Klimatförändringarna resultatet av naturliga förändringar på jorden och i solsystemet

publicerad 6 december 2018
- Pål Bergström
Pål Bergström, eget verk
Pål Bergström, eget verk

KLIMATET. Under många år har politiker och mainstream media velat få oss att sjunga i kör om koldioxid som det stora hotet. Men alla forskare är inte överens* om den bilden som man vill göra gällande.

Text: Pål Bergström, Palbergstrom.com | Artikeln har tidigare publicerats på Bergströms blogg

“The hot and dry year 1540 (from February 28 to September 19) was by far much more extreme than now in 2018. For example over that long period in Zurich it rained only four times. In Milan it it was completely dry for five months”
—Werner Kirstein, klimatolog prof.

I mainstream media framställs klimatfrågan i ett väldigt snävt tidsperspektiv, men för den som inte förstår bättre är vi en liten liten punkt på jordens tidsaxel där klimatet ändras i långa naturliga cykler. För några hundra år sedan hade vi en liten istid och innan det var det varmare (enligt IPCC:s rapport från 1990 “AR1: Scientific Assessment of Climate Change” var det varmare än idag). Man kan tro att årets torka var unik i ett historiskt perspektiv men både Europa och USA har upplevt svår torka tidigare.

Många tror på vad som sägs om koldioxid utan eget kritiskt granskade

Det gäller även ledande politiker och sakkunniga. Vad få ser eller förstår är att frågan med all tydlighet drivs av en bakomliggande agenda där målet tycks vara är en överstatlig och odemokratisk samhällsordning. A New World Order som George H. W. Bush så ofta talade om. En världsregering för att tala klarspråk. Utan att gå in i detalj är det en synnerligen välgrundad tes som förklarar mycket av det som händer i världen. Inte helt oväntat och i takt med ökad hysteri höjs röster för att ta krafttag och åsidosätta demokratin. Skrämmande tankegångar och en farlig utveckling men i linje med agendan.

Vissa nyckelpersoner är troligen medvetna om koldioxid som en falsk fasad men spelar med i en teori som fått sitt eget liv. Utvecklingsländer spelar också med då de hoppas få del av klimatskatt. Om inte en agenda skulle det funnits mer öppenhet, ödmjukhet, ansträngningar för att få alla med på tåget. Meningsmotståndare skulle få komma till tals.

Så har inte skett, tvärtom. Man har mixtrat med data, genomdrivit politik över människors huvuden och tystat ner meningsmotståndare med nära fascistiska metoder där få om några har fått komma till tals i mainstream media. Kritiker stämplas nedvärderande som klimatförnekare trots att ingen bestrider att vi har ett klimat som är i ständig förändring. Den som höjer rösten tar en stor risk och riskerar sitt arbete. Inte helt olik häxjakten på medeltiden.

Beroendet av fossila bränslen är naturligtvis något vi måste komma bort ifrån. En dag kommer oljan ta slut varför vi måste hitta alternativ. En okontrollerad vinstdriven utvinning av olja, kol, mineraler och skövling av skog tär på moder jord. Vi håller på att såga av grenen vi sitter på. Detta är viktigt att poängtera men vi måste hålla oss till fakta och inte rusa i fel riktning.

Hysterin som råder kring frågan är inte bra. Fakta och vetenskap måste få förbli politiskt neutral. Pengar och prestige gör att viktig information riskerar snedvridas. Dels av alla som är beroende av pengar för att driva teorin om koldioxid och dels av den fossila industrin som bevakar sina intressen.


Man ska dock vara medveten om att industrin delvis ägs av samma krafter som är starka pådrivare av koldioxidspåret. Maurice Strong som var en tongivande person inom FN för detta och Agenda 21 kom från oljeindustrin.


Med tanke på den troliga agendan, att vi sett manipulation av temperaturdata och att inget av det man sagt ska hända har hänt bör “vetenskap” som ger stöd för koldioxid som bov tas med en nypa salt innan det är verifierat. Man kan inte heller ta för givet att motståndare till CO2-teorin inte vill jordens bästa.

Koldioxid kan ha en viss inverkan på klimatet, men att pekas ut som huvudorsak till förändringarna är inte rimligt. Det är t ex inte helt klarlagt att CO2 föregår ökad temperatur. Ibland har det varit tvärtom.

“Sometimes I believe that folks on the other side of the issue are getting a little panicky because they know when the Atlantic does switch into its colder phase, the Arctic sea ice going to go back to where it was 20, 30, 40 years ago when we were in a colder phase.” – Joe Bastardi, meteorolog

Koldioxid spelar en viktig roll i naturen, gör att det växer mer och endast en liten del av koldioxiden är från människan. Inget av det man sagt ska hända har hänt. Klimatmodeller som ligger till grund för klimatlarmen har inte överensstämt med verkligheten.


70-talet varnades för en kommande istid vilket är mer plausibelt och återigen högaktuellt. Enligt professor Valentina Zharkova med kollegor vid Northumbria University visar deras modell med 97% säkerhet att vi går mot en tid mycket lik lilla istiden som varande från 1400-talet till 1800-talet.


Nya studier – Naturliga processer starkare än mänsklig påverkan

En ny studie visar att havsströmmarna i Nordatlanten är de svagaste på 1500 år och på en nivå som senast föregick lilla istiden. Visserligen vill man koppla det till klimatförändringarna men det skulle mycket väl kunna vara tvärtom om man ser till vad som hände förra gången. Svagare strömmar föregick kallare klimat.

Frågorna och oklarheterna är många. Innebar tidigare perioder av varmare respektive kallare temperatur att jordens magnetfält samtidigt var i förändring eller är det bara så just nu? Om klimatet har en given koppling till magnetfältet som vissa forskare hävdar och det blir svagare och mer ostadigt kan vi vänta oss kraftigare stormar, fler jordbävningar med mera samtidigt som vi går mot lägre temperatur?

Enligt den danska fysikern Henrik Svensmark finns det ett klarlagt samband mellan solaktivitet, kosmisk strålning och molnformationer på jorden. Han menar att det förklarar klimatförändringarna. Koldioxid spelar mindre roll. Med tanke på hans teori, jordens magnetfält, lutning, och så vidare, är det inte rimligt att anta att klimatet är oändligt mer komplext än vad som antas i CO2-teorin?

Är det verkligen logiskt att koldioxid försurar haven om de är världens största reservoar av CO2, eller är haven helt befriade från CO2 och drabbas först nu av utsläpp från människan? Och hur är det med den påstådda korallblekningen på grund av koldioxid (försurning och/eller uppvärmning) från människan? Professor Peter Ridd hävdar att det inte skett i någon större omfattning och är en naturlig process som skett tidigare.

2008 hade BBC en artikel om schweiziska glaciärer med rubriken Swiss glaciers ‘in full retreat’. Lustigt med tanke på att New York Times 1930 hade en artikel som sa Alpine glaciers are in full retreat. Kan det inte vara en logisk slutsats att glaciärer växer och krymper i takt med naturliga klimatförändringar?

Temperaturen har stigit med ca 1 grad sedan slutet av 1800-talet. En stor del av ökningen skedde före andra världskriget. Hur stämmer det med teorin om koldioxid som orsak med tanke på att det var först efter 1940 som användandet av fossila bränslen tog fart? Är inte detta ett klart bevis för naturliga processer som inte har med människan att göra?

Geoengineering och Solar Radiation Management

På sista tiden har vi sett flera artiklar och nyhetsinslag om geoengineering som en lösning på “klimatkrisen”. Tyvärr pekar mycket mot att det är en efterkonstruktion då det uppenbarligen redan pågått under flera år. Om det sker kommer det se ut precis om det vi redan ser på himlen (med olika intervall) något myndigheter förnekar och mainstream media förlöjligar.

Vad innebär geoengineering och Solar Radiation Management (SRM) för temperaturen med tanke på att utsläpp från flygplan bidrar till uppvärmning? Vad innebär det för moder jord med tanke på varningar för vad det kan innebära om vi väl startar med det? Om skadan redan är skedd kan skulden delvis läggas på alla som varit ivriga påhejare för CO2-teorin.

Om teorin om en kommande istid och ett klimat med stora variationer t ex svåra stormar, fler jordbävningar stämmer bör vi lägga allt krut på skyddsåtgärder och ökad beredskap istället för fokus på koldioxid som i ett större sammanhang måste ses som en rätt banal för att inte säga ytterst naiv teori. Lösningar på energibehovet (ej kärnkraft) och andra problem finns men får inte chansen i en allt mer censurerad och kontrollerad mainstream media. Ett motstånd som kan vara ett ytterligare tecken på en bakomliggande agenda.

Korrekt problemdefinition

För att lösa ett problem måste man först göra en korrekt problemdefinition, vilket kräver all fakta på bordet, vilket kräver ett öppet flöde av information.

Om det är något denna artikel vill lyfta fram förutom att vi går mot ett kallare klimat är det hur felaktigt mainstream media agerar när man hindrar fakta och relevant information från att nå allmänheten och beslutsfattare. Lös det och vi har tagit ett första avgörande steg mot lösningen på “klimatkrisen”.

Nedan ett axplock av information och vetenskaplig data som visar att det är mycket vi inte känner till om vår planet, att vi är obetydliga i sammanhanget och att något tycks vara på gång med solen, jordens magnetfält, magmaflödet, planetens lutning, jordbävningar, vulkanutbrott och mera. Vi kan inte utesluta förändringar i vårt solsystem på grund av orsaker som vi ännu inte ser eller förstår. Det inte långsökt att misstänka att detta påverkar klimatet i mycket högre grad än vad människan gör.

Om inte annat måste vi åtminstone erkänna att osäkerheten kring klimatet är för stor för att ta drastiska beslut som äventyrar vår demokrati. Lås oss först ha en öppen och ödmjuk debatt i frågan innan det är för sent för både demokratin och miljön.

Text: Pål Bergström, medborgarjournalist på Palbergstrom.com

Källor

*Några år gammal dokumentär från brittiska Channel 4 men fortfarande aktuell. Inte minst för att exemplifiera drivkrafterna bakom “klimatindustrin”, att det finns kritiska forskare och hur vanskligt det kan vara att ifrågasätta teorin om koldioxid. En del uppgifter kan ifrågasättas med ny data men inte den övergripande slutsatsen.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice