Läkemedelsverkets nya GD – Thomas Rolén politisk kommissarie för den djupa staten? Del 2

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 16 september 2020
- Jan Norberg
Thomas Rolén. Pressfoto: Kammarrätten i Stockholm

GRANSKNING. I avvaktan på Regeringens slutliga svar på vår begäran att få ta del av de offentliga handlingar som berör Regeringens utnämningsmakt när det gäller rekrytering av ny generaldirektör på Läkemedelsverket har vi grävt lite djupare. Vi finner mer bevis på att svensk statsapparat är styrd av socialdemokrater.

Text: Jan Norberg | Bild: Thomas Rolén. Pressfoto: Kammarrätten i Stockholm

Artikelserien: Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Intervju med Norberg | Del 5

Thomas Rolén är namnet på en av många individer i det socialdemokratiska nätverkets innersta krets vilken nu fått sin ”belöning” för lång och trogen tjänst inom statsmakten.

Wikipedia redovisar en tillrättalagd version, men Thomas Rolén har påverkat många synnerligen politiserade och kritiserade utredningar. Han har påverkat utvecklingen av den djupa svenska staten på ett för svenska medborgare förmodat negativt sätt. Rolén utgör själva sinnebilden av en maktfullkomlig och totalt lojal statstjänsteman.

Att den socialdemokratiske justitieministern Morgan Johansson under sommaren därför utnyttjat Regeringens helt slutna och icke transparenta utnämningsmakt för att utse sin kollega Thomas Rolén till GD och chef för Domstolsverket ligger i linje med hur en socialistisk regim fungerar, en regim som gör allt för att vid en eventuell valförlust 2022 kunna ha kvar sina positioner inom svenskt rättsväsende.

Tillkännagivandet av Thomas Roléns utnämnande till generaldirektör och chef för Domstolsverket i juli 2020 låter oss veta att:

”Thomas Rolén har breda och gedigna kunskaper och erfarenheter från det svenska rättsväsendet och statsförvaltningen. Jag är mycket glad över att han har tackat ja till tjänsten som generaldirektör och chef för Domstolsverket, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Thomas Rolén utformar den lagstiftning som stänger ute allmänhetens möjligheter till insyn i Regeringens utnämningsmakt

Thomas Rolén är sedan 2008 president i Kammarrätten i Stockholm. Han har tidigare varit generaldirektör för Domstolsverket. Han har också tjänstgjort som bland annat expeditionschef i Justitiedepartementet. Härutöver har han haft ett antal utredningsuppdrag, bland annat den nu pågående parlamentariska kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken.

Thomas Rolén tillträder sin tjänst som generaldirektör för Domstolsverket den 1 oktober 2020. Sveriges Domstolar består av ett 80-tal olika myndigheter och har drygt 7000 anställda.

NewsVoice har som tidigare redovisats (länk nedan) beslutat sig för att gräva lite djupare i Regeringens sk utnämningsmakt och vårt första fall är rekryteringen av ny GD för Läkemedelsverket.

I vår research så har vi kunnat kartlägga hur Regeringen och den utredare (Thomas Rolén) vilken på regeringens uppdrag mycket noggrant presenterat en väldigt långtgående inskränkning av den för Sverige så heliga offentlighetsprincipen vid tillsättningar av bla myndighetschefer.

Läs mer: NewsVoice granskar utnämningen av Läkemedelsverkets generaldirektör

Den tidigare alliansregeringen, som efter tillträdet 2006 sade sig vilja försöka göra något åt den tidigare totalt slutna utnämningsmakten som Regeringen suttit på sedan urminnes tider, valde att för sin räkning ge just socialisten Thomas Rolén utredningsuppdraget. Mats Odell KD (dåvarande kommun och finansmarknadsminister) utsåg, fullt medveten om Thomas Roléns partipolitiska hemvist, Rolén till utredare för en reformerad utnämningsmakt.

Läs mer: Utredningsförslag till Alliansregeringen

Roléns kollegor var följande statstjänare:

Expert: Magnus Bengtsson
Expert: Eva Lenberg
Expert: Claes Lindgren
Expert: Karl Pfeiffer
Sekreterare: Marcus Agnvall


Det pikanta i denna historia är ju att just denne Thomas Rolén utformat den lagstiftning som helt har försökt stänga allmänhetens möjlighet till insyn i Regeringens utnämningsmakt. Man kan ju därför undra hur rekryteringen av just Thomas Rolén som GD för Domstolsverket egentligen gått till.


Granskningen fortsätter

Morgan Johansson ser dock ingen undre moralisk gräns för vad han kan åstadkomma i sina försök att vidmakthålla den svenska versionen av Deep State.

Om du undrar varför NewsVoice i särskild artikel tar upp detta så är det för att åskådliggöra den relativt svårforcerade mängd dokumentation som åtföljer en ny lagstiftning. Hur många orkar ta sig igenom alla dessa utredningar/propositioner samt lagar? Vi har medvetet valt att inte ännu publicera vår ”dialog” med Regeringen och dess departementssekreterare Erika K Nilsson, Socialdepartementet.

Ansvarig minister i denna utnämning av ny GD för Läkemedelsverket torde vad vi förstår vara statsrådet Lena Hallengren. En minister vars framfart lämnar en del i övrigt att önska. Hennes så typiska korrupta läggning har jag tidigare skrivit om.

Vi vill poängtera att den politiska kommissarien Thomas Rolén varit en av arkitekterna för den omdaning av svenskt polisväsende som nu alltmer tappat både greppet om sin verksamhet och förtroendet hos den svenska allmänheten. Roléns parhäst är Dan Eliasson.

Text: Jan Norberg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq