Hur hamnade vi i den globala diktaturen “New World Order” och hur startar vi upproret mot feodalherrarna?

Jens Jerndal, 2019 Jens Jerndal (1934-2024), nationalekonom och statsvetare, tidigare förste kanslisekreterare i UD, förste ambassadsekreterare och chargé d´affaires a.i. i Pakistan, professor i holistisk medicin vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka. Egen företagare i Spanien och Argentina. Författare och föredragshållare. Styrelseordförande i partiet Enhet.
publicerad 18 oktober 2022
- Jens Jerndal
Richard II möte med rebellerna från bondeupproret 1381. Målning av Jean Froissart.
Richard II möte med rebellerna från bondeupproret 1381.

OPINION & SAMTIDSANALYS. Den “Nya Världsordningen” (New World Order – NWO) är ett megalomaniskt socialt ingenjörsprojekt som syftar till att omskapa både Människan själv, och den mänskliga civilisationen på planeten Jorden i alla dess aspekter för att passa de själviska intressena hos en liten grupp miljardärer och teknokrater som är besatta av makt- och vinstbegär och som ”leker Gud”.

Text: Jens Jerndal | Bild ovan: Bondeupproret år 1381 var det första stora folkliga upproret i engelsk historia som startades av en impopulär valskatt 1380. Målning av Jean Froissart. Licens: Public Domain

Men som också – och inte minst – är de besatta av skräck för att våldsamma, hungriga folkmassor skall plundra och förstöra deras egendom och döda dem själva. Samtidigt är de angelägna att visa hur överlägsna de är 99,99 % av sina medmänniskor – och att de kan slå både Naturen, Universum och Gud på fingrarna när det gäller att skapa.

NWO-idén växte fram ur John D. Rockefellers affärsidé, som kläcktes redan runt 1900, att ta över sjukvården och skapa ett globalt monopol på medicinsk vetenskap och hälsovård. Precis som han redan hade skapat ett virtuellt globalt monopol i oljeindustrin.

Rockefellers briljanta men lömskt egennyttiga initiativ tog formen av en ideell stiftelse för att slippa skatter och samtidigt vinna respekt, om inte popularitet, i stället för den ilska och det hat som hans hänsynslösa affärsmetoder gjort honom förtjänt av till dess. Och vilket bättre sätt att ta kontroll över medicinsk forskning, utbildning och praktik? – Allt under täckmantel av att generöst donera förmögenheter till förmån för massorna – och Vetenskapen.

ArcanumSkolan 2024

Samtidigt som han skräddarsydde planen att ensidigt gynna hans egna makt- och vinstsyften. Vilket resulterat i att ”Big Pharmas” hemliga mantra “Varje botad patient är en förlorad kund” blivit en grundläggande princip för modern västerländsk skolmedicin. Den erbjuder inga botemedel, endast livslånga behandlingar med patenterade och dyrbara syntetiska läkemedel och kirurgi, med en lång lista av potentiellt dödliga biverkningar som kräver ytterligare läkemedel.

Genom Rockefeller Foundation 1913 “för att lindra mänskligt lidande i hela världen” blev John D:s oljemiljarder skattefria och kunde användas för att diskret kontrollera nästan allt familjen ville ta över, genom direkta köp eller mutor, eller genom donationer med särskilda villkor för att påverka styrelser och andra beslutsfattare.  Forskare, forskning och publikationer köptes. Nya forskningsinstitut, professurer och hela universitet skapades, och politiker påverkades att ändra lagstiftningen till förmån för Rockefellers affärsintressen.

Familjen Rockefeller kontrollerar Chase Manhattan Bank och First National City Bank. Chase Manhattan är den tredje största bankinstitutionen i världen och enligt Wikipedia den överlägset mest inflytelserika.

Kontroll av Chase innebär också delägarskap i “The Federal Reserve”, den privatägda amerikanska centralbanken som skapades genom en kupp i kongressen den 23 december 1913, när majoriteten av kongressledamöterna och senatorerna redan hade åkt på julledighet. Samma år som Rockefeller Foundation tillkom.

Rockefeller-sfären har därför stort inflytande över de globala finanserna, t.ex. räntesatser och tryckning av ”fiat-dollar” utan täckning i realvärden, dvs. falskmyntning i gigantisk skala. Federal Reserve har därför makten att efter eget gottfinnande orsaka börsboomer och -krascher samt finanskriser som leder till recessioner och depressioner. De har använt denna makt flera gånger. Och de är i full gång med det, när jag skriver detta i oktober 2022.

Rockefellers sociala ingenjörsprojekt dokumenterades för första gången 1910 i Flexner-rapporten, tre år innan Rockefeller Foundation bildades.  Den handlade om att reformera och kontrollera den medicinska utbildningen i USA och Kanada.

Rockefeller och klimathotet – Del 3

De ”sociala ingenjörerna” insåg tidigt att deras plan skulle behöva stöd från allmänna opinionen för att bli framgångsrik, och beslöt då påverka och forma allmänhetens tankar och åsikter.

Å ena sidan tog de sig an utbildningssystemet i allmänhet, från dagis till universiteten. Detta innebar att barnen måste tidigt fråntas föräldrarna och i stället sättas i händerna på specialutbildade barnsköterskor och förskollärare, som skulle se till att alla barn indoktrinerades på rätt sätt, praktiskt taget från födseln.

För att få kvinnor att överge sin traditionella roll som först och främst mödrar, barnuppfostrare  och hemmafruar, måste man först och främst förändra deras uppfattning om värde och lycka.

Traditionella värderingar gynnade naturen, familjeband, moderskap och samarbete och de grundade sig på små jordbrukssamhällen. Före Rockefellers ingripande kunde de flesta manliga heltidsarbetande inkomsttagare normalt försörja en hel familj med ofta många barn. Visserligen hade en sådan inkomsttagare inte förmånen att bara arbeta 40 timmar i veckan som nu.  Och familjen hade inte tillgång till alla slags tekniska underverk, prylar eller spel, inte heller bilar eller båtar. De kunde inte köpa nya moderiktiga kläder fyra gånger om året eller resa utomlands på semester. Och kände heller inget behov av allt detta.

För att tidigt forma barnens sinnen till att acceptera Rockefellers industriella världsmodell och bidra till att skapa ökad tillgång på både arbetare och konsumenter till den rika “elitens” nya industrier, var det ur Rockefellers synvinkel nödvändigt att få kvinnor att vilja konkurrera med männen på arbetsmarknaden och tjäna lika mycket pengar som männen. Det var därför de lanserade den feministiska rörelsen.

Medlet för att uppnå detta var att ta kontroll över nyhetsmedierna och även att använda underhållning, inklusive Hollywoodfilmer, för att ändra människors uppfattning om vad som är viktigt i livet. Allt på subtila indirekta sätt över tid, så att mycket få människor varit medvetna om den programmering och tankekontroll de utsatts för.

Att kvinnor lämnade sina hem för att arbeta för industrin var ett dödligt slag mot den nära sammanhållna familjestruktur som var den traditionella grunden för samhället. En kugge i detta nya samhällshjul var förstås att industrin nu producerade arbetsbesparande hjälpmedel i hushållet, såsom tvättmaskiner, dammsugare och kylskåp, vilka gjorde många kapitalister mycket rikare.

Vi tar nu för givet att kvinnor ska ha friheten att välja vad de vill göra med sina liv. Problemet är att den nya sociala programmeringen lätt skapar skuldkänslor eller mindrevärdeskomplex hos de kvinnor som känner att de helst vill ägna sig åt barn, hem och familj. Personliga val grundade på individuell lycka har ingen plats i Rockefellerprojektet.

Vi får inte underskatta betydelsen för samhället som helhet av kvinnors traditionella roll som uppfostrare av sina barn under de viktiga första sju levnadsåren. Eller som kloka rådgivare åt sina beslutsfattande män. Och sist men inte minst som bevarare och förmedlare av tidigare generationers visdom och erfarenheter, som förts vidare från mödrar och mormödrar till deras barn och barnbarn innan de börjat skolan.

Detta har varit en ovärderlig källa till kunskap och – framför allt – visdom, som nu till stor del gått förlorad till förmån för dagisutbildning och moderna mediers kommersiella propaganda och politiska indoktrinering.

Det värdesystem som vårt samhälle bygger på förändrades sedan långsamt från gemensamma patriotiska, känslomässiga, moraliska och andliga värderingar i ett lokalt jordbrukssamhälle, till att fokusera på maximala pengar och makt genom individuell konkurrens i global storföretagsmiljö.

Trots detta förväntas de nyskapade materialisterna lyda auktoriteterna. De ska inte ifrågasätta det de får lära sig. De ska inte tänka själva. Rockefellers utbildningsplan har aldrig avsett att de ska vara något annat än pålitliga och lätthanterliga kuggar i hjulen för den globala rika elitens industrier och politiska maktstrukturer. Trots deras ändlösa hypnotiska upprepningar av orden Demokrati och Jämlikhet. Ord som sedan åtminstone 1980-talet gradvis blivit alltmer meningslösa.

David Rockefeller skrev i sin självbiografi:

“Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra stora publikationer vars chefer har deltagit i våra möten och respekterat sina löften om diskretion i nästan 40 år.  Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade utsatts för offentlighetens ljus under dessa år. Men världen är nu mer sofistikerad och beredd att marschera mot en världsregering”

”Den supernationella suveräniteten hos en intellektuell elit och världsbankirer är säkert att föredra framför det nationella självbestämmande som praktiserats under de senaste århundradena.”

Familjerna Rockefeller och Gates har varit nära allierade i flera generationer. Carnegie-, Mellon- och Ford-stiftelserna har också haft ett nära samarbete med Rockefeller-projekten. Men bakom och under dessa synliga maktutövare anar vi den diskreta närvaron av en mycket äldre och ännu mäktigare maktkälla, nämligen klanen Rothschild, som fick det brittiska imperiet att efter andra världskriget upplåta land för skapandet av staten Israel.

”Den nya världsordningen – NWO” bygger på skrämseltaktik och kontroll av livsmedel, energi och medicin. Utan energi kollapsar hela den industriella och finansiella strukturen. Utan mat blir befolkningen lätt att kontrollera. Och rädsla för döden och sjukdomar gör folket lydigt. Som vi sett under Covid med ”lockdowns”, ”social distancing”, ansiktsmasker och ”vaccineringar”.

Henry Kissinger, hängiven förespråkare av NWO och nära medarbetare till Rockefeller-sfären, har citerats säga att den som kontrollerar oljan (då synonymt med energi) kontrollerar världens regeringar, och den som kontrollerar livsmedelsförsörjningen kontrollerar folkmassorna.

Jag tror också det var Kissinger som myntade begreppet “useless eaters” (onyttiga ätare) med hänvisning till de breda massorna som inte längre kommer att behövas som arbetskraft och tjänare åt “eliten”, när robotar, datorer och AI kommer att utföra allt produktivt arbete billigare och mer tillförlitligt än människor. Som därför bör elimineras på ett eller annat sätt, innan de blir ett hot mot “Eliten”. Entré på scenen av ”chippade” och genmanipulerande ”vaccin” mot Covid-19.

Om vi tittar noga kommer vi att upptäcka att tillväxttakten av världsbefolkningen avtagit under det senaste århundradet av flera skäl. Om vi tittar närmare kommer vi att upptäcka att den har bromsats upp mycket mer i de ekonomiskt utvecklade länderna än i de så kallade “utvecklingsländerna” (tidigare “underutvecklade”). Vilket lätt kan förklaras med att människor i “utvecklade” länder väljer att skaffa färre barn. Vilket i sin tur beror på mer utbildning, ökad medvetenhet och fler valmöjligheter när det gäller hur de ska spendera sina ökade inkomster. Men också på lägre spädbarnsdödlighet och mindre behov av att vara beroende av sina barn i ålderdomen.

När vi tittar ännu närmare finner vi att det redan pågår en “gallring” av befolkningen, även om vi inte säkert kan veta hur stor del av den som gjorts specifikt i den avsikten. De viktigaste avfolkningsmetoderna hittills är följande:

1) Mer eller mindre konstant krigföring, som beräknas ha dödat omkring 100 miljoner människor sedan 1914.

2) Rockefeller-medicinens läkemedel, kirurgi och vaccinationer som beräknas ha dödat allra minst 50 miljoner människor sedan första världskriget, varav de flesta under de senaste 40 åren.

3) Metabola sjukdomar som cancer, diabetes, stroke, hjärtinfarkt etc. Dessa bedöms ha orsakats av industriellt producerad mat som alltså bär skulden till oöverskådliga miljoner förtida dödsfall under det senaste århundradet.

Ett av de farligaste och mest försåtliga av Rockefellers maktspel för att dominera världen och minska befolkningen är den genetiska manipuleringen av livsmedel (GMO). En global kampanj har pågått sedan 1990 för att locka jordbrukare att använda genetiskt modifierade frön som inte producerar livskraftiga frön och som därför måste köpas nya från tillverkarna varje år. Resultatet har på kort sikt visat sig katastrofalt och tragiskt för jordbrukarna. Och på lång sikt ser ut att bli lika katastrofalt för konsumenterna och dessas efterkommande.

Forskning om GMO på möss har visat att de som matas med GMO-produkter utvecklar cancer och att deras avkomma i andra och tredje generationen blir ofruktbara. Man har till och med producerat ett GMO-majs med en ingrediens som angriper sperma och gör män sterila. Är någon förvånad?

Slutfasen i NWO-projektet lanserades 1990 efter Berlinmurens och Sovjetimperiets fall, när USA:s ”djupa stat”, alias globalistmaffian, såg vägen öppen för att äntligen ta kontroll över hela planeten och Mänskligheten. De trodde att de skulle kunna ekonomiskt plundra och politiskt kontrollera Sovjetimperiets rester. Och det gick galant under ett antal år med Yeltsin.

Men de hade inte räknat med Putin, som insåg vad som var på gång och satte stopp för det, när han efterträdde Yeltsin 1999. Detta är enda orsaken till den intensiva hatpropaganda han utsatts för från amerikanskt håll. För ryska folket är han en hjälte som räddat landet från ekonomiskt sönderfall och politisk ockupation. Jämfört med USA:s alla förödande krig sedan 1990, i forna Jugoslavien, Irak, Afghanistan, Libyen och Syrien, plus alla ”färgrevolutionerna” USA iscensatte i Rysslands grannländer, är Rysslands Putin ett utrikespolitiskt helgon. Jag återkommer till det aktuella kriget i Ukraina längre fram för att inte bryta artikelns tidslinje.

Den 11 september 1990, exakt på dagen 11 år före 9/11, det falskflaggade terroristdådet mot World Trade Center i  New York 2001, lanserade pappa Bush inför USA:s samlade kongress den nya världsordningen (NWO), som skulle göra världen till ett paradis av fred och välstånd med Lag och Ordning (”Rule of Law”) för alla, under en välvillig teknokratisk världsregering.

Detta var startskottet för 30 års förberedelser och iscensättning av den globala kuppen som utlöstes med Covid-berättelsen om kejsarens nya virus, officiellt lanserad den 11 mars 2020 som ”pandemi” efter bara några få dödsfall. Observera det avsiktliga valet av datum för detta tillkännagivande. Den 11 mars är den polära motsatsen i kalendern till den 11 september, och flera andra statliga terroristdåd från samma utövare har också utförts den 11 mars. Det är ingen tillfällighet.

1992 blev ett nyckelår för förverkligandet av den nya världsordningens agenda, då flera långsiktiga, falskflaggade projekt drogs igång. Här några av dem:

Det viktigaste och mest propagerade är Agenda 21, som avser ett globalt program för hela 21:a seklet, dvs 2000-talet. Denna agenda blev resultatet av FN:s konferens i Rio de Janeiro i juni 1992, på initiativ av David Rockefeller och under ordförandeskap av hans “högra hand”, den kanadensiske oljemagnaten och politikern Maurice Strong. Alltså i samma regi som Stockholmskonferensen 20 år tidigare, då Klimatfrågan – ofta avsiktligt sammanblandad med Miljöfrågan – togs upp globalt av FN för första gången.

Det formella namnet på Rio-konferensen var “FN:s konferens om miljö och utveckling” och dess Agenda 21 antogs av 178 länders regeringar. De allra flesta av dem hade förmodligen ingen aning om vad den egentligen innebar.

Denna agenda byggde på det falska påståendet att världen är i akut livsfara på grund av “global uppvärmning”, orsakad av människor och boskap. Påståendet backades upp 2006 med en skrämselkampanj beställd av USA:s före detta vicepresident Al Gore med filmen An Inconvenient Truth, men ingen av hans skrämmande förutsägelser har inträffat. Tvärtemot vad globalistmedias falska nyhetsflöde försöker få dig att tro. Orsaken till denna kampanj är att motivera långtgående inskränkningar i vår rörelsefrihet, våra matvanor, uppvärmningen av våra bostäder osv. Och att därför införa global diktatur under namnet New World Order.

Idén om en katastrofal global uppvärmning för att rättfärdiga en världsregering går tillbaka till 1968, då Club of Rome bildades av David Rockefeller och två andra. Nästa steg på vägen var FN:s konferens om den mänskliga miljön i Stockholm i juni 1972 när Olof Palme var Sveriges statsminister. Rio-konferensen i juni 1992 var för övrigt planerad för att fira 20-årsdagen av Stockholmskonferensen, som också hade organiserats av Maurice Strong på uppdrag av David Rockefeller.

En ny “klimatkonferens” hölls för övrigt i Stockholm i juni 2022 för att fira 50-årsdagen av den ursprungliga Stockholmskonferensen 1972. Men då hade både David Rockefeller och Maurice Strong gått hädan.

Rockefeller och Klimathotet – Del 4: Romklubben och miljörörelsen

År 1992 formaliserade World Economic Forum (WEF) ett pågående program för att utbilda människor från hela världen som redan var, eller strävade efter att bli, politiker eller tjänstemän på hög nivå. Projektet fick så småningom namnet Young Global Leaders (YGL). Angela Merkel var en av de första detta program formade.

I vårt eget land har regeringar sedan åtminstone 1990 tagit order från globalisterna, även om de inte formellt deltagit i WEF-programmet Young Global Leaders. Och efter fullgjort värv, av allt att döma, belönats med högt betalda ”rådgivande befattningar” åt storfinansen i USA.

WEF:s  hemliga mål var att infiltrera regeringar och maktcentra i varje land i världen med ambitiösa och lydiga globalistiska marionetter, ungefär som “Manchuriska kandidater”. Dessa skulle sedan användas till att på kommando från WEF genomföra den globala kuppen i sina respektive länder, beordra nedstängningar, mötesförbud, masktvång, ”socialt avstånd”, samt – viktigast av allt – se till att alla blev vederbörligen chippade genom “vaccin mot Covid”. Allt detta stött av en intensiv skräckkampanj uppblåst av globalt kontrollerade system-media.

Denna sedan decennier minutiöst planerade globala konspiration lyckades ju till att börja med förbluffande bra. När pandemin tillkännagavs var det mycket få som direkt genomskådade bedrägeriet.

Enligt media hann man injicera 70 – 80% av de flesta befolkningarna i USA och Europa, innan de katastrofala ”biverkningarna” av ”vaccinet” började bli kända, trots både system-medias och myndigheters absoluta tystnad om skador och dödsfall, och fortsatta propaganda att fortsätta ta spruta efter spruta.

Hela denna operation strider flagrant mot gällande lagstiftning, inklusive grundlag, och sådana bindande internationella överenskommelser som Nürnberg-konventionen och Helsingfors-deklarationen. Vilket innebär att ALLA, som medverkat till att ”vaccinera” någon mot Covid, de facto gjort sig skyldiga till straffbara brott. Det blir många det.

Men WEF:s tentakler har inte förbisett rättsväsendet, som också infiltrerats till den grad att åtal och dom för sådana brott torde vara mycket svåra att uppnå med nuvarande åklagare och domare.

Många offentliga personer som på olika sätt ansågs vara mäktiga påverkare inom affärsverksamhet, sport och underhållning rekryterades också som Young Global Leaders. Framför allt de personer som kontrollerar Facebook, YouTube och Twitter. Även medlemmar av kungliga familjer rekryterades. Kung Charles III av Storbritannien, då som prins av Wales, är en av dem, liksom arvtagarna till de svenska, danska och norska tronerna.

Många tusen män och kvinnor i åldrarna 38 – 44 år har redan genomgått denna utbildning, vars direkta syfte varit att få dem valda till presidenter eller premiärministrar, eller utnämnda till ministrar eller chefer för regeringsdepartement i alla världens länder. Med instruktioner att förråda sina väljare som röstat på dem, och i stället lyda order från WEF.

Order som bryter mot författningar och medborgarnas rättsskydd, tillsammans med oförytterliga mänskliga rättigheter och friheter. För att inte tala om politiska partiprogram som fick dem valda till makten. Med andra ord: Utförsäljning av både folk och land till en skoningslös fiende, dvs. högförräderi.

Idag har nästan alla regeringar i världen infiltrerats och infekterats av WEF-viruset. Bland de förrädare mot sina respektive väljare och folk jag vet om, är – förutom Angela Merkel – nuvarande eller tidigare stats- eller regeringschefer i Frankrike, Kanada, Belgien, Nederländerna, Österrike, Storbritannien (UK), Australien, New Zealand, Argentina, Costa Rica, Finland, Tanzania och Sydafrika. Och i USA har alla presidenter sedan Kennedy, utom Trump, varit globalister, oavsett partitillhörighet.

Förutom nätverket Young Global Leaders, som arbetar på statsnivå, har WEF skapat ett globalt nätverk av unga människor, Global Shapers, som arbetar på provinsiell och kommunal nivå för att driva på Agenda 2030. Det finns över 10 000 av dem som arbetar via nästan 500 lokala centra i 149 länder. De flesta människor har ingen aning om dessa organisationers verksamhet, trots att alltsammans är dokumenterat – om än med förskönande omskrivningar – på deras egna och WEF´s webbsidor.

Canadian Parliament Penetrated by Young Global Leaders According to Klaus Schwab (WEF)

Sverige har haft en globalistisk USA-trogen marionettregim sedan minst 1990, redan innan WEF:s program Young Global Leaders formellt inleddes 1992. En regering som genom hemliga ”säkerhetsavtal” med USA tillåtit amerikanska massförstörelsevapen på svenskt territorium med etiketten ”forskningsanläggningar”. Utan svenska folkets vetskap.

Och på den vägen har det fortsatt, oavsett vilka partier som suttit i regeringen. Nu håller vi dessutom på att bli medlem av NATO även officiellt, utan att svenska folket får yttra sig. Och praktiskt taget utan en enda oppositionell, eller ens ifrågasättande röst i Riksdagen. Hur är något sådant ens möjligt i ett högt utvecklat land, som kallar sig demokrati?

Hur är det förresten möjligt att så många begåvade människor med alla förutsättningar att lyckas professionellt på hederligt sätt, accepterar att förråda sina medmänniskor till den grad att de inte tvekar att på order begå straffbara brott som förstör andras liv och till och med orsakar deras död? – Och ekonomiskt ruinerar majoriteten av folket. Är illusionen att få tillhöra en krets av privilegierat rika mördare verkligen så oemotståndlig för så många?

Eller ligger något djupare och ännu kusligare bakom? –  Som hypnos eller mind control? – Ja, inget att fnysa eller skratta åt. Tekniken finns och har testats sedan mer än 50 år tillbaka! – Och just kontrollera både hjärna och resten av kroppen är precis vad globalisterna avser göra med alla troskyldiga som låtit sig ”vaccineras”, dvs injiceras med elektromagnetiska nanobots som är både mottagare och sändare via 5G-teknologin.

Så det står definitivt på globlisternas program. Men man hade kanske inte väntat att de skulle testa tekniken på sina egna marionetter, innan det blir resten av befolkningens tur…. Förbannat smart, egentligen, när man tänker efter, inte sant?

En kuslig intuitiv känsla jag fått, när jag ser och hör vad så många regeringschefer gör och säger som marionetter styrda av WEF är att de är hypnotiserade, ett slags Manchurian candidates, som handlar under tvång, som i trance, utan att till fullo inse konsekvenserna av sitt handlande. Ett handlande som går rakt emot både landets och medborgarnas intressen, och därtill svårt skadar, och till och med dödar, massor av människor.

Det var egentligen först när jag såg dåvarande Prinsen av Wales, nu sedan 8 september Kung Charles III av England, i Davos läsa upp sitt manus bestående av citat från Klaus Schwab, som detta slog mig med full kraft.

Jag råkar ha haft viss koll på Prins Charles under 1980- och 90-talen. Han var då en engagerad världsförbättrare och aktiv kritiker av det rådande systemet. Han var därför impopulär och hårt kritiserad av mainstream media, vars ledande medlemmar redan då företrädde Rockefeller-planens själlösa materialism.

Bland annat drev han organiskt jordbruk och engagerade sig personligen för att etablera holistiska hälsokliniker i övergivna kyrkor i storstadscentra. Vidare etablerade han en arkitekturhögskola för att göra arkitekturen mer estetisk och människovänlig än de nya massiva kvadratiska bostads- och kontorskomplexen utan ett enda försonande estetiskt drag.

Med all rätt ansåg han den typen av byggnader förstöra gamla vackra stadsmiljöer och ge oss en omänskligt själsdödande boendemiljö. Han hade förstånd på s.k. “sacred geometry” som tempel, medeltida katedraler och moskéer historiskt varit uttryck för, och som grundar sig på esoterisk kunskap om harmoniska proportioner, som “gyllene snittet”, med proportioner och former man finner i Naturen, hos kristaller, blommor, snäckor och andra biologiska varelser. Och som sammanhänger med energifrekvenser, som också uttrycks genom resonans, toner och färger.

Jag har aldrig träffat Kung Charles personligen, men jag fick faktiskt två personliga brev från honom rörande ett hälsoprojekt jag då var engagerad i, och jag kände och samarbetade med två personer som hade direkt kontakt med honom.

Bakgrunden var att jag höll på att skapa ett internationellt holistiskt hälsocenter på Lanzarote och engagerade en av världens främsta experter på “Sacred Geometry”, engelsmannen Keith Critchlow, att bli dess arkitekt.  Prinsen utnämnde Critchlow till professor vid sin arkitekturhögskola i London. Critchlow visade prinsen sina ritningar till mitt hälsocenterprojekt, och det var anledningen till att prinsen skrev till mig för att önska mig framgång med projektet.

Den andre av de två jag kände med direkt personlig kontakt med Prince Charles, var den programansvarige styrelsemedlemmen i Scientific and Medical Network, David Lorimer, som publicerade en biografi om honom, med namnet Radical Prince.

Detta nätverk, som jag själv var aktiv medlem av under flera decennier, var banbrytande för det nya paradigmets principer och ideal, och det hade många framstående vetenskapsmän bland sina medlemmar, av det slag som brutit med den Rockefellerska materialismen, och gått vidare till kvantfysik och bioresonans inom medicinen. Bland dem David Bohm och Nobelpristagaren i fysik, Brian Josephson, som jag också hade personlig kontakt med.

Jag hade ju sett och hört prins Charles på TV i många sammanhang, och hade vidare som astrolog kännedom om hans horoskop. Jag uppfattade då att han i det pågående paradigmskiftet stod på det nyas, Vattumannaparadigmets, sida. Vilket f.ö. på sikt innebär avskaffande av allt vad kungligheter heter. WEF försöker ju med makt och våld vrida utvecklingen tillbaka till ett slags feodalsamhälle, där all makt och all egendom ligger hos ett fåtal i toppen av en vertikal rangordning.

Det var därför en chock för mig, när jag såg Charles i Davos läsa upp WEF:s ord om The Great Reset. Han såg totalt förändrad ut. Hans högröda ansiktsfärg var märklig, och han verkade tala nästan som i trance och inte med egna ord. Totalt förvandlad från vad jag såg för 20-30 år sedan. Jag fick då en stark känsla av att han stod under något slags mind control. Inte bara att han kunde ha drabbats av åldersdemens. Vad han tidigare stod för, som jag uppfattat det, var ju motsatsen till det WEF nu dikterar.

När jag kort därpå fick veta att Drottning Elizabeth, dagen efter att ha utnämnt den nya premiärministern, plötsligt och oväntat dött, så att Charles blev kung, kunde jag inte låta bli att undra vad hon dog av. Kunde WEF ha velat försäkra sig om att få den regerande kungen av the British Commonwealth som en av sina ”Young Leaders” i den Nya Världsordningen  (NWO)?

Kanske var de rädda att Charles skulle dö före sin mor, ett fullt tänkbart scenario med tanke på hans ålder? – Att WEF-maffian inte skulle dra sig för att eliminera vem det vara månde som de bedömer stå i vägen för deras planer, anser jag uppenbart. Betänk, att minst tre statsöverhuvuden förefaller ha mördats när de motsatte sig “covid-vaccineringen”. De ersattes snabbt av WEF-trogna, som omedelbart genomförde “vaccinations-programmet”, enligt order.

Svenska politiker, som Magdalena Andersson eller Stefan Löfvén, har inte gjort fullt samma intryck på mig som Kung Charles, men att de agerat under tryck på order från WEF är ju uppenbart. Frågan är varför, och hur de förmåtts så bryta mot allt normalt förnuft, svensk politisk tradition och den mest elementära moral och anständighet. Är de och deras familjer hotade?

För med deras position och med den makt och de resurser de redan har, kan jag inte föreställa mig att de skulle låta sig mutas med pengar eller en internationell sinekur med miljonlön efter utfört uppdrag, som flera av deras företrädare visserligen gjort. Det är något som inte stämmer. Jag menar att det måste ligga starkt tvång eller hot bakom. Eller någon form av mental kontroll.

Vattumannaparadigmets utveckling – Sociala och politiska ideal – Jerndals paradigmkrönika – Del 4

Och det är dags för ett avslöjande: Det nya paradigmet, Vattumannaparadigmet, tolererar inga hemligheter. Allting kommer i dagen, och det brukar inte dröja länge. Det gället alla, inte bara undersåtar. Vi ser dagligen exempel på det, både i fråga om WEF, ”pandemin”, ”vaccinen” mm, mm. Trots att system-media med all kraft försöker lägga locket på och vidmakthålla globlistmaffians falska narrativ, så kommer sanningen ändå alltid ut.

Jag stärks alltmer i min känsla att vi har att göra med dolda psykologiska krafter av ett helt annat slag än bara reguljär mut- eller indoktrineringstaktik, när vi ser hur grymt och kallblodigt känslokallt alla dessa Young Global Leaders och andra WEF-agenter i regeringar och myndigheter agerar över hela världen. Det är sannerligen kusligt!

För att omintetgöra deras plan krävs nu samlade åtgärder från medvetet folk över hela världen, av ett långt bättre organiserat slag än vi hittills sett. Det räcker inte längre att protestera i tal och skrift.

Medborgarnas kamp måste nu växlas upp till en helt annan nivå. Till exempel generella punktstrejker där både polis och militär unisont vägrar lyda myndighetsorder att ingripa.

Ett problem med detta är finansväsendet, som alla idag är beroende av. Det kan förväntas stödja globalistagendan. I Kanada fick ju lastbils-demonstranterna, och alla som stödde dem ekonomiskt, sina konton frusna. Detta är konsekvensen av att kontanter nästan avskaffats i vårt land. På initiativ av globalistmaffian som kontrollerar bank- och finansvärlden.

Men så snart det decentraliserade finansväsendet – DeFi – övertar bankernas funktioner, kommer vi lättare att kunna stå emot en globalistisk diktatur. Och det är på gång i svindlande fart, även om media inte skriver om det, och få människor ännu är medvetna om det.

Vattumannaparadigmets seger är lika säker som att efter vinter kommer vår. Frågan är bara hur lång tid det kommer att ta, och hur mycket det kommer att kosta i uppoffringar, lidande och död.

Det beror på oss alla. På hur vi agerar tillsammans.

Sedan flera decennier har en handfull globala mediekonsortier köpt upp så gott som alla systemmedia av någon storlek eller betydelse, både TV-kanaler och press.  Detta har lett till  att nu nästan alla medier över hela världen ägs av endast sex multimiljardärers ägarkonsortier, som alla aggressivt befinner sig i det globalistiska lägret. Detsamma gäller nyhetsbyråerna, särskilt Reuters och Associated Press (AP), vars tillrättalagda nyheter kopieras ordagrant av medier över hela världen.

Detta förklarar hur diktatoriska restriktioner och kontrollåtgärder kunde införas så snabbt och nästan samtidigt över hela världen. Åtgärder som i många fall direkt stred mot både allmänt accepterade vetenskapliga åsikter, mänskliga rättigheter, gällande lagar och till och med mot själva grundlagen i många länder. Och som avsiktligt förstörde världsekonomin och den personliga ekonomin för alla utom de rika, som blev ännu rikare.

Denna mediekoncentration förklarar också den omedelbart samordnade skräckpropagandan över hela världen redan i början av 2020, långt innan några anmärkningsvärda siffror på vare sig sjukhusintag eller dödsfall fanns att tillgå rörande den artificiellt skapade “covid-pandemin”, som aldrig var någon pandemi.

Sen visade det sig ju att ingen överdödlighet ägt rum under hela 2020, och alltså att i verkligheten heller ingen pandemi ägt rum, trots medias hysteriska skräckpropaganda.

En dramatisk överdödlighet blev emellertid ett faktum, så snart ”vaccinerings”kampanjen kom igång 2021. Och det visade sig dessutom att långt de flesta av dem som blev sjuka och dog, var just de som ”vaccinerats”. 

En annan viktig del av NWO-planen var att infiltrera muslimska samhällen, via imamer, moskéer och skolor för att skapa fanatism och antikristligt hat som skulle orsaka konflikter. Detta bl.a. för att kunna ge sådana grupper skulden för den egna statsterrorismen. Men också för att motivera ökad kontroll och snäva restriktioner.

Osama bin Laden var en CIA-asset och CIA visste hela tiden exakt var han befann sig och vad han gjorde. Han mördades inte av Obama och Hillary i Pakistan utan bevis eller rättsligt förfarande, som dessa nobla politiker skröt med, utan dog av en njursjukdom, förmodligen redan före den 11 september 2001.

Den andra sidan av detta mynt – strategin att styra genom att splittra – “Divide et impera” – är att genom medierapportering plantera rädsla och hat mot muslimer i västvärldens befolkningar, för att de skall applådera USA:s aggressioner mot muslimska länder. Detta har pågått sedan 1990, med början i det första Gulfkriget. och CIA:s och Pentagons skapande av terroristorganisationen Al Qaida under falsk flagg.  som de sedan kunde kasta skulden på för sina egna hemliga terrordåd.

Samma syfte ligger bakom skapandet av flyktingströmmar till Europa och även till USA, som leder till enklaver där brottsliga ungdomsgäng av immigranter terroriserar omgivningen, och polisen inte vågar ingripa. Eller har order ”från högre ort” att inte ingripa.

Minns ni hur pappa Bush iscensatte det första “Gulfkriget” och invaderade Irak 1990 efter att ha uppmuntrat Saddam Hussein att göra anspråk på en del av Kuweit? – Det var en signal för “västvärlden” att börja betrakta muslimska länder som aggressiva fiender, även när de tidigare hade varit allierade. Det stora undantaget är Saudiarabien. Följ oljepengarna. Och glöm inte att det var USA som installerade och stödde Saddam Hussein som diktator i Irak. Och att Saddam pliktskyldigt hade utkämpat ett långt och smutsigt proxykrig mot Iran på USA:s och Storbritanniens vägnar.

Det är först sedan 1990 som den muslimska fundamentalismen har blommat upp med krav på sharialagar, terroristattacker, vissa klädkrav, bland annat att kvinnor alltid ska bära hijab, även unga flickor i grundskolan.

Från 1990 har också terrordåd började inträffa allt oftare.  Enligt min åsikt har de allra flesta av dem “planterats” av CIA eller andra USA-sponsrade organisationer. Varje sådan händelse har använts av USA:s globalistregim som motivering för att öka kontrollen, restriktionerna och förbuden, som sedan kopieras i alla andra länder, och för oss alla ett steg närmare Nya Världsordningens slutliga maktövertagande.

Allt detta passar in i det avslöjande general Wesley Clark, tidigare chef för NATO, gjorde 2001 om USA:s “försvarsministeriums” plan att “ta ut” sju (7) muslimska länder inom fem år i Mellanöstern och nordöstra Afrika. Man skulle börja med Irak och sluta med Iran. Afghanistan var inte medräknat, och inte heller Yemen.

Fd general Wesley Clark: USA ska ta Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och Iran

Nu ser vi i efterhand hur den nu pågående globala statskuppen planerats minutiöst, steg för steg, och genomsyrat nästan alla länder.

Lyckligtvis för Ryssland och resten av världen misstog sig USA, när de 1990 antog att de bara kunde ta för sig av hela Sovjetimperiet med alla dess enorma resurser. De hade inte räknat med att Yeltsin skulle utse Putin till sin efterträdare i ett ögonblick av nykterhet, när han insåg vad amerikanerna försökte göra med hans Ryssland. Men NWO-lanseringen var ett faktum, och projektet fortsatte som planerat, 9/11 och allt, fram till det avgörande covidögonblicket kring årsskiftet 2019 / 2020.

Att förlora kontrollen över Ryssland var ett stort trauma för USA med sina anspråk på global ”total dominans”, och nu förstår vi varför USA:s djupa stat hatar Putin så intensivt.  Helt enkelt för att han försvarade sitt land och hindrade USA från att ta över och förstöra det. Utan ett enda skott och utan att erövra eller förstöra ett enda annat land.

Jämför det med den långa listan över länder som USA har förstört, och de miljontals och åter miljontals oskyldiga människor som har dött eller fått sina liv helt förstörda av den amerikanska krigsmaskinen i Korea, Vietnam, Irak, f.d. Jugoslavien, Afghanistan, Libyen, Syrien, Yemen och på andra håll.

Putins kirurgiskt precisa invasion av Ukraina var inte oprovocerad, som västerländska medier påstår. NATO har utökats till nästan dubbla storleken efter Sovjetimperiets kollaps, i direkt strid med ett formellt löfte från USA att inte flytta det en enda tum öster om Tyskland.

NATO har smugit sig ända fram till de ryska gränserna och kringgärdat landet med kärnvapenmissilramper. Vidare har de försökt få makt eller kontroll över angränsande före detta sovjetrepubliker, som västvärlden inrättade som självständiga gränsstater runt Ryssland efter Sovjetimperiets upplösning.

USA och NATO stödde två statskupper i Ukraina och drev inbördeskrig som dödade 14 000 innan Ryssland invaderade

Västliga medier som driver NWO:s globalistiska narrativ döljer det faktum att den amerikanska regeringen iscensatte en kupp i Ukraina 2014 mot den demokratiskt valde presidenten Yanukovych som blev tvungen fly till Ryssland för att rädda livet. I stället installerades den nuvarande presidenten Zelensky som marionett åt den amerikanska regeringen som de facto styr Ukraina sedan dess.

Den har fört stora mängder amerikanska vapen, inklusive kärnvapenmissiler, ända fram till den ryska gränsen, inte långt från Moskva. Och NATO har utbildat och beväpnat Ukrainas militär.

Dessutom har USA satt upp över 70 laboratorier i Ukraina, för utveckling av biovapen som bara angriper människor med viss typ av etniskt specifikt DNA och sprids med drones och till och med myggor! – Det är logiskt att Putin i det läget ser sitt land tillräckligt hotat för att ingripa och med kirurgisk precision oskadliggöra dessa laboratorier.

Vad detta kan innebära för Sverige förtjänar att begrundas med tanke på att våra makthavare inte bara skickat vapen till Ukraina att användas mot Ryssland, utan även tagit in ett 50-tal av forskarna vid de amerikanska biovapenlaboratorierna i Ukraina för att forska vidare i Sverige.

För att få ett perspektiv på detta, tänk dig hur USA skulle reagera om Putin gjorde samma sak vid USA:s gränser i Kanada och Mexiko!

Glöm inte heller att alla psykopater med politisk makt i USA tjänar miljarder på krig som aktieägare i vapenindustrin, och de ser alltid till att hålla igång krig på andra kontinenter än deras egen.  Från sina trygga privatpalats skickar de ut unga soldater att dö för dem och kallar dem föraktfullt ”korkad kanonmat”.

Putin, som i motsats till USA respekterat internationella konventioner och fördrag, har i många år försökt komma överens med USA och EU genom förnuft och förhandlingar, men USA har vägrat förhandla. USA har fortsatt bryta mot överenskommelser och fortsatt sina provokationer tills Putin inte såg något annat sätt att skydda sitt folk och sitt land än att gå in i Ukraina, för att:

 1. försvara de rysktalande befolkningarna i de östra provinserna, som har utsatts för obevekliga bombningar och terroristhandlingar, med andra ord full krigföring, av den USA-kontrollerade ukrainska regeringen ända sedan USA tog över Ukraina genom kuppen 2014.
 2. oskadliggöra de mer än 70 biovapenlaboratorier som USA har inrättat, finansierat och delvis bemannat i Ukraina, varav några också ligger mycket nära den ryska gränsen. Vilket han försökte göra så försiktigt som möjligt, med respekt för civilbefolkningens säkerhet. I motsats till den falska antiryska propaganda som västliga globalistiska medier rapporterar. Som vi nu väl vet är Sanningen alltid det första offret i ett krig.

Agenda 2030 är det första stora delmålet på vägen mot att slutföra Agenda 21, som avser hela 2000-talet.

Elena Malmefeldt: WHO kopplar injektioner till 14 delmål i Agenda 2030

Är det inte fascinerande hur dessa globalister planerar för århundraden framåt? -Tror de att de kommer att bli odödliga innan dess, så att de kan njuta av resultatet i sin nuvarande kropp? – Det skulle inte förvåna mig. Jag vet att vissa har köpt en ny tjänst för att få sina döda kroppar frysta i väntan på en ny teknik som de hoppas kan väcka dem från döden och föryngra dem till en ny digitalt påslagen tillvaro. Vilket slöseri med pengar!

Alla vi som inte är WEF-förrädare är nu grodor i en långsamt uppvärmd vattenkittel som snart når kokpunkten. Bestämmer vi oss för att hoppa ur den kastrull vi lockats in i, innan vi kokas och förtärs till middag av de globalistiska kuppmakarna?

Så småningom har många av planerna från WEF:s globalistmaffia läckt ut och blivit allmänt kända bland dem av oss som har tillgång till oberoende sanningsenliga informationskällor.

Men fortfarande är det få som inser det verkliga syftet med de falska “vaccinerna”, förutom att gradvis döda de flesta och göra resten infertila.

Främsta skälet att iscensätta den falska “pandemin” var att tvinga “varje man, kvinna och barn på planeten” att låta sig “vaccineras”.

Sanningen är att dessa “vacciner” inte alls är vacciner. De motsvarar inte den etablerade medicinska definitionen av ett vaccin och inte heller dess juridiska definition.  Dessutom har det nu erkänts att de varken hindrar de injicerade från att insjukna i Covid, eller att överföra smitta till andra. Och de gör inte heller att de blir mindre sjuka än ”ovaccinerade”, vilket ofta påstås. Tvärtom har redan miljontals människor över hela världen direkt dödats av ”vaccinet” och mångfaldigt fler har fått sina liv oåterkalleligen förstörda.

Trots detta fortsätter våra hälsovårdsmyndigheter att propagera för än fler injektioner. I Sverige är vi i skrivande stund vid vår femte “spruta” för ”äldre och sköra” personer, om jag inte tappat räkningen. Nu är melodin “ny säsong, ny injektion”, var fjärde månad. Och regeringen fortsätter att beställa ytterligare omgångar ”vaccin”doser för skattebetalarnas pengar enligt hemlighållna kontrakt med ”vaccin”fabrikanterna som svenska folket inte får ta del av förrän tidigast om tio år.

Moderna, en av de “vaccintillverkare” som sponsras av den amerikanska regeringen, har kallat sina injektioner “ett biologiskt operativsystem”. Det handlar om en ny sorts teknik för genetisk manipulation och elektromagnetisk påverkan, vars långsiktiga konsekvenser INTE har testats och är omöjliga att veta. Bortsett från det faktum att vissa av ingredienserna är hemliga!  Betryggande, inte sant?

Vad som däremot blivit känt genom oberoende forskning är att injektionerna innehåller elektroniska självmonterande nanopartiklar, som inte anges i ingrediensförteckningen, och som kan både ta emot och sända alla typer av signaler och information via 5G-frekvenser. Det är därför som Sakernas Internet nu kallas Sakernas och Kropparnas Internet, ”The Internet of Things & Bodies”.

Så, kära vänner, det verkliga syftet med denna WEF-kupp är att minska Jordens befolkning– och särskilt eliminera de icke-vita, outvecklade “onödiga ätarna” som WEF-klubben och Rockefeller-sfären inte längre behöver i sin värld, eftersom den stora majoriteten av alla jobb nu kommer att utförs av robotar, datorer och AI-programvara. Och de utför arbetet mycket snabbare och billigare, har inga familjer och behöver varken äta, sova, vila eller ta semester. Och kan inte protestera eller vägra lyda.

De få människor som tillåts överleva för att tjäna WEF:s “elit” kommer att ”inte att äga någonting och vara lyckliga” där de trängs i minimala lägenheter i nya “smarta städer” under permanent elektronisk övervakning. ”Naturen” bortom stadsmuren blir förbjuden för alla att beträda, utom för den regerande “eliten” själv förstås. Allt enligt Agenda 2030, som praktiskt taget alla regeringar har gått med på att genomdriva till 2030. För att ”rädda planeten” på Mänsklighetens bekostnad.

De globalistiska makthavarna lämnar ingenting åt slumpen: de självmonterande elektromagnetiska nanobotar som de i hemlighet infört i sina “vacciner” ger dem fullständig kontroll över alla som tagit sina sprutor.

Med 5G-tekniken kan de nu avläsa vad som rör sig i våra kroppar och hjärnor, men också skicka subtila signaler för att påverka vårt humör, vår hälsa, våra tankar, känslor etc., antingen kollektivt eller individuellt, och till och med “stänga av oss” när vi inte längre tjänar något syfte. Med andra ord döda oss.

Insidern Catherine Austin Fitts om Mr Globals centralplan för världen och covidkrisen

Men det allra värsta är deras entusiasm över sitt program att avskaffa människosläktet i sin nuvarande form medelst dessa injicerade bio-elektroniska operativsystem och i stället ta fram ett slags ”transhuman” hybrid mellan människa och dator, tidigare kallade ”cyborg”. Ett nytt slags varelse, som inte kommer att ha kön, och inte kommer att bevara och utveckla sin art medelst sex, kärlek och familjebildning som hittills.

I stället skall nya cyborgar man anser sig vilja ha, skapas artificiellt i ett laboratorium, och man skall kunna välja exakt vilka egenskaper, vilket DNA, man vill ge den nya varelsen. Här framgår tydligt dessa psykopaters brist på mänskliga känslor, på förmåga till empati och kärlek.

Men också brist på själsmedvetande och EQ, dvs emotionell intelligens. Och på varje insikt om den högre, osynliga, skapande andliga verkligheten bortom den simulation vi lever inom rummets och tidens gränser.

Som esoterisk astrolog och statsvetare ser jag hur galet NWO-lobbyn bedömer sin roll och sina möjligheter i förhållande till det pågående Paradigmskiftet. Den har lyckats tillfälligt kidnappa den futuristiska Vattumannateknologin för att främja en perverst reaktionär agenda, och de har tack vare sin finansiella makt lyckats komma skrämmande långt i denna antihumana konspiration.

Men i längden låter sig Vattumannaparadigmet inte manipuleras. Paradigmskiften är som kosmiska årstider. På dem biter varken mutor eller våld. Efter vinter kommer vår. Oavsett hur mycket människor försöker förhindra det.  Och Vattumannaparadigmet står för en värld i fred med jämlikhet, samarbete, människokärlek och empati, där avancerad datorteknologi och artificiell intelligens tjänar hela Mänsklighetens intressen solidariskt med fri energi, fri preventiv hälsovård och fri valfri utbildning.

Slutresultatet är alltså givet. Vad som inte är avgjort är hur mycket mer lidande, sjukdom och död Mänskligheten skall behöva genomlida innan det gamla paradigmets giftiga chemtrailmoln skingras och det nya paradigmets Sol tillåts värma och upplysa oss. Och det, mina vänner, beror på er och på mig och på alla andra medvetna goda medmänniskor.

Globalistmaffians konspiration mot Mänskligheten har nu gått så långt att alla vi, som inte tillhör den självutnämnda härskarklassen, är som grodor i en långsamt uppvärmd vattenkittel, på vippen att nå kokpunkten. Bestämmer vi oss inte för att omgående hoppa ur den kastrull vi lurats in i, kan vi räkna med att kokas och förtäras till middag av den härskande globalistiska “eliten”.

Videon jag länkar till nedan ger en förhandsvisning av nästa fas i NWO-programmet, redan iscensatt i Australien, som vi kan vänta oss även här inom kort, om vi inte agerar nu:

Text: Jens Jerndal

Litteratur

 • Nordangård, Jacob (2019), Rockefeller – En klimatsmart historia.
 • Nordangård, Jacob (2020), Den globala statskuppen.
 • Elana Freeland (2021), Geoengineered Transhumanism: How the Environment Has Been           Weaponized by Chemicals, Electromagnetics, & Nanotechnology for Synthetic Biology
 • Robert F. Kennedy Jr. (2021), The Real Anthony Fauci.
 • Jeffrey M. Smith (2003), Seeds of Deception.
 1. William Engdahl (2009), Full Spectrum Dominance -Totalitarian Democracy in the New World Order
 2. William Engdahl (2013), Hotet mot livet. (Anarchos Förlag – Originalets titel: Seeds of Destruction.)

Is the World Depopulation Agenda a Fact? – Yes, says Historian Kevin Galalae

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • “Hur hamnade vi i den globala diktaturen “New World Order” och hur startar vi upproret mot feodalherrarna?”

  Svaret på den första frågan ges i en annan artikel i Newsvoice, som även den inleds med en målning av ett medeltida scenario, nämligen en illustration av Bartolomeinatten den 24 augusti 1572.

  Wikipedia skriver om denna massaker:

  “Mellan den 24 och 29 augusti utspelade sig fruktansvärda scener på gatorna i Paris och mördandet av protestanter spreds även till landsorten. Så många som 3 000 människor skall ha mist livet bara i Paris och totalt räknar man med cirka 10 000 dödade hugenotter.”

  Varje seriös historiker vet att dessa siffror är starkt reducerade i Wikipedia. De var minst fem gånger så höga.

  Men varje mördad människa är en för mycket och detta falska lönnmassmord på många tusentals kristna – initierat av Katolska kyrkans militära milis, Jesuitorden, är ett i raden av otaliga övergrepp av dessa falska lönnmördare.

  Här är artikeln som ger svar på den första frågan:
  https://newsvoice.se/2021/04/katolska-kyrkan-granskas-del-4-tillbaka-till-den-morka-medeltiden/

  • Jag har år efter år givit bevis för att ondskans högsäte är i den ENORMT rika och makthungriga Vatikanstaten. Nästan aldrig har jag fått någon respons på det.

   På Peter Krabbes hemsida har jag varit allra mest verksam och verkligen gett enormt mycket information till alla som tagit del av den bloggen..

   Men vem har där reagerat kraftfullt på all information som jag gett…?

   Varför står ingen med kraft upp mot det förtryck vi utsätts för?

 • “Hur hamnade vi i den globala diktaturen “New World Order” och hur startar vi upproret mot feodalherrarna?”

  Svaret på den första frågan ges i en annan artikel i Newsvoice, som även den inleds med en målning av ett medeltida scenario, nämligen en illustration av Bartolomeinatten den 24 augusti 1572.

  Wikipedia skriver om denna massaker:

  “Mellan den 24 och 29 augusti utspelade sig fruktansvärda scener på gatorna i Paris och mördandet av protestanter spreds även till landsorten. Så många som 3 000 människor skall ha mist livet bara i Paris och totalt räknar man med cirka 10 000 dödade hugenotter.”

  Varje seriös historiker vet att dessa siffror är starkt reducerade i Wikipedia. De var minst fem gånger så höga.

  Men varje mördad människa är en för mycket och detta falska lönnmassmord på många tusentals kristna – initierat av Katolska kyrkans militära milis, Jesuitorden, är ett i raden av otaliga övergrepp av dessa falska lönnmördare.

  Här är artikeln som ger svar på den första frågan:
  https://newsvoice.se/2021/04/katolska-kyrkan-granskas-del-4-tillbaka-till-den-morka-medeltiden/

  • Jag har år efter år givit bevis för att ondskans högsäte är i den ENORMT rika och makthungriga Vatikanstaten. Nästan aldrig har jag fått någon respons på det.

   På Peter Krabbes hemsida har jag varit allra mest verksam och verkligen gett enormt mycket information till alla som tagit del av den bloggen..

   Men vem har där reagerat kraftfullt på all information som jag gett…?

   Varför står ingen med kraft upp mot det förtryck vi utsätts för?

 • Cash is King, när luften går ut ballonen och ‘Digi-Plast’ är just plast och siffror, kommer cash, guld eller halva griser att vara valutan!

  • Global Walkout.com ger varje vecka ett tips på vad vi kan göra för att som namnet säger ta steg bort ifrån ett framtida slavsamhälle.

 • Cash is King, när luften går ut ballonen och ‘Digi-Plast’ är just plast och siffror, kommer cash, guld eller halva griser att vara valutan!

 • Äntligen någon som presenterar hela pusslet, rotschilds är nr 1 och rockefellrn är nr 2 i detta kriminella nätverk (kalla det t ex spectre, som någon skrev på ett annat forum) och som omger väl 25% av planeten. Så tack för den insiktsfulla artikeln, Jens

  • Global Walkout.com ger varje vecka ett tips på vad vi kan göra för att som namnet säger ta steg bort ifrån ett framtida slavsamhälle.

 • Så hoppas anglosaxiska imperiet att du ska tänka, Elsa, så att sympatierna för win win och global utveckling ska undermineras och anglosaxernas plundrande ska få fortsätta med Europeer som hycklande och självskadande nyttiga idioter.
  Är du medveten om att anglosaxerna spred kommunismen till båda och att båda senare har sadlat om helt och slängt ut bolshevismen och Maoismen och övergått till att plädera för internationell rättvisa för de 85% som väst hittills har trampat på.
  Globalism för anglosaxerna innebär att världen är en slavkoloni med upplösning av alla traditionella värden. För Kina är det i stället bibehållen respekt för nationalstaters särart och fredligt samarbete till ömsesidig nytta.

 • Äntligen någon som presenterar hela pusslet, rotschilds är nr 1 och rockefellrn är nr 2 i detta kriminella nätverk (kalla det t ex spectre, som någon skrev på ett annat forum) och som omger väl 25% av planeten. Så tack för den insiktsfulla artikeln, Jens

 • Här kräver en medlem i Europaparlamentet Ursula von der Leyens omedelbara avgång från sin post som ordförande i Europeiska kommissionen på grund av avslöjanden om kontrakt tecknade med läkemedelsindustrin:

  https://www.youtube.com/watch?v=beEfo7c_Weg

  (MEP Cristian Terhes calls for the immediate resignation of Ursula von der Leyen)

  Den ena skandalen avlöser den andra. I september tvingades Storbritanniens premiärminister, vaccin-ivraren (med sitt ständiga munskydd när han uppträdde i TV), Boris Johnson, att avgå, efter avslöjanden om vilda fester i residenset på Downing Street mitt under de stränga corona-restriktionerna, där vanliga människor tvingades sitta instängda i sina hem och många gick i konkurs och förlorade allt de satsat på.

  Det är glädjande med avslöjandena, men jag lider med alla dem som drabbats hårt av detta hänsynslösa bedrägeri!

 • Efter alla avslöjanden om enormt allvarliga skador hos väldigt många människor och även många dödsfall i samband med “corona-vaccinerna” och därtill dokumenterat fullständigt utebliven skyddande effekt, så backar myndighetspersoner och politiker nu i USA och pekar ut några få syndabockar i detta jättebedrägeri.

  Senatorn och tillika läkaren, Rand Paul, ställer här Anthony Fauci, som varit den högste formellt ansvarige myndighetspersonen för genomdrivandet av vaccin-agendan i USA, till svars i ett senatsförhör:

  https://www.youtube.com/watch?v=afckus4RRbI

  (Rand Paul: This is the biggest coverup in the history of science)

 • Här kräver en medlem i Europaparlamentet Ursula von der Leyens omedelbara avgång från sin post som ordförande i Europeiska kommissionen på grund av avslöjanden om kontrakt tecknade med läkemedelsindustrin:

  https://www.youtube.com/watch?v=beEfo7c_Weg

  (MEP Cristian Terhes calls for the immediate resignation of Ursula von der Leyen)

  Den ena skandalen avlöser den andra. I september tvingades Storbritanniens premiärminister, vaccin-ivraren (med sitt ständiga munskydd när han uppträdde i TV), Boris Johnson, att avgå, efter avslöjanden om vilda fester i residenset på Downing Street mitt under de stränga corona-restriktionerna, där vanliga människor tvingades sitta instängda i sina hem och många gick i konkurs och förlorade allt de satsat på.

  Det är glädjande med avslöjandena, men jag lider med alla dem som drabbats hårt av detta hänsynslösa bedrägeri!

 • Efter alla avslöjanden om enormt allvarliga skador hos väldigt många människor och även många dödsfall i samband med “corona-vaccinerna” och därtill dokumenterat fullständigt utebliven skyddande effekt, så backar myndighetspersoner och politiker nu i USA och pekar ut några få syndabockar i detta jättebedrägeri.

  Senatorn och tillika läkaren, Rand Paul, ställer här Anthony Fauci, som varit den högste formellt ansvarige myndighetspersonen för genomdrivandet av vaccin-agendan i USA, till svars i ett senatsförhör:

  https://www.youtube.com/watch?v=afckus4RRbI

  (Rand Paul: This is the biggest coverup in the history of science)

 • Putins och Kinas agerande är bara en annan sida av Globalist maffiamyntet de konkurrerar endast med varandra om den slutliga lösningen !

   • Så du menar att du inte har lyssnat på vad Putin själv sagt att återskapa fornstora Ryska värden och landområde, och missat att energi redan styrs av Ryssland med samarbetspartners och snart även spannmålstillgången i värden..

  • Så hoppas anglosaxiska imperiet att du ska tänka, Elsa, så att sympatierna för win win och global utveckling ska undermineras och anglosaxernas plundrande ska få fortsätta med Europeer som hycklande och självskadande nyttiga idioter.
   Är du medveten om att anglosaxerna spred kommunismen till båda och att båda senare har sadlat om helt och slängt ut bolshevismen och Maoismen och övergått till att plädera för internationell rättvisa för de 85% som väst hittills har trampat på.
   Globalism för anglosaxerna innebär att världen är en slavkoloni med upplösning av alla traditionella värden. För Kina är det i stället bibehållen respekt för nationalstaters särart och fredligt samarbete till ömsesidig nytta.

 • Punkt ett i programmet mot frihet är att reducera rädslan till noll, om man kan. Och det kan man, om man vet vad rädsla är för något.
  Den “kemiska” formeln är superenkel, en låg emotion dispergerar i kontakt med en hög emotion. Sen kan man hitta en mängd terapier, som fungerar utifrån detta.
  Och hur skall en feodalism konfrontera en kultur som är orädd?
  Feodalherrarna är själva så fega redan nu att de måste ” verka men inte synas”.
  Feodalherrarnas egen rädsla blir knepigare att hantera, eftersom den ligger nedbäddad under flera lager av antagna identiteter som kung, biskop, general etc.
  Ett litet barn som dansar i glädje är väl det högsta, som kan nås på denna Jord.
  Detta är beundran av livet.

 • Punkt ett i programmet mot frihet är att reducera rädslan till noll, om man kan. Och det kan man, om man vet vad rädsla är för något.
  Den “kemiska” formeln är superenkel, en låg emotion dispergerar i kontakt med en hög emotion. Sen kan man hitta en mängd terapier, som fungerar utifrån detta.
  Och hur skall en feodalism konfrontera en kultur som är orädd?
  Feodalherrarna är själva så fega redan nu att de måste ” verka men inte synas”.
  Feodalherrarnas egen rädsla blir knepigare att hantera, eftersom den ligger nedbäddad under flera lager av antagna identiteter som kung, biskop, general etc.
  Ett litet barn som dansar i glädje är väl det högsta, som kan nås på denna Jord.
  Detta är beundran av livet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *