat tusentals rapporter av gravida kvinnor som fått covidsprutan, har mer än 5300 allvarliga biverkningar vilket inkluderar 3385 aborter och 246 dödfödda barn, registrerats.

Förra december skrev EMA att man fortfarande befann sig i en övervakningsprocess men inte ett ord om de tusentals fall som anmälts till EudraVigilance databas. ang. allvarliga biverkningar.

Senaste CDC data visar att dödsfall hos gravida kvinnor ökade abrupt under 2021, vilket sammanfaller med när massvaccineringen började. Enligt officiella data från olika hälsokliniker i Israel har 100% fler nyfödda bebisar dött under perioden 2019 till 2022. Allt fler nyfödda som dött kan direkt relateras till nya vågor av massvaccinering och boosters. Dessutom föddes färre barn under perioden.

Enligt ”VAERS COVID Vaccine Reproductive Health Related Reports” statistik, 2021 till 23 december 2022, har missfall och dödfödda barn ökat med 4070%.

Ingen seriös människa kan väl idag förneka att mRNA sprutan är förenad med en mängd synnerligen allvarliga hälsoproblem. Allt tyder på att mRNA/DNA-sprutorna bord dras tillbaka.

Bra vetenskap kräver svar på viktiga frågor och de borde ha besvarats innan man injicerade miljontals människor globalt med en sådan experimentell substans.

Professorerna på Karolinska som var så snabba att lovorda massvaccinering med mRNA sprutan kunde ha kostat på sig mer ansvarstagande och satt sig in i alla detaljer innan de var så snabba med sina uttalanden.

Ytterligare biverkningar av mRNA sprutan

Cancerincidensen ökar på ett oförklarligt sätt efter ”vaccinering” med mRNA sprutan. En möjlig konsekvens av mRNA-sprutan handlar om s.k.” turbocancer”.

Dr. Byram Bridle. Photo: Bright Light News
Dr Byram Bridle. Foto: Bright Light News

Dr Byram Bridle, virolog och immunolog, samt forskare vid universitet i Ontario, Kanada, påpekade redan i november 2021 att han var mycket bekymrad eftersom han fick in allt fler rapporter från onkologer om cancerfall som varit i remiss men som efter patienten ”vaccinerats” kom cancern tillbaka med turbofart och spred sig helt ur kontroll med metastaser.

Bridle påpekar att det är känt att det s.k. vaccinet, åtminstone temporärt, åstadkommer en minskning av antalet T-celler och de är en del av immunförsvaret. Som vi vet är de ytterst kritiska vapen som vårt immunsystem använder sig av för att slåss mot cancer.

Läs mer: “Vi har gjort ett misstag” – Vaccinforskaren Byram Bridle varnar för covidvaccinerna

Angus Dalgleish, vid St.Georges University of London, professor i onkologi, varnar också för mRNA-covidsprutan, och framför allt boosters som han, liksom dr Bridle, anser kan framkalla mer aggressiva metastaser.

”Forskning visar att spikproteinerna från SARS COVID-19 förstör 90% av den mekanism som reparerar DNA i lymfocyter (vita blodkroppar som hjälper kroppen slåss mot infektioner och kroniska sjukdomar som exempelvis cancer.”

Dalgleish rapporterar att unga eller medelålders människor som varit i remiss, plötsligt utvecklar cancer med rasande fart, fast den tidigare hållits under kontroll. Denna observation delas av flera onkologer.

Professor Dalgleish uppmanar myndigheter att sluta rekommendera mRNA sprutan. Han ser också ett samband mellan blodproppar, hjärtmuskelinflammation, hjärnblödning och neurologiska sjukdomar som myelit (inflammation i ryggmärgen som stör kommunikation mellan nerver och hjärnan) som en följd av mRNA sprutan.

Överdödlighet och ”sudden death syndrome”

Edward Dowd: "Dödsorsak okänd" om en desinformationskampanj om covid
Edward Dowd: “Dödsorsak okänd”

En ny bok “Dödsorsak okänd” har kommit ut av Edward Dowd (Theyliedpeopledied.com), före detta Black Rock-investerare, specialiserad på att läsa trender inom finansvärlden. Med den kunskapen har han med sin partner, Josh Stirling, sammanställt olika grafer och trender som visar hur överdödligheten hos generationen född 1980 till 1999 såg ut i USA under tiden när vaccineringen pågick och man gav boosters, mars 2021 till februari 2022.

Tro det eller ej men fler unga människor i USA dog under den tiden än i Vietnamkriget. 45.000 fler dog i denna åldersgrupp år 2021. Det går bara inte att bortförklara dessa siffror och det borde få vilken som helst politiker eller hälsomyndighetsperson att stoppa mRNA-sprutan till dess man rett ut vad anledningen är till all denna oförklarliga massdöd hos i övrigt unga, friska, arbetsföra människor

I Sverige har överdödlighetstalen varit lägre, men ingen har heller tittat på hur överdödligheten ser ut hos unga ålderskategorier.

Varje påstående i Edward Dowds bok är fakta checkat och har referenser. Jag rekommenderar alla som är intresserade av sanningen att även läsa “Cause Unknown – The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 & 2022”, Edward Dowd utgiven av Children’s Health Defense.

Överdödlighet och ”sudden death”, speciellt hos de unga och friska är ytterligare ett tecken på hur allvarlig situationen är vad gäller biverkningar från mRNA-sprutan. När man tittar på statistiken brukar den inte variera nämnvärt år från år vad gäller dödlighet och det gjorde det inte heller under 2020 när Covid-19 spred sig, men när massvaccineringen började, registrerades överdödlighet av ett sällan skådat slag.

Myndigheter har tvingat/övertygat en ovetande befolkning att ta mRNA-sprutan trots att de kände till allvarliga hälsorisker som var förbundna med det s.k. “vaccinet”. Ett antal forskare och läkare världen över, bl.a. Peter McCullough (se artiklar i NewsVoice), en framstående expert på Covid-19, liksom professor Fukushima i Japan, begär att man drar in sprutan tills vidare. Allt flera instämmer säkert med dem.

Starta en namninsamling och begär att mRNA-sprutan dras tillbaka. Annars kommer de aldrig att sluta med mRNA-tekniken och nya vaccin kommer fortsätta att produceras på samma sätt. Vi måste värna oss mot vad som kan hända framöver.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det verkar vara alla “vacciner som är boven. Kan det vara så att dessa mängder av sprutor som ges till alla spädbarn gör att de senare i livet inte klarar att skilja lögn från sanning, inte klarar att identifiera fara och risker. Kan det vara så att tallkottkörteln tar skada av alla “vacciner ? Att kroppens signalsystem rubbas och att barn föds med ADHD, Autism och andra brister som gör barnen till vårdpaket ? Varning för “vacciner särskilt nödvaccinet mot Corona. Varför det, jo allt är fejk från början och pandemin var en bluff. Onda makter ligger bakom för att kunna ta makten över oss alla.

  • Om du tror att det bara är makten de vill åt kommer du att bli besviken.
   Det är din själ, dina tankar förnuft och känslor de vill åt.
   Essensen av dig.
   Totalt herravälde över kropp själ och ande.
   Men som sagt vänta i 14 månader till.
   Vaccinen är just allt ovanstående.
   Om man dör tidigare och blir infertil är det enligt dem bara en “win/win” situation.

  • Det är och har aldrig varit ett vaccin.
   Läs på om Vmat2 genetic receptor och “soulcatcher”. Protokollet testades under tidigt 90-tal under desert storm bland annat. Utförandet förfinades under Ruanda med flytande kristaller med låg frekvens. Jag anser att Riksbanken snart är färdigt för dess fait accompli vid nästa Pandemi. Ett vaccin-plåster som sätts i pannan eller på handen.

 • En utmärkt artikel, som nästan täcker allt, när det gäller det genmanipulations-experiment, som omfattar nästan hela jordens alla människor. Alla de negativa effekter, som vi sett sedan covid-vaxzinerna började ges för 2,5 år sedan, var kända av läkemedelsbolagen, genom deras interna forskning innan lanseringarna. Men ett väldigt viktigt faktum missas här – liksom av alla andra: Sättet som vaxzinerna gives på.

  Injektioner gives på fyra olika sätt, beroende på hur snabb spridning i kroppen av det injicerade ämnet man önskar.

  1. Intracutan injektion. Denna ges i hudens allra yttersta skikt och medlet ligger efteråt i en liten blåsa (kvaddel). Därifrån sprids ämnet mycket långsamt – om alls – till övriga kroppen.

  2. Subcutan injektion. Denna ges i underhudens fett. Det fettet är glest försett med blodkärl, varför medlet sprids långsamt till övriga kroppen (timmar).

  3. Intramuskulär injektion. Den gives i en muskel. Muskler är mycket rikligt försedda med blodkärl och spridning till övriga kroppen sker snabbt (minuter). För att inte av misstag spruta medlet direkt i ett blodkärl, en risk som är mycket stor vid intramuskulär injektion, aspirerar (suger tillbaka) man i sprutan. Om man då får blod i sprutan, varvid man alltså befinner sig med nålspetsen i ett blodkärl, flyttar man nålen till ett annat ställe.

  4. Intravenös injektion. Sådan ges direkt in i ett blodkärl. Spridning till övriga kroppen sker blixtsnabbt (sekunder).

  Ovanstående vet varenda läkare och varenda sjuksköterska i hela världen – även de som arbetar på Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Kunskapen om detta förmedlas i grundutbildningen överallt.

  Vaxzinerna mot Covid-19 ges intramuskulärt. Dessutom gör man ingen kontroll av om medlet sprutas i ett blodkärl, alltså som intravenös injektion. Således vet varje läkare och varje sjuksköterska – i hela välden, inklusive Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets – att Covid-vaxzinerna kommer att spridas snabbt eller blixtsnabbt till den injicerade personens alla övriga organ.

  När Läkemedelsverket och Socialstyrelsen hävdar att ämnet inte kommer att spridas från injektionsstället så ljuger de – och de är fullt medvetna om att de ljuger. Alla de som ger själva injektionerna vet också att detta är lögn. De sprutar ett medel, som de är fullt medvetna om kommer ha en snabb eller blixtsnabb spridning i den injicerades kropp och till alla dess inre organ.

  Sammanfattningsvis: All medicinskt utbildad personal, på alla samhälleliga nivåer, som är inblandade i Covid-vaxzinationskampanjen, är fullt medvetna om, att det de sprutar in kommer att ha snabb-blixtsnabb spridning från injektionsstället, och de kan inte skylla på någon annan.

  Genom att lura läkare och sjuksköterskor, mot deras bättre vetande, att administrera vaxzinerna på ett icke-reglementsenligt sätt, har man gjort tusentals läkare och sjuksköterskor delaktiga i detta brott mot mänskligheten. Därmed har man effektivt tystat dessa, eftersom de blivit medbrottslingar. Det är därför tystnaden från läkar- och sjuksköterskekårerna är så bedövande.

  (Jag använder stavningen vaxzin – lånad från AstraZenecas Covid-vaxzin “Vaxzevria” – för att markera att det inte handlar om ett klassiskt vaccin, utan om ett genmanipulerande preparat.)

 • Rena fakta följer:
  Pfizer testade varken om “vaccinet” gav immunisation eller minskad dödlighet. (Vad testade de egentligen i sina “omfattande” undersökningar?)

  Stora vetenskapliga studier har visat att vare sig Pfizer eller Modernas “vaccin” har gett minskad dödlighet från covid 19.

  Andra vetenskapliga undersökningar visar på minskad immunisation hos de som tagit “vaccinen”, dvs ökad risk för att drabbas av covid19 eller att smitta andra.

  “Vaccinen” från Astra Zeneca och J&J har visat minskad dödlighet från covid 19, men de har också haft starka biverkningar (ibland dödliga).

 • Rättstavningsfunktionen (fast oftare felstavningsfunktionen) har visst ändrat felaktigt i denna mening: “cancerfall som varit i remiss”
  Skall väl vara “cancerfall som varit i remission”.

 • Om nu RNAser omedelbart bryter ned främmande RNA som inte innehåller N1- Methylpseudouridin. Hur kan ett ”omanipulerat” virus infektera celler? Den ”ursprungliga Wuhan sekvensen av spike proteinet har dessutom inte ens teoretiskt funnits i mRNA vaccinet. Det manipulerades på flera andra sätt än pseudouridin och fick därmed en annan okänd struktur och verkningsmekanism/ antikropps svar. Detta har aldrig rört sig om något ”vaccin” mot något virus. PCR testet drogs in för att det inte var tillförlitligt. Hela pandemin och bolagens studier byggde på PCR-tekniken, liksom antalet sjuka, smittade och döda. Hur kan vi med säkerhet säga någonting om denna så kallade pandemin? Om vi inte börjar tänka logiskt kommer vi aldrig tillrätta med detta fruktansvärda spektakel.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *