Ny forskning: Covid-19 påverkas av 4G och 5G

publicerad 1 mars 2021
- Kersti Wistrand
5G från Ericsson (foto: NewsVoice) Beverly Rubik (pressfoto). SARS CoV-2 (foto: CDC.gov)
5G från Ericsson (foto: NewsVoice) Beverly Rubik (pressfoto). SARS CoV-2 (foto: CDC.gov)
5G från Ericsson (foto: NewsVoice) Beverly Rubik (pressfoto). SARS CoV-2 (foto: CDC.gov)

FORSKNING. I vetenskapliga sammanhang har det förtigits om bakomliggande miljöfaktorer som kan påverka Covid-19. I denna artikel presenteras den första vetenskapliga rapporten som ger bevis för att trådlös teknologi med digital pulsmodulation tex 5G är en bidragande faktor till svårartad Covid-19. Sjukdomen Covid-19 är inte orsakad av trådlös strålning. Den existerar i delar av världen där teknologin inte är utbyggt. Covid-19 förvärras dock av strålningen.

Text: Kersti Wistrand

Covid-19 började i Wuhan i Kina och blev som epidemi känd i december 2019 kort efter det 5G-nätet ”sattes igång” i Wuhan 31 oktober 2019. Det dröjde inte länge innan Covid-19-utbrott skedde i stor skala i Sydkorea, norra Italien, New York City, Seattle och södra Kalifornien. På alla dessa platser hade 5G-nätet tagits i bruk kort tid innan, vilket konstaterades i en vetenskaplig rapport skriven av de spanska forskarna Payeras och Cifre i april 2020 [1]. I denna rapport uppvisades en statistisk signifikant korrelation mellan tätheten av 5G-antenner och lokaliseringen av Covid-19-fall i speciella regioner runt om i världen. Under den första vågen i USA rapporterades fler dödsfall i stater med 5Ginfrastruktur jämfört med stater som ännu inte hade denna teknologi [2].

Den spanska forskningsstudien blev sedan grunden för allehanda spekulationer om att 5G orsakade Covid-19 och att inga riktiga virus fanns överhuvudtaget. I massmedierna avfärdades sambandet mellan Covid-19 och 5G som konspirationsteorier.

Nu har emellertid ett amerikanskt forskningsteam under ledning av biofysikern PhD Beverly Rubik (BRubik.com) blivit klara med en undersökning av sambandet mellan 5G och Covid-19. De har skrivet en ännu icke offentligt publicerad forskningsrapport [3], som tillsammans med en intervju låg uppe ett par dagar via en länk hos Lloyd Burrell, grundare av The EMF Health. Beträffande referenser till olika forskningsstudier hänvisas till denna forskningsrapport.

PhD Beverly Rubiks forskning på mobilstrålning

Biofysikern PhD Beverly Rubik avlade sin PhD-examen i biofysik 1979 från University of California och har publicerat över 90 vetenskapliga artiklar och två böcker. Hon har även grundat The Institute for Frontier Science (1996) där hon är chef. Hon har forskat kring det mänskliga energifältet, elektromagnetism, healing och energimedicin. B. Rubik är känd från många TV-program och har fått flera internationella utmärkelser.

Rubik har 25 års erfarenhet av att forska på blod

Sedan 2014 har Rubik forskat på den inverkan som strålningen från mobiltelefoner har på mänskliga celler. Hon har funnit att blodet förändras negativt av strålningen. Istället för att flöda fritt i kapillärerna bildas klumpar och blodet blir klibbigt, att tex bära en ryggsäck innehållande en 4G-mobil 45 minuter förändrade blodbilden. Personer från 40 år och uppåt visade värre symptom än yngre. I förlängningen bidrar denna typ av strålning till kardiovaskulära problem med hjärtinfarkt och stroke som följd.

I intervjun hänvisar Rubik till Martin Pall, prof. Emeritus i biokemi och medicinska vetenskaper, Washington State University [4]. Denne har länge forskat på elektromagnetiska fält (EMF), även de pulserande som 5G, vilka är betydligt mer aktiva på biologisk cellnivå.


4G och 5G riktar krafter mot spänningssensorn på VGCC:erna (Voltage-Gated Calcium Channel) i cellerna varvid dess kalciumjonkanaler öppnas upp och tillåter alltför stora mängder kalciumjoner flöda in i cellen [5]. Mikrovågor i mobiler och 4G-näten ändrar kalciumnivåerna i cellerna och öppnar upp cellerna. 5G är än värre.


Triaden agent – värd – miljöfaktorer

Beverly Rubik läste sina spanska kollegors rapport och fann det vara mycket märkligt att miljöfaktorerna tystats ned. Normalt talar man nämligen om en triad bakom epidemiologiska sjukdomar:

 • agenten (viruset),
 • värden (patienten) och
 • miljöfaktorers påverkan.

Vad det gäller just Covid-19 talar man endast om patienten (ålder, bakomliggande sjukdomar) samt viruset och dess egenskaper och smittsamhet. Så fort man börjar tala om påverkansfaktorer i omgivande miljö när det gäller Covid-19, benämns det som konspirationsteorier. Hon beslöt inleda en forskning kring eventuellt samband mellan Covid-19 och den trådlösa strålningen.

Forskningsteamet

Författarna bakom den helt färska rapporten är förutom Beverly Rubik radiologen MD Robert R. Brown, hemmahörande i Arizona. Från början ingick fyra personer i forskningsteamet, men två av dem hoppade av eftersom ämnet var kontroversiellt och man mötte motstånd. Dessa två ville inte riskera sina karriärer utan lämnade projektet.

Metod

Metoden bygger på litteraturstudier av pågående forskningsrapporter kring dels den patofysiologi som utvecklats genom Covid-19 under 2020 (MD Robert R.Brown), dels  av över 250 peer-reviewed forskningsrapporter från 1969–2020 kring möjliga biologiska effekter från RFR (radiofrekvent strålning, trådlös strålning) -exponering på celler både från försöksdjur och människa (Beverly Rubic).

Långtidsstudier med militär anknytning kring detta har sedan 1969 pågått i Ryssland och översattes av CIA och lades in i deras arkiv som försvarsteknisk information i början av 2000-talet. Rubik studerade dessa men även forskningsrapporter från det civila samhället, tex kring arbetare som insjuknat då de installerat eller på annat sätt exponerats för RFR.

Studierna av Rubiks respektive Browns forskningsrapporter analyserades var för sig. Covid-19:s patofysiologi jämfördes sedan med RFR-exponeringen på cellnivå, varvid man fann och organiserade fem kategorier: blod- och kärlförändringar, oxidativ stress, immunförsvar, ökade Kalciumnivåer samt hjärtarytmier.

Resultat

Nyligen var de klara med världens första forskningsstudie kring sambandet mellan Covid-19 och trådlös strålning. Titeln lyder: ”Evidence för a Connection between Covid -19 and Exposure to Radiofrequency Radiation from Wireless Telecommunications Including Microwaves and Millimeter Waves” (alltså “Bevis för ett samband mellan Covid-19 och exponering av radiofrekvent strålning från trådlös telekommunikation inkluderande mikro- och millimetervågor”.)

Granskningen av Covid-19-rapporterna

Den kliniska presentationen av Covid-19 varierar, som vi alla vet, mycket med en stor bredd av symptom, allt i från milda symptom som: halsont, huvudvärk, feber, hosta, snuva, lätt ledvärk, magont, förlust av smak och lukt) till mer allvarliga som andningssvårigheter, hög feber och stor trötthet.

I en stor studie (se referenser i grundartikeln) uppvisade 80% milda symptom eller inga alls medan i synnerhet den äldre befolkningen och de med underliggande sjukdomar som högt blodtryck, diabetes och övervikt har större risk för allvarligt insjuknande.

Akut andningssyndrom (ARDS) kan snabbt inträffa och orsaka svår andfåddhet när endotelceller som i blodkärlens innerväggar samt epitelceller i luftvägarnas innerväggar förlorar sin hållbarhet och proteinrik vätska läcker ut i intilliggande luftsäckar.

Covid-19 kan orsaka hypoxi, otillräckliga syrenivåer, som har setts hos upp till 80% av patienterna med andningssvårigheter på intensivvårdsavdelningarna, enligt en rapport skriven av Gattinoni. 2020. Minskad syresättning och förhöjda koldioxidnivåer i patienternas blod har observerats även om etiologin för dessa fynd förblir oklar. På röntgenbilder och CT-skanningar hos patienter med Covid-19 har man observerat massiva oxidativa skador på lungorna.


Denna cellulära stress tyder på en etiologi, sjukdomsorsak, snarare av biokemisk natur än betingad av virus (Cavezzi et al, 2020). Eftersom spritt virus kan fästa sig i celler som innehåller en ACE-2-receptor (angiotensin-omvandlande enzym 2) kan sjukdomen spridas och skada organ och mjukvävnader i hela kroppen, inklusive bla: lungor, hjärta, tarmar, njurar, blodkärl, fett, testiklar och äggstockar. Sjukdomen kan öka en systematisk inflammation och ge ett hyperkoagulerbart tillstånd, dvs ett tillstånd där blodet klumpar sig. Utan insättning av blodförtunnande medel kan detta ge en dödlig utgång. (Bikdeli et al, 2020)


Hos långtidssjuka covid-19-patienter kan symtomen gå fram och tillbaka i månader. Andfåddhet, trötthet, ledvärk och bröstsmärtor kan bli ihållande symtom. Hjärndimma, oregelbundna hjärtslag och nystartat högt blodtryck hör även till de epidemiologiska data som nu samlas in.

Granskningen av biologisk påverkan av RFR-exponering

Organismer är elektrokemiska varelser och lågfrekvent RFR från trådlösa kommunikationssystem som mobiltelefonantenner, basstationer, WiFi, mobiltelefoner mm kan störa många fysiologiska funktioner fån molekylära till cellulära, fysiologiska, beteendemässiga och psykologiska nivåer. En mängd studier visar på skadliga hälsoeffekter inklusive cancerrisk, endokrina förändringar, ökad produktion av fria radikaler, DNA-skador, förändringar i reproduktionssystemet, inlärnings- och minnesfel samt neurologiska störningar. Den intresserade hänvisas till originalartikeln.

Den peer-rewieved vetenskapliga litteraturen från hela världen, omfattande bortåt 5000 studier, har dokumenterat bevis för skadliga bioeffekter från RFR-exponering inklusive 5G-frekvenser under flera decennier. De flesta är amerikanska undersökningar. Det har gjorts studier endast omfattande några veckor eller mindre och mycket få långtidsstudier har gjorts på djur och människor.

Långtidsstudier som varat i månader utförts på försöksdjur i Sovjet och Östeuropa från 1969–70. Sjukdomar från RFR-exponering har dokumenterats sedan den tidiga användningen av radar och ryska vetenskapsmän talar om ”radiovågssjukan”. Dessa ryska studier visar betydande biologisk påverkan även vid exponeringsnivåer 100 gånger under 1 mW/kvadratcm. Två företeelser inträffar vid långvarig exponering av lågfrekvent:

 1. Blodet klumpar sig och blir klibbigt, varvid
 2. vasculär koagulering inträffar, dvs blodet flyter inte lika fritt. Syresättningen till de inre organen, bla hjärnan minskar.

Resultat

Tabellen nedan visar de symtom som är vanliga för Covid-19 och motsvarande negativa bioeffekter från RFR-exponering. Dessa effekter är i tabellen avgränsade i de fem kategorierna blod- och kärlförändringar; oxidativ stress; immunförsvar; ökade Kalcium-nivåer (Ca2+), hjärtarytmier, men det bör betonas att dessa effekter har överlappande effekter. De är alltså inte skilda åt. Som exempel kan nämnas blodkoagulering och inflammation. Oxidativ stress är inblandad i morfologiska förändringar i erytrocyter såväl som i hyperkoagulation, inflammation och organskador.

Fyra tätt skrivna sidor i den vetenskapliga rapporten gör sedan ingående analyser och jämförelser mellan symtom och effekter orsakade av trådlös strålningsexponering och Covid-19. Den intresserade hänvisas till rapporten.

Slutsatser

En sammanfattning utifrån intervjun med Beverly Rubik:

 • I Covid-19 pågår: 1) klumpning av blodet (clot), som blir klibbigt 2) långvarig vaskulär koagulering som så småningom ger organsvikt. Klumpning av blodet inträffar även vid lågfrekvent trådlös strålning med trådlös teknologi med digital pulsmodulation.
 • Oxidativ stress utgör ett stort problem i Covid-19. Aktiveringen av fagocyterande celler kan utlösas av kronisk inflammation, toxiner, pesticider, vissa läkemedel, miljögifter och strålning. Fria radikaler angriper därvid immunsystemet. Hyperinflammationer uppstår och en mängd olika organvävnader blir angripna.
 • Trådlös strålningsexponering från bla 3G, 4G och 5G-näten påverkar blodbilden genom oxidativ stress. I synnerhet 5G har en påverkan på blodkärlen genom att öppna upp kalciumjonkanalerna så att kalciumnivåerna i cellerna ökar, vilket gör att viruset lättare kommer in.
 • Covid-19 ger därför dussintals symptom beroende på vilket organ som blir angripet eftersom viruset binder till våra receptorer som finns i många organ och vävnader.

De lunginflammationer som förekommer i samband med Covid-19 är inte av de slag som våra gamla klassiska lunginflammationer, säger Beverly Rubik. Nej, de kännetecknas av att blodet blivit ”kletigt” och klumpar sig (”sticky and clots”). Blodet flyter dåligt. Blodcellerna förmår inte ta upp syre ordentligt, lunginflammation uppstår och patienten kan avlida i kvävning om inte åtgärder sätts in.

Därför är Covid-19 inte enbart en virussjukdom utan även en blodsjukdom. Hjärtat har dessutom speciella receptorer som SRS-CoV 2 binds till med arytmier som följd.

Sjukdomen Covid-19 (orsakad av viruset SARS-CoV 2) är inte orsakat av trådlös strålning. Det existerar i delar av världen där RFR inte är utbyggt. Covid-19 förvärras dock av strålningen. Ett samband föreligger: strålningen påverkar kalciumkanalerna i cellerna och ger förhöjda kalciumnivåer. Därvid öppnas cellerna upp och släpper in virus (SRS-CoV-2) som får det lättare att replikera och infektera andra celler. De av strålningen ökade kalciumnivåerna i cellerna hjälper viruset och de individuella tillstånden förvärras.

Detta är den bakomliggande orsaken till varför Covid-19 har fått så allvarliga konsekvenser i de geografiska områden där 5G har installerats.

Synen på framtida virus

Beverly Rubik anser att 5G-näten omedelbart borde nedmonteras för vår hälsas skull, men istället byggs det ut mer och mer. Basstationer kommer att byggas ut och små antenner kommer att sitta på hustak i varje kvarter, vilket kommer att förändra hela vår planet. Förutom insekts- och fågeldöd kommer alla kommande virusinfektioner att förvärras genom att RFR öppnar upp kalciumjonkanalerna i cellerna och därmed släpper in viruset.

Bortåt 100.000 satelliter kommer att kretsa uppe i rymden för att täcka in 5G. Hela jordklotet är nämligen tänkt att omges av mikrofrekvenser som 5G och så småningom 6G. Hela det elektromagnetiska fältet runt jorden kommer att förändras och påverka både Covid-19 och andra framtida virus.

Text: Kersti Wistrand

Referenser 

 1. http://www.tomeulamo.com/fitxers/264_CORONA-5G-H.pdf
 2. Tsiang A. , M. Havas (submitted Dec 2020) 2: attributed cases and deaths are statistically higher in states and counties with 5 generation millimeter wave wireless telecommunications in the U.S.
 3. https://osf.io/9p8qu/ 
 4. https://www.emfacts.com/2018/08/martin-palls-book-on-5g-is-available-online/
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage-gated_calcium_channel


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Många bär sin mobiltelefon alldeles intill kroppen.

  I följande studie presenteras fakta från forskning som inte uppmärksammas i regim-media:

  [Länk borttagen eftesrom den gick till din privata dator]

  Det talas om “enormous penetration of the body tissues from antenna radiowaves”!

 • Många bär sin mobiltelefon alldeles intill kroppen.

  I följande studie presenteras fakta från forskning som inte uppmärksammas i regim-media:

  [Länk borttagen eftesrom den gick till din privata dator]

  Det talas om “enormous penetration of the body tissues from antenna radiowaves”!

 • Här presenteras ytterligare enormt viktiga forskningsresultat gällande den elektromagnetiska strålningen av en av världens ledande experter inom detta område, Olle Johansson.

  (De första sekunderna inleds på nederländska, men sedan förs samtalet till allra största del på engelska.)

  https://www.youtube.com/watch?v=av9jS4M_w6M
  (Comtrans 8/3/2021)

  Den extremt forcerade utbyggnaden av 5G har aldrig beslutats av dem som valts för att företräda Sveriges riksdag.

 • I artikeln talas det om en korrelation mellan 5G och Covid
  Det kan vara av intresse att känna till att det förekommit uppgifter om militära projekt med små entiteter fyllda med virus som avger virus genom radiostyrning.
  Om sånt har förekommit vilket inte borde förvåna någon som liksom jag anser det sannolikt att Covidpandemin är avsiktligt iscensatt av eliterna i väst, så skulle det kunna förklara korrelationen utan att det har ngt intressant samband med 5G utan ist är ytterligare en info om misstänkta manipulationer med avsikt att frysa ut Kina ekonomiskt.
  De flesta av er som deltar i debatten låter er ofrivilligt utnyttjas för att hjälpa imperiet i dess ständigt pågående psykkrig mot oss.
  Tror ni att ni är smartare än oligarkins slughuvuden?
  Det tror ni nog inte va?
  Isf borde ni misstänka mkt av det som är det ni vill höra och som dessa slughuvuden tror att ni vill höra.
  För det är psykologin bakom. Dom sprider rykten som dom vet att ni nappar på och sen beter ni er som dom räknat ut.
  Godtrogna människor kan inte utmanövrera sluga bedragare.
  Det är som Judo. Ni faller på eget grepp och den skickligare motståndaren utnyttjar ert eget momentum mot er.

  • Tack, Peter, för dessa klokhetens ord med “faller på eget grepp” osv.

   – Jodå, judo – och du då?

 • Här presenteras ytterligare enormt viktiga forskningsresultat gällande den elektromagnetiska strålningen av en av världens ledande experter inom detta område, Olle Johansson.

  (De första sekunderna inleds på nederländska, men sedan förs samtalet till allra största del på engelska.)

  https://www.youtube.com/watch?v=av9jS4M_w6M
  (Comtrans 8/3/2021)

  Den extremt forcerade utbyggnaden av 5G har aldrig beslutats av dem som valts för att företräda Sveriges riksdag.

 • I artikeln talas det om en korrelation mellan 5G och Covid
  Det kan vara av intresse att känna till att det förekommit uppgifter om militära projekt med små entiteter fyllda med virus som avger virus genom radiostyrning.
  Om sånt har förekommit vilket inte borde förvåna någon som liksom jag anser det sannolikt att Covidpandemin är avsiktligt iscensatt av eliterna i väst, så skulle det kunna förklara korrelationen utan att det har ngt intressant samband med 5G utan ist är ytterligare en info om misstänkta manipulationer med avsikt att frysa ut Kina ekonomiskt.
  De flesta av er som deltar i debatten låter er ofrivilligt utnyttjas för att hjälpa imperiet i dess ständigt pågående psykkrig mot oss.
  Tror ni att ni är smartare än oligarkins slughuvuden?
  Det tror ni nog inte va?
  Isf borde ni misstänka mkt av det som är det ni vill höra och som dessa slughuvuden tror att ni vill höra.
  För det är psykologin bakom. Dom sprider rykten som dom vet att ni nappar på och sen beter ni er som dom räknat ut.
  Godtrogna människor kan inte utmanövrera sluga bedragare.
  Det är som Judo. Ni faller på eget grepp och den skickligare motståndaren utnyttjar ert eget momentum mot er.

  • Tack, Peter, för dessa klokhetens ord med “faller på eget grepp” osv.

   – Jodå, judo – och du då?

  • Tack så jättemycket, Torbjörn!

   Vissa länkar går inte att posta. Hela kommentaren försvinner vid varje försök. Det är alltid mycket viktiga länkar. Jag förmodar att de försetts med någon algoritm av dem som vill undanhålla sanningen.

   Intervjun med Olle Johansson ovan är exempel på en sådan länk.

   • Jag kan intyga att det som Hans Dahl skriver är korrekt. Inte ens jag kunde posta länken som Hans Dahl bad mig posta 8 mars 2021 kl 23:40.

    Jag var tvungen att gå in bakvägen via NewsVoice administrationsgränssnitt för att kunna posta den AKTIVA länken till bitchute.com/video/G2THrhH7jFdP/

    • Det innebär att det är enormt “känslig” information och att vi alla därför ska hjälpas åt med att SPRIDA dessa vetenskapliga fakta som Olle Johansson ger oss, så att människor får kunskap som de i sin tur kan ge vidare!

     Där motståndet är stort – där finns sanningen!

  • Tack så jättemycket, Torbjörn!

   Vissa länkar går inte att posta. Hela kommentaren försvinner vid varje försök. Det är alltid mycket viktiga länkar. Jag förmodar att de försetts med någon algoritm av dem som vill undanhålla sanningen.

   Intervjun med Olle Johansson ovan är exempel på en sådan länk.

   • Jag kan intyga att det som Hans Dahl skriver är korrekt. Inte ens jag kunde posta länken som Hans Dahl bad mig posta 8 mars 2021 kl 23:40.

    Jag var tvungen att gå in bakvägen via NewsVoice administrationsgränssnitt för att kunna posta den AKTIVA länken till bitchute.com/video/G2THrhH7jFdP/

    • Det innebär att det är enormt “känslig” information och att vi alla därför ska hjälpas åt med att SPRIDA dessa vetenskapliga fakta som Olle Johansson ger oss, så att människor får kunskap som de i sin tur kan ge vidare!

     Där motståndet är stort – där finns sanningen!

 • Jag vill tacka Kersti Wistrand för denna välskrivna, tydliga artikel. Eftersom jag drabbats av EHS 2014 och nu Covid-19 kan jag direkt säga att Covid-symtomen förstärker EHS-symtomen. Den trötthet man fått av Covid blir gräslig om jag kommer i kontakt med wifi etc. Jag försöker dock undgå EMF så mycket som går. Jag har bett om att få ingå i SBU:s usk. v g långtidscovid och informerat om att man måste ta med EMF-påverkan på Covid-drabbade. Bland påverkande sjukdomar fanns inte EHS men man (utredarna) lovade ta med detta. Varför funderar inte behandlande läkare på Miljö-Orsaker till sjukdomar???

 • Jag vill tacka Kersti Wistrand för denna välskrivna, tydliga artikel. Eftersom jag drabbats av EHS 2014 och nu Covid-19 kan jag direkt säga att Covid-symtomen förstärker EHS-symtomen. Den trötthet man fått av Covid blir gräslig om jag kommer i kontakt med wifi etc. Jag försöker dock undgå EMF så mycket som går. Jag har bett om att få ingå i SBU:s usk. v g långtidscovid och informerat om att man måste ta med EMF-påverkan på Covid-drabbade. Bland påverkande sjukdomar fanns inte EHS men man (utredarna) lovade ta med detta. Varför funderar inte behandlande läkare på Miljö-Orsaker till sjukdomar???

 • Det är mycket som händer nu på en gång och allt är sammankopplat sägs det i denna oerhört viktiga intervju med en av världens absolut främsta experter på vilken påverkan elektromagnetisk strålning har på levande organismer.
  Olle Johansson har under många många år forskat på detta vid Karolinska Institutet.

  http://www.opensourcetruth.com/lost-arts-radio-show-320-special-guest-dr-olle-johansson/

  “In the field of EMF radiation and its effect on the health of living organisms including human beings, one of the top real scientists in the world is Swedish scientist and professor, Dr. Olle Johansson.”

  Enormt viktig kunskap för oss alla!

 • Det är mycket som händer nu på en gång och allt är sammankopplat sägs det i denna oerhört viktiga intervju med en av världens absolut främsta experter på vilken påverkan elektromagnetisk strålning har på levande organismer.
  Olle Johansson har under många många år forskat på detta vid Karolinska Institutet.

  http://www.opensourcetruth.com/lost-arts-radio-show-320-special-guest-dr-olle-johansson/

  “In the field of EMF radiation and its effect on the health of living organisms including human beings, one of the top real scientists in the world is Swedish scientist and professor, Dr. Olle Johansson.”

  Enormt viktig kunskap för oss alla!

 • “Kampanj mot 5G”skulle inte behövas om Mobiloperatörer och tillsynsinstanser accepterade
  att 5G är att beteckna som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken där gällande
  miljölagstiftning och miljöbalkens försiktighetsprincip tvingande skall skydda svenska folket.

  Exempel på ignorerad kinesisk studie som varnar för mobilstrålning för 10 år sedan. https://schlaug.blogspot.com/2011/05/kineser-varnar-for-mobilstralning.html

 • Artikeln påstår att Covid började i Wuhan vilket har motbevisats och i både Italien och på annat håll fanns den tidigare.
  I Usa undvek man länge att utföra tester och där förekom ett misstänkt utbrott tidigare. Det är en avsiktlig västligt styrd manipulation att skylla på Kina.
  Därmed finns det ännu mindre anledning att dra upp 5G i det sammanhanget. Däremot finns det starka skäl att tro att även kampanjen mot 5G ingår i antiKina-propagandan.
  Och att det ständigt ljugande väst vill slå två flugor i en smäll för att skada Kina samtidigt som väst i själva verket fruktar att deras spionerande storebrorssamhälle blir besvärligare att tvinga igenom om man tillåter Kinas teknologi.
  Var inte naiva gott folk. Internet är inte bara användbart för vår yttrandefrihet utan det är i hög grad ett vapen för oligarkins desinformation. Ni blir bombarderade med fake news skapad av proffs.
  Var mycket mer misstänksamma och haka inte på ryktesfloran så entusiastiskt!!!

 • “Kampanj mot 5G”skulle inte behövas om Mobiloperatörer och tillsynsinstanser accepterade
  att 5G är att beteckna som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken där gällande
  miljölagstiftning och miljöbalkens försiktighetsprincip tvingande skall skydda svenska folket.

  Exempel på ignorerad kinesisk studie som varnar för mobilstrålning för 10 år sedan. https://schlaug.blogspot.com/2011/05/kineser-varnar-for-mobilstralning.html

 • Artikeln påstår att Covid började i Wuhan vilket har motbevisats och i både Italien och på annat håll fanns den tidigare.
  I Usa undvek man länge att utföra tester och där förekom ett misstänkt utbrott tidigare. Det är en avsiktlig västligt styrd manipulation att skylla på Kina.
  Därmed finns det ännu mindre anledning att dra upp 5G i det sammanhanget. Däremot finns det starka skäl att tro att även kampanjen mot 5G ingår i antiKina-propagandan.
  Och att det ständigt ljugande väst vill slå två flugor i en smäll för att skada Kina samtidigt som väst i själva verket fruktar att deras spionerande storebrorssamhälle blir besvärligare att tvinga igenom om man tillåter Kinas teknologi.
  Var inte naiva gott folk. Internet är inte bara användbart för vår yttrandefrihet utan det är i hög grad ett vapen för oligarkins desinformation. Ni blir bombarderade med fake news skapad av proffs.
  Var mycket mer misstänksamma och haka inte på ryktesfloran så entusiastiskt!!!

 • Kan covidutbrotten enbart bero på att man “råkat provköra” 5g tekniken med olika effekter?
  I början rapporterade tv4 om personer som åt vissa läkemedel fick flera “coronareceptorer”
  och därmed blev extra sårbara för “corona” detta skulle kunna tyda på mikrovågskemi.

  Problemet med det ovetenskapliga kunskapsläget för “coronaviruset”.

  FÖRSTA VIDEO: Dr. Wu Zunyou, chefsepidemiolog för det kinesiska centret för sjukdomsbekämpning och förebyggande, intervjuades av en reporter förra månaden som frågade varför uppgifterna från Wuhan-marknaden inte har släppts för offentlig granskning, och han svarade: ” De isolerade inte viruset, det är problemet. ”

  ANDRA VIDEO: Dr. Andrew Kaufman förklarar att om viruset aldrig isolerades kan det inte sägas med säkerhet att det inte är något annat, vilket innebär att det är möjligt att det inte ens existerar. För att isolera ett virus är det nödvändigt att samla in lungor eller annan kroppsvätska och separera viruset i det från allt annat. Vanligtvis filtreras den, centrifugeras och undersöks i mikroskop för att bekräfta dess unika egenskaper. Ingen har någonsin lyckats göra detta med COVID-19. -GEG

  https://needtoknow.news/2021/02/chinas-chief-epidemiologist-admits-covid-19-virus-was-never-isolated-and-is-not-proven-to-exist/

  Alla symptom som förknippas med covid är ju vetenskapligt välkända som mikrovågsjuka.
  https://www.stralskyddsstiftelsen.se/

 • Kan covidutbrotten enbart bero på att man “råkat provköra” 5g tekniken med olika effekter?
  I början rapporterade tv4 om personer som åt vissa läkemedel fick flera “coronareceptorer”
  och därmed blev extra sårbara för “corona” detta skulle kunna tyda på mikrovågskemi.

  Problemet med det ovetenskapliga kunskapsläget för “coronaviruset”.

  FÖRSTA VIDEO: Dr. Wu Zunyou, chefsepidemiolog för det kinesiska centret för sjukdomsbekämpning och förebyggande, intervjuades av en reporter förra månaden som frågade varför uppgifterna från Wuhan-marknaden inte har släppts för offentlig granskning, och han svarade: ” De isolerade inte viruset, det är problemet. ”

  ANDRA VIDEO: Dr. Andrew Kaufman förklarar att om viruset aldrig isolerades kan det inte sägas med säkerhet att det inte är något annat, vilket innebär att det är möjligt att det inte ens existerar. För att isolera ett virus är det nödvändigt att samla in lungor eller annan kroppsvätska och separera viruset i det från allt annat. Vanligtvis filtreras den, centrifugeras och undersöks i mikroskop för att bekräfta dess unika egenskaper. Ingen har någonsin lyckats göra detta med COVID-19. -GEG

  https://needtoknow.news/2021/02/chinas-chief-epidemiologist-admits-covid-19-virus-was-never-isolated-and-is-not-proven-to-exist/

  Alla symptom som förknippas med covid är ju vetenskapligt välkända som mikrovågsjuka.
  https://www.stralskyddsstiftelsen.se/

 • Se TV-programmet “Virusfritt Taiwan” på svtplay.se: https://www.svtplay.se/video/30259918/utrikesbyran/utrikesbyran-virusfritt-taiwan
  För övrigt finner jag inga belägg för att landet har det mest utbyggda 5 G-nätet i världen och ber NickNyfiken uppge källa. I vilket fall som helst sattes 5G igång först i somras enligt uppgifter på nätet och skulle de haft spridning av Covid-19 skulle denna ha börjat ett halvår tidigare.

  Här är förklaringen till NickNyfiken och er andra:

  1) Taiwan är en ö, av politiska skäl isolerad p g av Kina, får ej tillhöra WHO p g av Kina
  2) Taiwan är relativt isolerat från omvärlden
  3) Taiwan hade liksom Kina ett svårt SARs-virusutbrott 2003 vilket gett dem strategier inför kommande liknande situationer
  4) Redan samma dygn som man fann publicerade vetenskapliga rapporter om Covid-19 i Wuhan i dec 2019 stängde Taiwan sina gränser och lovordar idag att de inte under WHO-flagg emedan WHO inte i tid uppmärksammade vad som hände utan agerade långt senare
  5) En kvinna som tidigt kom från Wuhan med symtom isolerades direkt på flygplatsen och smittspårning ägde rum. På detta vis har man hejdat alls spridning och lever idag i stort sett som vanligt. Landets ekonomi har t o m ökat.

  Är man nyfiken måste man fortsätta söka på nätet och gå till grunden!

 • Se TV-programmet “Virusfritt Taiwan” på svtplay.se: https://www.svtplay.se/video/30259918/utrikesbyran/utrikesbyran-virusfritt-taiwan
  För övrigt finner jag inga belägg för att landet har det mest utbyggda 5 G-nätet i världen och ber NickNyfiken uppge källa. I vilket fall som helst sattes 5G igång först i somras enligt uppgifter på nätet och skulle de haft spridning av Covid-19 skulle denna ha börjat ett halvår tidigare.

  Här är förklaringen till NickNyfiken och er andra:

  1) Taiwan är en ö, av politiska skäl isolerad p g av Kina, får ej tillhöra WHO p g av Kina
  2) Taiwan är relativt isolerat från omvärlden
  3) Taiwan hade liksom Kina ett svårt SARs-virusutbrott 2003 vilket gett dem strategier inför kommande liknande situationer
  4) Redan samma dygn som man fann publicerade vetenskapliga rapporter om Covid-19 i Wuhan i dec 2019 stängde Taiwan sina gränser och lovordar idag att de inte under WHO-flagg emedan WHO inte i tid uppmärksammade vad som hände utan agerade långt senare
  5) En kvinna som tidigt kom från Wuhan med symtom isolerades direkt på flygplatsen och smittspårning ägde rum. På detta vis har man hejdat alls spridning och lever idag i stort sett som vanligt. Landets ekonomi har t o m ökat.

  Är man nyfiken måste man fortsätta söka på nätet och gå till grunden!

 • Ja lite “Nyfiken” blir man!

  Tror absolut 5G skyddar mot SARS-CoV-2. Om man så fort man får reda på att det finns ett nytt virus med teknikens hjälp går in och kollar alla flygplansloggar, hotell, patientjournaler osv, och sen isolerar varenda jävel så. Sätter alla i karantän.

  Men enligt wikipedia har Taiwan 9 dödsfall i “corona”. Vare sig man tror en fladdermus, ett labb för biologisk krigföring, eller Bill Gates rö_ skänkte oss viruset. Eller om man inte tror viruset existerar. Så hur troligt är det att en befolkning på över 23 miljoner har 9 dödsfall?

  Vem har sagt att Taiwan har “bästa utbyggda 5G nätet i världen”?
  Och hur definieras 5G?

  I juni 2020 slog till exempel företaget 3 på 5G i Stockholm, alltså tidigare än Taiwan.

  https://m3.idg.se/2.1022/1.736485/tre-slar-pa-5g-i-fler-delar-av-stockholm?queryText=5g

  Men det var ju inte 5G i egentlig mening (hur man nu vill definiera det?) utan en tidigare version i befintligt frekvensspektrum. En annan pulsning på signalen, den mest störande komponenten rent biologiskt enligt vissa.

  Tidigast med 5G var Sydkorea!

  Snabbast 5G sägs Saudiarabien ha.
  https://techwireasia.com/2020/11/14-countries-with-faster-5g-than-the-us/

  I december sades Taiwan ha täckning för 5G i ca 50% av stadskärnorna, och man hade strax över en miljon abonnenter, av alltså över 23 miljoner invånare.
  https://www.rcrwireless.com/20201216/5g/taiwan-5g-users-exceed-1-million-five-months

  Tidigare så var Taiwan vad gäller nedladdningshastighet rankad 4 i världen.
  https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2020/09/01/2003742634

  Men visst “bäst utbyggda” kan naturligtvis tolkas på många vis. I frekvensspektrat har man auktionerat ut mest bandbredd runt 28GHz i Taiwan. Frekvenser vi inte använder alls ännu mig veterligen. Kanske har den hälsofördelar som skydd mot Covidioti genom att inte ge lika mycket hjärndimma som de andra frekvenserna? Tydligen har regeringen ett eget frekvensband. Kanske gör det politiker pigga och alerta, istället för hjärndöda som våra?

  Ju högre frekvens ju mer absorberas strålning dock av materia generellt. Varför man nu tar ner massa träd med massa andra ursäkter.
  https://www.youtube.com/watch?v=BUT5Al1JdPQ

  Vissa politiker tar dock bladet från munnen….
  https://www.youtube.com/watch?v=M–2HsWtpfc

  Själv skulle jag väl också säga att stadsbilden, och därför absorptionen av strålning, ser lite annorlunda ut i tex Taipei än i Stockholm.

  https://www.youtube.com/watch?v=NmrYaeCs5Zc

  Att använda dessa frekvenser i stadsmiljö är egentligen idiotiskt även om man tror strålning är ofarligt. Man behöver ju sändare precis överallt, och de behöver ändå fiber för att klara överföringshastigheten. Och så skall alla ha batteribackup vid strömavbrott. En miljökatastrof eftersom allt sändarna gör är att värma atmosfären enligt SSM. Ge det 50 år till så kanske miljöpartisterna förstår det också, om nu inte strålning visar sig krympa folks hjärnor?

  Det verkar också vara Nokia som levererar mycket av Taiwans telekommunikations utrustning. Men det finns ju många faktorer som spelar in, markens beskaffenhet, elnätet utformning osv. Fuktighet.

  Misstänker att 5G, vad man nu än lägger i begreppet, inte skyddar mot SARS-CoV-2.
  Varken ett faktiskt eventuellt förekommande virus, eller den psykos som verkar drabbat stora delar av världen.

  Men man vet väl aldrig…..
  Vi kan väl alltid hoppas?

 • Ja lite “Nyfiken” blir man!

  Tror absolut 5G skyddar mot SARS-CoV-2. Om man så fort man får reda på att det finns ett nytt virus med teknikens hjälp går in och kollar alla flygplansloggar, hotell, patientjournaler osv, och sen isolerar varenda jävel så. Sätter alla i karantän.

  Men enligt wikipedia har Taiwan 9 dödsfall i “corona”. Vare sig man tror en fladdermus, ett labb för biologisk krigföring, eller Bill Gates rö_ skänkte oss viruset. Eller om man inte tror viruset existerar. Så hur troligt är det att en befolkning på över 23 miljoner har 9 dödsfall?

  Vem har sagt att Taiwan har “bästa utbyggda 5G nätet i världen”?
  Och hur definieras 5G?

  I juni 2020 slog till exempel företaget 3 på 5G i Stockholm, alltså tidigare än Taiwan.

  https://m3.idg.se/2.1022/1.736485/tre-slar-pa-5g-i-fler-delar-av-stockholm?queryText=5g

  Men det var ju inte 5G i egentlig mening (hur man nu vill definiera det?) utan en tidigare version i befintligt frekvensspektrum. En annan pulsning på signalen, den mest störande komponenten rent biologiskt enligt vissa.

  Tidigast med 5G var Sydkorea!

  Snabbast 5G sägs Saudiarabien ha.
  https://techwireasia.com/2020/11/14-countries-with-faster-5g-than-the-us/

  I december sades Taiwan ha täckning för 5G i ca 50% av stadskärnorna, och man hade strax över en miljon abonnenter, av alltså över 23 miljoner invånare.
  https://www.rcrwireless.com/20201216/5g/taiwan-5g-users-exceed-1-million-five-months

  Tidigare så var Taiwan vad gäller nedladdningshastighet rankad 4 i världen.
  https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2020/09/01/2003742634

  Men visst “bäst utbyggda” kan naturligtvis tolkas på många vis. I frekvensspektrat har man auktionerat ut mest bandbredd runt 28GHz i Taiwan. Frekvenser vi inte använder alls ännu mig veterligen. Kanske har den hälsofördelar som skydd mot Covidioti genom att inte ge lika mycket hjärndimma som de andra frekvenserna? Tydligen har regeringen ett eget frekvensband. Kanske gör det politiker pigga och alerta, istället för hjärndöda som våra?

  Ju högre frekvens ju mer absorberas strålning dock av materia generellt. Varför man nu tar ner massa träd med massa andra ursäkter.
  https://www.youtube.com/watch?v=BUT5Al1JdPQ

  Vissa politiker tar dock bladet från munnen….
  https://www.youtube.com/watch?v=M–2HsWtpfc

  Själv skulle jag väl också säga att stadsbilden, och därför absorptionen av strålning, ser lite annorlunda ut i tex Taipei än i Stockholm.

  https://www.youtube.com/watch?v=NmrYaeCs5Zc

  Att använda dessa frekvenser i stadsmiljö är egentligen idiotiskt även om man tror strålning är ofarligt. Man behöver ju sändare precis överallt, och de behöver ändå fiber för att klara överföringshastigheten. Och så skall alla ha batteribackup vid strömavbrott. En miljökatastrof eftersom allt sändarna gör är att värma atmosfären enligt SSM. Ge det 50 år till så kanske miljöpartisterna förstår det också, om nu inte strålning visar sig krympa folks hjärnor?

  Det verkar också vara Nokia som levererar mycket av Taiwans telekommunikations utrustning. Men det finns ju många faktorer som spelar in, markens beskaffenhet, elnätet utformning osv. Fuktighet.

  Misstänker att 5G, vad man nu än lägger i begreppet, inte skyddar mot SARS-CoV-2.
  Varken ett faktiskt eventuellt förekommande virus, eller den psykos som verkar drabbat stora delar av världen.

  Men man vet väl aldrig…..
  Vi kan väl alltid hoppas?

 • Taiwan idag max ca:17 döda i covid-19 -Bästa utbyggda 5G nätet i världen!…=Resultat 5G skyddar mot Covid-19 ?!`?

  • Intressant. Taiwan har drygt 23 miljoner invånare.
   Vilka frekvenser använder/använder de inte?
   Räknar man inte döda med eller av Covid-19?
   Skiljer Taiwan sig från andra länder hur man ställer diagnos på Covid-19?
   Är Västs Covid-19-narrativ inte PK i Taiwan?

 • Taiwan idag max ca:17 döda i covid-19 -Bästa utbyggda 5G nätet i världen!…=Resultat 5G skyddar mot Covid-19 ?!`?

  • Intressant. Taiwan har drygt 23 miljoner invånare.
   Vilka frekvenser använder/använder de inte?
   Räknar man inte döda med eller av Covid-19?
   Skiljer Taiwan sig från andra länder hur man ställer diagnos på Covid-19?
   Är Västs Covid-19-narrativ inte PK i Taiwan?

 • Länk till Rhoda om “Telemords” 5G i Ludvika, och de andra städerna.

  https://press.telenor.se/pressreleases/telenor-aktiverar-foervaervat-spektrum-moejliggoer-5g-hastigheter-paa-oever-1-gbit-slash-s-paa-37-orter-i-sverige-3066327

  Värt att notera i diskussionen är också att man inte använder samma frekvenser överallt.

  Värt att notera är också att effekten är beroende av jordens magnetfält på det ställe man sänder på, eller så säger i alla fall vissa experter.

  Sen är det också ett faktum att telebolagen i Sverige gör precis som de vill. Ingen kontrollerar deras verksamhet i någon nämnvärd utsträckning. Man delar ut frekvensbanden och två dagar senare drar man igång, därför att de nya sändarna suttit på plats åtminstone sedan man ursprungligen bestämt att 5G auktionerna skulle lottas ut första gången.

  Allt kokar ner till familjen Wallenberg. Wallenberg är huvudägare i Investor. Investor är sedan huvudägare i diverse holdingbolag. Dessa bolag äger sedan i princip alla telebolag. Man äger Ericsson som tillverkar sändarna eller komponenter till sändar slutstegen som tex Huawei sedan köper. Och så betalar allihopa i princip licensavgifter till Ericsson.

  Undantaget är Teracom (Terrorcom) som är registrerat på regeringskansliet i Rosen-BAD, och dess chef blir därför vår käre Steffe….

  Så lämpligt att den som skyndar fram 5G utbyggnaden också själv är chef för företaget
  med en löning på, vad är det nu? 180 000 kr i månaden. Finns dolda arvoden från Teracom?

  Det var alltså aldrig någon “auktion” om 5G frekvenserna utan ett skådespel, det var redan bestämt vilka som skulle sända med vilka frekvenser. Det eftersom de alla ägs av samma gamla vanliga berikare av mänskligheten.

  I mitt vardagsrum kunde man mäta upp 5G i lägre frekvensbandet med spektrumanalysator redan i augusti förra året. Efter ett mail till Post och telestyrelsen så försvann signalen.
  Antingen avlyssnas PTS av någon, eller så är PTS i direkt kontakt med “någon”.

  Vill man vara lite konspiratorisk, som man väl får vara här i foliehattsträsket, så vet dessa kära herrar exakt vilka frekvenser som gör vad i människokroppen. Och de använder dessa för att manipulera oss och tex virus efter eget godtycke. Och det har man gjort även innan man kommersiellt tog de nya “näten” i bruk officiellt.

  Alternativt är de riktigt jävla efterblivna, och har inte läst de senaste hundra årens vetenskap?

  Var och en väljer sin egen förklaringsmodell!

  Enligt SVT finns inget att oroa sig för med 5G, eftersom det inte finns några studier som påvisar några hälsorisker. Med 5G är det helt sant. Man har inte gjort en enda officiell studie på just 5G. Vi testar först, och ser vad som händer sen.

  Med covid är det tvärt om, intressant nog. Först fanns inga studier alls, men då skulle det oroas. Nu finns massor med studier, och man borde kunna uppföra sig civiliserat. Men nu verkar “onödig oro” vara SVTs största dygd i nya Covidism religionen, där var eviga dödsfall skall dyrkas, predikas och ojas över som om inget annat på jorden spelade någon roll.

  Alla män är snart sterila, en lite tråkig detalj tycker vissa.
  https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/26/falling-sperm-counts-human-survival

  Och det råder ingen större kontrovers om en av de ledande orsakerna enligt de forskare som tittar efter.
  https://www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY

  Men det borde kanske inte vara orsak till oro? Det blir ju lägre koldioxidutsläpp om människan försvinner från jorden, och det är väl meningen med livet. Att begränsa koldioxidutsläppen?

  • Jovisst kan det bero på olika faktorer men kanske en faktor som kan förklara den ganska tydliga skillnaden man ser mellan effekten av tidigare säsongsinfluensor och den nuvarande är just den som beskrivs ovan? Oavsett om viruset isoleras eller ej så finns det trots allt en skillnad i symptombilden som man såklart har identifierat och därför blir slutsatsen att det inte är samma influensa. Men forskningsresultatet ovan ger precis den förklaring som klargör orsaken till förändringen och kanske kan det förklara de kraftiga regionala skillnaderna som observerats även i Sverige?

   • Vill bara lägga till en sak som slog mig när jag skrev ovanstående svar: Är det nån skillnad i 5G-utbyggnad i Norge jämfört med Sverige? I Norge har de ju relativt sett inga extra dödsfall alls, till och med färre!
    Finner denna informationen och här kan man enkelt jämföra om ökningen i Norge är kopplad till de nämnda städerna:
    “Telia är på god väg att bli den första operatören i Norge med ett landstäckande 5G-nät senast 2023. Det nya nätet finns redan tillgängligt för kunder i Oslo, Bergen, Trondheim och Lilleström. Under första halvåret 2021 fortsätter utbyggnaden i ytterligare 19 städer och kommuner”

    • Ja, absolut kan den ökade strålningen, men nya frekvenser, påverka hur sjuka vi blir när kroppen detoxar och renar sig vid den vanliga säsongsinfluensan. Många har ju nya, specifika symptom, som man inte har haft på samma sätt som tidigare. Andra är lika vanliga som annars.
     Jag vet faktiskt numera inte om det finns några sympton som INTE tillskrivs CV19. Även när man är helt symptomfri kan man ju vara sjuk.

 • Hej Josef! Vad har du för info om 5G utbyggnad i Ludvika? Jag bor där och har i nästan 8 mån försökt få info fr kommunen och teleoperatörerna, men inte kommit någonvart. Vet att ABB skulle börja april 2020, men vet inte om det var mest reklam eller om de faktiskt startade. Jag är mest intresserad av stadskärnan och boenden omkring.

 • Länk till Rhoda om “Telemords” 5G i Ludvika, och de andra städerna.

  https://press.telenor.se/pressreleases/telenor-aktiverar-foervaervat-spektrum-moejliggoer-5g-hastigheter-paa-oever-1-gbit-slash-s-paa-37-orter-i-sverige-3066327

  Värt att notera i diskussionen är också att man inte använder samma frekvenser överallt.

  Värt att notera är också att effekten är beroende av jordens magnetfält på det ställe man sänder på, eller så säger i alla fall vissa experter.

  Sen är det också ett faktum att telebolagen i Sverige gör precis som de vill. Ingen kontrollerar deras verksamhet i någon nämnvärd utsträckning. Man delar ut frekvensbanden och två dagar senare drar man igång, därför att de nya sändarna suttit på plats åtminstone sedan man ursprungligen bestämt att 5G auktionerna skulle lottas ut första gången.

  Allt kokar ner till familjen Wallenberg. Wallenberg är huvudägare i Investor. Investor är sedan huvudägare i diverse holdingbolag. Dessa bolag äger sedan i princip alla telebolag. Man äger Ericsson som tillverkar sändarna eller komponenter till sändar slutstegen som tex Huawei sedan köper. Och så betalar allihopa i princip licensavgifter till Ericsson.

  Undantaget är Teracom (Terrorcom) som är registrerat på regeringskansliet i Rosen-BAD, och dess chef blir därför vår käre Steffe….

  Så lämpligt att den som skyndar fram 5G utbyggnaden också själv är chef för företaget
  med en löning på, vad är det nu? 180 000 kr i månaden. Finns dolda arvoden från Teracom?

  Det var alltså aldrig någon “auktion” om 5G frekvenserna utan ett skådespel, det var redan bestämt vilka som skulle sända med vilka frekvenser. Det eftersom de alla ägs av samma gamla vanliga berikare av mänskligheten.

  I mitt vardagsrum kunde man mäta upp 5G i lägre frekvensbandet med spektrumanalysator redan i augusti förra året. Efter ett mail till Post och telestyrelsen så försvann signalen.
  Antingen avlyssnas PTS av någon, eller så är PTS i direkt kontakt med “någon”.

  Vill man vara lite konspiratorisk, som man väl får vara här i foliehattsträsket, så vet dessa kära herrar exakt vilka frekvenser som gör vad i människokroppen. Och de använder dessa för att manipulera oss och tex virus efter eget godtycke. Och det har man gjort även innan man kommersiellt tog de nya “näten” i bruk officiellt.

  Alternativt är de riktigt jävla efterblivna, och har inte läst de senaste hundra årens vetenskap?

  Var och en väljer sin egen förklaringsmodell!

  Enligt SVT finns inget att oroa sig för med 5G, eftersom det inte finns några studier som påvisar några hälsorisker. Med 5G är det helt sant. Man har inte gjort en enda officiell studie på just 5G. Vi testar först, och ser vad som händer sen.

  Med covid är det tvärt om, intressant nog. Först fanns inga studier alls, men då skulle det oroas. Nu finns massor med studier, och man borde kunna uppföra sig civiliserat. Men nu verkar “onödig oro” vara SVTs största dygd i nya Covidism religionen, där var eviga dödsfall skall dyrkas, predikas och ojas över som om inget annat på jorden spelade någon roll.

  Alla män är snart sterila, en lite tråkig detalj tycker vissa.
  https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/26/falling-sperm-counts-human-survival

  Och det råder ingen större kontrovers om en av de ledande orsakerna enligt de forskare som tittar efter.
  https://www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY

  Men det borde kanske inte vara orsak till oro? Det blir ju lägre koldioxidutsläpp om människan försvinner från jorden, och det är väl meningen med livet. Att begränsa koldioxidutsläppen?

 • Mycket stort tack för denna artikel!

  Ett mycket viktigt ämne i vår tid då psykopaterna i regeringen inte ger några som helst tecken på att backa vad gäller utbyggnaden av trådlös teknik. Folkmord!!!!

  Själv har jag släktingar i de städer där man tidigt började testköra 5G och 4G+. De började få den karakteristiska retsamma torrhostan redan hösten 2019. Bland annat i Örebro.

  Har ett tiotal nära vänner som är svårt elöverkänsliga. Deras symptombild skiljer sig inte nämnvärt från dem som säger sig lida av långtids covid. Många av symptomen överlappar
  som bekant.

  Järnet i hemoglobinet i blodet är ju ett ferromagnetiskt material. På FOA såg man redan 1978
  i en studie att människans blodomlopp fungerade som en antenn för mikrovågor. Idag finns så mycket forskning att det är sorgligt att forskare som ovanstående hoppar av av rädsla för sina karriärer.

  Vilka karriärer är det de skyddar? I en värld där halva befolkningen har sömnstörningar (grunden till all regeneration är ju sömn) och människans hälsa är i fritt fall kommer inte finnas någon karriär att rädda. Det är dags att ställa sig upp och tala ut innan det är för sent.

  Varenda studie som gjort där mobilindustrin inte tagit bort pulsningen på signalen visar att tekniken stör sömnen. Då skyller man på att det gör ju kaffe också…..Men skål då! Gratis kaffe 24 timmar om dygnet!

  Själv får jag en irriterande rethosta var gång jag åker in till stan nu. I Ludvika har man nu startat 5G ordentligt. Tidigare hade jag bara de symptomen runt ABB där man drog igång 5G för drygt ett år sedan, och av allt att döma verkar forska friskt på elektromagnetiska vapen.

  Tryck i huvudet, rethostan, hjärndimman, matthet osv. Ont i kroppen. Men min långtidscovid går över omedelbart hemma i min lilla faradaysbur.

  Man blir ledsen varje reportage man ser på svt med barnen med covid. Alltid ligger den lille knatten och stirrar blint i sin Ifåne.

  Man får tacka SVT för deras “sakliga” reportage. För en 5G “dokumentär” väljer man tidigare chefredaktören för tidningen Mobil. SVT tidigare pressansvarige är nu pressansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten. Och SVT spjutspetsforskare är deras ansvarige för sociala medier. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/dor-plantor-som-utsatts-for-mobilstralning
  Den enda med någon som helst utbildning relaterat till strålning var Ödlan från Ericsson som är professor i “bredbandskommunikation”. Han blir nu professor i 5G teknologi.

  “Som professor inom 5G-området är Per Ödling van vid att bli ifrågasatt”.

  Varför då inte ha en öppen debatt i direktsändning mellan Ödlan och någon som faktiskt gjort forskning på hälsorisker. Eller någon av statistikerna från Ericsson, förlåt SSM, och någon som åtminstone läst forskning.

  Men öppen debatt kan väl vara farligt i en industri diktatur som Nickedockornas rike?

  • Jovisst kan det bero på olika faktorer men kanske en faktor som kan förklara den ganska tydliga skillnaden man ser mellan effekten av tidigare säsongsinfluensor och den nuvarande är just den som beskrivs ovan? Oavsett om viruset isoleras eller ej så finns det trots allt en skillnad i symptombilden som man såklart har identifierat och därför blir slutsatsen att det inte är samma influensa. Men forskningsresultatet ovan ger precis den förklaring som klargör orsaken till förändringen och kanske kan det förklara de kraftiga regionala skillnaderna som observerats även i Sverige?

   • Vill bara lägga till en sak som slog mig när jag skrev ovanstående svar: Är det nån skillnad i 5G-utbyggnad i Norge jämfört med Sverige? I Norge har de ju relativt sett inga extra dödsfall alls, till och med färre!
    Finner denna informationen och här kan man enkelt jämföra om ökningen i Norge är kopplad till de nämnda städerna:
    “Telia är på god väg att bli den första operatören i Norge med ett landstäckande 5G-nät senast 2023. Det nya nätet finns redan tillgängligt för kunder i Oslo, Bergen, Trondheim och Lilleström. Under första halvåret 2021 fortsätter utbyggnaden i ytterligare 19 städer och kommuner”

    • Ja, absolut kan den ökade strålningen, men nya frekvenser, påverka hur sjuka vi blir när kroppen detoxar och renar sig vid den vanliga säsongsinfluensan. Många har ju nya, specifika symptom, som man inte har haft på samma sätt som tidigare. Andra är lika vanliga som annars.
     Jag vet faktiskt numera inte om det finns några sympton som INTE tillskrivs CV19. Även när man är helt symptomfri kan man ju vara sjuk.

 • Hej Josef! Vad har du för info om 5G utbyggnad i Ludvika? Jag bor där och har i nästan 8 mån försökt få info fr kommunen och teleoperatörerna, men inte kommit någonvart. Vet att ABB skulle börja april 2020, men vet inte om det var mest reklam eller om de faktiskt startade. Jag är mest intresserad av stadskärnan och boenden omkring.

 • Mycket stort tack för denna artikel!

  Ett mycket viktigt ämne i vår tid då psykopaterna i regeringen inte ger några som helst tecken på att backa vad gäller utbyggnaden av trådlös teknik. Folkmord!!!!

  Själv har jag släktingar i de städer där man tidigt började testköra 5G och 4G+. De började få den karakteristiska retsamma torrhostan redan hösten 2019. Bland annat i Örebro.

  Har ett tiotal nära vänner som är svårt elöverkänsliga. Deras symptombild skiljer sig inte nämnvärt från dem som säger sig lida av långtids covid. Många av symptomen överlappar
  som bekant.

  Järnet i hemoglobinet i blodet är ju ett ferromagnetiskt material. På FOA såg man redan 1978
  i en studie att människans blodomlopp fungerade som en antenn för mikrovågor. Idag finns så mycket forskning att det är sorgligt att forskare som ovanstående hoppar av av rädsla för sina karriärer.

  Vilka karriärer är det de skyddar? I en värld där halva befolkningen har sömnstörningar (grunden till all regeneration är ju sömn) och människans hälsa är i fritt fall kommer inte finnas någon karriär att rädda. Det är dags att ställa sig upp och tala ut innan det är för sent.

  Varenda studie som gjort där mobilindustrin inte tagit bort pulsningen på signalen visar att tekniken stör sömnen. Då skyller man på att det gör ju kaffe också…..Men skål då! Gratis kaffe 24 timmar om dygnet!

  Själv får jag en irriterande rethosta var gång jag åker in till stan nu. I Ludvika har man nu startat 5G ordentligt. Tidigare hade jag bara de symptomen runt ABB där man drog igång 5G för drygt ett år sedan, och av allt att döma verkar forska friskt på elektromagnetiska vapen.

  Tryck i huvudet, rethostan, hjärndimman, matthet osv. Ont i kroppen. Men min långtidscovid går över omedelbart hemma i min lilla faradaysbur.

  Man blir ledsen varje reportage man ser på svt med barnen med covid. Alltid ligger den lille knatten och stirrar blint i sin Ifåne.

  Man får tacka SVT för deras “sakliga” reportage. För en 5G “dokumentär” väljer man tidigare chefredaktören för tidningen Mobil. SVT tidigare pressansvarige är nu pressansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten. Och SVT spjutspetsforskare är deras ansvarige för sociala medier. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/dor-plantor-som-utsatts-for-mobilstralning
  Den enda med någon som helst utbildning relaterat till strålning var Ödlan från Ericsson som är professor i “bredbandskommunikation”. Han blir nu professor i 5G teknologi.

  “Som professor inom 5G-området är Per Ödling van vid att bli ifrågasatt”.

  Varför då inte ha en öppen debatt i direktsändning mellan Ödlan och någon som faktiskt gjort forskning på hälsorisker. Eller någon av statistikerna från Ericsson, förlåt SSM, och någon som åtminstone läst forskning.

  Men öppen debatt kan väl vara farligt i en industri diktatur som Nickedockornas rike?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *