CBx-komponeneterna och CBD har mycket stor potential vid kognitiva symtom som epilepsi, Parkinson, MS, Alzheimer, ADHD, ångest och depression – CBx del 1

publicerad 21 juli 2022
- Gästskribent
Fytocannabinoider finns i minst 8 olika växter som tex: kakao, svart peppar, industrihampa och gröna alger.

ANALYS. CBD är en naturligt förekommande kemisk förening som finns i minst 8 olika grödor i naturen där industrihampa är en gröda som visat sig ha många positiva medicinska egenskaper. Inte många vet att följande kryddor och grödor som svart peppar, kakao samt gröna alger även de innehåller fytocannabinoider som kroppen omvandlar till endocannabinoider som nyttjas av kroppens EndoCannabinoidSystem, ECS.

Text: Lennart Fröderberg

ECS, ett system som är absolut vitalt för kroppen och hanterar bl.a kroppens temperatur reglering. Läkare utbildade i västerländsk medicin har INGEN utbildning inom ECS över huvudtaget. Varför är det så tror du?

CBx är mycket effektivt vid sömnbesvär genom dess direkta påverkan på serotonin / melatonin receptorerna i hjärnan.

Bodify Research vill införa och se nyttjandet av CBx som en form av demensförsäkring i ett kraftfullt och förebyggande åtgärdspaket mot bl.a åldersdemens och andra kognitiva besvär orsakade av miljögifternas tungmetaller. Miljögifterna inklusive de ingående i bl.a s.k ”vacciners” adjuvanser.

CBD liknar tetrahydrocannabinol (THC) men CBD har inte de psykoaktiva egenskaperna som återfinns hos THC, vilket innebär att användningen av den inte framkallar ett “rus”.

Även om receptbelagda s.k läkemedel dessvärre fortfarande är avgörande för att behandla eller hantera depression och ångest har de flesta av dessa läkemedel visat sig orsaka vissa allvarliga biverkningar, inklusive humörsvängningar, sexuell dysfunktion, sömnlöshet och så vidare.

Inledande studier har visat att CBD kan hjälpa till att hantera symtom på flera tillstånd samtidigt som det uppvisar mycket få eller inga biverkningar hos de flesta människor.

Forskning har föreslagit att CBD har stor potential att hjälpa till att hantera symtom på depression tack vare dess positiva interaktion med de serotonin receptorer som finns i hjärnan.

CBD och hur det interagerar med kroppen

Även om många känner till CBD och dess effekter på det endocannabinoida systemet, ECS, är det inte det enda systemet i kroppen som påverkas direkt av CBx. Det endocannabinoida systemet är ansvarigt för att reglera immun- och nervsystemet i kroppen. Serotoninsystemet spelar dock också en avgörande roll i denna process.

Innan vi fördjupar oss ytterligare är det viktigt att notera att människokroppen, genom det endocannabinoida systemet, producerar sina egna cannabinoider, så kallade endocannabinoider, där den mest anmärkningsvärda är anandamid.

Anandamid interagerar med cannabinoidreceptorerna CB1 och CB2 för att åstadkomma olika effekter i kroppen. Bröstmjölken innehåller mycket av ämnet anandamid. CB1 är cannabinoid receptorer som finns i hjärnan, medan CB2-receptorer finns i bl.a vitala organ samt i immuncellerna.

Genom CB1- och CB2-receptorerna spelar således det endocannabinoida systemet en avgörande roll i regleringen av många kroppsfunktioner. Användningen av CBD har stor potential att bidra till att öka nivåerna av anandamid i hjärnan.

Du bör även känna till att CB1- och CB2-receptorerna inte är de enda molekylerna som interagerar med kroppens endocannabinoid system. Serotonin är en neurotransmittor som är viktig för vårt allmänna välbefinnande. Serotoninsystemet reglerar de flesta av samma processer som endocannabinoid systemet. Det uppnår dock detta via andra receptorer som också påverkas av anandamid och CBD.

Vad är serotonin?

Serotonin, som också kallas 5-hydroxytryptamin, är en neurotransmittor som skickar signaler mellan nervceller, vilket i sin tur hjälper till att reglera sömn, minne, socialt beteende, humör, sexuella begär och många andra funktioner. Den bidrar på ett betydande sätt till att upprätthålla balansen, homeostas, i våra kroppar.

Denna molekyl produceras av kroppen i mag-tarmkanalen och även i hjärnan. Omkring 90 % av serotoninet i våra kroppar produceras faktiskt i tarmarna, särskilt i enterokromaffincellerna.

I tarmarna är serotonin ansvarigt för att reglera gastrointestinala motiliteten. I det centrala nervsystemet hjälper serotonin till att kontrollera inlärning, humör, sömn, kognition, minne etc. Denna molekyl hjälper till att reglera sömnen genom att frisätta hormonet melatonin, som styr sömncyklerna. Serotonin produceras också i kroppen av blodplättar, vilket kan bidra till att öka läkningsprocessen.

En viktig sak att veta är att serotonin inte passerar barriären mellan blod och hjärna. Det serotonin som ska utnyttjas av det centrala nervsystemet måste produceras i hjärnan. Även om det finns många olika kemikalier som är ansvariga för att påverka vårt humör, har det visat sig att en förändring av serotonin produktionen eller en minskning av serotonin nivåerna i

kroppen innebär en ökad risk för människor att utveckla tillstånd som depression, sömnlöshet och ångest.

Forskning tyder dock på att CBD kan bidra till att ge liknande effekter som serotonin.

CBD kan interagera med och aktivera serotoninreceptorer i hjärnan, så kallade 5-HT1A-receptorer. Det är det här som tros ge CBD dess potentiella antidepressiva och ångestdämpande egenskaper. Detta skulle kunna innebära att användningen av CBD kan motverka effekterna av låga serotoninnivåer i kroppen.

CBD:s effekter på serotonin

CBD-molekylens effekter på serotoninsystemet har först nyligen uppmärksammats. Allt detta tack vare en växande forskning om CBD, eftersom studierna om detta ämne bara är i sin linda. Det behövs dock mycket mer forskning för att fullt ut förstå hur CBD kan påverka serotonin i kroppen.

Vid det här laget är du medveten om att CBD har stor potential att hantera symtom på stress, ångest och depression, men vad du kanske inte har varit medveten om är att det kan uppnå detta inte bara genom CB1-receptorn utan även genom 5-HT1A-receptorn. Det är serotonin receptorn i hjärnan.

Forskning utförd av ledande forskare vid universitetet i Sao Paolo och King’s College i London fann att ett ökat CBD-intag i kroppen direkt kan aktivera 5-HT1A-serotoninreceptorn. Detta kan i sin tur ge upphov till den ångestdämpande effekten.

5-HT1A är en G-proteinkopplad receptor som är kopplad till ett stort antal neurologiska och biologiska kroppsfunktioner. Den tillhör gruppen 5-HT-receptorer. Detta är receptorer som aktiveras av molekylen serotonin.

Den här forskning syftade till att hitta naturliga sätt och icke-farmaceutiska sätt att förbättra hjärnans serotonin funktion för att påverka ett mer positivt humör och beteende. Det är dock viktigt att notera att denna forskning fokuserade på djur. Och, inte mycket forskning har ännu gjorts på människor som använder CBD som en metod för att rikta in sig på symtom på depression.

Hur påverkar CBD:s effekter serotonin?

En studie från 2005 som publicerades i Neurochemical Research försökte utforska hur CBD interagerar med det serotonerga systemet. Resultaten av studien visade att CBD kan fungera som en agonist vid 5-HT1A-receptorn. En agonist är ett ämne som binder till en synaptisk receptor och ökar effekterna av neurotransmittorn. Detta innebär att CBD kan binda till 5-HT1A-receptorn och potentiellt öka effekten av serotonin.

En annan studie som publicerades i European Neuropsychopharmacology visade att genom att blockera serotoninreceptorer kunde försökspersonerna inte längre få tillgång till CBD:s potentiella antidepressiva effekter. Detta innebär att CBD och det serotonerga systemet kan vara nära sammankopplade och kan påverka varandra. Serotoninreceptorn 2A eller 5-HT2A är kopplad till ångest, huvudvärk och stress.

Även om CBD har mycket liten koppling till denna receptor kan CBD:s närvaro ha en liten effekt på dess form. Denna förändring i form kan orsaka en indirekt effekt och potentiellt hindra vissa skadliga molekyler från att binda till receptorn. På grund av denna effekt kan CBD ha potential att minska riskerna för psykotiska sjukdomar.

Serotoninreceptorn 3A eller 5-HT3A är kopplad till humör, smärta och illamående. Interaktionen mellan CBD och denna receptor kan minska illamående och kräkningar. Som sådan används ofta molekyler som interagerar med denna receptor på ett liknande sätt på patienter som genomgår kemoterapi för att minska känslor av illamående och kräkningar.

Dessutom ger endocannabinoiden anandamid samma effekter på denna receptor. Med tanke på att intag av CBD kan bidra till att främja produktionen av anandamid i kroppen kan resultaten bli ännu mer fördelaktiga.

Användning av CBD

Selektiva serotoninåterupptagshämmare, eller helt enkelt SSRI, är den mest förskrivna klassen av antidepressiva medel. Som tidigare diskuterats har lägre serotonin nivåer i kroppen kopplats till ökad risk för depression och ångest. Dessa läkemedel fungerar genom att hämma eller minimera återupptaget av serotonin i hjärnan. Som ett resultat av detta kommer det att finnas mer serotonin kvar i cirkulationen för att fylla sin funktion.

Dessa s.k ”läkemedel” har dock visat sig orsaka varierande biverkningar, bland annat; skakningar, sexuell dysfunktion, sömnproblem, nervositet och illamående. SSRI-läkemedel har visat sig vara mycket beroendeframkallande, vilket kan vara ett problem för de flesta patienter. Dessutom tar vissa recept på antidepressiva läkemedel lång tid innan man ser någon betydande förbättring. Enligt en studie som genomfördes 2019 på försökspersoner kan CBD dock fungera snabbt och bidra till att minska symtomen på ångest.

ADD/ADHD är ett annan kognitiv symtom vars besvär visat sig vid in-vivo försök minska helt / delvis vid nyttjande av CBx.

Epilepsi (EP) är även det symtom som in-vivo studier visat sig att EP anfallen helt kunna upphöra för att inte senare återkomma. Det visar på en neuroregenererande effekt alltså en rent neuro reparerande funktion på de nervskador, myelinets negativa påverkan, som ligger till grund för bl.a epilepsi vid nyttjadet av CBx.

Lagar och regler

Det krävs fortfarande ytterligare forskning för att få en bättre förståelse för hur CBD:s effekter kan påverka symtom på depression, men det anses generellt sett vara säkert att använda och utan de allvarliga biverkningar som är kända vid nyttjande av SSRI-preparat.

I vissa länder har CBD sedan 2017 klassats som läkemedel och får därför endast föreskrivas av läkare på recept. Problemet med det är att den generella kunskapsnivån bland västerländskt utbildade läkare är att kunskapsnivån gällande det endocannabinoida systemet, ECS, är ytterst låg för att inte säga i princip obefintlig.

Vilket innebär att väldigt få läkare vet något om hur CBD verkar i kroppen och skriver således INTE ut några recept. Utbildningsbehovet av västerländskt utbildade läkare i ett av kroppens mest vitala system, ECS, är alarmerande hög.

När du har fått klartecken från din läkare eller fattar ett eget beslut utifrån din egen efterforskning kan du leta efter välrenommerade källor av CBx. Där CBD är en av de 110+ cannabinoider (x står för samtliga cannabinoider, terpener och flavonoider) som finns i hampans fullspektrum extrakt.

Notera även att de flesta leverantörer av CBD späder ut sina produkter med olika typer av oljor, ex. Olivolja, kallpressad hampfröolja eller fett från kokos. Därför kallas de utspädda varianterna för CBD-olja. Det anges ofta på förpackningar en %-andel CBD men vad det egentligen betyder är den %-andel av aktiv substans som produkten innehåller resterande del är någon form av utspädande olja.

Ett 100% fullspektrum extrakt från hampa innehåller därför ingen egentlig olja per se utan enbart det som det gröna från plantan innehåller. Så 5% CBD-olja är 5% fullspektrum extrakt resterande del 95% en utspädande olja av de typer som beskrivits tidigare.

Många betrodda källor erbjuder ett analyscertifikat från laboratorietester från tredje part. Även om CBD är lagligt på central europeisk nivå, se till att kontrollera nationella och lokala lagar om CBD-användning i ditt område.

I de Nordiska länderna börjar nu Bodify Research lansera ett fullspektrum extrakt med 10gr aktiv substans i en 10ml flaska med en s.k pip-kork för enkel dropp, drp, dosering. En enhet om 10ml innehåller 200+ droppar.

En ny produkt med 5gr fullspektrumextrakt och 5gr VG, vegetabiliskt glycerin som är livsmedelsklassat och som administreras via s.k Vape är en e-Juice som nyttjas via en vaporizor alt e-cigarett där egen e-Juice kan fyllas på. E-juicen innehåller ingen tobak eller nikotin, enbart

fullspektrum extrakt med 50% aktiv CBx substans varav 17.2% CBD. Enligt uppgift den mest kraftfulla CBx e-Juice som finns på den europeiska marknaden. 3ggr så mycket aktiv substans i jämförelse med konkurenterna.

Ordinationen för oral administration är enligt modellen en stegvis ökning

Dag 1-4 1 drp morgon och kväll.
Dag 5-8 1 drp morgon, middag och kväll.
Från dag 9 kan kvällsdosen ökas till 5 drp första veckan och sedan en successiv ökning efter behov.

Alltid 1 drp morgon och 1 drp middag före respektive måltid.
Ökning av först middagsdosen och sist ökning av morgondosen. Allt efter behov.

De flesta märker omgående en markant förbättring av sömnkvaliteten. Det finns inga rapporterade biverkningar. Intar du andra syntetiska s.k läkemedel rådfråga alltid din läkare. Bli inte förvånad om läkaren inte har någon kunskap i ämnet ECS och där tillhörande CBx av vilka CBD är en av 110+ s.k cannabinoider, terpener och flavonoider.

Text: Lennart Fröderberg (Bodify), bodify.research@protonmail.com

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • CBD och serotonin verkar var en riktig käpphäst som kommer att köra över det medicinindustriella komplexet. Att själv odla upp cbd är relativt lätt, liksom att då även kommersiellt ta fram det, även inomhus med dagens belysningsprodukter. En yta av ca 20 kvm kan ta fram en hel del per år med skördar flera gånger under den tiden.

  • CBD och serotonin verkar var en riktig käpphäst som kommer att köra över det medicinindustriella komplexet. Att själv odla upp cbd är relativt lätt, liksom att då även kommersiellt ta fram det, även inomhus med dagens belysningsprodukter. En yta av ca 20 kvm kan ta fram en hel del per år med skördar flera gånger under den tiden.

    • Kul grej Josef! Att “legaliseringen” innebär att man då kan kontrollera THC som är trippen i produkten för vissa gör ju att man då kan lagföra även dem som söker de medicinska aspekterna. Det är ju samma växt. Bara att jämföra med tvätta ett infekterat sår med alkohol eller dra en shot på puben. Det är noga med procenten som någon smart svensk uttryckte en gång för länge sedan.

    • Kul grej Josef! Att “legaliseringen” innebär att man då kan kontrollera THC som är trippen i produkten för vissa gör ju att man då kan lagföra även dem som söker de medicinska aspekterna. Det är ju samma växt. Bara att jämföra med tvätta ett infekterat sår med alkohol eller dra en shot på puben. Det är noga med procenten som någon smart svensk uttryckte en gång för länge sedan.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *