Dan Ahlmark analys: De underbara valmaskinerna i USA-valet

publicerad 19 november 2020
- av Dan Ahlmark
Dan Ahlmark, 2018. Privat foto.

DEBATT & ANALYS. Det kommer nu fram mycket information om de valmaskiner, som används för att registrera, summera och lagra röstresultat i det amerikanska valet. Det finns flera leverantörer, men särskilt en – Dominion – har varit mycket framgångsrik och kunnat sälja in sina maskiner till ett betydande antal delstater, men dessa maskiner har egenskaper som - naturligtvis allmänheten -  men även politiker, kampanjledare  och valexperter/konsulter varit helt okunniga om. Dominonmaskiner kan nämligen helt ändra utgången av ett val.

Text: Dan Ahlmark | Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav 2017 ut boken ”Vakna upp! Daqs att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

Ifall en mjukvara från Dominion används i valsammanhang av oetiska personer, är risken för valfusk stor. Programmet innehåller nämligen möjligheten för driftspersonalen att påverka dvs välja valresultat. Instruktioner finns alltså tillgängliga för hur man – enkelt uttryckt - stjäl ett val. Med tanke på vad som hänt i en rad delstater är det också tydligt, att den kapaciteten praktiskt utnyttjats av de ansvariga för valmaskiner i många delstater i USA.

Maskinerna och mjukvaran har sålts även till andra länder än i Nordamerika, och man kan anta, att de är särskilt populära i (a) demokratiskt diskutabla länder liksom  (b) auktoritära stater/diktaturer, som försöker framställa sig som demokratiska. De förstnämndas (a:s) andel är ca 25 % och diktaturer (b) uppgår till nästan en tredjedel av samtliga länder. Så marknaden är inte liten.


Att amerikanska regeringen inte haft kunskap om denna kapacitet hos maskinerna är högst märkligt. CIA, som kanske använt deras möjligheter och förmåga i utländska val, har naturligtvis känt till det, men på liknande sätt som under första Trumpkampanjen 2016 har den organisationen agerat för att främja det demokratiska partiets intressen.


 

CIA har uppenbarligen inte underrättat regeringen om den fara för rättvisa val, som förelåg. USAs största underrättelseorganisation har därmed möjliggjort, att presidentvalet i den ledande världsmakten stulits av ett parti, som radikaliserats dramatiskt under det senaste decenniet och nu innehåller en stark socialistisk och delvis kommunistisk falang. Att Department of Homeland Security och republikanska partiet och deras dataexperter inte bevakat frågan om valmaskiner bättre är också oförståeligt.

Förmågan att enkelt ändra registrerade valresultat bygger tydligen på att man vid lagring av röster inte använder heltal utan istället bråk (med täljare och nämnare). Det sägs praktiskt möjliggöra, att rösterna för olika kandidater lätt kan få olika vikter, vilka då bestämmer resultatet av valet. Kompletteringar torde kunna införas. Vid tillämpningen i olika delstater sägs ett fall vara att andelen röster, som överförts till Biden frekvent samvarierat med andelen republikaner i olika områden. Ju högre andel republikaner, desto större andel har överförts till Biden.  Sedan torde ett på så vis förändrat valresultat, ifall det vilar på valsedlar av papper, också behöva backas upp av motsvarande dokument för Biden, vilket kräver mycket praktiskt arbete.

Lou Dobbs och Sidney Powell, nov 14, 2020. Foto: Fox News
Lou Dobbs och Sidney Powell, nov 14, 2020. Foto: Fox News

Den respekterade juristen Sidney Powell, välkänd genom sitt framgångsrika försvar av general Flynn, arbetar nu för Trump och säger om själva processen att ändra röster (1):

”They can watch the voting real time. They can run a computer algorithm
on it as needed to either flip votes, take votes out or alter the votes to
make a candidate win… It’s massive criminal voter fraud, writ large
across at least 29 states… It’s obvious the algorithm and the statistics that
our experts are tracking out are batches of votes and when the votes
changed...”

Läs mer: Trumps advokat: Det finns omfattande bevis på valfusk i USA-valet

Den rimliga slutsatsen om skälet till denna utformning och kapacitet hos aktuella maskiner är, att de, som känner till och har köpt dem, vill kunna påverka kommande valresultat.

Strukturen i överflyttningarna av röster var inledningsvis inte helt lätt att tolka. Var det lokala personer, som okoordinerat fattade dessa beslut? Forskare fann dock så småningom ett mönster i förflyttningarna (2).  Det upptäcktes först i Pennsylvania, där Trump enligt uppgift vann röstningen under valdagen med ca 65 % mot 34 %, vilket innebar att han ledde med över ”oöverstigliga” 600 000 röster, men poströster började komma in nästa dag och kunde fortsätta - pga delstatsledningens beslut godkänt av delstatsdomstolen - att levereras under tre dagar.

Ingen redovisning fanns i slutet av valdagen eller senare hur många röster, som överhuvudtaget var utestående, och röster flödade succcessivt in. Troligen visste demokraterna inte tidigt hur många Bidenröster man behövde, eftersom också Trumpröster var en del av poströsterna. Hur många poströster, som anlänt just före valdagens slut, är också okänt. Sammanlagt inkom dock över 2,5 milj, varav 80 % var Bidens. Den volymen poströster hade aldrig nåtts tidigare i Pennsylvania, och andelen Bidenröster var förvånande hög. Men Biden hade därmed också tagit delstatens 20 elektorsröster. Hur kunde då detta ha skett?

Läs mer: Dan Ahlmark analys: Hur sker valfusket i USA-valet?

Ja, i så gott som alla av Pennsylvanias counties var Trumps röstandel av poströsterna 40 % lägre än den procent han vann under valdagen. Ifall han vunnit 70 %, vann han 30 % av de nytillkommande rösterna i ett visst county; av 60 % vann han där 20 % av poströsterna osv. (Undantaget är Philadelphia, där Trump valdagen fick 30 % av rösterna, så den stulna procenten måste bli lägre.)

Resultaten är så konsistenta, att de i det verkliga livet kan anses så gott som omöjliga att inträffa (2). Och jämförelser med vissa andra stater anger, att andelen poströster för Biden syns mycket orealistisk.

Beträffande den praktiska sammanräkningen av röster tilläts republikanska valkontrollanter inte att observera den, trots att man hade ett domstolsutslag som stöd för sin begäran. Det är förståeligt, eftersom hanteringen främst av antalet nödvändiga poströster att ta bort från Trump (men också att föra in för Biden) i olika counties, rent praktiskt annars torde varit omöjlig att dölja vid  republikansk närvaro i lokalerna.

Den mörkläggning, som skedde i rösträkningsprocessen, innebar också brott med den lagstiftande församlingens rätt att besluta i dessa frågor. Men detta katastrofala beteende gällande transparens rimmar väl med vad som också hände i andra delstater som Michigan och Wisconsin.

Trumpsidan kommer nu att driva en hård juridisk kampanj för att i olika delstater få domstolar att ändra valresultaten. Vi får se vilken framgång de når. Men världen har härmed blivit varnad för vad som i framtiden kommer att ske vid val och folkomröstningar i olika länder, ifall en sida ensam får välja och hantera valmaskiner samt bestämma över formerna för rösträkningsprocessen.

Text: Dan Ahlmark

Referenser

(1) “It’s Massive, Criminal Voter Fraud! – It’s Going to Blow the Mind of Everyone In This Country!” – Sidney Powell on Dominion Systems

(2) Pennsylvania Results Show a Statistically Impossible Pattern Behind Biden’s Steal!

Relaterat